Clicks423
Beatus 1
8

Moim zdaniem

W związku z nowymi rozporządzeniami papieża Franciszka, rozgorzał z większą siłą spór dotyczący starej i nowej Mszy oraz ich ważności, a także wątpliwości kto jest a kto nie jest prawdziwym katolikiem. Warto przypomnieć co na ten temat możemy przeczytać w Katechizmie Kościoła katolickiego.

O KOŚCIELE W ZNACZENIU SZCZEGÓŁOWYM

8. Czym jest Kościół katolicki?

Kościół katolicki jest społecznością albo zgromadzeniem wszystkich ochrzczonych, którzy żyją na ziemi, wyznają tę samą wiarę, zachowują to samo prawo Jezusa Chrystusa, przyjmują te same sakramenty i poddani są swym swym prawowitym pasterzom, a przede wszystkim papieżowi.
9. Wymień po kolei co jest niezbędne, aby być członkiem Kościoła.
Aby być członkiem Kościoła trzeba być ochrzczonym, trzeba wierzyć i wyznawać nauczanie Jezusa Chrystusa, należy przyjmować te same sakramenty i uznawać papieża oraz innych prawowitych pasterzy Kościoła.
13. W jaki sposób można odróżnić Kościół Jezusa Chrystusa od tylu społeczności albo sekt, które zostały założone przez ludzi, a nazywają się chrześcijańskimi?
Kościół Jezusa Chrystusa można łatwo odróżnić od tylu społeczności albo sekt, które zostały założone przez ludzi, a nazywają się chrześcijańskimi, za sprawą czterech znamion: Kościół jest jeden, święty, katolicki i apostolski.
14. Dlaczego powiada się, że Kościół jest jeden?
Powiada się, że Kościół jest jeden, gdyż jego dzieci ze wszystkich epok i miejsc są zjednoczone w tej samej wierze, tej samej liturgii, w tym samym prawie, w uczestnictwie w tych samych sakramentach, pod władzą tej samej widzialnej głowy, czyli papieża.
15. Czy zatem nie może być wielu Kościołów?
Nie, nie może być wielu Kościołów, podobnie jak jest jeden tylko Bóg, jedna wiara i jeden chrzest, a więc może być tylko jeden prawdziwy Kościół.
16. Czy jednak wierni jednego narodu albo jednej diecezji nie są także zwani Kościołem?
Wierni jednego narodu albo jednej diecezji są także zwani Kościołem, ale zawsze stanowią oni część Kościoła powszechnego, z którym razem stanowią jeden jedyny Kościół.
17. Dlaczego prawdziwy Kościół nazywany jest świętym?
Prawdziwy Kościół nazywany jest świętym, gdyż święty jest Jezus Chrystus, niewidzialna głowa Kościoła. Ponadto wielu członków Kościoła jest świętych, święta jest także wiara Kościoła, jego prawa, sakramenty, a poza Kościołem nie ma i nie może być prawdziwej świętości.
18. Dlaczego Kościół nazywany jest katolickim?
Prawdziwy Kościół nazywany jest katolickim, albo powszechnym, gdyż obejmuje wiernych ze wszystkich czasów i miejsc, wiernych w każdym wieku i każdego stanu, a wszyscy ludzie są wezwani, aby stali się jego członkami.
19. Dlaczego Kościół jest także zwany apostolskim?
Prawdziwy Kościół jest także zwany apostolskim, gdyż wywodzi się w nieprzerwanym trwaniu od Apostołów, gdyż wierzy i naucza tego wszystkiego, w co wierzyli i czego nauczali Apostołowie, a także dlatego, że jest kierowany przez prawowitych następców Apostołów.
20. Dlaczego prawdziwy Kościół jest zwany rzymskim?
Prawdziwy Kościół jest zwany rzymskim, gdyż cztery znamiona: jedność, świętość, katolickość i apostolskość posiada wyłącznie ten Kościół, który jako swą głowę uznaje biskupa rzymskiego, następcę świętego Piotra.

Pozwólcie, że porównam starą i nową Mszę posługując się analogią: choć życie kontemplatywne przewyższa życie czynne pod wieloma względami, to jednak należy postawić wyżej i wybrać życie czynne. Może się wam nie podobać jeden lub drugi ryt, ale w obu sprawowana jest Msza św, ofiara Pana Jezusa na Ołtarzu. Podważając ważność nowej Mszy, zaprzeczacie jedności Kościoła, poddajecie w wątpliwość działanie w nim Ducha Świętego oraz zapominacie, że jego głową jest nieprzerwanie Nasz Pan Jezus Chrystus. Sobór Watykański II nie zmienił tego stanu rzeczy, bo to jest prawda niezmienna.
Bractwo Piusa X przez 30 lat, jak z dumą oświadczył ksiądz Bańka, rozdawało kasety z instrukcją jak odprawiać Mszę w starym rycie, wydawało dwumiesięcznik "Zawsze wierni" i było aktywne w internecie (Szkoła Akwinaty). Jak na 30 lat nie jest to bardzo imponujący dorobek. Najbardziej smutne są odczucia wiernych stykających się z środowiskiem "tradycjonalistów". Opis Arcybiskupa Lengi chyba jest najbardziej trafny, bo są to spostrzeżenia kapłana. Dostali skarb i go zakopali. Pogłębili podział Kościoła przedsoborowego i posoborowego ustawiając wiernych przeciw sobie. Wasze dyskusje/kłótnie dobitnie to potwierdzają.
Papież Franciszek wykorzystał te okoliczności. Gdy Msza Trydencka zniknie z parafii, to nic nie stanie na przeszkodzie, żeby wprowadzić rewolucyjne zmiany w liturgii Mszy posoborowej, a co za tym idzie z Mszy Pawła VI zrobić Mszę tradycyjną.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Bos016