Clicks542
Stylita
22

Boží slovo na den 12.11. A.D. 2021

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako bylo v době Noemově, tak tomu bude v době Syna člověka: jedli a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noe vstoupil do archy a přišla potopa a zahubila všechny. Podobně se stalo v době Lotově: jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli; ale ten den, kdy Lot vyšel ze Sodomy, z nebe spadl oheň a síra a zahubilo to všechny. Právě tak to bude v den, kdy se zjeví Syn člověka. Kdo bude v ten den na střeše a své věci bude mít v domě, ať nesestupuje, aby si je vzal, a stejně tak, kdo bude na poli, ať se nevrací nazpět! Pamatujte na Lotovu ženu! Kdo si bude hledět život zachránit, ztratí ho, a kdo by ho ztratil, zachová ho. Říkám vám: Té noci budou dva na jednom lůžku: jeden bude vzat, druhý ponechán. Dvě ženy budou spolu mlít obilí: jedna bude vzata, druhá ponechána.“ Zeptali se ho: „Kde, Pane?“ Odpověděl jim: „Kde bude tělo, tam se slétnou i supi.“
Lk 17,26-37
U.S.C.A.E.
12. novembra.
Sv. Martin, pápež a mučeník.


žalostné je že nebráni pravú vieru dokonca ide proti nej však vieme koho myslím a štát zasahuje do vecí do ktorých ho nič nie je a tí čo majú proti tomu vystupovať to ešte schvaľujú a podporujú
Stylita
Z denní liturgie
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
liturgie.cz/misal/08sanctoral/11_12.htm
liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_05.htm

Vstupní antifona
Plněním Boží smlouvy a zákona otců
zachovali si svatí bratrskou lásku;
neboť byl v nich jeden duch a jedna víra.

1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
Od přirozenosti byli zajisté pošetilí všichni lidé, kteří neměli znalost Boha a z toho, co …More
Z denní liturgie
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
liturgie.cz/misal/08sanctoral/11_12.htm
liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_05.htm

Vstupní antifona
Plněním Boží smlouvy a zákona otců
zachovali si svatí bratrskou lásku;
neboť byl v nich jeden duch a jedna víra.

1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
Od přirozenosti byli zajisté pošetilí všichni lidé, kteří neměli znalost Boha a z toho, co viděli dobrého, nemohli poznat toho, kdo je, ani při pohledu na díla nepoznali umělce, ale pokládali oheň nebo vítr nebo hbitý vzduch nebo okruh hvězd nebo mohutnou vodu nebo nebeská světla za bohy, vládce světa. Jestliže uchváceni jejich krásou je považovali za bohy, měli poznat, oč je krásnější jejich Pán, vždyť je stvořil sám původce krásy. Jestliže žasli nad jejich silou a působením, měli z toho pochopit, oč je silnější jejich tvůrce. Neboť z velikosti a krásy tvorstva srovnáním lze poznat jejich stvořitele. Avšak ti zasluhují jen malou výtku, vždyť snad jenom bloudí, když hledají Boha v touze ho najít. Vždyť se obírají jeho činy a snaží se je proniknout, ale dávají se strhnout zdáním, protože už to, co vidí, je krásné. Avšak ani ti nejsou bez omluvy. Přece když mohli tolik poznat, že dovedli prozkoumat svět, jak to, že přitom tím spíše nenašli jeho Pána?
Mdr 13,1-9

Žalm:
Nebesa vypravují o Boží slávě.

Nebesa vypravují o Boží slávě
a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.
Den dni o tom podává zprávu,
noc noci sděluje poučení.

Není to slovo a nejsou to řeči,
jejichž hlas by nebylo slyšet.
Do celé země vychází jejich hlahol,
až na konec světa jejich slova.
Zl 19

Evangelium:
Lk 17,26-37
Martina Bohumila Lutherová
Přece když mohli tolik poznat, že dovedli prozkoumat svět,

jak to, že přitom tím spíše nenašli jeho Pána?

Vidíte to vy s akademickým vzděláním, s tituly, vy vědci
a jejich obidvovatelé, jak jste na tom mizerně, všechno
víte všechno znáte, ale ne od Boha ale od jeho nepřítele-
kterému naletěl už člověk v Ráji.

Vratě se ke svému zdroji Stvořiteli, napojte se na tu
mocnou energii Svatého Ducha, …More
Přece když mohli tolik poznat, že dovedli prozkoumat svět,

jak to, že přitom tím spíše nenašli jeho Pána?

Vidíte to vy s akademickým vzděláním, s tituly, vy vědci
a jejich obidvovatelé, jak jste na tom mizerně, všechno
víte všechno znáte, ale ne od Boha ale od jeho nepřítele-
kterému naletěl už člověk v Ráji.

Vratě se ke svému zdroji Stvořiteli, napojte se na tu
mocnou energii Svatého Ducha, nejříve se nechte
obmýt Krví Božího Beránka,Ježíše Krista.
vždyyť:

Nebesa vypravují o Boží slávě
a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.
Den dni o tom podává zprávu,
noc noci sděluje poučení
.
Vidíte ? Obloha, klenba ne kulička ,je naše zemička,
ale pevná plocha.
Martina Bohumila Lutherová
Stylita
Martino, ideologie placaté země je spíše plod lidské pověry a svévolného výkladu Genesis než plod skutečné víry a poznání.
Martina Bohumila Lutherová
Pro každého, kdo si myslí, že jsme už něčeho úžasného dosáhli a jsme na tom lépe než bývalé generace, Bůh v Bibli smutnými slovy říká:

1Ko 8:2 Jestliže si někdo myslí, že něco už plně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak je třeba.

Zj 3:17 Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý.

Mat 18:2 Ježíš zavolal dítě, postavil je doprost…
More
Pro každého, kdo si myslí, že jsme už něčeho úžasného dosáhli a jsme na tom lépe než bývalé generace, Bůh v Bibli smutnými slovy říká:

1Ko 8:2 Jestliže si někdo myslí, že něco už plně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak je třeba.

Zj 3:17 Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý.

Mat 18:2 Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed
Mat 18:3 a řekl: "Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.
Mat 18:4 Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském.


Je zde ale i mnoho zaslíbení pro ty, kteří si uvědomí svůj stav a hledají u Boha pomoc a pravdu:

Jan 8:31 Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: "Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.
Jan 8:32 Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými."

Čemu dám přednost, co si zvolím: NASA a světskou moudrost nebo Boha a Bibli?


Více zde: placata-zeme.cz/news/bible-rika-2-zeme-je-kruh/
Stylita
Co si volíš ty? Šířit nesmysl o placaté země, oponentům namalovat masku slaboduchých nevěřících lidí. Sověti byli taky ve vesmíru, mluvíš o komunismu se zápalem, to ti nevadilo,že ti lhali ve škole o tvaru země?
Martina Bohumila Lutherová
Nasmnogo my nikagdanezmerzněm :-)
Stylita
Každého živí Hospodin. Kdo jsi, že takhle mluvíš? Kdybychom se tu nepotkávali roky, tak bych to pochopil.
Martina Bohumila Lutherová
Uvědomte si, že když jste odstranili základ Bible Svaté
o Stvoření tak jak je zaznamenáno, přiklonili jste se
k evoluci a potažmo satanismu. Vše navazuje.
Bible a placatá Země 22 - Stan
10.11.2015 11:33
Izaiáš 40:22 Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, který nebesa jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání.

Myslíš, že nebesa, která Bůh jako závoj …More
Uvědomte si, že když jste odstranili základ Bible Svaté
o Stvoření tak jak je zaznamenáno, přiklonili jste se
k evoluci a potažmo satanismu. Vše navazuje.
Bible a placatá Země 22 - Stan
10.11.2015 11:33
Izaiáš 40:22 Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, který nebesa jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání.

Myslíš, že nebesa, která Bůh jako závoj roztáhnul a napnul jako stan k obývání, se podobají nekonečně expandujícímu vesmíru? Věříme-li lidem více než Bohu, pak přestáváme věřit v to, co říká Bible jasnými slovy, a snažíme si to vykládat metaforicky a symbolicky. Nakonec Bibli odložíme, protože to nedává smysl. A o to přesně Satanovi jde: Přestat věřit Božímu slovu a Bohu samotnému.

To, co se mu nepodařilo upalováním Biblí, podařilo se mu falešnými teoriemi o vesmíru a evoluci.

Více zde: placata-zeme.cz/news/bible-a-placata-zeme-22-stan/
Martina Bohumila Lutherová
Bible a placatá Země 6 - Nehybná Země
09.11.2015 19:57
1 Paralipomenon 16:30 Bojte se oblíčeje jeho všickni obyvatelé země, a budeť upevněn okršlek (kruh) země, aby se nepohnul.
Žalm 96:10
Rcete mezi pohany: Hospodin kraluje, a že i okršlek (kruh) zemský upevněn bude, tak aby se nepohnul, a že souditi bude lidi spravedlivě.

Žalm 93:1 Hospodin kraluje, v důstojnost se oblékl, oblékl se Hospodi…More
Bible a placatá Země 6 - Nehybná Země
09.11.2015 19:57
1 Paralipomenon 16:30 Bojte se oblíčeje jeho všickni obyvatelé země, a budeť upevněn okršlek (kruh) země, aby se nepohnul.
Žalm 96:10
Rcete mezi pohany: Hospodin kraluje, a že i okršlek (kruh) zemský upevněn bude, tak aby se nepohnul, a že souditi bude lidi spravedlivě.

Žalm 93:1 Hospodin kraluje, v důstojnost se oblékl, oblékl se Hospodin v sílu, a přepásal se; také okršlek země upevnil, aby se nepohnul.

Více zde: placata-zeme.cz/news/bible-a-placata-zeme-6-nehybna-zeme/
3 more comments from Martina Bohumila Lutherová
Martina Bohumila Lutherová
Bible a placatá Země 24 - Lži
10.11.2015 11:47
Jeremiáš 16:19 Hospodine, sílo má a hrade můj, i útočiště mé v den ssoužení, k toběť přijdou národové od končin země, a řeknou: Jistě žeť se falše drželi otcové naši, marnosti a právě neužitečných věcí.
Předchozí generace našich otců nám lhaly. Zeměkoule nemá žádné končiny, odkud by přišli národové. Kde na Zeměkouli končí Země? Když se vydáš ze …More
Bible a placatá Země 24 - Lži
10.11.2015 11:47
Jeremiáš 16:19 Hospodine, sílo má a hrade můj, i útočiště mé v den ssoužení, k toběť přijdou národové od končin země, a řeknou: Jistě žeť se falše drželi otcové naši, marnosti a právě neužitečných věcí.
Předchozí generace našich otců nám lhaly. Zeměkoule nemá žádné končiny, odkud by přišli národové. Kde na Zeměkouli končí Země? Když se vydáš ze severu na jih, nenarazíš na konec, když se vydáš z východu na západ, nenarazíš na konec. Když se ale vydáš na placaté Zemi od středu směrem ven, musíš dorazit na Antarktidu (vnější okruh placaté Země) a později na nebeskou klenbu. Ale tam tě nikdo nepustí, protože Antarktida je vojensky chráněné území.

Více zde: placata-zeme.cz/news/bible-a-placata-zeme-24-lzi/
Martina Bohumila Lutherová
Co říká encyklopedie z roku 1958 o nebeské klenbě?
05.01.2018 08:44
Zajímavé zjištění učinila nedávno žena a pak mnoho dalších lidí. Při svém průzkumu, jak to vlastně je s tou placatou zemí a nebeskou klenbou, se dostala k encyklopedii Encyclopedia Americana Vol II - 1958 (vydaná ještě před Antarctic Treaty a misemi Apollo, před operacemi jaderných testů Dominik a Fish bowl, Gagarinem...), kde …More
Co říká encyklopedie z roku 1958 o nebeské klenbě?
05.01.2018 08:44
Zajímavé zjištění učinila nedávno žena a pak mnoho dalších lidí. Při svém průzkumu, jak to vlastně je s tou placatou zemí a nebeskou klenbou, se dostala k encyklopedii Encyclopedia Americana Vol II - 1958 (vydaná ještě před Antarctic Treaty a misemi Apollo, před operacemi jaderných testů Dominik a Fish bowl, Gagarinem...), kde je tento text:

"Americké letadla letěla z Nového Zélandu do Mc Murdo Sound 20. prosince 1955 a vykonávala průzkumné lety nad tímto neznámým kontinentem do 18. ledna 1956, kdy se vrátila na Nový Zéland. Tyto lety prokázaly tuto pevninu jako nečlenitou v charakteru, s dómem (klenbou) ve výšce 13.000 stop (4.000m) okolo 80. jížní rovnoběžky, 90st. východního poledníku. Nové horské masivy byly viditelné okolo 85st. jih, 50st. Západ, čímž se potvrdilo pozorování od Ronneho v roce 1947, že Antarktický kontinent je jednolitý celek...." Encyclopedia Americana Vol II - 1958

Na přelomu let 1955/56 tedy americké průzkumné lety nad Antarktidou objevily nebeskou klenbu, v kterou se věřilo v biblických dobách až do doby, než přišla jiná teorie o zemi jako zeměkouli, bez nebeské klenby. Vyvstal problém. Že by Bible měla přece jen pravdu? Je nad námi nebeská klenba? Ano, průzkumy těchto letů to prokázaly.

Více zde: placata-zeme.cz/…co-rika-encyklopedie-z-roku-1958-o-nebeske-klenbe/

Více zde: placata-zeme.cz/…co-rika-encyklopedie-z-roku-1958-o-nebeske-klenbe/
Martina Bohumila Lutherová
Stylita

Stylito nevysmívej se i Pán Ježíš, apoštolové a všichni křesťané
z Hebrejů věřili tak jak popisuje Bible, také Panna Maria tak věřila


a všichni parotcové.

Tvůj problém je akademické vzdělání - ne Placatá bible.
Bible a placatá Země 7 - Pilíře (Sloupy)
09.11.2015 20:03
1. Samuelova 2:8 Nuzného pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka; posadí je v kruhu knížat a za dědictví jim dá trůn …More
Stylita

Stylito nevysmívej se i Pán Ježíš, apoštolové a všichni křesťané
z Hebrejů věřili tak jak popisuje Bible, také Panna Maria tak věřila


a všichni parotcové.

Tvůj problém je akademické vzdělání - ne Placatá bible.
Bible a placatá Země 7 - Pilíře (Sloupy)
09.11.2015 20:03
1. Samuelova 2:8 Nuzného pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka; posadí je v kruhu knížat a za dědictví jim dá trůn slávy. Vždyť pilíře země patří Hospodinu, on sám založil svět na nich.

Jób 9:6 zemí pohne z místa, až se její sloupy chvějí.

Žalm 75:3 Rozplynula se země i všickni obyvatelé její, já utvrdím sloupy její. Sélah.

Více zde: placata-zeme.cz/news/bible-a-placata-zeme-7-pilire-sloupy/
Stylita
Můj problém opravdu není Placatá Bible. 😇
Martina Bohumila Lutherová
Placatá země - ne Bible.....ty ses nikdy nespletl?
Stylita
Ale jo,spletl. Mockrát. Placka v tvém podání je spíše úsměvná, chvála Kristu.
Martina Bohumila Lutherová
Antarktida neexistuje - freeworldnews.us

Překladač volit dle vlajky.:-)
Trepifajksl
Omylem jsem klikl na vlaječku Filipín. Přišel jsem o něco?
Martina Bohumila Lutherová
Kniha Henochova 1. + 2

Kapitola 18.
1. Uviděl jsem zásobárny všech větrů a viděl jsem, jak on jimi vybavil celé stvoření a základy země.
2. Uviděl jsem úhelné kameny země a spatřil čtyři větry, které nesou zemi a podpírají klenbu nebes.
3. Uviděl jsem, jak větry jako sloupy nebes rozpínají nebeskou klenbu a vanou mezi nebem a zemí.
4. Uviděl jsem větry, které otáčejí nebesy a zastavují krouž…More
Kniha Henochova 1. + 2

Kapitola 18.
1. Uviděl jsem zásobárny všech větrů a viděl jsem, jak on jimi vybavil celé stvoření a základy země.
2. Uviděl jsem úhelné kameny země a spatřil čtyři větry, které nesou zemi a podpírají klenbu nebes.
3. Uviděl jsem, jak větry jako sloupy nebes rozpínají nebeskou klenbu a vanou mezi nebem a zemí.
4. Uviděl jsem větry, které otáčejí nebesy a zastavují kroužení slunce i všech hvězd tím, že jim dávají zapadnout.
5. Uviděl jsem na zemi i větry, které přinášejí oblaka; uviděl jsem cesty andělů; uviděl jsem nahoře na okrajích země nebeskou klenbu.
Martina Bohumila Lutherová
Kniha Henochova 1. + 2
41,
5. Uviděl jsem komory slunce a měsíce, odkud vycházejí a kam zacházejí při svém slavném návratu, jak jedno těleso je skvostnější impozantností své oběžné dráhy a jak ani jedno nevybočuje ze své dráhy a nic nepřidává ke své dráze ani z ní nic neubírá a jak jedno druhému zachová věrnost, dodržujíc zákon.
6. Nejprve vychází slunce a putuje svou cestou podle příkazu Pána…More
Kniha Henochova 1. + 2
41,
5. Uviděl jsem komory slunce a měsíce, odkud vycházejí a kam zacházejí při svém slavném návratu, jak jedno těleso je skvostnější impozantností své oběžné dráhy a jak ani jedno nevybočuje ze své dráhy a nic nepřidává ke své dráze ani z ní nic neubírá a jak jedno druhému zachová věrnost, dodržujíc zákon.
6. Nejprve vychází slunce a putuje svou cestou podle příkazu Pána duchů, jehož jméno je mocné na věky.
7. Potom i měsíc prochází skrytou i viditelnou cestou na své pouti ve dne i v noci a obě tělesa stojí v protiváze před Pánem duchů. Nepřestávají mu vzdávat díky a velebit ho, neboť vzdávání díků je pro ně odpočinkem.