Clicks1.3K
Varovanie
6

NEHLEĎTE NA SEBE, ALE NA DOBRO BLIŽNÍHO

Poselství archanděla Michaela ze dne 6. dubna 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

Boží lidé:
Žehnám vám svou věrností k Nejsvětější Trojici.
Děti Nejvyššího:
Přicházím, abych vás vyzval k obrácení.
Obrácení je osobní...
Rozhodnutí je osobní...
Vůle vzdát se činů odporujících dobru duše je osobní...
Postoj a povaha jsou osobní...
Vůle vystříhat se negativních myšlenek, lenosti, únavy, rutiny, stejně jako vůle k poslušnosti je osobní...
Současně je v osobních rozhodnutích touha kráčet ve víře a s jistotou, a ta je proměňuje v příležitost obětovat každodenní trny s láskou a v příležitost zeslabit osobní chyby a přiblížit se k setkání s naším Pánem a Králem Ježíšem Kristem.
Nehleďte na sebe, ale na dobro bližního, a to vás přivede rychleji na cestu obrácení; milovat ty, kdo vás nemilují, kdo vám nerozumějí, přináší osobní prospěch.
Nejste povoláni k tomu, abyste prožívali víru izolovaně, ale abyste ji sdíleli se svými bratry, byli svědky Boží lásky, svědky bratrství, hledali společné dobro, byli těmi, kdo pod ochranou našeho Pána a Krále Ježíše Krista přinášejí do společenství osobní víru a činí cestu svých bratří snesitelnější a zároveň předávají tuto touhu, aby všichni dosáhli obrácení.
V této době je hledání obrácení životně důležité. Je to nutnost: jako je voda nebo jídlo pro fyzické tělo, tak je obrácení nezbytné pro duchovní organismus [Sk 3, 19].
Pro vás, jako lidské bytosti, je zásadní, abyste vážně analyzovali, hlouběji pronikali a byli si vědomi pravdy, která je vám v současnosti skryta, a reality, v níž se nacházíte, a uvědomili si ji, abyste se mohli objektivně připravit na nápory zla.
Již jste byli varováni před tím, co má přijít, ale i přesto nereagujete vzhledem k naléhavosti okamžiku.
Velmoci směřují k účasti na konfrontaci, která vyvrcholí třetí světovou válkou, a proto je tak nezbytný osobní pokoj abyste mohli pomoci tím, že budete lidmi, kteří jsou nositeli Božské lásky.
Pobřežní oblasti budou trpět stoupáním vody na pevninu. Země se bude otřásat. Celé stvoření pozná naplnění toho, co bylo předpověděno a co Boží děti odmítly.
Boží lidé, zůstaňte v zástupu na pochodu, vytvořte pevnou, neproniknutelnou zeď, důvěřujte Nejsvětější Trojici a Mateřské ochraně. Zlo nečeká, zatímco Boží lidé neúnavně hledají výmluvy, proč neplnit to, co od nich nebe žádá.
Podívejte se na současnou realitu objektivně.
Jak dlouho zůstane lidstvo v podrobení?
Modlete se, modlete se za Argentinu: lid je v nebezpečí.

Modlete se, modlete se za Brazílii: bude těžce trpět.

Modlete se, modlete se za Spojené státy, Itálii a Rusko: budou těžce trpět.
Jako Boží lid zůstaňte v pravém učení církve našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Všímejte si reakce přírody na celé Zemi.
Zmatek narůstá; uchovejte si pevnou víru – neustále ji posilujte, nebuďte pasivní, nenechejte se zmást, jako je zmatený zbytek lidstva.
Udržujte se v neustálé pohotovosti.
Nedovolte, aby vás zapečetili mikročipem: bude lidstvu vnucen. Mějte na paměti, že budete muset být silní a pevní ve víře, abyste odmítli získat to, co potřebujete, a mohli tak zachránit své duše.
Buďte stvořeními dobra.
Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Amen.
Svatý archanděl Michael
Rosllynn
Stačí se dívat kolem sebe, pozorovat, přemýšlet (a samozřejmě nemít jako jediný zdroj informací ČT a podobné zdroje, které jsou stejně objektivní a pravdivé, jako bylo v době nedávno minulé Rudé Právo) a člověk dojde k tomu, že ta poselství opravdu hovoří o skutečnosti.
Krásný pokojný den
Svět není černobílý. Já nemusím ČT ani poselství.😁A skutečnost? Každého určitě překvapí... Pokaždé jinak.
Krásný pokojný den
Úžasná ultrablbost zneužívající atributy majestátu Božího k obskurním poselstvím.
Takže už se nám někde podepisuje Kristus, jinde Panna Marie a tady archanděl Michael... Zem je placatá a fantazie lidská nezměrná. Je to šalba a duchovní bižuterie. Zoufalý akt duchovně obdařeného člověka, který chce Bohu helfnout... jenže je pravda a lež a jen PRAVDA má cenu. 😍
TerezaK
"Prosím všechny lidi, aby nejprve připravili vlastní duši. Musíte napravit každou část své duše, než budete připraveni stát hotovi v mé přítomnosti během Varování." "Dbejte mého volání, protože to dělám k zajištění, aby vás bylo co nejvíce dobře připravených přede dnem mého Druhého příchodu.!"
975. Poselství Ježíše ze dne 18. listopadu 2013 v 20:10.
PŘICHÁZÍM POUZE JAKO MILOSRDNÝ BŮH. NEPŘI…More
"Prosím všechny lidi, aby nejprve připravili vlastní duši. Musíte napravit každou část své duše, než budete připraveni stát hotovi v mé přítomnosti během Varování." "Dbejte mého volání, protože to dělám k zajištění, aby vás bylo co nejvíce dobře připravených přede dnem mého Druhého příchodu.!"
975. Poselství Ježíše ze dne 18. listopadu 2013 v 20:10.
PŘICHÁZÍM POUZE JAKO MILOSRDNÝ BŮH. NEPŘICHÁZÍM VÁS VYSTRAŠIT, PROTOŽE KAŽDÉHO Z VÁS SKUTEČNĚ MILUJI
Má vroucně milovaná dcero,
všichni se musíte připravit, abyste byli způsobilí předstoupit přede Mne, neboť přijdu jako zloděj v noci a mnozí nebudou vědět, co se děje. Proto je důležité, aby se Mi každý z vás nyní vyzpovídal.
Pravda mého nejsvětějšího Slova se stane zřejmou, až ji nahradí překroucené verze mých nepřátel, kteří opovážlivě usilují vás oklamat. Nyní je čas soustředit se na vaše vlastní duše a stav, v jakém jsou. Člověku, který ve Mne nevěří, říkám: Když přijdu před tebe, uleví se ti poznáním, kdo jsem? Půjdeš se mnou? Vezmu tě a otřu ti slzy a budeš žít nádherný život, jakmile se Mi vyznáš a poprosíš Mě, abych tě vzal do svého milosrdenství.
Člověče, jenž věříš ve Mne, budeš schopen stát přede Mnou beze studu? Přijdeš přede Mne s vědomím, že děláš všechno, co jsem vás učil, s čistou duší? Nevadí. Když Mi řekneš: "Ježíši, odpusť mi, chci Tě následovat", budeš zachráněn.
Člověče, jenž ve Mne věříš, ale jsi přesvědčen, že jsi vzorný a nepotřebuješ zpověď, jsi také způsobilý přede Mne předstoupit? Když ti ukážu stav tvé duše, budeš se se Mnou hádat a tvrdit, že jsi způsobilý přede Mne předstoupit, když způsobilý nejsi? Nejste-li schopni přijmout dar mého milosrdenství a uznat svá provinění, pak zůstanete ode Mne odděleni a Já vám dám už jen jednu příležitost k záchraně.
Prosím všechny lidi, aby nejprve připravili vlastní duši. Musíte napravit každou část své duše, než budete připraveni stát hotovi v mé přítomnosti během Varování. Pokud tak neučiníte, budete muset vydržet bolestivou očistu a váš očistec budete snášet na zemi, než nadejde den mého Druhého příchodu. Naléhavě vás vybízím, abyste se modlili tuto modlitbu modlitební kampaně za své vlastní duše a za duše vašich milovaných.
Modlitba modlitební kampaně (127):
Za záchranu mé duše a duší mých milovaných

"Ó, Ježíši, připrav mě, abych mohl přijít před tebe bez hanby.
Pomoz mně a mým milovaným (zde je jmenujte….), abychom byli připraveni přiznat všechny své špatné skutky.
Uznat své chyby.
Prosit o odpuštění všech hříchů.
Ukázat lásku těm, kterým jsme ublížili.
Prosit o milosrdenství ke spáse.

Pokořit se před Tebou, aby v den velkého osvícení mé svědomí a svědomí (zde je opět jmenujte….) bylo čisté a abys zaplavil mou duši svým božským milosrdenstvím. Amen."
Nyní je čas, abyste si připomněli všechno, co jsem vás učil. Nyní je čas zkoumat Desatero přikázání a ptát se sami sebe, zda jste podle nich skutečně žili.
Buďte k sobě poctiví, protože pokud nebudete, v každém případě vám bude ukázáno, jak jste Mě zarmoutili ve vašich životech. Ale dovolte Mi, abych vás utěšil.
Přicházím pouze jako milosrdný Bůh. Nepřicházím vás vystrašit, protože každého z vás skutečně miluji, bez ohledu na to, co jste udělali, ale moje trpělivost má své meze. Pouze ti, kdo přijmou vážnost svých hříchů proti Bohu, mohou být zahaleni mým milosrdenstvím. Ti, kdo Mě odmítnou, budou mít jen krátký čas k tomu, aby se vykoupili, protože oddělím ovce od koz. Jedna strana půjde se Mnou. Druhá strana bude ponechána, a pak nový začátek bude oznámen každému stvoření. Pouze ti, kdo Mě milují, obdrží věčný život.
Dbejte mého volání, protože to dělám k zajištění, aby vás bylo co nejvíce dobře připravených přede dnem mého Druhého příchodu.
Váš Ježíš 975 (varovani.org)
Peter(skala)
-Velmoci smerujú k účasti na konfrontacii, ktorá vyvrcholí 3. svetovou vojnou a preto je tak nevyhnutný osobný pokoj aby ste mohli pomôcť tým, že budete ľuďmi ktorí su nositeľmi Božskej lásky.

-Pobrežné oblasti budu trpieť stupaním vody na pevninu. Zem sa bude otriasať.

-Modlite sa, modlite sa za Argentinu: ľud je v nebezpečí.
-Modlite sa, modlite sa za Brazíliu: bude ťažko trpieť.
-Modlite …
More
-Velmoci smerujú k účasti na konfrontacii, ktorá vyvrcholí 3. svetovou vojnou a preto je tak nevyhnutný osobný pokoj aby ste mohli pomôcť tým, že budete ľuďmi ktorí su nositeľmi Božskej lásky.

-Pobrežné oblasti budu trpieť stupaním vody na pevninu. Zem sa bude otriasať.

-Modlite sa, modlite sa za Argentinu: ľud je v nebezpečí.
-Modlite sa, modlite sa za Brazíliu: bude ťažko trpieť.
-Modlite sa, modlite sa za Spojené štáty (americké), Taliansko a Rusko: budu ťažko trpieť.


-Nedovolte, aby vás zapečatili mikročipom: bude ľudstvu nanútený.