Clicks441
Stylita
16

Boží slovo na den 9.9. A.D. 2021

Ježíš řekl svým učedníkům: „Vám, kteří posloucháte, říkám: Milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou; kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty. Každému, kdo tě prosí, dávej, a kdo ti bere, co je tvoje, od toho nežádej nic nazpátek. Jak chcete, aby lidé dělali vám, tak i vy dělejte jim. Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Prokazujete-li dobrodiní těm, kdo je prokazují vám, co za to můžete čekat od Boha? To přece dělají i hříšníci. Půjčujete-li těm, od kterých doufáte, že vám to vrátí, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby dostali stejně tolik nazpátek. Ale milujte své nepřátele, prokazujte dobrodiní a půjčujte a nic nečekejte zpět. Vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jakou mírou měříte, takovou se naměří zas vám.“
Lk 6,27-38
Stylita
Otázka:
Chtěl bych se zeptat proč se Marie oslovuje Matka Boží. Může mít věčný Bůh matku?
Odpověď:
Odpověď na tuto otázku najdeme v dějinách věrouky už v 5. století. Konkrétně Efezský koncil (431) řešil otázku oprávněnosti či neopravněnosti mariánského titulu "Theotokos" - Bohorodička. Nebyl to ani problém mariologie (nauky o Marii), jako spíše kristologie (nauky o Kristu). Konstantinopolský …More
Otázka:
Chtěl bych se zeptat proč se Marie oslovuje Matka Boží. Může mít věčný Bůh matku?
Odpověď:
Odpověď na tuto otázku najdeme v dějinách věrouky už v 5. století. Konkrétně Efezský koncil (431) řešil otázku oprávněnosti či neopravněnosti mariánského titulu "Theotokos" - Bohorodička. Nebyl to ani problém mariologie (nauky o Marii), jako spíše kristologie (nauky o Kristu). Konstantinopolský patriarcha Nestorius totiž začal ostře vystupovat proti označení "Bohorodička" a prosazoval na místo něj titul "Kristorodička", protože Maria nemůže být matkou Boha, ale jen člověka. Podtext ovšem spočíval v nedořešeném chápání Krista jako "boho-člověka". V Nestoriově chápání by Kristus musel být osobou, kde působí dva samostatné subjekty: člověk a Bůh. Domníval se totiž, že Bůh - Božské Logos - nemůže být podroben ryze lidským úkonům jako je růst, strach, oběť námaha, utrpení... To vše přísluší pouze lidské podstatě.
Zmíněný koncil po poměrně dlouhé debatě nakonec kauzu uzavřel tím, že v Kristu samozřejmě existují dvě podstaty, božská a lidská, ale jejich jednota má prioritu před rozlišováním jednotlivých přirozeností. Platí tedy, že jedinému subjektu - Kristu - lze přisuzovat charakteristiky a činnosti obou přirozeností. Tím pádem není ani možné Krista "dělit" na člověka a Boha. Maria není matkou "poloviny" Krista.
Pokud je tedy Ježíš Bůh, pak jeho matka je "Bohorodička", samozřejmě s tím, že není původkyně božství. Ale tento titul je zcela adekvátní, tak jako je možný a platný titul "Ježíšova Matka".
Na otázku odpověděl: P. Mgr. Petr Šikula
katolik.cz/otazky/ot.asp?ot=621
Martina Bohumila Lutherová
Pokud je tedy Ježíš Bůh, pak jeho matka je "Bohorodička", samozřejmě s tím, že není původkyně božství.
To je ignorat, nejdříve to určí na plnou hubu
a pak to popře, že není původkyně božství.
😂
S taovýmim manipulanty jste římani došli
...tam kam jsme došli, kdo to ví...do pohádkové uliceyoutube.com/watch?v=djOpzFDMRxE
Stylita
Mateřství Mariino jistě neznamenalo počátek božství Pána Ježíše a Panna Maria není jeho původkyně čili zdroj. Bůh nemá počátek či konec.
Dříve než byl Abrahám, já jsem (J 8,58).
Martina Bohumila Lutherová
TAKŽE JEN BLABLA- A TO NENÍ FÉR- ANI VŮČI NÍ ANI VŮČI JEJÍMU SYNU-
když je jedna věc pochybná-skrze řím - potom to vypadá na:
Kdo jednou zalhal bude lhát zas jako si zvykl krást kdo jednou krad
Stylita
Tedy znova: Pokud není Panna Marie Bohorodička, není Ježíš pravý Bůh z Boha. Potom to zabalme, naše naděje je v pouze v člověku, byť jak tu s Otčenášem tvrdíte dokonalém člověku.
Ne, naše naděje je v Bohu, v Otci i v Synu i v Duchu svatém.
Martina Bohumila Lutherová
Mýlíš opomíjíš Zvěstování - početí z Ducha Svatého-
Opomíjíš zvláště Janovo evangelium- Opomíjíš Kristův
kříž - a Jeho testament. Matička je správný vztah-jako
děti k matce svého Pána, sedícího na pravici Boží.
Zmatkaři jste.
Martina Bohumila Lutherová
Není v moci Panny Marie vybavit svého Syna Božstvím.
U.S.C.A.E.
ako keby to niekto tvrdil je v moci nejakej mamy analogicky vybaviť telo dušou? a predsa porodí celého človeka
Stylita
Ježíš je Pán

Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kdo dosáhli stejně vzácné víry jako my díky spravedlnosti našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista.
Milost a pokoj ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše, našeho Pána.
Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy.
Tím nám daroval…More
Ježíš je Pán

Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kdo dosáhli stejně vzácné víry jako my díky spravedlnosti našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista.
Milost a pokoj ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše, našeho Pána.
Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy.
Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha.
2. Petrův 1, 1-4
U.S.C.A.E.
keby ste vedeli pani Eva čo skutočne nestórius tvrdil v celku toho čo zastával ani on totiž nebol arián a to ani polo to bola iná heréza nepáčil by sa vám a stačí napísať že on nikdy nepopieral Božstvo Krista len mal gulášik v tom že sú to dve osoby spojené iba morálne ale ten gulášik pomohol po peripetiách a následných herézach vycibriť náuku a Hypostatickom spojení no holt aj satan je nakoniec …More
keby ste vedeli pani Eva čo skutočne nestórius tvrdil v celku toho čo zastával ani on totiž nebol arián a to ani polo to bola iná heréza nepáčil by sa vám a stačí napísať že on nikdy nepopieral Božstvo Krista len mal gulášik v tom že sú to dve osoby spojené iba morálne ale ten gulášik pomohol po peripetiách a následných herézach vycibriť náuku a Hypostatickom spojení no holt aj satan je nakoniec vždy sluha aj keď si to nikdy nepripustí
Samson1
Ale je v moci Boží vybavit Pannu Marii plností Ducha svatého. Učinit s Ní Milostiplnou. Když vzýváme Pannu Marii, vždy se modlíme: Oroduj za nás. To by mohla pochopit i Bohumila. Když má někdo dar Duch svatého, může jménem Božím konat i zázraky. Panna Maria nevlastní, ale je odarovaná. Je to těžké chápat? Když Bůh slyší i naše modlitby a přímluvy, tím spíše Ježíšovy Matka i naší.
Krásný pokojný den
Mluvme s Kristem a ne o Kristu a rázem bude jasněji. 🙂
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/23_04.htm

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Poznání vede k domýšlivosti, ale láska vzdělává. Jestliže si někdo na svém poznání zakládá, nemá ještě poznání, jaké se patří. Kdo však miluje Boha, ten je od něho vyvolen. Pokud jde o požívání masa z modlářských obětí: Víme, že není na světě žádná modla, která by …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/23_04.htm

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Poznání vede k domýšlivosti, ale láska vzdělává. Jestliže si někdo na svém poznání zakládá, nemá ještě poznání, jaké se patří. Kdo však miluje Boha, ten je od něho vyvolen. Pokud jde o požívání masa z modlářských obětí: Víme, že není na světě žádná modla, která by byla Bohem. Neboť i když jsou na nebi i na zemi takzvaní „bohové“ – a skutečně (se mluví) o mnoha „bozích“ a mnoha „pánech“ – ale pro nás je jeden Bůh: Otec, od něhož pochází všechno a pro něhož jsme tu i my; a máme jednoho Pána: Ježíše Krista, skrze něhož povstalo všechno, i my. Ale všichni to poznání nemají. Někteří totiž byli dosud zvyklí uctívat modly a jedí to maso jako maso z obětí. Pak se ovšem jejich svědomí poskvrňuje, protože je dosud slabé. Jestliže někdo vidí tebe, který máš (správné) poznání, jíst v (pohanském) chrámě, nenarušíš jeho svědomí, dosud slabé, že bude to maso jíst jako maso z obětí? A tak to tvé poznání strhne do záhuby toho slabého člověka, bratra, za kterého Kristus umřel. Když tedy takovým způsobem hřešíte proti bratrům a zraňujete tím jejich slabé svědomí, hřešíte proti Kristu. Proto pohoršuje-li jídlo mého bratra, nikdy už nechci jíst maso, abych nepohoršoval svého bratra.
Kol 3,12-17

Žalm:
Veď mě, Hospodine, cestou odvěkou!

Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš,
ty víš, když sedám i když vstávám.
Poznáváš mé myšlenky již zdálky;
ať jdu nebo ležím, ty to určuješ,
všímáš si všech mých cest.

Tys přece stvořil mé ledví,
utkal jsi mě v lůně mé matky.

- Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně,
úžasná jsou tvoje díla.

Zkoumej mě, Bože, a poznej mé srdce,
zkoušej mě a poznej mé smýšlení!
Pohleď, zda jdu cestou špatnou,
a veď mě cestou odvěkou!
Zl 150

Evangelium:
Lk 6,27-38
TerezaK
Poznání vede k domýšlivosti, ale láska vzdělává. Jestliže si někdo na svém poznání zakládá, nemá ještě poznání, jaké se patří. Kdo však miluje Boha, ten je od něho vyvolen.
U.S.C.A.E.
zakládá to je to slovo tam sa neodsudzuje vzdelanie ale narábanie s ním