02:05:19
Dana22
www.christianitas.sk/koncil-a-komuni…

V decembri 1964 biskup Pierre Haubtmann poverený koordináciou nového prepracovania XIII. schémy, požiadal o spoluprácu saleziána Giulia Girardiho ohľadom kapitoly o ateizme. Vo februári 1965 v Ariccii dostal prednosť Girardiho text, ktorý navrhoval pozitívnejší prístup k marxistickému humanizmu, pred textom arcibiskupa Wojtyłlu, ktorý žiadal jasnejšiu …More
www.christianitas.sk/koncil-a-komuni…

V decembri 1964 biskup Pierre Haubtmann poverený koordináciou nového prepracovania XIII. schémy, požiadal o spoluprácu saleziána Giulia Girardiho ohľadom kapitoly o ateizme. Vo februári 1965 v Ariccii dostal prednosť Girardiho text, ktorý navrhoval pozitívnejší prístup k marxistickému humanizmu, pred textom arcibiskupa Wojtyłlu, ktorý žiadal jasnejšiu formuláciu práv Cirkvi v spoločnosti. Girardi neskôr zanechal kňazstvo a stal sa teoretikom a prominentným protagonistom teológie oslobodenia.
Keď biskup Haubtmann na audiencii 16. februára predstavil pápežovi „otvorenú“ a „dialogickú“ líniu schémy bez akéhokoľvek odsúdenia komunizmu, Pavol VI. ho povzbudil, aby v tejto línii pokračoval: „Oui,” povedal, “c´est á la fois delicat et indispensabile“ (Áno, to je zároveň chúlostivé aj nevyhnutné). V novom texte, ktorý bol predložený na diskusiu medzi septembrom a októbrom 1965, nebola o komunizme žiadna výslovná zmienka. Odsúdenie by podľa redaktorov dokumentu bolo v protiklade s pastoračným charakterom Druhého vatikánskeho koncilu a predstavovalo by prekážku pre „dialóg“ s komunistickými režimami. V diskusii však požiadavku jasného odsúdenia komunizmu predkladali mnohí otcovia, ktorí boli nespokojní so schémou.
Dňa 27. septembra libanonský patriarcha Maximos IV. Saigh vyhlásil, že pre záchranu ľudstva pred ateizmom treba namiesto odsudzovania marxizmu skôr odsúdiť príčiny, ktoré vyvolávajú ateistický komunizmus, a ponúknuť „dynamický mysticizmus a vitálnu spoločenskú morálku poukázaním na to, že prameň úsilia robotníkov o ich pravé oslobodenie sa nachádza v Kristovi.“ „Všetci vieme,” dodal, “že mnohí, ktorí si hovoria, že sú ateisti, nie sú v skutočnosti proti Cirkvi, a sú medzi nimi aj takí, ktorí sú jej veľmi blízki.
„ Hľadajú v pravde,” ako povedal Pavol VI., „ živšie predstavenie Boha. Hľadajú náboženstvo v súlade s historickým vývojom ľudstva a predovšetkým Cirkev, ktorá podporuje nielen chudobných, ale aj solidaritu s chudobnými.“ „Ukážme,” zavŕšil patriarcha, “že pravým socializmom je kresťanstvo žité v spravodlivom rozdeľovaní dobier a v základnej rovnosti všetkých.“
Chorvátsky kardinál Šeper bol proti odsúdeniu komunistického ateizmu. Podľa neho čiastočnú zodpovednosť za moderný ateizmus treba pripísať tým kresťanom, ktorí tvrdošijne obhajovali stanovený poriadok a nemennosť spoločenských štruktúr. „Preto jasne vyhlasujeme, že onen rigidný konzervativizmus a táto strnulosť, ktorú niektorí ľudia neprestajne prisudzujú Katolíckej cirkvi, sú cudzie pravému evanjeliovému duchu.“ Ešte jednoznačnejší bol kardinál König, ktorý vyzval katolíkov z krajín ujarmených komunizmom, aby vydávali svedectvo živému Bohu tým, že budú úprimne spolupracovať na hospodárskom a spoločenskom napredovaní režimu, aby tak ukázali, že z náboženstva môžu prúdiť väčšie energie než z ateizmu.
Clemente Riva v L’Avvenire d´Italia z 28. septembra a René Laurentin v Le Figaro z 29. septembra zdôraznili predovšetkým dôvody uvedené kardinálom Königom: Korene ateizmu treba hľadať vnútri kresťanstva, pretože je to vina tých kresťanov, ktorí nemajú správnu predstavu o Bohu, ani o človeku, pričom sa odťahujú od povinnosti viesť dialóg so svetom.
Páter Pedro Arrupe, nový generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej, ktorý vystúpil po prvýkrát na koncile, vyhlásil, že Cirkev po dvetisíc rokoch ešte stále nenašla účinné spôsoby na obranu svojho posolstva. Preto treba prehodnotiť pastoračné metódy a ako protiklad k ateizmu je potrebné vydať svedectvo kresťanského spoločenstva, ktoré nie je izolované alebo uzavreté v gete, ale ponorené vo svete. Ozvali sa však aj mnohé protichodné hlasy, ako bol hlas biskupa Castrao Mayera a ostatných prelátov, ako talianskeho kardinála Ermenegilda Florita i československého jezuitu Pavla Hnilicu, rusadského titulárneho biskupa, tajne vysväteného v Československu, ktorý ušiel na Západ.
Biskup Hnilica vystúpil po prvýkrát a vyjadril názor, že to, čo sa v schéme hovorí o ateizme, je tak málo, „že povedať iba to, je to isté, ako nepovedať nič. Dodal, že značná časť Cirkvi trpí „pod útlakom militantného ateizmu, ale toto nie je možné nijako vydedukovať zo schémy, ktorá predsa chce hovoriť o Cirkvi v dnešnom svete!“ „Dejiny nás právom obvinia zo zbabelosti alebo zo slepoty pre toto mlčanie,“ pokračoval rečník a pripomenul, že nehovorí abstraktne, lebo bol v pracovnom sústreďovacom tábore so 700 kňazmi a rehoľníkmi. „Hovorím zo svojich priamych skúseností a zo skúseností kňazov a rehoľníkov,ktorých som spoznal vo väzení, a s ktorými som znášal ťarchu a nebezpečenstvá Cirkvi.“
Mons. Hnilica
Arcibiskup Florit navrhol, aby sa koncil jednoznačne vyjadril (verbis univocis), že ateistický charakter dialektického materializmu nie je len akýmsi jeho doplnkom. Pretože mnohí katolíci absurdne tvrdia, že je možné prijať ekonomickú teóriu marxistického systému bez prijatia ateizmu, je nutné, aby koncil vyhlásil, že toto rozlišovanie nie je možné. Aj podľa biskupa Rusínov z Pittsburgu (USA) Elka,bolo treba hovoriť „o dialektickom materializme ako o pliage dnešnej spoločnosti a náležite ho odsúdiť, aby nás budúce generácie nebrali na zodpovednosť za náš strach a zbabelosť, ak sa ním budeme zaoberať iba nepriamo.“
Podobne sa vyjadril aj pomocný biskup z kanadského Toronta Rusnák: „Bol by to škandál a prejav zbabelosti, keby koncil dvadsiateho storočia verejne neodsúdil omyly a lži komunizmu.“
Na 138. Generálnej kongregácii 29. septembra 1965 pozdvihol hlas aj kardinál Jozef Slipyij, arcibiskup Ukrajiny v ZSSR: „V aule,” povedal, „ sa hovorilo o ateizme podľa západného ponímania, ale zdá sa, že mnohí rečníci nepoznajú jeho existenciu vo východných krajinách, kde je ateizmus povýšený na systém a používajú sa všetky možné spôsoby na vykorenenie Katolíckej cirkvi a každej inej cirkvi. A toto nie je pre nikoho tajomstvom.“
„Zakaždým, keď sa zišiel ekumenický koncil,
” vyhlásil aj kardinál Antonio Bacci, „ vždy riešil veľké problémy, ktoré znepokojovali danú dobu a odsúdil vtedajšie bludy. Myslím si, že mlčať o tomto bode by bola neodpustiteľná chyba, ba dokonca kolektívny hriech.
Tajomné zametenie protikomunistickej výzvy pod koberec
7. októbra 1965 sa ukončila diskusia o schéme konštitúcie Gaudium et spes. V piatok 8. októbra biskup Felici oznámil, že otcovia môžu až do nasledujúceho dňa písomne predkladať pripomienky k schéme. Coetus Internationalis Patrum – Medzinárodná skupina otcov pripravila petíciu, v ktorej žiadali, aby „(…) za § 19 Schémy Cirkev v súčasnom svete, ktorá sa zaoberá problémom ateizmu, bol pridaný nový paragraf, ktorý by sa výslovne zaoberal problémom komunizmu.“ Ak má Druhý vatikánsky koncil charakter výlučne pastoračný, hovorilo sa v petícii, „aký iný problém je väčšmi pastoračný než tento: zabrániť, aby sa veriaci vďaka komunizmu stávali ateistami?“ Ak by sa koncil k takémuto vážnemu problému nevyjadril, jeho mlčanie by si veriaci vo svojich hlavách vysvetľovali ako „tiché odvolanie všetkého, čo povedali a napísali poslední pápeži proti komunizmu.“ Existencia vyhlásení toľkých pápežov nie je dôvodom pre ignorovanie problému, pretože „práve slávnostný súhlas celého koncilu dodá väčšiu silu a účinnosť argumentu.“; ani „sa nemôže stať, aby kresťania umlčanej Cirkvi mohli v budúcnosti trpieť ešte väčšmi trpieť, než teraz.“
Prinášame celý tento pozmeňovací návrh:
„Ukážka navrhovaného dodatku. Po paragrafe 19 schémy „ O Cirkvi v modernom svete” zaoberajúcej sa problémom ateizmu, ktorú treba revidovať podľa návrhov predložených otcami, treba pridať nový odstavec: č. 19.b. (Problém komunizmu) Každú formu ateizmu treba odmietnuť, pretože protirečí učeniu Cirkvi. Ale forma, ktorá už od minulého storočia až po dnešné dni má najväčšmi negatívny vplyv na kresťanov,ako aj stúpencov každého náboženstva, a spôsobuje pastierom Cirkvi najväčšie starosti, je tá, ktorá sa pod názvom marxistického socializmu či komunizmu vo veľkom šíri a pod zámienkou hospodárskeho a spoločenského pokroku zvádza mnoho ľudí. Veď komunizmus kvôli popieraniu existencie Boha a každého náboženského poriadku, predovšetkým poriadku nadprirodzeného, je, ako dokazujú dejiny, logickou nutnosťou vedený k tomu, aby mnohými spôsobmi podkopával samotné základné princípy prirodzeného poriadku. A naozaj, aby sme sa obmedzili iba na tie najdôležitejšie, komunizmus popiera duchovnosť a nesmrteľnosť duše človeka; odmieta pravú slobodu, najmä v náboženských veciach; porušuje v mnohých ohľadoch pravú dôstojnosť človeka, rodiny a manželského zväzku; neuznáva žiadnu pevnú a nemennú normu morálneho zákona a práva. Správne a morálne preň je iba to, čo je užitočné pre diktatúru vlastnej strany (porov. vystúpenie kardinála Wyszyńnského z 20. septembra 1965). Nepripúšťa a neuznáva právo na súkromné vlastníctvo; triedny boj považuje za nutný prostriedok pre dosiahnutie pozemských dobier; má takú totalitárnu predstavu o štáte, že pre jednotlivcov ani pre spoločenské medzičlánky nemá takmer nijaké dôstojné miesto. Zo všetkých uvedených dôvodov treba komunizmus odmietnuť nielen preto, že je infikovaný ateistickým morom, ale aj z dôvodu vyššie uvedených závažných omylov, pre ktoré bol učiteľským úradom Cirkvi označený za zvrátený svojou vnútornou podstatou (porov. Eencyklika Divini Redemptoris).
Z ešte závažnejšieho dôvodu treba učenie komunizmu považovať za zhubné, pretože najmä v našich časoch ho na premnohých miestach zavádzajú občianske a politické autority za použitia všetkých možných prostriedkov, a tak sa šíri a je presadzovaný násilím i ľstivosťou. Výsledok je ten, že komunizmus šliape po Božích a ľudských právach a Katolíckej cirkvi, ktorá nemôže uznať toto učenie a prijať jeho prax, nespravodlivo bráni vykonávať jej božské poslanie, a v jej členoch je vystavovaná tragickému prenasledovaniu.Z týchto dôvodov Katolícka cirkev, pobádaná takouto veľkou skazou duší, nikdy neprestala varovať kresťanských veriacich pred učením a praxou komunizmu opakovanými odsúdeniami a výstrahami. Aj dnes považuje za svoju najzávažnejšiu pastoračnú povinnosť: vysloviť rovnaký súd prostredníctvom ekumenického koncilu.
Zatiaľ čo Cirkev ako celok má spoluúčasť na utrpeniach svojich členov, ktorí rôznymi spôsobmi trpia prenasledovanie zo strany komunizmu, slávnostne potvrdzuje všetky zjavené a prirodzené pravdy, ktoré komunizmus popiera. Zaprisaháva svoje deti, ba všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa nenechali oklamať falošnou nádejou, že je možné uviesť do súladu svoju náboženskú vieru s princípmi komunizmu, a to ani v hospodárskej, ani v spoločenskej oblasti. Cirkev vyhlasuje, že pravý pokrok nespočíva v učení a praxi komunizmu, ako je to očividné z poľutovaniahodných skúseností mnohých národov, ale v zdravých politických princípoch, ktoré sú v súlade s Božím právom, prirodzeným i pozitívnym.
Napokon vyzýva všetkých zodpovedných, aby sa usilovali prostredníctvom spravodlivosti a dobročinnej lásky odstraňovať nespravodlivé podmienky občianskeho spolužitia, ktoré, žiaľ, komunizmu uľahčujú cestu.“

Dôvody uvedené na priloženom hárku, ktoré mali viesť koncilových otcov, aby podporili žiadosť o pridanie paragrafu venovanému problému komunizmu, boli pozitívne i negatívne.
Medzi „pozitívnymi dôvodmi“ sa opakovalo, že ak „Druhý vatikánsky koncil má výlučne pastoračný charakter,“ „aký iný problém je väčšmi pastoračný než tento: zabrániť, aby sa veriaci vďaka komunizmu stávali ateistami? Veľmi mnohí si myslia, že môžu podporovať komunizmus, lebo nie sú ateisti.“ Negatívne dôvody uvádzané na podporu požadovaného dodatku z opačného hľadiska:
„1) Ak by koncil mlčal o komunizme, toto mlčanie by si veriaci síce nesprávne, ale logicky vysvetľovali ako tiché odvolanie všetkého, čo poslední pápeži proti komunizmu povedali a napísali, ako aj všetkých opakovaných odsúdení zo strany Sv. ofícia. Psychologické škody, ktoré by to napáchalo, nehovoriac o pohŕdaní Učiteľským úradom Cirkvi, by boli nesmierne. Okrem toho by Cirkev mohla byť ľahko obvinená z oportunizmu a z toho, že sa viac stará o židov než o prenasledovaných kresťanov.
2) Komunizmus veľmi chce a čaká, že koncil bude ticho,: a to má preň zaiste veľký význam. Niet pochýb, že toto koncilové mlčanie by prostredníctvom masívnej propagandy obrátil vo svoj prospech, ale veriaci by boli z toho poriadne zmätení.
3) Práve tak, ako dnes niektorí úplne neprávom obviňujú blahej pamäti Pia XII. za to,že mlčal o obetiach nacizmu, tak po koncile by biskupské kolégium bolo právom obviňované, že mlčalo o obetiach komunizmu.

Celú kapitolu dočítate v knihe: Druhý vatikánsky koncil – Doposiaľ nenapísané dejiny, ktorú si môžete objednať na tomto mieste.
Tomislav
Dneska už ze Sibiře nikdo neutíká, ale mnozí se tam vracejí, protože Rusko nabízí parcely Sibiře k soukromému podnikání, Čína tam staví 2.magistrálu, a celkově se to stává ohniskem podnikání.
Kallistratos
Až na ten občasný permafrost který taje.😀
Dana22
Komunizmus sa vracia.
Nemci opäť postavili sochu Leninovi.
Nebezpečné slogany Nemcom nevadia?

Antifa má na svojom dome v Berlíne napísané slogany:
Žiadny BOH,
žiadny štát,
žiadny patriarchát!

www.pi-news.net/…/das-antifa-haus…

Das Antifa-Haus in Berlin
Coburg
F.L. Věk. Blbosť. Nemožno inkvizítorov deliť na rimskokatolíkov, fašistov či komunistov. Inkvizítori tu boli aj budú, aj keď sa budú volať demokratmi, slobodomurármi, alebo hocijako. Je to proste kasta ľudí, ktorí potrebujú vraždiť a mučiť a kradnúť, a pod každou "hlavičkou" si vytvoria svoje pole pôsobnosti. Oni len čakajú na svoju príležitosť A - Věk, môžeš na to vziať jed, že ak dostanú zase …More
F.L. Věk. Blbosť. Nemožno inkvizítorov deliť na rimskokatolíkov, fašistov či komunistov. Inkvizítori tu boli aj budú, aj keď sa budú volať demokratmi, slobodomurármi, alebo hocijako. Je to proste kasta ľudí, ktorí potrebujú vraždiť a mučiť a kradnúť, a pod každou "hlavičkou" si vytvoria svoje pole pôsobnosti. Oni len čakajú na svoju príležitosť A - Věk, môžeš na to vziať jed, že ak dostanú zase nejakú príležitosť, nebudeš sa stačiť diviť, koľkí aj tvoji známi sa zrazu premenia na inkvizítorov a bešie. A dajú si príslušnú aktuálnu nálepku.
F.L.Věk
Coburg - Taky nic nedělím, ale právě propojuji. Pakáž, která má na konci mrtvoly je pořád jedna a ta samá pakáž, právě ať se jmenují jakkoli. Proto když vidím to svaté pohoršování se jenom nad jednou výsečí celku, tak právě říkám, že je potřeba dodat k Á i Bé:))) Ničemu se nedivím, v mé bezprostřední blízkosti satan skrze své služebníky neustále posílá do mé blízkosti rány a střely. Nejdřív je …More
Coburg - Taky nic nedělím, ale právě propojuji. Pakáž, která má na konci mrtvoly je pořád jedna a ta samá pakáž, právě ať se jmenují jakkoli. Proto když vidím to svaté pohoršování se jenom nad jednou výsečí celku, tak právě říkám, že je potřeba dodat k Á i Bé:))) Ničemu se nedivím, v mé bezprostřední blízkosti satan skrze své služebníky neustále posílá do mé blízkosti rány a střely. Nejdřív je člověk zmatený, ale když po letech už vidí lest z temnot, která je pokaždé jakoby jiná, ale úplně stejná, snad s pokusem o větší kadenci - máš satana pořád přímo u huby:))) Je to vždycky hodně blízko:)
Dana22
Komunistický režim zneužil inkvizíciu v boji proti cirkvi.
Ututláva zločiny komunizmu a prekrúca pravdu o inkvizícii.
Žiaci v škole sa učili iba ateistickú verziu o inkvizícii.

www.euportal.cz/Articles/5344-pravda-a-l…

www.euportal.cz/Articles/8688-arcibiskup…

www.euportal.cz/Articles/8855-rimska-ink…

Římská inkvizice 16. a 17. století slouží Církvi ke cti, nikoli k hanbě

www.euportal.cz/…More
Komunistický režim zneužil inkvizíciu v boji proti cirkvi.
Ututláva zločiny komunizmu a prekrúca pravdu o inkvizícii.
Žiaci v škole sa učili iba ateistickú verziu o inkvizícii.

www.euportal.cz/Articles/5344-pravda-a-l…

www.euportal.cz/Articles/8688-arcibiskup…

www.euportal.cz/Articles/8855-rimska-ink…

Římská inkvizice 16. a 17. století slouží Církvi ke cti, nikoli k hanbě

www.euportal.cz/Articles/8688-arcibiskup…

www.euportal.cz/Articles/7534-rimska-ink…

www.euportal.cz/Articles/5639-upalovala-…
www.euportal.cz/Articles/7659-cirkev-a-v…
www.euportal.cz/Articles/4193-ako-cirkev…
www.euportal.cz/Articles/6800-katolici-h…

www.euportal.cz/Articles/7534-rimska-ink…

www.euportal.cz/Articles/5639-upalovala-…

Upalovala Katolická církev čarodejnice?
www.euportal.cz/Articles/5639-upalovala-…

www.euportal.cz/Articles/5343-je-dovolen…
Kallistratos
Lidé jsou stále jen lidé. Bez ohledu na nálepky. Jsou dobří, přející a ušlechtilí a nebo také zlá nepřející hovádka. Kristus a víra v něj nám může pomoci být lepšími, odvážnějšími a smysluplnými bytostmi. Satan je ubožák a zabývat se jim nadbytečné je ztráta času. Kde je Boží milost tam není místo pro satana.👹
Dana22
Nemyslite si,že tzv.čarodejníctvo bola nevinná zábava starých tetiek.
Satanské rituály, žiaľ, šíria istí ľudia .
Už čosi presiaklo aj na verejnosť.
Sú to hrôzostrašné veci.
F.L.Věk
Dana 22 - Nó, to jsou přesně ty hrubé chyby. Jednu totalitu svádět jako příčinu za jinou. VŠECHNO ZLO je z líhně padlého Lucifera potažmo padlého světa. Není něco jako lepší zlo.
Kallistratos
Lidé potřebují lásku, ale i bič. Nedokáží ve světě žít v úctě k Bohu a milovat a prokazovat dobro jiným. Princip nerovnováhy a různých obdarování je nekonečným řetězcem řevnivosti a zápasů. Je dobré znát Krista. Jednoho dne to oceníme víc než kdy jindy. ❤️
Dana22
re:F.L.Věk

Mohol by si mať úctu k tomu,čo s Tebou diskutuje.
Človek venuje diskusii s Tebou istý čas..a Ty jeho komentár surovo vymažeš.

Urazil si nevinné obete komunistickej totality.
Nevymažeš fakty a dokumenty ,ktoré sa podarilo uchovať.

www.ceskatelevize.cz/…/titulky

www1.pluska.sk/archiv/zabila-ho-stb

www.youtube.com/watch
Dana22
Manifest komunistickej strany:

www.marxists.org/…/index.htm

Boj proti rodine,súkromnému vlastníctvu,proti hraniciam štátov...presne to dnes hlásia pokrokári.
F.L.Věk
Doporučuji též film" Kladivo na čarodějnice" podle dobových záznamů inkvizice - římskokatolických katů - inkvizitorů. Komunistická ideologie je jen pokračováním téhož, posunuto v čase. Komunisti se tak mohli ze starých inkvizic římskokatolické církve hbitě učit.
apredsasatoci
V dobách inkvizície bolo normálne ľudí trestať na hranici. Pozor!!! Pravda je taka, že prelatí odsúdili jedného človeka takýmto spôsobom a svetska moc 10000 ľudí. Zaujímavé, že všetci spôsobujú cirkev a všetci o svetskej moci mlčia.
F.L.Věk
Jak píši výše - jedna pakáž. Pokud jsou výsledek mrtvoly - stále jedna a tatáž satanova pakáž:))
Kallistratos
Církev měla jistý vliv ve společnosti. Společnost nebyla sekulární. Struktury se prolínaly. Je obtížně hodnotit okolností vlivu a moci, ale je jasné, že boje o mocenské i duchovní zájmy existovaly a pokud tekla krev bylo to mimo... Španělská inkvizice byl hnůj, stejně tak masakr templářů a pár jiných věcí... Boje o moc a intriky... Ale znovu opakuji, nelze to z naší doby objektivně zhodnotit. …More
Církev měla jistý vliv ve společnosti. Společnost nebyla sekulární. Struktury se prolínaly. Je obtížně hodnotit okolností vlivu a moci, ale je jasné, že boje o mocenské i duchovní zájmy existovaly a pokud tekla krev bylo to mimo... Španělská inkvizice byl hnůj, stejně tak masakr templářů a pár jiných věcí... Boje o moc a intriky... Ale znovu opakuji, nelze to z naší doby objektivně zhodnotit. Hranice každého státu je vyznačena krví..🏴‍☠️⛔
Dana22
Inkvizícia vznikla v istej dobe a za istých spoločenských podmienok.
V tom čase a vtedy,bola potrebná.
Ďakujme za odvahu križiakov šíriť kresťanstvo.
Mapa sveta by dnes vyzerala inak.
Aj život v Európe.

voxpopuliblog.cz/pravo-saria-v-e…
zaba
Svatý Ignác byl tuším dvakrát pohnán před inkvizici a vždy obstál. Problém nebyla ani tak španělská a italská inkvizice, ale inkvizice působící v germánských zemích nebo pod jejich vlivem. Tam došlo k naprostému zvrhnutí duchovní dobré ideje inkvizice v nástroj přesunu moci a majetku (viz. 3.dílný film v české televizi o inkvizici, který mně tímto poznatkem dosti překvapil, dokonce podle něj …More
Svatý Ignác byl tuším dvakrát pohnán před inkvizici a vždy obstál. Problém nebyla ani tak španělská a italská inkvizice, ale inkvizice působící v germánských zemích nebo pod jejich vlivem. Tam došlo k naprostému zvrhnutí duchovní dobré ideje inkvizice v nástroj přesunu moci a majetku (viz. 3.dílný film v české televizi o inkvizici, který mně tímto poznatkem dosti překvapil, dokonce podle něj vatikánský delegát se pokoušel vše zastavit přes německé kurfiřty, ale marně) . Je to asi podobné jako dobré sociální úsilí bylo zneužito komunisty a fašisty nebo dnes oprávněné nevylučování lidí různě odlišných je použito jako bič skrze politickou korektnost ....na paralyzování opozice dnešními sociálních inženýrů - kulturní marxizmus.
apredsasatoci
Komunizmus bol, lebo to dovolili ľudia.
Určite dobrý film, ktorý ukazuje reálne charaktery ľudí.
Kallistratos
Komunismus byl, protože lidé byli tlačení do nelidské práce a odírání úzkou skupinou majitelů... Filosofickou nadstavbu zvládl Engels, který také viděl v továrnách svého otce nesmírnou bídu .. Marx Bohem to pak filosoficko-grafomansky a systematicky aplikoval na lid... a další partička to zideologizovala a hrrrrr na ně.... A tím, že vytěsnili Boha dali později prostor fašistickým a nacistickým …More
Komunismus byl, protože lidé byli tlačení do nelidské práce a odírání úzkou skupinou majitelů... Filosofickou nadstavbu zvládl Engels, který také viděl v továrnách svého otce nesmírnou bídu .. Marx Bohem to pak filosoficko-grafomansky a systematicky aplikoval na lid... a další partička to zideologizovala a hrrrrr na ně.... A tím, že vytěsnili Boha dali později prostor fašistickým a nacistickým ideologiím, které občas dokázali jít na ruku Církvi.... Jinak ano, skvělý film.⚔️
Strážce
Plytké. 🥱 Prázdný člověk, prázdné řeči. 🥱
Kallistratos
Přiléhavá sebekritika strážníku.👍
Peter(skala)
veľmi dobre spracovaný film
Výstižne ukazuje krutu realitu komunistického režimu ale aj odhodlanosť väznených po slobode.

zaujímavé su postoje a správanie jednotlivých ... na uteku.
napr. herec Farel zahral komunistickeho mafiana, ktorý bol tiež medzi väznenými a potom aj utečencami, ale akonahle sa dostal na hranice Ruska, tak sa vratil späť.

Potom sa na ceste pridalo poľske dievča, ktoré na …More
veľmi dobre spracovaný film
Výstižne ukazuje krutu realitu komunistického režimu ale aj odhodlanosť väznených po slobode.

zaujímavé su postoje a správanie jednotlivých ... na uteku.
napr. herec Farel zahral komunistickeho mafiana, ktorý bol tiež medzi väznenými a potom aj utečencami, ale akonahle sa dostal na hranice Ruska, tak sa vratil späť.

Potom sa na ceste pridalo poľske dievča, ktoré na pušti zomrelo od vyčerpania.

zaujimavý bol aj postoj polskeho knaza, ktorý tužiac po slobode zaroven tužil v stupiť do armady, aby vyslobodil Polsko spod nadvlady komunistov.

Istý polak tužil po navrate do domoviny aby mohol žiť so svojou manželkou a to sa mu aj podarilo, i ked sa mu to splnilo až cca: 70-ke.

ostatných .. si môžete pozrieť vo filme.
Odporučam hlavne pre tých, čo nevedia aké to bolo za komunizmu a o čom je komunisticka ideologia