ľubica
Bergogliansky misál a zmenené slová premenenia alebo neplatná omša! Ohavnosť spustošenia už v Poľsku!
Zrušenie svätej omše v Poľsku.

Kňazi už oficiálne oznamujú svojim farníkom, ružencovým bratstvám, hnutiam, organizáciám a cirkevným spoločenstvám, že v Poľsku začína Cirkev používať nový misál. Nedávno sme počuli o zmene misála pre talianske diecézy a v tichosti tento misál, bergogliansky …More
Bergogliansky misál a zmenené slová premenenia alebo neplatná omša! Ohavnosť spustošenia už v Poľsku!
Zrušenie svätej omše v Poľsku.

Kňazi už oficiálne oznamujú svojim farníkom, ružencovým bratstvám, hnutiam, organizáciám a cirkevným spoločenstvám, že v Poľsku začína Cirkev používať nový misál. Nedávno sme počuli o zmene misála pre talianske diecézy a v tichosti tento misál, bergogliansky misál, vstupuje do Poľska. Nevstupuje nahlas a vo veľkom meradle, aby ľudia vedeli, že mení svätú omšu na ekumenickú bohoslužbu, ale potichu. Kto vie, ten vie, a univerzálne spoločenstvo Cirkvi si túto zmenu možno vôbec nevšimne. Zvlášť ľudia, ktorí nevenujú veľkú pozornosť slovám, ktoré hovorí kňaz. Nevedomí ľudia, ktorí si možno ani neuvedomujú, že zmena slov premenenia nespôsobuje žiadnu transubstanciáciu. A práve taká zmena bola zavedená v novom misáli, ktorý vstupil do Poľska.

Zmena, ktorá ovplyvní slová premenenia, spôsobí, že stretnutie v kostole už nebude svätou omšou a stane sa tým, čo si zaslúžia spoločenstvá veriacich, ktorí berú do rúk Kristovo telo. Nie je správne brať Telo Pána do svojich rúk, ale keďže univerzálna Cirkev v Poľsku prijala túto formu, nebude existovať telo Kristovo na pokrm pre duše a je to zaslúžený trest pre ľudí, ktorí si viac vážili svoj vlastný mýtus o ich zbožnosti, pre ktorý boli pripravení pošliapať Pána Ježiša, a nie skutočnú zbožnosť, pri ktorej sa prijíma kľačiačky.

Poľsko si nectilo Boha a Boh opustí univerzálnu cirkev, kde poslušnosť všetkým bezbožným autoritám, aj keď je zastúpená sutanami, je dôležitejšia ako úprimná láska k Bohu./ Dopĺňa ľubica@: presne toto platí i o SLOVENSKU!!!/

Ľudia, ktorým bolo jedno, či budú šliapať Pána Ježiša alebo kľačať pred ním, budú mať to, čo chcú: zdanie bohoslužby, vzhľad svätej omše, ale Boh nedovolí pošliapať Telo svojho Syna pod nohami. Lebo telo Božieho Syna nebude prítomné, keď sa bohoslužba bude sláviť podľa nového misála.

Pred niekoľkými dňami sme zistili, že tri sväté hostie boli nájdené na dlažbe pred jedným z lublinských kostolov, zhodené na zem. Vidíte, že ich niekto vytiahol a odhodil. Je to ďalšie svedectvo o znesvätení, ktoré požaduje pomstu z neba, ktoré bolo prijaté z falošnej poslušnosti a ktoré sa ukladá a praktizuje v poľských diecézach . V hierarchii existujú slová rozhorčenia a pokryteckých vysvetlení, že spoločenstvo prijímajúce na ruku, nemožno stotožňovať s profanáciou, ale fakty hovoria samy za seba. Neexistuje kostol, v ktorom by aspoň jeden človek prijal Sväté prijímanie tak na ruku, aby sa neroznášalo na podrážky, znesväcovalo, neponižovalo, nepoškvrňovalo a nemiešalo sa s bahnom chodníka . A poľská cirkev, nasledujúca Antikrista, vo falošnej a podlej poslušnosti, na to doplatí. Mnoho katolíkov si ani nevšimne, že sa živia obyčajným chlebom a nie Kristovým Telom.

Ježiš nás predsa všetkých miluje. Je to práve táto lož, ktorá je bez viery, bez skutkov, bez prijatia a dôsledného uctievania Kristovho umučenia, že všetci sú spasení, a je obsiahnutá v novom misáli.

Diabli veria v Boha a chvejú sa. Nerobia dobro a napriek svojej viere sú démonmi. Démonizovaní satanisti, ktorí sa považujú za katolíkov, v posledných mesiacoch šliapali po Kristovom tele a veria, že budú zachránení tak ako všetci modloslužobníci, sodomiti, klamári, vrahovia a smilníci. Tento podvod univerzálnej spásy pre každého zadarmo nachádza výraz v novom misáli a spôsobuje ľudskú jednotu, že každý môže prísť a podeliť sa o chlieb. Ale už neexistuje ani obeť, svätá omša, ani Telo Pána. Tam, kde sa používa nový misál, zostáva ohavnosť spustošenia a modloslužobník, ktorý sa zúčastňuje bohoslužby.

Kristus totiž povedal, keď prvýkrát konsekroval chlieb a víno na svoje Telo a Krv, že je to Krv „KTORÁ BUDE VYLIATA ZA VÁS A ZA MNOHYCH ZA ODPUSTENIE HRIECHOV“.

Bergoglio, ktorý zaujal miesto Božie, uzurpujúc si božské postavenie, zmenil slová Pána Ježiša, ktoré v novom misáli znejú: „bude vyliata pre teba a pre všetkých“.

Zmena slov pri svätení vína znamená, že táto bohoslužba, ktorá sa bude konať podľa tejto novej knihy, falošne nazývanej misál, nebude svätou omšou.

Verní! Sledujte, aké slová hovorí kňaz pri slávení svätej omše! Pretože ak zmení slová konsekrácie, svätú omšu neslávi. Človek musí ísť von a otriasť prach z topánok a nezúčastňovať sa na tomto urážlivom a modlárskom pohanstve, aby neurážal Boha. / Zjavenie 18,4/

Vstúpili sme do Veľkého súženia a do času ohavnosti spustošenia. Kto neopustí túto falošnú Cirkev, ktorá je smilnicou všetkých heréz a vier, poškvrnená opakovanými klamstvami, zmenou Božích zákonov, modlárstvom a znesväcovaním, berie všetky tieto hriechy na seba.


Stále je šanca pripojiť sa k svätým omšiam, ktoré sa stále slávia verejne a tradične latinsky, a oplatí sa ísť k nim, aby ste vedeli, kam v blízkej budúcnosti ísť pre sviatosti. Bez nich nebudeme spasení...

a Boh dopustí že zradcovia a zbabelci v Cirkvi / hierarchia a laici / , ktorí sa vzdali svojej duchovnej sily, sa ocitnú v bezbožnom stave. Tí duchovní vodcovia a pastieri, ktorí uvrhli ľudské duše na rozkaz politikov, do hriechu....budú mať vyprázdnené modlitebné domy , kaplnky, kostoly. Už je to za dverami.
Kto sa nestará o pravé telo Pána, bude spoluvinníkom modloslužby a klamu a bude odsúdený modloslužobníkmi a klamármi. Keď s nimi šliapal po Kristovi, pripraví sa o schopnosť prijať Jeho telo, a to bude spravodlivý trest za bezbožnosť a pýchu.

Teraz prebieha zrušenie svätej omše. Pre duše verné a milujúce Krista to nie je prekvapenie, pretože o tom dlho vedia a cítiac to, usilovne hľadajú miesta, kde by jedli Pánovo Telo, aby tak udržali svoju dušu počas Veľkého Súženia. Vieme, že to všetko bolo oznámené, takže veriaci sú menej vystrašení ako z pošliapavania čiastočiek sv. Hostie.

Položili sme si otázku, ako môže Boh dovoliť, aby sa to stalo! S bolesťou sme sa pýtali, kedy Boh vystúpi proti takémuto zločinu. Nečakali sme dlho. Boh v takejto cirkvi/ covidovej, kde prvé prikázanie je zdravie namiesto úcty Eucharistii/ dovolí klamanie, satan ich povedie namiesto Boha a namiesto chleba života dostanú do vrecka iba kúsok chleba. A to im neprinesie večný život. Znesvätené kostoly budú zbavené toho, pre koho boli postavené. Ohavnosť spustošenia kráča v šľapajach pošliapanej, otlčenej Krvi a Pánovho tela, z ktorého krvácajú podlahy odpadlíckych kacírskych kostolov. Ľudské pokrytectvo a pýcha budú bohato odmenené - Boh opustí svoje príbytky a povedie verné a milujúce duše na púšť, kde ich sám v skrytosti bude živiť.
Tí, ktorí na podnet Antikrista išli šliapať Najsvätejšiu sviatosť, budú o Neho / KRISTA/ pripravení. Táto satanská orgia v bývalých katolíckych kostoloch sa skončí. Nebude žiadne Kristovo telo a nebude ani znesvätenie. Antikrist prevezme kostoly a duše, ktorým to bolo jedno.

Ak niekto nepozná dobu, v ktorej žijeme, je skutočný chudák a poľutovaniahodný bedár. A tí, ktorí plakali nad Kristovým telom, vedia, že človek by sa nemal báť toho, kto zabíja telo, ale má sa báť toho, kto môže zničiť dušu v pekle. A k tomu si pekelne závistlivé cirkvi namiesto Boha dali kormidlo poslušnosti tým najzlým zradcom, pokiaľ nosia uchvátenú purpurovú farbu. Kajfášovi súčasníci odsúdili Cirkev na smrť a väčšina „zbožnej“ verejnosti si po čiastočkách konsekrovanej Sv. HOSTIE ani nevšimne, že vstúpili do satanizmu.

Ozajstní katolícki veriaci sa však na to pozerajú pokojne, pretože nemohli vydržať toto pokrytecké , kruté, nepretržité a masívne
znesvätenie a budú radšej trpieť nedostatkom Krista v modernistických cirkvách ako tú krutosť a bezbožnosť, ktoré sa praktizujú už mnoho mesiacov. / Na Slovensku od 6. 5. 2020/

Boh povedal svoje Non possumus!
A dovolil ohavnosť spustošenia.

ľubica@ :miesta tradičných svätých omší na SLOVENSKU doplním....
przeciwherezjom
Nie, to lefebryzyjące odłamy tak twierdzą. To jest kolejny etap niszczenia Mszy św, ale jeszcze nie całkowity. To wielka profanacja, zmiana słowa samego Pana Jezusa, ale nie oznaczać to będzie unieważnienia Przeistoczenia. Zmienione słowo czy słowa nie należą do absolutnej istoty ważności Transsubstancjacji. Wielu-wszystkich - to słowo pada już po właściwym Przeistoczeniu. Już po zdaniu: "To …More
Nie, to lefebryzyjące odłamy tak twierdzą. To jest kolejny etap niszczenia Mszy św, ale jeszcze nie całkowity. To wielka profanacja, zmiana słowa samego Pana Jezusa, ale nie oznaczać to będzie unieważnienia Przeistoczenia. Zmienione słowo czy słowa nie należą do absolutnej istoty ważności Transsubstancjacji. Wielu-wszystkich - to słowo pada już po właściwym Przeistoczeniu. Już po zdaniu: "To jest Ciało Moje" mamy Ciało Chrystusa w ręku kapłana. Jeśli kapłan dalej będzie kontynuował swoje modły na sposób totalnie heretycki nie unieważni to prawdziwej Obecności Ciała Pańskiego! Owszem, jest to wielka obraza i zapewne jest stosowana w czarnych mszach. Tam słudzy szatana, a jednak konsekrowani legalnie kapłani mocno się pilnują, by zachować istotne słowa nienaruszone. Potem dopiero plugawią na wszelkie możliwe sposoby Najświętsze Ciało Pana. Te lefebrystyczne informacje o rzekomej ohydzie, która miałaby stać się już teraz są zamierzone przez szatana by naprawdę pozbawić wielu zwiedzionych ich tezą Mszy św.. Oszukani ludzie stwierdzą, że po co chodzić do kościoła, skoro nie ma Mszy św? W sumie słusznie, ale to nieprawda. Msza św. dodatkowo podniszczona ale dale j jest ważna. Wniosek: chodzi o kolejny etap oddzielenia wiernych od Kościoła!!!
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Może by się jakiś Boży Kapłan wypowiedział na ten temat? W takim razie po co miałby być zmieniony mszał skoro, po tych zmianach Msza Św. Będzie ważna?
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Quas Primas, przepraszam, za nazwanie cię ,,czarownicą''.
Edward7
"Za wielu', czy "za wszystkich"-i szatana

Fragment - OJCIEC BONAWENTURA MEYER OSTRZEŻENIE Z ZAŚWIATÓW

MSZA ŚWIĘTA

A.: Były niektóre drobne rzeczy, które powinny być zmienione, ale większość nie. Wierzcie mi! W liturgii praktycznie nic nie potrzeba było zmieniać. Ani lekcja, ani Ewangelia nie muszą być czytane w języku krajowym. Byłoby lepiej, gdyby Msza św. była odprawiana po …
More
"Za wielu', czy "za wszystkich"-i szatana

Fragment - OJCIEC BONAWENTURA MEYER OSTRZEŻENIE Z ZAŚWIATÓW

MSZA ŚWIĘTA

A.: Były niektóre drobne rzeczy, które powinny być zmienione, ale większość nie. Wierzcie mi! W liturgii praktycznie nic nie potrzeba było zmieniać. Ani lekcja, ani Ewangelia nie muszą być czytane w języku krajowym. Byłoby lepiej, gdyby Msza św. była odprawiana po łacinie. Bo spójrzcie na święte przemienienie, jedynie na nie i to jest bardzo kłujące {rzucające się w oczy). Przy św. przemienieniu używa się tych słów: — “To jest Ciało Moje, Które za was będzie wydane", a później jeszcze: — “To jest Krew Moja, Która za was i za wielu będzie wylana". Tak powiedział Jezus.

E.: Czy nie jest dobrze, jeżeli się mówi: — “za wszystkich?" (zamiast: za wielu będzie wylana) Mów prawdę w Imię...! Nie wolno ci kłamać!!!

A.: Nie, właśnie nie. Przekład ten, nie jest tak całkiem dobry i mówi się po największej części (w wielu współczesnych posoborowych przekładach liturgicznych (niepolskich) — “za wszystkich". (Zdanie nawiasowe pochodzi od tłumacza). Musi być nie “za wszystkich", a “za wielu..." Jak tylko tekst nie jest dobry, dokładny, to natychmiast nie ma całej pełni łask. Msza św. jest z pewnością ważna, ale nie ma tam już całej pełni łask; kanałem łask płyną one już bardzo skąpo. A święte przemienienie nie przynosi tyle łask, jeżeli kapłan nie wykonuje (św. Obrzędu) całkowicie i według prastarej Tradycji i w Imię Boże. Musicie mówić tak jak Chrystus: — “Za was i za wielu.." E. Czy Chrystus nie wylał jednak za wszystkich swej Krwi? Mów prawdę w Imię...! A.: Nie, On pragnąłby wylać ją za wszystkich, ale faktycznie nie popłynęła za wszystkich.


E. Czy dlatego, że wielu ją odrzuciło? Mów prawdę w Imię...!
A.: Naturalnie, przez to właśnie, nie popłynęła za wszystkich, bo za nas w piekle także nie.

E. Mów prawdę w Imię...!
A.: Nowy porządek Mszy biskupi zmienili — Trydencką Mszę — nowa Msza nie jest w całości i wcale taka, jaką chcą Ci u Góry (w Niebie). Wkrótce dojdzie do tego, że cała Msza będzie nieważna.

E.: Jaka jest Trydencka Msza, stara Msza, którą przepisał papież św. Pius V? — Mów prawdę w Imię... Nie wolno ci kłamać! A.: Jest ona najlepsza, jaka może być, jest ona dla nas kłująca (rażąca), dla nas, ale prawdziwa, dobra Msza. (je czy)

E.: Akabor, powiedz prawdę w Imieniu i na polecenie Matki Bożej; rozkazujemy ci powiedzieć wszystko, co ci rozkazała! . A.: Wszystko to powiedziałem niechętnie, ale musiałem. Ona, Ta u Góry. Wskazuje w górę zmusiła mnie (burczy). E.: Czy musisz jeszcze coś powiedzieć w Imię...? Mów, ale tylko prawdę!
Edward7
Być może w tym mszale będzie więcej zmian które będą czynić Msze nieważną ... (może ten zwrot poniżej zostanie użyty przed lub po konsekracji (połączone)... dodatkowo inne modlitwy zaprzeczające ofierze;)

Słowa, które zostaną użyte, by was oszukać będą zawierały zwrot "dla dobra wszystkich - dla zjednoczenia wszystkich dzieci Bożych"


29.06.2013, 21:13 - Zmiana w formie Mszy wkrótce zostanie…More
Być może w tym mszale będzie więcej zmian które będą czynić Msze nieważną ... (może ten zwrot poniżej zostanie użyty przed lub po konsekracji (połączone)... dodatkowo inne modlitwy zaprzeczające ofierze;)

Słowa, które zostaną użyte, by was oszukać będą zawierały zwrot "dla dobra wszystkich - dla zjednoczenia wszystkich dzieci Bożych"


29.06.2013, 21:13 - Zmiana w formie Mszy wkrótce zostanie przedstawiona w Moim Kościele

Moja córko, zmiana w formie Mszy wkrótce zostanie przedstawiona w Moim Kościele. Będzie to bardzo niejasne i wielu nie dostrzeże kłamstw, które zostaną podane w nowych modlitwach. Moja Obecność zostanie potępiona w najtrudniejszy do uchwycenia sposób, ale ci, którzy przyjmą tę nową formę, w której Moja Prawdziwa Obecność zostanie odrzucona, nie będą składać Ofiary Bogu w taki sposób, jaki musi być ona sprawowana. Moja córko już to jedno ujawnienie prawdy sprawi, że będą tobą gardzić, ale musisz wiedzieć, że to zostało przepowiedziane. Powiedzą Moim wyznawcom, że przy Komunii Świętej chodzi o to, aby wszyscy ludzie - wszędzie na świecie - łączyli się w jedno, żeby okazywać sobie wzajemną miłość. Powoli, ale zdecydowanie Msza Święta przestanie już być Moją Najświętszą Ofiarą. Zamiast tego wprowadzona będzie ceremonia oddawania hołdu człowiekowi i zostaniecie wprowadzeni w błąd, gdy będziecie świadkami konfliktu przed Moimi Świętymi Ołtarzami i wszystkimi tabernakulami świata.
Dzień, kiedy codzienne ofiary ustaną, nie jest odległy. Wiedzcie, że przychodzę teraz was przed tym ostrzec, abyście nie głodowali. Kiedy będziecie pozbawieni Mojej Obecności, nie będziecie mieli Mojego Ducha i trudno wam będzie pozostać blisko Mnie.
Słowa, które zostaną użyte, by was oszukać będą zawierały zwrot "dla dobra wszystkich - dla zjednoczenia wszystkich dzieci Bożych". Msza nabierze nowego znaczenia. Zostanie zapomniana Moja Śmierć na Krzyżu i wszystkie jej powody zostaną na nowo zdefiniowane. Przypomnijcie sobie tego dnia Moje obecne Słowa do was. Gdy zaakceptujecie tę zamianę, Moja Obecność zniknie. Ja będę z wami, ale to już nie będzie Moje Ciało, w którym będziecie uczestniczyli.
Wam, którzy nie wierzycie w ten nikczemny plan, który został już utworzony, aby wymazać wszelkie Moje ślady, teraz to mówię: Gdy Ja odejdę, czy będziecie Mnie szukać? Kiedy Moja Święta Eucharystia zostanie zbezczeszczona, czy będziecie szukali usprawiedliwienia dla tych, którzy będą za to odpowiedzialni? Czy też pójdziecie za Mną i będziecie słuchać Prawdy, gdy otoczą was kłamstwa.
Wybór będzie należał do was.
Wasz Jezus
paruzja.info/wybrane.php
przeciwherezjom
"W takim razie po co miałby być zmieniony mszał skoro, po tych zmianach Msza Św. Będzie ważna?"
Odpowiadam: Nie tak łatwo zniszczyć Kościół, Mszę św. To są Boże potęgi i słudzy szatana dobrze o tym wiedzą. Gdyby jednym ruchem, błyskawicznie dokonali dzieła zniszczenia - czyli ohydę - to katolicy stawili by opór, znaczna część z nas i wielu (chociaż mniejszość) księży przeprowadziła by właściwe …More
"W takim razie po co miałby być zmieniony mszał skoro, po tych zmianach Msza Św. Będzie ważna?"
Odpowiadam: Nie tak łatwo zniszczyć Kościół, Mszę św. To są Boże potęgi i słudzy szatana dobrze o tym wiedzą. Gdyby jednym ruchem, błyskawicznie dokonali dzieła zniszczenia - czyli ohydę - to katolicy stawili by opór, znaczna część z nas i wielu (chociaż mniejszość) księży przeprowadziła by właściwe Msze św. do KATAKUMB. SATANIŚCI O TYM WIEDZĄ I TEGO NIE CHCĄ. CHCĄ NAS KATOLIKÓW MIEĆ ZŁOWIONYCH. ONI CHCĄ ZA JEDNYM ZAMACHEM POZBAWIĆ NAS PRZENAJŚWIĘTSZEJ OFIARY I UCZYNIĆ Z NAS WYZNAWCÓW ANTYCHRYSTA-BESTII. Ich plan jest taki, by dzieła dokonać stopniowo. I tak jest to przedstawiane w Księdze Prawdy, którą wyżej Edward7 słusznie cytuje. W KP przedstawiony jest proces, który stopniowo będzie narastał. Aż do dnia, o którym wszyscy oddani słudzy Boga (czy kiepscy czy dobrzy - wszyscy - tak myślę...) będziemy wiedzieć, że właśnie nastała ohyda spustoszenia. Tą wiedzę Pan Jezus nam obiecał, a Bóg słowa dotrzymuje!. Jest też w Księdze Prawdy, że ten straszny dzień zbiegnie się z początkiem jawnego panowania antychrysta. Będzie to po Ostrzeżeniu jakiś czas (rok, dwa???). Wiadomo, że antychryst ujawni się po Ostrzeżeniu. I stopniowo będzie robił sobie reklamę człowieka pokoju i charyzmatycznego przywódcy. Dopiero po jakimś czasie obwoła się Chrystusem. I owszem, być może wtedy nastąpi dzień ohydy. Zauważcie, że do tego czasu sporo musi się wydarzyć. Przed nami, najkrócej licząc jest jakieś 3-4 lata - a może i znacznie więcej. Nie było jeszcze Ostrzeżenia. Nie rozpoczęły się jeszcze wojny na skalę światową - w toku tych wojen antychryst się "objawi" jako "geniusz" zaprowadzający pokój. Więc czasu jest sporo. I diabły nie śpią. Ten czas wykorzystują by stopniowo Mszę św. zniszczyć. Robią tak, by antychrystowi było łatwo za kilka lat obalić Ją doszczętnie. Przygotowują to starannie. To jest proces. Aktualne zmiany w Mszale to początek wielkich przemian - początek wielkiego i strasznego dzieła zniszczenia. Owszem, niszczono Mszę św. już wcześniej, ale to były małe zmiany. Teraz będą tak wielkie, że wielu (tak jak wy) myśli, że to już właściwie ohyda. Nie. Nie jeszcze - to są przygotowania do ohydy. Oczywiście, te kroki masonerii trzeba blokować, trzeba walczyć. Bardzo nieskromnie pochwalimy się, że udało się nam przekonać pewnego proboszcza, który miał zamiar kupić nowy Mszał, by kupił ten jeszcze normalny. A on chciał poczekać na to diabelskie nowe wydanie. I udało się. Zakupił jeszcze w miarę normalny Mszał! I wie i rozumie (ów kapłan) że nie będzie w porządku ten nowy Mszał. Więc da się walczyć, trzeba przekonywać. Medaliku, robisz dobrą robotę, trzeba walczyć, ale nie wolno zrobić fallstartu ohydy. I jeszcze. Wersja przyspieszonej ohydy jest bardzo na rękę lefebrystom. Oni aż pieją z radości gdy mogą dokopać Novus Ordo.
przeciwherezjom
Dodam cytat z tych diabłów, które cytuje Edward7, nie cierpię osobiście tego typu źródeł, ale w tym wypadku uważam dokładnie to samo co ten demon mówi:
"Musi być nie “za wszystkich", a “za wielu..." Jak tylko tekst nie jest dobry, dokładny, to natychmiast nie ma całej pełni łask. Msza św. jest z pewnością ważna, ale nie ma tam już całej pełni łask; kanałem łask płyną one już bardzo skąpo" - właś…More
Dodam cytat z tych diabłów, które cytuje Edward7, nie cierpię osobiście tego typu źródeł, ale w tym wypadku uważam dokładnie to samo co ten demon mówi:
"Musi być nie “za wszystkich", a “za wielu..." Jak tylko tekst nie jest dobry, dokładny, to natychmiast nie ma całej pełni łask. Msza św. jest z pewnością ważna, ale nie ma tam już całej pełni łask; kanałem łask płyną one już bardzo skąpo" - właśnie to jest drugi wymiar tego, po co masoni się za to wzięli. Najpierw zmniejszają ten kanał łask, a potem katolicy z mniejszym dostępem do Łaski Bożej są mniej odporni na kolejne ataki... a potem.... No właśnie - potem ohyda spustoszenia
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Najważniejsze to modlić do Ducha Świętego i zdać się na Boże prowadzenie.
Quas Primas
No popatrz Medalikowa.
Na tym samym blogu, z którego wzięłaś powyższy art, jest również i to:
wordpress.com/…eistoczenia-slowa-konsekracji-w-tradycji-kosciola/
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Quas primas .
,,Zastanówmy się nad tą zmianą przy założeniu, że do ważności, zaistnienia konsekracji wystarczą jako forma tylko słowa Hoc est Corpus Meum i Hic est calix Sanguinis Mei czyli To jest Ciało Moje i To jest kielich Krwi Mojej, a reszta to niekonieczne, biblijne czy wynikające ze Świętej Tradycji dodatki. Osobiście się w tym nie zgadzamy, bowiem prawo kościelne zawarte jest w …More
Quas primas .
,,Zastanówmy się nad tą zmianą przy założeniu, że do ważności, zaistnienia konsekracji wystarczą jako forma tylko słowa Hoc est Corpus Meum i Hic est calix Sanguinis Mei czyli To jest Ciało Moje i To jest kielich Krwi Mojej, a reszta to niekonieczne, biblijne czy wynikające ze Świętej Tradycji dodatki. Osobiście się w tym nie zgadzamy, bowiem prawo kościelne zawarte jest w księgach liturgicznych i tekst wytłuszczony w Mszale jest cały kanonem konsekracji.''
--------------
A ty co twierdzisz?

Quas primas, ,,Najważniejsze w słowach konsekracji to... "To jest Ciało Moje, to jest Krew Moja" Poza tym, ważna intencja kapłana, że wypowiada te słowa świadomie i msza jest WAŻNA.''
Ps. A dlaczego Msza Św. napisałaś małą literą i pominęłaś słowo ,,Święta''? Tu już jest widoczny dowód na to jaki jest twój stosunek do Mszy Świętej. Żadne deklaracje słowne i zapewnienia już nie są potrzebne!
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Quas primas, paulus poulus , elkalm, aron+

Kto nie odziedziczy Królestwa Niebieskiego?

,,4 Wy zaś, gdy macie sprawy doczesne do rozstrzygnięcia, sędziami waszymi czynicie ludzi za nic uważanych w Kościele4! 5 Mówię to, aby was zawstydzić. Bo czyż nie znajdzie się wśród was ktoś na tyle mądry, by mógł rozstrzygać spory między swymi braćmi? 6 A tymczasem brat oskarża brata, i to przed niewierzący…More
Quas primas, paulus poulus , elkalm, aron+

Kto nie odziedziczy Królestwa Niebieskiego?

,,4 Wy zaś, gdy macie sprawy doczesne do rozstrzygnięcia, sędziami waszymi czynicie ludzi za nic uważanych w Kościele4! 5 Mówię to, aby was zawstydzić. Bo czyż nie znajdzie się wśród was ktoś na tyle mądry, by mógł rozstrzygać spory między swymi braćmi? 6 A tymczasem brat oskarża brata, i to przed niewierzącymi. 7 Już samo to jest godne potępienia, że w ogóle zdarzają się wśród was sądowe sprawy. Czemuż nie znosicie raczej niesprawiedliwości? Czemuż nie ponosicie raczej szkody?5 8 Tymczasem wy dopuszczacie się niesprawiedliwości i szkody wyrządzacie, i to właśnie braciom. 9 6 Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, 10 ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.''
-----------
bałwochwalcy , ci którzy czczą inne bożki miedzy innymi paciamamę. ryt trydencki, rozum, uwielbienia dla innego człowieka, a także fałszywego proroka!
Quas Primas
Medalikowa. Jesli się nie nawrócisz, to NIE odziedziczysz Królestwa Niebieskiego.
Przestań, bo nie Duch Święty przez ciebie przemawia jeno diabeł.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Wacula, Ale Photoshop .Tylko PO CO?
-------
Po to, by pokazać PRAWDĘ! ZDJĘCIE JEST AUTENTYCZNE , TYLKO KŁY SĄ DOROBIONE!
wacula25wp.pl
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA Wiemy że Twój wzór co sobie stawiasz tu na forum to Świętego Karola Wojtyłę papieża znającego 9 języków i mającego w sobie charyzmat itp .A TO BŁĄD nie było tak dobrze i nie jest dziś . A historia Watykanu znała i miała gorszych papieży .A TY CO CZYNISZ ! bawisz się w sąd Boski .Czyta to świat opanuj się i weź pod rozwagę opinię tego mądrego człowieka =aron+=
wacula25wp.pl
Ale Photoshop .Tylko PO CO?
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
aron+, nie strasz mnie bo ja się ciebie nie boję! Moje uczucia religijne też są obrażane przez twojego idolala fałszywego proroka, a także przez ciebie oraz wszystkich którzy go bronią i popierają . To niestety tobie grozi piekło, oraz Paulusowi ..., Quas primasowej, VRS, Elkamowi i pozostałym , którzy podążają za fałszywym prorokiem!
aron+
Photoshop ze znakiem Franciszka, którego mendlikowa oczywista nie rozumie. Bo jej wszystko kojarzy się z piekłem i rogami. Długo robi już w tej branży.
aron+
Będziesz się smażyć w piekle, córko. Ty i twoi klakierzy!
A i na ziemi znajdzie się dla ciebie sprawiedliwość.
Naruszasz artykuł o obrazie uczuć religijnych.
Zajmie się tobą prokuratura. Może to ci przywróci rozum.
Quas Primas
A jaką prawdę mówi (pisze) Medalikowa?
Quas Primas
W komentarzu poniżej (pod Twoim komentarzem) napisałam co jest ważne, w konsekracji, by msza była ważna.
Możesz sobie przeczytać:
Teologiczne uzasadnienie, dlaczego nie wolno tknąć słów konsekracji.
wordpress.com/…eistoczenia-slowa-konsekracji-w-tradycji-kosciola/
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Quas primas , a jaką ,,prawdę'' ty głosisz?
TomaszBiał
OCHYDA SPUSTOSZENIA najpierw zabronić odprawianie Mszy w rycie Trydenckim potem zmiana konsegracjii słów w rycie Rzymskim.
ľubica
😭 😭 😭 😭
aron+
Lucek będzie miał z ciebie pociechę córko. 🥴
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
aron+
Ja tego artykułu nie pisałam, ale się z nim zgadzam. Jest to wszystko przepowiedziane w Piśmie Św. Ohyda spustoszenie jest już w niektórych kościołach w Polsce. Moja znajoma słyszała jak ,,Kapłan'' w czasie przeistoczenia wypowiedział zmienione słowa konsekracji. Tam już nie ma Pana Jezusa i trzeba uciekać z takich Kościołów. Można a nawet powinno się strzepnąć pył z butów. Nie wolno nam …More
aron+
Ja tego artykułu nie pisałam, ale się z nim zgadzam. Jest to wszystko przepowiedziane w Piśmie Św. Ohyda spustoszenie jest już w niektórych kościołach w Polsce. Moja znajoma słyszała jak ,,Kapłan'' w czasie przeistoczenia wypowiedział zmienione słowa konsekracji. Tam już nie ma Pana Jezusa i trzeba uciekać z takich Kościołów. Można a nawet powinno się strzepnąć pył z butów. Nie wolno nam uczestniczyć w tym cyrku , bo będziemy mieli udział w grzechu bałwochwalstwa. Prawdę trzeba głosić po dachach. Poznacie prawdę a prawda was wyzwoli. Nie wolno zamykać oczu i zatykać uszu na PRAWDĘ.
Fałszywy prorok zwodzi wielu i prowadzi drogą, która prowadzi do piekła. Ratuj się kto może.
Quas Primas
MEALIKOWA - ty masz udział nie tylko w grzechu bałwochwalstwa wierząc fałszywym prorokom, ale przede wszystkim w grzechu oszczerstwa. Po dachach, to się głosi prawdę, a nie brednie i oszczerstwa.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Quas Primas jesteś opętaną czarownicą i służysz szatanowi!
Quas Primas
Oooo! i Komunię Św. bez problemów będziesz przyjmowała???
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
A czy ja kłamię?
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
''(...)Już oficjalnie księża ogłaszają swoim parafianom, kółkom różańcowym, zelatorom, organizacjom i wspólnotom przykościelnym, że wchodzi do użytku Kościoła w Polsce nowy mszał. Niedawno słyszeliśmy o zmianie mszału dla diecezji włoskich, i po cichu mszał ten, mszał bergogliański, wchodzi do Polski. Nie wchodzi głośno i z rozmachem, aby ludzie wiedzieli, że zmienia się Mszę Świętą na nabożeńst…More
''(...)Już oficjalnie księża ogłaszają swoim parafianom, kółkom różańcowym, zelatorom, organizacjom i wspólnotom przykościelnym, że wchodzi do użytku Kościoła w Polsce nowy mszał. Niedawno słyszeliśmy o zmianie mszału dla diecezji włoskich, i po cichu mszał ten, mszał bergogliański, wchodzi do Polski. Nie wchodzi głośno i z rozmachem, aby ludzie wiedzieli, że zmienia się Mszę Świętą na nabożeństwo ekumeniczne, ale po cichu.(...)''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
''(...)Nie ma kościoła w którym choć jedna osoba przyjmuje Komunię na rękę, żeby nie był rozniesiony na podeszwach, sprofanowany, poniżony, splugawiony, zmieszany z błotem chodnika Przenajświętszy Sakrament. I polski Kościół, idąc za Antychrystem, w fałszywym i podłym posłuszeństwie, za to zapłaci. Wielu katolików nawet nie zauważy, że karmią się chlebem a nie Ciałem Chrystusa. Wszystko jedno, …More
''(...)Nie ma kościoła w którym choć jedna osoba przyjmuje Komunię na rękę, żeby nie był rozniesiony na podeszwach, sprofanowany, poniżony, splugawiony, zmieszany z błotem chodnika Przenajświętszy Sakrament. I polski Kościół, idąc za Antychrystem, w fałszywym i podłym posłuszeństwie, za to zapłaci. Wielu katolików nawet nie zauważy, że karmią się chlebem a nie Ciałem Chrystusa. Wszystko jedno, jak się przyjmowało, to i wszystko jedno, co się spożywa.(...)''