Clicks213
Stylita
4

Boží slovo na den 3.4. A.D.2020

Židé brali kameny, aby Ježíše kamenovali. Ježíš jim na to řekl: „Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od Otce. Pro který z nich mě chcete kamenovat?“ Židé mu odpověděli: „Pro dobrý skutek tě nechceme kamenovat, ale pro rouhání: ty jsi jen člověk, a děláš ze sebe Boha.“ Na to jim Ježíš řekl: „Ve vašem Zákoně je přece psáno: `Já jsem řekl: Jste bohové.' Jestliže nazval bohy ty, kterým se dostalo Božího slova – a Písmo nemůže být zrušeno – můžete vy říkat o tom, kterého Otec posvětil a poslal na svět, že se rouhá, protože jsem řekl: `Jsem Syn Boží'? Nekonám-li skutky svého Otce, nevěřte mi. Jestliže však je konám a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste poznali a (konečně) pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci.“ Znovu by se ho byli rádi zmocnili, ale on jim unikl. Zase odešel za Jordán na to místo, kde dříve křtíval Jan, a tam zůstal. Přišlo k němu mnoho lidí. Říkali: „Jan sice neudělal žádné znamení, ale všechno, co Jan řekl o něm, bylo pravda.“ A mnoho jich tam v něho uvěřilo.
Jan 10,31-42
Theodorá-Máriá
Písmo nemůže být zrušeno

Učme se HO zpaměti, to nám žádní Habsburkové, ani nikdo
za západní hranicí nevezme.
Stylita
sv. Richard
Richardus, ep. Cicestrien.

3. dubna, připomínka
Postavení: biskup
Úmrtí: 1253
Atributy: biskupský oděv, kalich u nohou, oráč

ŽIVOTOPIS
Pocházel z Anglie. Studoval v Oxfordu, v Paříži a v Bologni. Stal se knězem a v roce 1244 biskupem. Vyznačoval se velkou láskou ke všem potřebným a velmi pozdvihl duchovní život své diecéze.

ŠTĚDROSTÍ PROTI ZÁVISTI
Narodil se v roce 1197 ve Wichu…More
sv. Richard
Richardus, ep. Cicestrien.

3. dubna, připomínka
Postavení: biskup
Úmrtí: 1253
Atributy: biskupský oděv, kalich u nohou, oráč

ŽIVOTOPIS
Pocházel z Anglie. Studoval v Oxfordu, v Paříži a v Bologni. Stal se knězem a v roce 1244 biskupem. Vyznačoval se velkou láskou ke všem potřebným a velmi pozdvihl duchovní život své diecéze.

ŠTĚDROSTÍ PROTI ZÁVISTI
Narodil se v roce 1197 ve Wichu, poblíž Worcesteru, v Anglii. Jeho otec byl zchudlý zeman. Měl staršího bratra, jemuž po smrti rodičů připadl zadlužený a zanedbaný statek. Richard bratru, který prožil zajetí, nezištně pomáhal, zejména když viděl, že se mu nedostává sil ani zdraví. Hospodářství pozvedl a zasloužil se o splacení dluhů. Bratr pak nechal Richardovi celé hospodářství připsat. Na přání příbuzných se měl Richard ještě oženit s vybranou bohatou nevěstou. Jeho bratra přepadla ale závist a když to Richard zjistil, bez rozhořčení roztrhl právní doklady, vrátil mu majetek a nabídl i nevěstu. To vše v duchu evangelia, "tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť." (Mt 5,40) Byl si vědom toho, že chamtivost sžírá srdce, ale chudoba ho osvobozuje. Také snad již cítil jiné povolání.Osvobozen od všeho odešel studovat do Oxfordu. Touha po dalším vyšším vzdělání ho zavedla do Paříže, kde žil s dalšími dvěma chudými studenty často o chlebu a vodě. Dohromady měli jen jeden kabát, který nosili střídavě. Aby měli z čeho žít, začal Richard se soukromým vyučováním. Později rád vzpomínal na velmi šťastný pobyt v Paříži. Po dokončení filosofického studia odtud odešel do Bononie ve Vlaších, kde studoval církevní právo. Po sedmi letech zastupoval nemocného profesora a získal si všeobecnou přízeň. Profesor mu také nabízel za manželku svou dceru s velkým věnem. Richard však odešel do Oxfordu, kde se stal na vysokých školách kancléřem a rozhodl se pro duchovní dráhu. Od canterburyského arcibiskupa Edmunda po určitém zdráhání přijal místo arcibiskupského kancléře. Byl tichý, pokorný, dobrotivý a zbožný. Při nespravedlivém pronásledování arcibiskupa Jindřichem III. odešel s ním do vyhnanství do Pontigny ve Francii. Po jeho smrti v roce 1241 se vrátil do Orleansu, kde dokončil teologii a přijal kněžské svěcení. Pak se vrátil do vlasti, aby byl farářem jedné venkovské osady. Nástupce arcibiskupa Edmunda jej však brzy povolal zpět ke kancléřskému úřadu a po smrti biskupa v Chichesteru byl povolán na jeho místo. Bylo to však proti přání Jindřicha III., který tam chtěl dosadit svého člověka, ale to se mu díky ostatním biskupům nepodařilo. Král tedy nařídil zabavit Richardovi všechen biskupský majetek. Richard svou situaci přednesl v Římě papeži Inocenci III., protože spor se týkal i uznání platnosti dosazení do úřadu. Papež ho posvětil na biskupa. Ale dále i přes papežovo napomínání krále, zůstával jako biskup bez prostředků a musel působit i z cizího domu. Až po dvou letech král podlehl papežovým hrozbám a biskupské statky vrátil. Richard navštěvoval chudé, nemocné a učil je trpělivosti a důvěře v Boha. Navrácený majetek využíval ve prospěch nejpotřebnějších a vedle chudobince založil i vzdělávací a výchovný ústav. Svou diecézi velmi pozdvihl. Sám žil chudě a měl velký vliv na duchovenstvo i na lid. Byl důsledný a bylo-li třeba i přísný. Ke konci života také vystupoval jako horlivý hlasatel křížové výpravy na osvobození svaté země. Horlivý až do konce, ve výkonu svého povolání zemřel v Doveru.
catholica.cz
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/03pust/05_05.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Slyšel jsem nepřátelské umlouvání mnohých: „Hrůza ze všech stran! Udejte ho! Udáme ho!“ I ti, kteří se mnou žili v přátelství, číhají na můj pád: „Snad se dá svést a zmocníme se ho a pomstíme se na něm!“ Ale Hospodin je se mnou jako silný bojovník; proto ti, kteří mě stíhají, padnou a nic …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/03pust/05_05.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Slyšel jsem nepřátelské umlouvání mnohých: „Hrůza ze všech stran! Udejte ho! Udáme ho!“ I ti, kteří se mnou žili v přátelství, číhají na můj pád: „Snad se dá svést a zmocníme se ho a pomstíme se na něm!“ Ale Hospodin je se mnou jako silný bojovník; proto ti, kteří mě stíhají, padnou a nic nesvedou. Velmi budou zahanbeni, neboť ničeho nedosáhnou; bude to věčná hanba, nezapomene se na ni. Hospodine zástupů, který zkoušíš spravedlivého, který vidíš ledví i srdce, kéž uzřím tvou pomstu nad nimi, neboť tobě jsem svěřil svou při. Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina, že vysvobodil život ubohého z ruky zlosynů!
Jer 20,10-13

Žalm:
Ve své tísni jsem vzýval Hospodina, a vyslyšel mě.

Miluji tě, Hospodine, má sílo,
Hospodine, má skálo, mé útočiště, zachránce můj!

Můj Bože, má skálo, na niž se utíkám,
můj štíte, rohu mé spásy, ochrano má!
Budu vzývat Hospodina, jemuž náleží chvála,
a od svých nepřátel budu vysvobozen.

Obklopil mě smrtící příboj,
přepadly mě záhubné přívaly,
ovinula mě osidla podsvětí,
ohrozily mě léčky smrti.

Ve své tísni jsem vzýval Hospodina,
k svému Bohu jsem volal o pomoc:
Ze své svatyně slyšel můj hlas,
mé volání proniklo k jeho sluchu.
Zl 18

Evangelium:
Jan 10,31-42

Církevní kalendář:
sv. Nikita
Nicetas, hegumenus
3. dubna, připomínka
Postavení: hegumen a vyznavač
Úmrtí: 824
Byl představeným v klášteře Meditii v Bithynii, na hoře Olympu. Za císaře Lva Arménského byl poslán do vězení a vyhnanství, protože odmítl zradil víru a měl úctu k posvátným obrazům. Zemřel v poustevně u Cařihradu.
catholica.cz
Theodorá-Máriá
😇 Slyšel jsem nepřátelské umlouvání mnohých:

„Hrůza ze všech stran! Udejte ho! Udáme ho
!“
😷 😴