Clicks660
Stylita
10

Boží slovo na den 6.8. A.D.2020

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. A hle ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím tu tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Když ještě mluvil, najednou je zastínil světlý oblak, a hle – z oblaku se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení; toho poslouchejte!“ Jak to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte, nebojte se!“ Pozdvihli oči a neviděli nikoho, jen samotného Ježíše. Když sestupovali s hory, přikázal jim Ježíš: „Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud nebude Syn člověka vzkříšen z mrtvých.“
Mt 17,1-9
Stylita
Sväté Premenenie nášho Pána Boha a Spasiteľa Ježiša Krista – 6. augusta
Stručná história
Slávenie tohto sviatku siaha do 4. stor. V tej dobe svätá Helena, matka cisára Konštantína Veľkého, dala postaviť chrám na hore Tábor na počesť Premenenia Pána. Tento sviatok sa vo Východnej cirkvi slávnostne oslavuje od 6. stor. pod názvom „Pánovho premenenia“. V západnej Sýrii sa v 8. stor. nazýval „…
More
Sväté Premenenie nášho Pána Boha a Spasiteľa Ježiša Krista – 6. augusta
Stručná história
Slávenie tohto sviatku siaha do 4. stor. V tej dobe svätá Helena, matka cisára Konštantína Veľkého, dala postaviť chrám na hore Tábor na počesť Premenenia Pána. Tento sviatok sa vo Východnej cirkvi slávnostne oslavuje od 6. stor. pod názvom „Pánovho premenenia“. V západnej Sýrii sa v 8. stor. nazýval „Sviatok Tábora“.
Pôvodne sa sviatok Premenenia slávil vo februári. Avšak, keďže tento radostný sviatok väčšinou pripadol v pôstnom období, čo nezodpovedalo duchu pôstu a pokánia, bol preložený na 6. augusta. Prečo práve na tento deň? Historik Eusébius a Sv. Ján Damascenský sú toho názoru, že Premenenia Pána sa konalo 40 dní pred smrťou Kristovou. Tak Svätá Cirkev držiac sa tejto mienky, preložila sviatok Premenenia Pána z februára na 6. augusta, pretože o 40 dní neskôr – 14. septembra pripadá sviatok Povýšenia Kríža – spomienka na Kristovo utrpenie a smrť.
Sviatok Premenenia je jedným z dvanástich hlavných sviatkov našej cirkvi. Má jeden deň predprazdenstva a sedem dní poprazdenstva. Stichiry a kánony sviatku zostavili sv. Ján Damascénsky a Kozma Majumský.
Tento sviatok sa slávi v čase, keď dozrievajú plody zeme. Od dávnych čias sa vo Východnej cirkvi v tento deň požehnávajú prvotiny úrody zeme, ako poďakovanie Bohu. Tento zvyk prevzala kresťanská tradícia zo Starého zákona, ktorý predpisoval priniesť prvotiny plodov do Chrámu (porov. Ex 23, 19). Zvyk požehnávať v zhromaždení prvotiny predpisujú apoštolské pravidlá z konca 3. stor.

Podľa Катрій Ю.: Пізнай свій обряд spracoval Stanislav Gábor
grkatba.sk/svate-premeneni…
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/08_06.htm

Vstupní antifona
Apoštoly zastínil světlý oblak a z oblaku se ozval hlas: To je můj milovaný Syn, v něm jsem si zalíbil; toho poslouchejte!
Mt 17,5

Vstupní modlitba
Bože, tys při slavném proměnění svého Syna
v přítomnosti Mojžíše a Eliáše
upevnil víru apoštolů
a ukázals, co nás čeká,
až bude dovršeno naše přijetí za tvé děti; …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/08_06.htm

Vstupní antifona
Apoštoly zastínil světlý oblak a z oblaku se ozval hlas: To je můj milovaný Syn, v něm jsem si zalíbil; toho poslouchejte!
Mt 17,5

Vstupní modlitba
Bože, tys při slavném proměnění svého Syna
v přítomnosti Mojžíše a Eliáše
upevnil víru apoštolů
a ukázals, co nás čeká,
až bude dovršeno naše přijetí za tvé děti;
pomáhej nám, ať tvého Syna posloucháme a následujeme ho,
abychom jako jeho spoludědici měli účast na jeho slávě.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ...

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Daniela.
Viděl jsem, že byly postaveny trůny a stařec velikého věku usedl. Jeho roucho bylo bílé jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho trůn plápolal ohněm, jeho kola – žhoucí oheň. Ohnivý proud vytékal a vycházel od něho, tisíce tisíců mu sloužily, desetitisíce desetitisíců stály před ním, usadil se soudní dvůr a byly otevřeny knihy. Díval jsem se v nočním vidění, a hle – s nebeskými oblaky přicházel (někdo) jako syn člověka, došel až k starci velikého věku, přivedli ho k němu. Byla mu dána moc, sláva a království a sloužily mu všechny národy, kmeny i jazyky: jeho moc je moc věčná, a ta nepřestane, jeho království nebude zničeno.
Dan 7,9-10.13-14

Žalm:
Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí.

Hospodin kraluje, ať zajásá země,
ať se radují četné ostrovy!
Mrak a temnota ho obklopují,
spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu.

Jako vosk se taví hory před Hospodinem,
před vladařem celé země.
Nebesa hlásají jeho spravedlnost
a všechny národy vidí jeho slávu.

Neboť ty, Hospodine, jsi povznesen nad celou zemí,
svrchovaně vynikáš nade všemi bohy
Zl 97(96)

2. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Petra.
Milovaní! Když jsme vás poučovali o tom, jak mocný je náš Pán Ježíš Kristus a že zase přijde, nedrželi jsme se v té věci nějakých chytrácky vymyšlených bájí. My jsme přece na vlastní oči viděli jeho velebnost. Neboť přijal od Boha Otce čest a slávu, když o něm vznešená Boží velebnost promluvila tato slova: `To je můj milovaný Syn, v něm já mám zalíbení.' Ten hlas přicházel z nebe a my jsme ho slyšeli, když jsme s ním byli na posvátné hoře. Ale máme něco spolehlivějšího, totiž výroky proroků, a děláte dobře, když na ně dbáte jako na světlo, které svítí na temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci.
2Petr 1,16-19

Zpěv před evangeliem
Aleluja. To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení; toho poslouchejte! Aleluja.
Mt 17,5c

Evangelium:

Modlitba nad dary
Prosíme tě, Bože,
proměň tyto dary v tělo a krev svého Syna,
jehož slavné proměnění je předzvěstí,
že všechno bude jednou proměněno,
a očisti nás od hříchů,
abychom se mu stali podobnými.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

Preface o Proměnění Páně
Kristus zjevuje učedníkům svou slávu

V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Neboť tys nám zjevil,
že v Kristu přebývá plnost tvé slávy:
vždyť učedníci viděli jeho lidství
prozářené tvým světlem
a vydali nám o tom svědectví,
abychom se nad jeho křížem nepohoršili,
ale s nadějí očekávali,
že se i na církvi jednou zjeví tvá sláva,
jako se zjevila na Kristu, jejím Pánu.

A proto se připojujeme ke chvále,
kterou ti vzdávají nebesa
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

Antifona k přijímání
Až se Kristus ukáže, budeme mu podobni, a proto ho budeme vidět tak, jak je.
1 Jan 3,2

Modlitba po přijímání
Děkujeme ti, Bože, za svátostný pokrm, a prosíme tě:
přetvářej nás jeho působením,
ať se stále více podobáme tvému Synu
jehož slávu jsi zjevil svým slavným proměněním.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
Kallistratos
S ohledem na paranoie všeho druhu co se odehrávají na Glorii si dovoluji vložit tento odkaz zpravy.tiscali.cz/sileny-vojak-kt…

Kéž by věřící lidé byli odhodláni věřit a mít vytrvalost v dobrých věcech jako tento voják ve věcech válečných. Není to první bizarní příběh spojený s paranoickým vnímáním skutečnosti. Například Jokoi Šoiči dopadl hůře.... a nebo zcela prachbídně Teruo Nakamura.

Tak …More
S ohledem na paranoie všeho druhu co se odehrávají na Glorii si dovoluji vložit tento odkaz zpravy.tiscali.cz/sileny-vojak-kt…

Kéž by věřící lidé byli odhodláni věřit a mít vytrvalost v dobrých věcech jako tento voják ve věcech válečných. Není to první bizarní příběh spojený s paranoickým vnímáním skutečnosti. Například Jokoi Šoiči dopadl hůře.... a nebo zcela prachbídně Teruo Nakamura.

Tak to jen zajímavost.. Přeji krásný den! 😊
Theodorá-Máriá
"...přikázal jim Ježíš: „Nikomu o tom vidění neříkejte,

dokud nebude Syn člověka vzkříšen z mrtvých.

Za téměř 2000let od Zmrtvýchvstání Krista ,převažuje
v bývalé řkc ,učení, že nevstal Kristus z mrtvých ,že
to je jen obrazně. Toto nové Evangelium a jiná
rouhání duchovně naplňují všechny, kdo drží "basu"
ve spojení víry s každým účastníkem rouhačských

mší vatikánské společnosti.
😇"Ruky, /…More
"...přikázal jim Ježíš: „Nikomu o tom vidění neříkejte,

dokud nebude Syn člověka vzkříšen z mrtvých.

Za téměř 2000let od Zmrtvýchvstání Krista ,převažuje
v bývalé řkc ,učení, že nevstal Kristus z mrtvých ,že
to je jen obrazně. Toto nové Evangelium a jiná
rouhání duchovně naplňují všechny, kdo drží "basu"
ve spojení víry s každým účastníkem rouhačských

mší vatikánské společnosti.
😇"Ruky, /mysl a paměť /- pryč od "Koreje" 😤
Stylita
Theodoro ty bojuješ proti bludu , ale ten nenajdeš v katechismu katolické církve.
Theodorá-Máriá
Ten už neexistuje, vatikán bez studu odkryl
to co od roku 1054 skrývl, že jejich symboly
a cíle/NWO/ dospěly vrcholu a papežové v naší době
veřejně odkryly, že slouží Babylonu-démonským
náboženstvím.
p.s. záchytným bodem pro ty kteří budou schopni
se od modloslužy odpojit ,má být dle globalistů
Arménská Pravoslavná církev v Ečmiadzimu.
Moc tomuto nerozumím, neumím si to představit.
A jem šťast…More
Ten už neexistuje, vatikán bez studu odkryl
to co od roku 1054 skrývl, že jejich symboly
a cíle/NWO/ dospěly vrcholu a papežové v naší době
veřejně odkryly, že slouží Babylonu-démonským
náboženstvím.
p.s. záchytným bodem pro ty kteří budou schopni
se od modloslužy odpojit ,má být dle globalistů
Arménská Pravoslavná církev v Ečmiadzimu.
Moc tomuto nerozumím, neumím si to představit.
A jem šťastna,že jsem v Kristové církve, kde se
na hřích, hereze, ect poukazuje bez servítků.

Stylito , doufám že to nebereš tak že "bojuji" proti
tobě, když to píši pod tvým vkladem.
Rosario33
Stylita
Theodoro ty bojuješ proti bludu , ale ten nenajdeš v katechismu katolické církve.

Niečo z katechizmu:
841 Vzťahy Cirkvi k moslimom. „Plán spásy zahŕňa aj tých, čo uznávajú Stvoriteľa, a medzi nimi predovšetkým moslimov, ktorí tvrdia, že sa pridŕžajú Abrahámovej viery a spolu s nami sa klaňajú jedinému, milosrdnému Bohu, ktorý bude v posledný deň súdiť ľudí.“

A teraz niečo zo Sv.Písma:…More
Stylita
Theodoro ty bojuješ proti bludu , ale ten nenajdeš v katechismu katolické církve.

Niečo z katechizmu:
841 Vzťahy Cirkvi k moslimom. „Plán spásy zahŕňa aj tých, čo uznávajú Stvoriteľa, a medzi nimi predovšetkým moslimov, ktorí tvrdia, že sa pridŕžajú Abrahámovej viery a spolu s nami sa klaňajú jedinému, milosrdnému Bohu, ktorý bude v posledný deň súdiť ľudí.“

A teraz niečo zo Sv.Písma:

21 Lebo Otec nikoho ani nesúdi, lež celý súd odovzdal Synovi, 22 aby si všetci ctili Syna, ako si ctia Otca. Kto si nectí Syna, nectí si ani Otca, ktorý ho poslal. Jn5;21-22

15 A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. 16Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. Mk16;15-16

22 Kto je luhár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus!? To je antikrist, kto popiera Otca i Syna. 23 Kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca. 1.Jánov List 2;22-23

8 Prinášajte ovocie primerané pokániu 9 a nemyslite si, že si môžete povedať: Máme otca Abraháma. Lebo hovorím vám, že Boh môže stvoriť Abrahámovi deti aj z týchto kameňov. Mt3;8-9
apredsasatoci
Rosario33, Katechizmus znie tak talmudisticky. Otec Boh odovzdál predsa všetko svojmu Synovi. Či rkc neuznáva Nový, ale stale Starý zákon?
Stylita
Rosario, ty o voze a já o koze. Šlo o Theodořinu větu: že nevstal Kristus z mrtvých ,že
to je jen obrazně. Toto učení prý převažuje v ŘKC.
Stylita
Když si vzpomenu, co tvrdil tzv. holandský katechismus, tak je jasné, že katechismus nerovná se souhrn nemomylných tvrzení.