TerezaK
121

VSTUP DO MÉHO ODPOČINKU – to je příkaz pro dnešek, aby se splnily Mé záměry s tebou. MUSÍM SE STÁT PRVNÍ!

🔔 🔥 ❤ SVĚDECTVÍ DUCHA SVATÉHO A POKYNY OD PÁNA
T Andrew Farley, 25. října 2022
Log in or sign up to view
"Synu člověka mluv." (To jsem slyšel a pak jsem věděl, co se děje; vytáhl jsem diktafon na svém telefonu a promluvil jsem skrze Ducha Božího, který byl ve mně a se mnou.) Stalo se to ve velmi zvláštní nemovitosti v Kerrville v Texasu, kde Duch mě velmi konkrétně vedl v den, kdy se to stalo.

Zde je Jeho svědectví:
MLUVÍM (většinou) dnes K MÝM DĚTEM, k těm, KTERÉ MĚ ZNAJÍ jako svého Otce. Ti, kteří VĚDÍ, ŽE JSEM SKUTEČNÝ, vyznali Mě svými rty a VE SVÉM SRDCI VĚŘÍ, že JÁ JSEM; ale MNOZÍ Z NICH SE USPOKOJILI V TOMTO SVĚTĚ, který je pouze dočasný a mizí.

Ti, kdo JSOU PŘISTIŽENI V SAMOLIBOSTI, mají „prach“ po celém Živém Slově, jejich Bible sedí a čekají, až k nim promluvím, čekají, až se s nimi setkám, abych jim dal pokyny a moudrost PRO TUTO HODINU, KTERÁ PŘICHÁZÍ NA CELÝ SVĚT ZEMĚ. Ano, je to na dosah ruky!

Těmto Mým DĚTEM ŘÍKÁM, že JE NUTNÉ, abyste setřely prach z truhly s pokladem, který jsem vám dal, a ABYSTE TEĎ BEZ DALŠÍHO ZDRŽOVÁNÍ PŘEŠLY DO MÉHO ŽIVÉHO SLOVA! Nařizuji vám, abyste šly do MATOUŠE 24, do MARKA 13 a také do LUKÁŠE 21 (kapitoly) a abyste četly A SLYŠELY, CO K VÁM BUDU MLUVIT! Kontrolujte a SROVNÁVEJTE tato slova, která byla tehdy vyslovena, S TÍM, CO SE TEĎ DĚJE VŠUDE KOLEM VÁS.

Moji učedníci (když všechno opustili, aby Mě následovali) se Mě zeptali: „Jaká a kdy budou tato ZNAMENÍ ČASŮ KONCE?“ Odpověděl jsem tehdy na jejich otázku (jak je zaznamenáno v Mém slově), ale nakonec v ten den JSEM ODPOVÍDAL PRO VÁS a vaši rodinu DNES; neboť VY JSTE POSLEDNÍ GENERACE, KTERÁ UVIDÍ MŮJ NÁVRAT NA ZEMI!

NEJPRVE to bude SKRZE MŮJ LID A V MÉM LIDU, a PAK přijdu a podrobím si národy pod svýma nohama, když BUDU SOUDIT A VYMAŽU VŠECHNO ZLO, které přišlo na zemi. ABYSTE BYLI PŘIPRAVENI a plně vybaveni na plnost volání, které jsem vložil do každého vašeho života, TEĎ JE ČAS HLEDAT SE MNOU INTIMITU jako nikdy předtím!

POŽÁDEJTE MĚ, abych vám pomohl se modlit, požádejte Mě, abych k vám mluvil Mým slovem, požádejte Ducha svatého, aby seslal svůj OHEŇ, ABY NA VÁS PADL, jako jsem to udělal s Mou „církví“, když věřící čekali v horní místnosti. Více než 500 jich začalo stejně nebo slyšelo Mé pokyny, ale pouze 120 z nich bylo poslušných a zůstalo ve správném postoji pro to, co udělal Duch svatý!

BUĎTE jako ti, kteří zůstali TRPĚLIVÍ, ABYSTE jako oni ROZLIŠOVALI ČAS, stejně jako ZVUK MÉHO HLASU a MOJE POKYNY. Budu chránit všechny své ovce, ty, které jsou Moje, nevypadnou z Mé mocné a spravedlivé pravice, jak jsem slíbil v Mém Slovu. Přesto někteří nedosáhli plnosti vize a slibu, který jsem jim dal; TOTO JE VAŠE PROBUZENÍ, toto je oznámení lásky, ABYSTE MĚ HLEDALI CELÝM SVÝM SRDCEM... VRAŤTE SE KE MNĚ!

PUSŤTE VĚCI TOHOTO SVĚTA, věci, které pominou, věci, které budou spáleny; MODLY, které SE HROUTÍ a na kterých zbytek světa tak pevně lpí. Vy Mé děti, nemůžete být nalezeny s těmito modlami ve vašem sevření, NECHTE JE JÍT A ČIŇTE POKÁNÍ z toho, CO NA VÁS TAK SNADNO DOLÉHÁ (a s čím jste zůstali v souladu), protože tak se tvoří pevnost! Moje milost je dostatečná, přijďte ke Mně a já to nechám odpadnout Mou mocí ve vaší slabosti, VE VAŠÍ POKOŘE PŘEBÝVÁ MÁ SÍLA.

PŘICHÁZÍM, abych odstranil všechny výšiny, přicházím ZNIČIT VŠECHNY OLTÁŘE, které jsou PROTI MNĚ postaveny. Cokoli a vše, co není z Mého království, bude rozebráno, zbořeno a zničeno; neboť vizte, PŘIVEDU MÉ KRÁLOVSTVÍ BRZY NA ZEMI, ano, to poslední období věku; JE TO NA DOSAH RUKY! Brzy VYTVOŘÍM NOVÁ NEBESA a NOVOU ZEMI a NOVÝ JERUZALÉM bude příbytkem Mých živých kamenů, dětí dědictví. (O tom jsem s vámi mluvil také v Mém Slově Mé děti.)

EXISTUJÍ úžasné a povzbudivé NUGETY MOUDROSTI, které tam PRO VÁS mám, které vám umožní odolat a vzepřít se duchu strachu a nikdy nepřemýšlet ani neuvažovat o popření Mého jména.
NĚKTEŘÍ z vás BUDOU POVOLÁNI PŘED SOUDCE A KRÁLE, ABY VYDALI SVĚDECTVÍ; budou vás konfrontovat nebo vás povolají do soudních síní pronásledování. V Mém Slově jsem vám dal pokyny, co máte dělat a jak důvěřovat Mně, jak vám pomůžu a POUŽIJI VÁS, AŽ PŘIJDE ČAS. Pokud se vám to stane, NESMÍTE SE BÁT!

Toto je (nebo MŮŽE být) ČÁST VAŠEHO ÚKOLU: důvěřovat Mi a DOVOLIT Mému SVATÉMU DUCHU, ABY VEDL VAŠE RTY a abyste mluvili, co jim budu říkat. Bude to svědectví o Mé slávě, Mé lásce a bude to zaznamenáno po celou věčnost; vaše poslušnost stojí a spoléhá se NA VYDÁVÁNÍ ODVÁŽNÉHO SVĚDECTVÍ!

NĚKTEŘÍ z Mých dětí JSOU POVOLÁNI K MUČEDNICTVÍ! Pokud se v tomto povolání postaví na pozici v plnosti lásky a soucitu, NEBUDOU SE MÍT ČEHO BÁT, protože ODSTRANIL JSEM OSTEN SMRTI! Budete-li mít bázeň před Pánem Bohem, nebudete se bát ani pronásledování lidí a budete vědět, že jste z Království, a ne z tohoto temného a přemoženého světa!

Důvěřujte Mi, až přijde ten okamžik, NEZAPÍREJTE MÉ JMÉNO a čeká na vás plnost vašeho DĚDICTVÍ, stejně jako na všechny Mé mučedníky, kteří budou (také) panovat a VLÁDNOUT SE MNOU během vlády Mého tisíciletého Království!

MILUJI VÁS všechny, Mé děti. NYNÍ JE ČAS jednou provždy ODSTRANIT ROZPTÝLENÍ A PŘEKÁŽKY, které váš nepřítel, protivník velmi chytře vytvořil a zorganizoval, abyste byli závislí na jeho věcech, na těch věcech, které by vás rozptylovaly a udržovaly vás oddělené ode Mne.

Abych Já poznal tebe a ty Mě, MUSÍME MÍT VZTAH! Odlož svůj hřích (čiň pokání), svá břemena, svou zaneprázdněnost a VSTUP DO MÉHO ODPOČINKU – to je příkaz pro dnešek, aby se splnily Mé záměry s tebou. MUSÍM SE STÁT PRVNÍ!

Všem Mým dětem, které se již oddělily od věcí světa: Vy už víte, na co se připravuji! V současné době ZDOKONALUJI SPOLEČNÉ TĚLO, perfektně spojené, zformované a vybavené! Také OTŘÁSÁM A TŘEPU SVOU CÍRKEV, ODDĚLUJI PLEVY OD PŠENICE, odděluji PŠENICI OD KOUKOLU, odděluji OVCE OD KOZ a odděluji OVCE OD OVCÍ!

Mnozí začali rozeznávat (skrze obdarování Ducha) PLNÉ ZJEVENÍ JASNÉHO SVĚTLA, kterým jsem Já a Mé živé Slovo, zářící NA DNEŠNÍ FALEŠNÉ PROROKY A ODPADLÍKY, na ty, kteří upadají do chyb směšování; NA ZAVRŽENÉ SVŮDCE, kteří by vedli Mé ovce do jiného ovčince a skrze jinou bránu. Neexistuje žádný temný kout, díra nebo jeskyně, ve kterých by se přede Mnou mohli schovat! K NIM PROHLAŠUJI BEZÚTĚŠNOST kvůli jejich zlodějství; brzy JÁ JSEM pro vás PŘIJDU, ABYCH VÁS jednou provždy UMLČEL – pokud TEĎ nebudete činit pokání, PADNĚTE NA KOLENA A VOLEJTE KE MNĚ!

Zapamatujte si, Mé děti, že toto je ten NEJVÍCE VZRUŠUJÍCÍ ČAS, který MÁ PŘIJÍT NA ZEMI, takže mnozí v nebi tu chtějí být s vámi! Fandí vám, jsou nadšení, protože chtějí vidět, co udělá církev na konci věku (ne budovy se zdmi, ale MOJE DĚTI S DUCHEM PÁNĚ v nich, Můj pravý Chrám!) s jasnými světly, S PLNÝM OLEJEM ve svých lampách, neboť vědí, že BYLY ZFORMOVÁNY A UMÍSTĚNY ZDE NA DOBU, JAKO JE TATO.

Moji váleční ANDĚLÉ BUDOU BOJOVAT PO BOKU S MÝM ZBYTKEM K DOSAŽENÍ NEJVĚTŠÍHO DUCHOVNÍHO VÍTĚZSTVÍ, jaké si lze vůbec představit; neboť to bylo a JE HOTOVO! Zaujměte svou pozici na Mé zdi, hledejte Mé pokyny nebo počkejte, až se pohnu a umístím vás. MUSÍTE odfiltrovat veškerou nepřátelskou komunikaci nebo vliv tím, že budete usilovným hledačem, který ví, jak si OBLÉKNOUT BRNĚNÍ a PŘIVLASTNIT SI MOC MÉ KRVE A SMLUVNÍHO SLOVA, které rozerve závoje na očích slepých!

Hle, volám vás, ABYSTE NYNÍ POVSTALI A ZAZÁŘILI! Žádný nepřátelský agent, šmejd nebo přisluhovač nebude stát v cestě Mně a chlebu dětí, který přinesu zlomeným, skrze vaše rty a vaše ruce.

Tito vyvolení nikdy neukradnou Mou slávu, jsou Mou „bezejmennou brigádou“ a PÝCHA z nich BYLA OČIŠTĚNA OHNĚM UTRPENÍ A PŘÍPRAV, aby zářili jako očištěné stříbro a zlato, držené V MOCNÉ PRAVICI LVA Z JUDY!

Jsi připraven? Hle, PŘIJDU RYCHLE a Má odměna je se Mnou!

Ježíš Kristus Nazaretský/ Y’shua Hamaschiach
(prostřednictvím Mé dostupné nádoby)
(Konec slova)

Toto slovo od Pána Boha vyšlo 25. října 2022.
Řečeno/nahráno a později přepsáno. T. Andrew Farley.

Zjevení podle Jána

TerezaK
In Veritate Permanemus„Potkal jsem zdravotní sestru, která pracovala ve Vídni v nemocnici, která nikdy nezklamala pokřtít potratené nebo mrtvě narozené děti. Když se chystal zemřít, zvolal: ó, tady jsou všechny mé děti v nebi. Tolik dětí! A ty děti, které po smrti pokřtila, ji doprovázely do ráje, kde už žili. "
Maria Simma.
[Zdroj Ermanno Radice]More
In Veritate Permanemus„Potkal jsem zdravotní sestru, která pracovala ve Vídni v nemocnici, která nikdy nezklamala pokřtít potratené nebo mrtvě narozené děti. Když se chystal zemřít, zvolal: ó, tady jsou všechny mé děti v nebi. Tolik dětí! A ty děti, které po smrti pokřtila, ji doprovázely do ráje, kde už žili. "

Maria Simma.

[Zdroj Ermanno Radice]