Clicks473
Victory

Narození Přesvaté Bohorodičky

8 (21). V září slavíme svátek Narození Panny Marie. Jak děti slaví narozeniny své matky? Přijdou k ní, dají jí nějaký dárek, přinesou květy. Když dávají ten dárek, tak čekají, že máma jim také něco dá – nějaké bonbóny nebo něco sladkého. A mají z toho radost.

Když Ježíš umíral na Golgotě, tak řekl učedníkovi: Hle, tvá Matka! Přesvatá Bohorodička je matkou Ježíše Krista, ale je i tvojí matkou. On ji na kříži, v poslední hodině svého života, dal za Matku každému z nás. Prožíváme radost z toho, že slavíme narození Ježíšovy i naší Matky.

Když Adam s Evou zhřešili neposlušností a přišel první hřích, tak jakoby celá zem byla zahalena do temnoty, jakoby démoni okupovali vládu nad celou zemí a lidé jsou v temnotě, jakoby ve vězení, v koncentračním táboře, ale modlí se a prosí Boha o vysvobození. Kolik staletí uplynulo, než se naplnil čas! A teď přichází naděje – Bůh sám přijde a zachrání lidi. A počátek té naděje je, že Bůh dává pro svého Syna Ježíše Krista Bohorodičku, tu která byla uchráněna dědičného hříchu, která se narodí z neplodné stařičké Anny. Bůh ji dává za Matku pro svého Syna a také za Matku nás všech. Ona je živým svatostánkem. V ní se Slovo stane tělem, samotný Bůh vezme na sebe lidskou přirozenost. Vtělení Božího slova je největším zázrakem v celém vesmíru. To, že Bůh se stal člověkem, to má pro každého z nás veliký význam. Svatý Augustin říká: „Bůh se stal člověkem, aby člověk se stal Bohem.“ Tedy my jsme skrze Ježíše Krista Božími dětmi, adoptivní Boží synové a dcery Nebeského Otce. Ježíš – Boží Syn vzal na sebe naši lidskou přirozenost skrze Neposkvrněnou Bohorodičku, Přečistou Pannu Marii, kterou nám dal za Matku.

V breviáři je na tento svátek čtení z knihy Genesis, jak Jákob utíkál ze své otčiny před svým bratrem Ezauem, který ho chtěl zabít. A když utíkal, unavil se a když nastala noc, dal si kámen pod hlavu a usnul. Viděl nebe otevřené a žebřík, po kterém sestupovali andělé dolů a pak vystupovali nahoru do Božího světla a uslyšel, jak Bůh k němu hovořil. Když se potom ráno probudil, řekl: “Hle, tu je brána do nebe, tu je Bůh přítomný a já jsem to nevěděl”. Tím žebříkem mezi Bohem a námi je Přesvatá Bohorodička. Ona je ten žebřík, po kterém Bůh dává všechny milosti nám lidem, protože ona je plná milostí, takovými slovy ji přivítal archanděl Gabriel. Proto můžeme i naše prosby skrze Pannu Marii vznášet k Bohu. Jistě Ježíš je jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, ale Jeho nám dala Přesvatá Bohorodička. Skrze její víru, když řekla Bohu své „Ano“, Slovo se stalo tělem. Tedy radujme se z toho, že slavíme narození naší společné Matky, Přesvaté Bohorodičky.

Znovu si můžeme uvědomit: Ona je naší Matkou. Co chceme v den tohoto svátku? Nejprve jí chceme dát nějaký maličký dárek, ať už nějaký sebezápor, nebo něco jiného pro ni udělat a potom jí říci, co chceme, aby ona nám vyprosila u svého Syna – nějakou milost, požehnání, ochranu... Každý má problémy a očekává Boží pomoci, světlo k jejich vyřešení. Ve svaté liturgii, která je slavena na čest a slávu nebeské Matky, se každý z nás může zamyslet a dát jí konkrétní prosbu – za obrácení někoho, za uzdravení těžce nemocného... S živou vírou se na ni obraťme a také dejme nějaký konkrétní dárek naší nebeské Matce. Využijme ten svátek, kdy Přesvatá Bohorodička vyprošuje milosti u svého Syna.

My jsme posvětili Ukrajinu Panně Marii tak, jak Jaroslav Moudry před tisíci lety v Kyjevě. V této těžké historické chvíli i my jsme toto posvěcení obnovili a věříme, že ona stoupne na hlavu satanu a všem jeho služebníkům. Ona je Neposkvrněná, žena oděná sluncem, bez poskvrny dědičného hříchu a Ježíš nám ji dal za Matku, aby ona nás chránila. Do jejích rukou dáváme budoucnost Ukrajiny. Maria šlape na hlavu pekelného hada a Bůh skrze ni ponižuje toho ducha lži a pýchy, který ničí celé národy. Ona je naše Matka a my jsme její děti a prosíme ji, aby ona zachránila Ukrajinu. Na vaší víře a vašich modlitbách závisí budoucnost Ukrajiny. Přesvatá Bohorodička ty modlitby přednáší před trůn svého Syna.

Odebírat aktuální informace od BKP

mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8