Stylita
5580

Boží slovo na den 16.8. A.D. 2022

Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, pravím vám: Bohatý jen těžko vejde do nebeského království. Znovu vám říkám: Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.“ Když to učedníci uslyšeli, velmi užasli a řekli: „Kdo tedy může být spasen?“ Ježíš na ně pohlédl a řekl jim: „U lidí je to nemožné, u Boha však je možné všechno.“ Nato mu řekl Petr: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Co tedy budeme mít?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, pravím vám: Až Syn člověka zasedne na svůj slavný trůn při obnovení (světa), usednete také vy, kteří jste mě následovali, na dvanáct trůnů jako soudci dvanácti izraelských kmenů. A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně, dostane stokrát víc a za podíl bude mít život věčný. A tak mnozí první budou posledními a poslední prvními.“
Mt 19,23-30
Stylita
Svátek slaví sv. Štěpán
Štěpán byl prvním uherským králem, podle tradice jej pokřtil samotný sv. Vojtěch. Podle tzv. Větší legendy (Legenda maior sancti Stephani regis) měl Gejza, čtvrtý kníže Uhrů od jejich příchodu do Panonie, nějaký čas po svém křtu ve snu vidění, z nějž se dozvěděl, že jeho budoucí syn má být Bohem zvláště vyvolen a že k němu záhy přijde muž s duchovním poselstvím. Skutečně …More
Svátek slaví sv. Štěpán

Štěpán byl prvním uherským králem, podle tradice jej pokřtil samotný sv. Vojtěch. Podle tzv. Větší legendy (Legenda maior sancti Stephani regis) měl Gejza, čtvrtý kníže Uhrů od jejich příchodu do Panonie, nějaký čas po svém křtu ve snu vidění, z nějž se dozvěděl, že jeho budoucí syn má být Bohem zvláště vyvolen a že k němu záhy přijde muž s duchovním poselstvím. Skutečně zanedlouho přišel do Uher sv. Vojtěch, druhý pražský biskup, který pak pokřtil i novorozeného Gejzova syna jménem Štěpán.
Po Gejzově smrti roku 997 se Štěpán ujal vlády. Upevnil mír s okolními zeměmi, musel však svést boj s domácím pohanským odbojem. Zval do země misionáře, řeholníky a kněze; byl založen klášter v Panonhalmě, do země přišli mj. svatí Svorad/Ondřej a Benedikt, Uhry byly rozděleny do deseti biskupství a v Ostřihomi (Esztergom) vzniklo arcibiskupství, v jehož čele stanul panonhalmský opat Astrik (snad jeden z druhů sv. Vojtěcha).
Štěpán se oženil s Gizelou, sestrou římského císaře Jindřicha II. Dal vybudovat mužský klášter v Jeruzalémě, klášter s poutním domem v Římě a dotoval stavbu kostela v Konstantinopoli. Hojně rozdílel almužny chudým. Stýkal se se sv. Güntherem/Vintířem a dal založit klášter v Bélu, kam přišel mnich Gerard z Benátek, jenž byl za nepokojů po králově smrti ukamenován.
Několik let Štěpána trápila jakási nemoc, těžce nesl smrt svých synů. Poslednímu z nich, Imrichovi, věnoval Knížku mravních naučení; Imrich však r. 1031 zemřel. Biskup Hartvík v letech 1112–1116 sepsal další legendu, podle níž zemřel sv. Štěpán v den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) roku 1033 (ve skutečnosti 1038), pravděpodobně v Ostřihomi či snad v obci Szentkirály (tj. Svatý král) nedaleko Ostřihomi. Jeho tělo bylo převezeno do sídelního města Alba Regia (Stoličný Bělehrad, Székesfehérvár) a uloženo v nově vysvěceném kostele Panny Marie.
Roku 1083, za vlády krále Ladislava mělo být vyzvednuto z hrobu, ovšem nedařilo se odsunout náhrobní kámen, dokud nebyl z vězení propuštěn králův bratr Šalamoun. U Štěpánova hrobu se pak udála řada zázraků, legenda zmiňuje uzdravení mladíka po obrně již dvanáct let ochrnulého, sedmiletého chlapce neschopného chůze pro zkrácené šlachy a vzkříšení mrtvého chlapce, jehož tělo přinesla plačící matka ke hrobu. Krom toho bylo uzdraveno mnoho lidí již cestou ke hrobu. Ke kanonizaci krále Štěpána došlo 20. srpna 1083 ve Stoličném Bělehradě (Székesfehérváru).
zdroj: proglas.cz/svatek/?date=8_16
U.S.C.A.E.
ten náznak dvoch prirodzeností Krista vyjadrený miernou nesúmernosťou tváre to ma vždy dostane
Martina Bohumila Lutherová
😇Slyšeli jsme Slovo Boží. Bohu díky! 😇
Stylita
Z denní liturgie
20. týden v mezidobí - Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Hospodin mě oslovil: „Synu člověka, řekni tyrskému vladaři: Tak praví Pán, Hospodin: Tvé srdce zpyšnělo a říká: `Jsem bůh, na božím trůnu bydlím uprostřed moře.' Přestože jsi člověk, a žádný bůh, pokládal ses za Boha. Hle, jsi moudřejší než Danel; nic tajného není před tebou skryto. Svou moudrostí a …More
Z denní liturgie
20. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Hospodin mě oslovil: „Synu člověka, řekni tyrskému vladaři: Tak praví Pán, Hospodin: Tvé srdce zpyšnělo a říká: `Jsem bůh, na božím trůnu bydlím uprostřed moře.' Přestože jsi člověk, a žádný bůh, pokládal ses za Boha. Hle, jsi moudřejší než Danel; nic tajného není před tebou skryto. Svou moudrostí a chytrostí sis zjednal bohatství; zlato a stříbro jsi shromáždil do svých pokladnic. Svou velikou moudrostí, svým obchodem jsi rozmnožil své bohatství, pro ně zpyšnělo tvé srdce. Proto tak praví Pán, Hospodin: Poněvadž se pokládáš za Boha, hle – přivedu na tebe cizince, nejsurovější z národů, vytáhnou meč na tvoji bezpečnost, moudrost, znesvětí tvé povýšené chování. Svrhnou tě do propasti, skončíš ukrutnou smrtí těch, kdo byli zabiti v hlubině moří. Či řekneš před svými vrahy: `Jsem bůh'? Jsi člověk, a žádný bůh, v moci těch, kdo tě zabijí. Rukou cizinců zemřeš smrtí neobřezanců, neboť já jsem tak řekl“ – praví Pán, Hospodin.
Ez 28,1-10

Žalm:
Já usmrcuji a já oživuji.

Řekl jsem: „Jako prach bych je rozprášil,
památku na ně bych vyhladil mezi lidmi,
kdybych se nebál drzosti nepřátel,
kdyby mnou nezhrdali jejich protivníci. Ať neříkají: Naše moc zvítězila,
nebyl to Hospodin, který učinil to všechno!
Vždyť je to lid zbavený rozumu,
není prozíravý.

Jak by mohl jeden pronásledovat tisíc,
jak by mohli dva zahnat deset tisíc,
kdyby je neprodala jejich Skála
a Hospodin je neopustil?

Blízký je den jejich zkázy,
rychle přijde osud jim stanovený,
neboť Hospodin se ujme práva svého lidu,
smiluje se nad svými služebníky.
Dt 32

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Ježíš Kristus se stal chudým, ačkoli byl bohatý, abyste vy zbohatli z jeho chudoby. Aleluja.
2 Kor 8,9

Evangelium:
Mt 19,23-30