Clicks310
Stylita
23

Boží slovo na den 4.12. A.D. 2019

Ježíš prošel kolem Galilejského moře, vystoupil na horu a posadil se tam. Tu k němu přišly velké zástupy. Měly s sebou chromé, slepé, zmrzačené, němé a mnoho jiných; položily mu je k nohám a on je uzdravil. Když lidé viděli, že němí mluví, zmrzačení že jsou zdrávi, chromí že chodí a slepí vidí, žasli a velebili Boha Izraele. Ježíš si pak zavolal své učedníky a řekl: "Je mi líto zástupu, protože už tři dny jsou se mnou a nemají co jíst. A nechci je nechat odejít hladové, aby je cestou neopustily síly." Učedníci mu řekli: "Kde bychom tady v neobydleném kraji sehnali tolik chleba, abychom mohli dát dosyta najíst tak velkému zástupu?" Ježíš se zeptal: "Kolik máte chlebů?" Odpověděli: "Sedm a několik malých ryb." Rozkázal, aby se lid posadil na zem, vzal těch sedm chlebů a ty ryby, vzdal díky, lámal a dával učedníkům a učedníci lidem. Všichni se dosyta najedli a sesbíralo se ještě plných sedm košíků zbylých kousků (chleba).
Mt 15,29-37
Anna Dagmar likes this.
Kallistratos
Piš si hlouposti "převlékačko kabátů", ale pěkně prosím nelži. Já opravdu nemám zapotřebí mít další nicky a Paxus samozřejmě nejsem, byť mé křestní jméno může paranoiky inspirovat k takovým úvahám :) Hodně zdraví, především duševního a klidný advent.
-----------------------------------------------------------
Theodorá-Máriá
před 4 hodinami
Blasphmenie of God - JMJ Panamá 2019
Ducha antikrist …More
Piš si hlouposti "převlékačko kabátů", ale pěkně prosím nelži. Já opravdu nemám zapotřebí mít další nicky a Paxus samozřejmě nejsem, byť mé křestní jméno může paranoiky inspirovat k takovým úvahám :) Hodně zdraví, především duševního a klidný advent.
-----------------------------------------------------------
Theodorá-Máriá
před 4 hodinami
Blasphmenie of God - JMJ Panamá 2019
Ducha antikrist totožný z duchem Kalistrátora /jeho sk nick = Paxus/
je v jednotě s papežem Františkem. Zde je to jasně vidět.
Theodorá-Máriá and one more user like this.
Theodorá-Máriá likes this.
Joske likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/01advent/01_03.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Hospodin zástupů vystrojí všem národům na této hoře tučné hody, hody s výborným vínem; budou to šťavnatá jídla a vybraná vína. Na této hoře sejme závoj, který halil všechny lidi, přikrývku, která kryla všechny národy. Zničí smrt navždy, Pán, Hospodin, setře slzy z každé tváře. Odejme …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/01advent/01_03.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Hospodin zástupů vystrojí všem národům na této hoře tučné hody, hody s výborným vínem; budou to šťavnatá jídla a vybraná vína. Na této hoře sejme závoj, který halil všechny lidi, přikrývku, která kryla všechny národy. Zničí smrt navždy, Pán, Hospodin, setře slzy z každé tváře. Odejme hanbu svého lidu na celé zemi, neboť Hospodin to pravil. V ten den se řekne: "Hle, náš Bůh, doufali jsme v něho, že nás vysvobodí; on je Hospodin, v něho jsme doufali, jásejme a radujme se z jeho spásy, neboť Hospodinova ruka spočine na této hoře."
Iz 25,6-10a

Žalm:
Odp: Přebývat smím v domě Hospodinově, na dlouhé, předlouhé časy.

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám,
dává mi prodlévat na svěžích pastvinách,
vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout.
Občerstvuje mou duši.

Vede mě po správných cestách
pro svoje jméno.
I kdybych šel temnotou rokle,
nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou.
Tvůj kyj a tvá hůl,
ty jsou má útěcha.

Prostíráš pro mě stůl
před zraky mých nepřátel,
hlavu mi mažeš olejem,
má číše přetéká.

Štěstí a přízeň mě provázejí
po všechny dny mého života,
přebývat smím v Hospodinově domě
na dlouhé, předlouhé časy.
Zl 23

Evangelium:
Mt 15,29-37
Církevní kalendář:
sv. Jan Damašský (+ asi 749)
Pocházel z území Sýrie. Kolem roku 700 opustil postavení na dvoře kalifa a vstoupil do kláštera sv. Sáby u Jeruzaléma, kde se stal knězem. Ve spisech a kázáních vykládal věroučné pravdy a obhajoval proti císaři Lvu Isaurianovi uctívání obrazů svatých. Je řazen k největším teologickým spisovatelům východní církve. Hlavním Janovým spisem je „Pramen poznání“ a jeho hymny dodnes zaznívají v byzantské liturgii.
více: catholica.cz
Anna Dagmar and 2 more users like this.
Anna Dagmar likes this.
Theodorá-Máriá likes this.
Joske likes this.