Clicks256
Stylita
13

Boží slovo na den 8.10. A.D. 2019

Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena jménem Marta. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“ Pán jí odpověděl: „Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme.“
Lk 10,38-42
Joske and one more user like this.
Joske likes this.
Zedad likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/27_02.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Jonáše.
Hospodin oslovil Jonáše podruhé: „Vstaň, jdi do velikého města Ninive a měj tam kázání, které ti ukládám.“ Jonáš tedy vstal a šel do Ninive podle Hospodinova rozkazu. Ninive bylo veliké město před Bohem, tři dny se jím muselo procházet. Jonáš začal procházet městem první den a volal: „…More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/27_02.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Jonáše.
Hospodin oslovil Jonáše podruhé: „Vstaň, jdi do velikého města Ninive a měj tam kázání, které ti ukládám.“ Jonáš tedy vstal a šel do Ninive podle Hospodinova rozkazu. Ninive bylo veliké město před Bohem, tři dny se jím muselo procházet. Jonáš začal procházet městem první den a volal: „Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno!“ Ninivští obyvatelé však uvěřili Bohu, vyhlásili půst, oblékli se do žínic, velcí i malí. Zpráva o tom se dostala až k ninivskému králi. Vstal ze svého trůnu, odhodil svůj háv, oblékl se do žínice a sedl si do popela. Dal provolat: „V Ninive, z rozkazu krále a jeho velmožů: Lidé ani dobytek, skot ani brav, nesmějí nic jíst, nesmějí se pást ani pít vodu. Obléknou se do žínic, lidé i dobytek, úpěnlivě budou prosit Boha; každý ať změní své hříšné chování a odvrátí se od nepravosti, která mu lpí na rukou. Snad se Bůh obrátí a smiluje, snad upustí od svého hrozného hněvu, a my nezahyneme.“ Když Bůh viděl, co učinili, že změnili své hříšné chování, smiloval se a nepřivedl na ně zkázu, kterou jim hrozil.
Jon 3,1-10

Žalm:
Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí?

Z hlubin volám k tobě, Hospodine,
Pane, vyslyš můj hlas!
Tvůj sluch ať je nakloněn
k mé snažné prosbě!

Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine,
Pane, kdo obstojí?
Ale u tebe je odpuštění,
abychom ti mohli v úctě sloužit.

Neboť u Hospodina je slitování,
hojné je u něho vykoupení.
On vykoupí Izraele
ze všech jeho proviněn
Zl 130

Evangelium:
Lk 10,38-42

Církevní kalendář:
sv. Pelágie (+asi302)
Podle martyrologia pocházela z Antiochie v Sýrii a jako Kristu věrná panna zemřela mučednickou smrtí, stala se obětí Diokleciánova pronásledování. Sv. Jan Zlatoústý o ní dosvědčil, že byla ochotna vytrpět všechna muka kromě ztráty "panenské koruny" a nestačila ji koruna mučednická, mohla-li získat koruny dvě.
V 15 letech byla Pelágie jako vyznavačka křesťanské víry předvedena před prefekta, odmítla se zříci víry a byla odsouzena k smrti. Zároveň bylo vojákům dovoleno ji zneuctít, zbavit ji panenství a proto se měla v horní místnosti svléct. Aby uchránila nevinnost, raději vyskočila oknem. Dík tomu předstoupila před svého božského snoubence nedotčena.
catholica.cz
Mates5485 likes this.