Clicks473
Stylita
5

Boží slovo na den 18.11. A.D.2020

Ježíš byl blízko Jeruzaléma a (lidé) mysleli, že se Boží království musí ihned objevit; pověděl jim (toto) podobenství. „Jeden urozený člověk odcházel do daleké země, aby převzal královskou důstojnost a pak aby se vrátil. Zavolal si deset svých služebníků, svěřil jim deset hřiven a řekl jim: `Hospodařte s nimi, dokud se nevrátím.' Ale jeho občané ho nenáviděli; poslali proto za ním poselstvo se vzkazem: `Nechceme toho člověka za krále!' On se však vrátil s královskou hodností a nařídil předvolat k sobě ty služebníky, kterým svěřil peníze, aby zjistil, kolik kdo vyzískal. Přišel první a řekl: `Pane, tvoje hřivna vyzískala deset hřiven.' Řekl mu: `Správně, dobrý služebníku! Že jsi byl věrný v maličkosti, budeš mít pod mocí deset měst.' Přišel druhý a řekl: `Pane, tvoje hřivna vynesla pět hřiven.' Odpověděl mu: `A ty budeš mít pod sebou pět měst.' Další přišel a řekl: `Pane, tady je tvoje hřivna; měl jsem ji uloženou v šátku. Bál jsem se tě, protože jsi přísný člověk: bereš, co jsi nedal, sklízíš, co jsi nezasel.' On mu na to řekl: `Špatný služebníku! Z tvých vlastních slov tě budu soudit. Věděl jsi, že jsem přísný člověk: beru, co jsem nedal, a sklízím, co jsem nezasel? Proč jsi tedy neuložil moje peníze do směnárny? A já, až bych přišel, vyzvedl bych je i s úrokem.' Těm, kdo stáli okolo, řekl: `Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven!' Namítli mu: `Pane, ten má už deset hřiven.' `Říkám vám: Každému, kdo má, bude dáno, kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. Ale ty moje nepřátele, kteří mě nechtěli za svého krále, přiveďte sem a přede mnou je pobijte!'„ Po těch řečech šel dál, vzhůru do Jeruzaléma.
Lk 19,11-28
Kallistratos
Theodoro - prorocký úřad BKP? To je zkratka Bývalý katolický prelát? Pak je mi ovšem jasno. Pokud ještě věří v placatou Zeměkouli jako ty, pak se není o čem bavit. 😊
Stylita
Z denní liturgie
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/33_03.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Já, Jan, měl jsem toto vidění: Dveře do nebe byly dokořán; a ten dřívější hlas, který jsem slyšel jako (zvuk) polnice, když se mnou mluvil, zavolal (na mě): „Pojď sem nahoru! Ukážu ti, co se musí stát v budoucnosti.“ Hned jsem upadl do vytržení. A hle – trůn stál v nebi a na tom …More
Z denní liturgie
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/33_03.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Já, Jan, měl jsem toto vidění: Dveře do nebe byly dokořán; a ten dřívější hlas, který jsem slyšel jako (zvuk) polnice, když se mnou mluvil, zavolal (na mě): „Pojď sem nahoru! Ukážu ti, co se musí stát v budoucnosti.“ Hned jsem upadl do vytržení. A hle – trůn stál v nebi a na tom trůně (někdo) seděl. Vypadal jako kámen jaspis a sardis. Trůn obepínala ze všech stran duha jako smaragd. Kolem dokola toho trůnu čtyřiadvacet trůnů a na nich sedělo čtyřiadvacet starců oblečených v bílé roucho a každý z nich měl na hlavě zlatou korunu. A z trůnu vyrážely blesky, hlasy a hromy; před trůnem hořelo sedm ohnivých pochodní, to je sedm Božích duchů. Před trůnem se prostíralo moře průzračné jako křišťál a uprostřed (na čtyřech) stranách trůnu stály čtyři bytosti plné očí vpředu i vzadu. První bytost měla podobu lva, druhá bytost vypadala jako býk, třetí bytost měla tvář jako člověk a čtvrtá bytost se podobala orlovi v letu. A každá z těch čtyř bytostí měla po šesti perutích, dokola i uvnitř byly samé oko, a bez ustání ve dne v noci volaly: „Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh vševládný, který byl, který je a který přijde.“ A vždycky, když tyto bytosti vzdají slávu, čest a díky tomu, který sedí na trůně, žijícímu na věčné věky, těch čtyřiadvacet starců padne před tím, který sedí na trůně, pokloní se žijícímu na věčné věky, složí svou korunu před trůn a volají: „Pane, náš Bože, jsi hoden, abys přijal slávu, čest i moc, protože jsi stvořil všechno, z tvé vůle to povstalo a bylo stvořeno.“
Zj 4,1-11

Žalm:
Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh vševládný.
Nebo: Aleluja.

Chvalte Hospodina v jeho svatyni,
chvalte ho na jeho vznešené obloze!
Chvalte ho pro jeho mocná díla,
chvalte ho pro jeho svrchovanou velebnost!

Chvalte ho hlaholem trouby,
chvalte ho harfou a citerou!
Chvalte ho bubnem a tancem,
chvalte ho strunnými nástroji a flétnou!

Chvalte ho zvučnými cimbály,
chvalte ho cimbály hlučnými!
Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina!
Zl 150

Evangelium:
Lk 19,11-28
Kallistratos
Milý US - mike, s Theo se dohadovat je skoro zbytečné. Protiřečí si. Někdy mi připadá jako mix rigidního katolicismu šmrcnutého komunismem, okořeněného osobním traumatem, vyspraveného cháro poděsem Antonínem a to vše podtrženo ideologizací a možná i osobní zmateností a nekonzistentností. A nebo to zkusím jinak, má oblíbená trojice na ověření normálnosti. Ten kdo věří, že je země placatá, peklo …More
Milý US - mike, s Theo se dohadovat je skoro zbytečné. Protiřečí si. Někdy mi připadá jako mix rigidního katolicismu šmrcnutého komunismem, okořeněného osobním traumatem, vyspraveného cháro poděsem Antonínem a to vše podtrženo ideologizací a možná i osobní zmateností a nekonzistentností. A nebo to zkusím jinak, má oblíbená trojice na ověření normálnosti. Ten kdo věří, že je země placatá, peklo pod zemí a stvoření před 8000 lety je pro mne diskuzně rizikový partner. A Thea rozhodně priorizuje zemskou placku.... 😊 Jen na okraj se zeptám, nastala v posledních dnech aktuální situace, kdy byly přepočteny souřadnice asteroidu a tedy je určité riziko, že nás Apophis osmahne v roce 2068 Theo? Je to zajímavé, protože monitoring běží již léta a nyní k naší újmě se zpřesnila data... Takže Theodoro, myslíš že astronomové sledují léta jako co? Tečku na sítnici? :) Sledují Vesmír nebo nějakou vybájenou nebeskou klenbu z představ řeckých spekulantů žijících před stovkami a tisíci lety? .... A pokud tady GTV v té době ještě bude, bude zábava, že? Škoda že neuvidím, jak se LH bude vypisovat ze všech těch možných tragédií a rizik a svolávat veškeré proroky co jako údajně o tom psali... 😉 Ale chci jen říci - dokážeš mi zdůvodnit pozorování Vesmíru, výpočet trajektorie drah planet či asteroidů? A nebo zůstaneš u té fixní placky? Odpověď vlastně nečekám, ale je jasné, že Tvá důvěryhodnost a nejenom Tvá je v jistým oblastech skutečně nulová.... V roce 2068 budu chodidly lechtat hlínu a o mých kostech si budou vyprávět červíci, takže jestli nám Apophis prohučí těsně nad hlavou už vědět nebudu.... ale budu vědět možná mnohem více, ale o tom rozhodne sám Pán, který je jediným určujícím elementem našeho bytí.... A jemu se svěřuji se vším co mám i nemám.... 😊
Stylita
Dnes slavíme svátek Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla
dedicatio basilicarum Sanctorum Petri et Pauli Apostolorum
18. listopadu, nezávazná památka
Postavení: Datum posvěcení 1626
Podobně jako i svátek apoštolů Petra a Pavla (pam. 29. 6.) je i výročí jim zasvěcených papežských bazilik v Římě slaveno společně. Byly vystavěny ve 4. století po skončení velkých pronásledování a …More
Dnes slavíme svátek Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla
dedicatio basilicarum Sanctorum Petri et Pauli Apostolorum
18. listopadu, nezávazná památka
Postavení: Datum posvěcení 1626
Podobně jako i svátek apoštolů Petra a Pavla (pam. 29. 6.) je i výročí jim zasvěcených papežských bazilik v Římě slaveno společně. Byly vystavěny ve 4. století po skončení velkých pronásledování a posvětili je papežové Silvestr I. a Siricius. Datum zavedení výroční oslavy se udává rozporuplně. Breviář uvádí společné slavení již od 11. století, ač na mnoha místech je uveden začátek slavení o století později a Msgre. Prof. Dr. Jaroslav Němec zavedení svátku posvěcení ztotožňuje s posvěcením současné podoby chrámů; Svatopetrské baziliky (po přestavbě v 15. stol.) posvěcené 18. 11. 1626 a v případě baziliky sv. Pavla (po obnovení požárem zničené r. 1823) posvěcení 10. 12. 1854.
Připomeňme si i první posvěcení Vatikánského pahorku utrpením svědků víry v Krista. Bazilika sv. Petra zde byla postavena nad jeho hrobem podobně jako sv. Pavla za hradbami, kde až po roce 2002 byl pod hlavním oltářem odhalen Pavlův sarkofág. Římské chrámy těchto apoštolů jsou symboly samotné církve a Petr s Pavlem jsou označováni za její sloupy.
zdroj: catholica.cz/?id=4844
obr. Bazilika svatého Pavla za hradbami, Řím
Kallistratos
Hanba jsi možná ty Theo. Zdá se mi, že vše kritizuješ, ale NIKDY jsi nenabídla jiným svou alternativu. NIKDY. Pouze něco ve stylu: "Ó, lide můj, vyjdi z té nevěstky babylonské, vyjdi a zachráněn budeš, ó lide můj...." A v ten okamžik si říkám, že někdo spadl z višně a nebo z praktikáblu na placatou zem. Tak schválně, co nabízíš lidu aby spásy došel? 😊