Clicks453
Anton Čulen

Výzva k zasväteniu Slovenska Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, k modlitbe za slovenský národ, za náboženskú slobodu, slobodu svedomia, za otvorenie kostolov, uzdravenie tela a duše

Výzva k zasväteniu Slovenska Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, k modlitbe za slovenský národ, za náboženskú slobodu, slobodu svedomia, za otvorenie kostolov, uzdravenie tela a duše.

Výzva k zasväteniu Slovenska Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, k modlitbe za slovenský národ, za náboženskú slobodu, slobodu svedomia, za otvorenie kostolov pre všetok Boží ľud, uzdravenie tela a duše, za pokoj pre celý svet, návrat k morálnym hodnotám a dar posilnenia viery pre náš národ a za jednotu Cirkvi a národa.
Drahí priatelia, žijeme vo veľmi ťažkých časoch pre Cirkev, nielen pre náš slovenský národ, ale aj pre celý svet. Zažívame obrovské útoky na Boha a Cirkev, na podstatu Vianočných sviatkov. Je obdobie adventu a znovu nám bolo odopreté právo dané od Boha, a my sa opäť už niekoľko týždňov nemôžeme zúčastniť na svätej omši a prijímať sviatosti, najmä Eucharistického Pána Ježiša Krista. Svet nespasí vakcína, ak nám nepomôže náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus, na príchod a narodenie ktorého sa v advente pripravujeme.

Prosme predovšetkým Sedembolestnú Pannu Máriu, Patrónku Slovenska, a sv. Cyrila a Metoda, apoštolov Slovákov, sv. Gorazda, sv. Andreja Svorada a Benedikta, sv. Košických mučeníkov, sv. Jána Pavla II.; blahoslavenú sestru Zdenku Schelingovú, Vasiľa Hopka a Títusa Zemana o mocný príhovor za náš slovenský národ. Zjednoťme sa v modlitbe na tieto úmysly, v tomto adventnom čase na začiatku cirkevného roku.


Pomodlime sa zajtra, na sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, modlitbu zasvätenia Slovenska a našich rodín, našej mládeže, starých a bezvládnych, chorých a opustených, za posilnenie viery, za otvorenie kostolov, dodržiavanie ľudských práv a náboženskej slobody, za otvorenie Božích chrámov, za dar múdrosti a rozvahy, za našich biskupov, kňazov, za veriaci ľud i predstaviteľov spoločenského a politického života.

Zasväťme sa Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a počas celého adventu sa modlime v našich rodinách každý deň aspoň jeden desiatok modlitby radostného sv. ruženca ako odprosenie za urážky Božieho majestátu, Panny Márie a svätých, ktoré sa im z našej strany, pre našu slabosť dostalo. Prosím, aby si poslal túto správu každému kresťanovi katolíkovi, ktorého poznáš a popros ich, aby ju aj oni poslali ďalej všetkým katolíkom, ktorých poznajú. Zjednoťme sa v tomto adventnom a predvianočnom čase, aby slovenský národ Pán Boh požehnal a Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska chránila svojim materinským plášťom pred útokmi na našu vieru a slobodu.

Vedel si, že keď budeš chcieť poslať ďalej túto správu, satan sa bude snažiť ťa odradiť? Len smelo vpred, aby sme pomohli urýchliť triumf Božej Matky! Pošli ju svojim rozmodleným priateľom a pozoruj ako pôsobí Duch Svätý! Veľa tým môžeme získať a absolútne nič nestratíme!

Prosme o Božie Milosrdenstvo pre náš národ a pre celý svet. Prosme zvlášť za prenasledovaných kresťanov všade vo svete. Prosme za slovenský národ, za našich otcov biskupov, za našich kňazov, aby nás bezpečne viedli ku Kristovi.
Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, sv. Cyril, sv. Metod, blahoslavená sestra Zdenka, sv. Ján Pavol II., orodujte za nás!

Boh žehnaj Slovensko!

Zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie z 6. júla 1947

V rámci celokrajinských misijných slávností na Starých Horách, starobylom pútnickom mieste Panny Márie, 6. júla 1947 zasvätí sa Slovensko Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Pontifikálna sv. omša s kázňou začne sa o 10. hodine a po nej bude pred Sviatosťou Oltárnou zasvätenie. Uverejňujeme text zasväcujúcej modlitby s tým, aby podľa vôle ndpp. biskupov jednotným spôsobom vo chvíľach zasvätenia starohorského mohli urobiť všetci duchovní správcovia v každom chráme pri službách Božích po celom Slovensku. Pevne dúfame, že takéto jednomyseľné a zbožné zasvätenie prinesie nášmu národu Božie požehnanie.

Božské Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, Ty nás voláš k sebe:
„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 2). Hľa, pred tebou kľačíme v hlbokej úcte a zasväcujeme Ti slovenský národ, venujúc ho tvojej cti a velebe po všetky veky.

Oddávame a zasväcujeme ti minulosť svojho národa, utrpenia i radosti, čnosti, práce i starosti svojich predkov. Oddávame a zasväcujeme Ti ich tvrdé mozole, ktorými budovali a udržovali túto našu drahú vlasť. Prinášame ti všetku ich krv, ktorú vylievali pri dobývaní a obrane národnej slobody.

Oddávame a zasväcujeme ti seba a všetkých, ktorí sa hlásia a priznávajú k slovenskému národu, či už bývajú tu vo vlasti, alebo sú rozídení po šírom svete. Tvoji sme a tvojimi chceme byť v živote, v smrti a vo večnosti. Tebe venujeme a oddávame všetky svoje myšlienky, city, slová, skutky a snaženia. Chceme žiť vždy a všade, v rodine i vo verejnosti tak, ako to Ty kážeš, aby si nás vždy prijal za svojich.

Oddávame a zasväcujeme Ti aj budúce pokolenia slovenského národa. Chráň a zachovaj ich, ako si zachoval našich otcov a nás v tisícich búrkach a nebezpečenstvách. Chráň a zachovaj ich vo viere a vernosti Tebe, k Tvojej svätej Cirkvi a k pravej kresťanskej mravnosti.

Odvráť od nás a od našich potomkov všetku neveru a ľahostajnosť, všetku závisť, hnev a nepriateľstvo, nemiernosť a necudnosť. Odvráť od nás vojnu, hlad, mor a všetky nebezpečenstvá i nešťastia, ktoré by mohli národu priniesť záhubu.

Odpusť nám, Pane naše viny. Odpusť všetkým, ktorí Ťa urážajú neverou, bezbožnosťou, svätokrádežou, rúhaním, nemiernosťou a nemravnosťou, nespravodlivosťou a nepriateľstvom a prehrešujú sa proti svätosti rodinného života. O, Pane, nehľaď na naše viny, ale prihliadaj na nevinnosť útlej mládeže, na obetavosť rodičov, na modlitby a utrpenia Teba milujúcich a na šľachetné srdcia, ktoré plnia svedomité svoje povinnosti a slúžia utrápeným.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu , všetkých našich cirkevných a svetských predstavených. Ochraňuj svoju svätú Cirkev pred všetkými pohoršeniami a útokmi a udeľ nám sily, aby sme neohrozene vyznávali svoju kresťansko-katolícku vieru, smelo ju zastávali a boli hotoví za ňu i svoj život položiť.

Osvieť, riad’ a spravuj našich predstavených a zákonodarcov, udeľ im svoje pravé svetlo, aby poznali cestu, po ktorej majú viesť národ k pokoju a spáse.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu, naše rodiny, otcov, matky i deti. Aj všetkým občanom daj pravú poslušnosť a pracovitosť, celému národu jednotu a svornosť. Vyslyš vzdycky trpiacich chorých, vdov a sirôt a pošli im úľavu a potechu. Pohliadni milosrdne aj na hriešnikov, odpadlíkov a nevercov, nedaj im zahynúť, ale naplň ich svetlom pravdy, nech sa ich srdce pohne láskou a ľútosťou, aby uznali svoje poblúdenie a vrátili sa k Tebe a k Tvojej svätej Cirkvi. Priveď všetkých ľudí k pravej viere a kresťanskej láske, aby sme všetci jednou mysľou, jedným srdcom Teba vyznávali, Tebe sa klaňali, Teba poslúchali, Tvoje zákony verne zachovali a tak si zaslúžili Tvoje požehnanie v tomto živote i vo večnosti. O, Bože, daj nášmu národu a všetkým národom sveta čestný a trvalý pokoj, po ktorom tak vrúcne túžime a ktorý od Teba s dôverou očakávame.

Ó, Pane, v pokore svojho srdca uznávame, že nie sme hodní, aby si nás vyslyšal a prijal naše obetovanie, preto odovzdávame seba, toto svoje zasvätenie a prosby prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Tvojej Matky Sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej Patrónky.

Ó, Matka nášho Pána Ježiša Krista, Ty si aj naša Matka, Teba vzývame s takou vrúcnosťou, ako Ťa vzývali naši predkovia od čias, keď svätí Cyril a Metod im hlásali Kristovu vieru a kázali Teba uctievať; keď svätý Svorad a Benedikt boli príkladom národu svojimi čnosťami a svätí košickí mučeníci svojou krvou spečatili vieru.

Ó, Matka, naši svätí patróni a všetci oslávení predkovia, zaneste toto naše zasvätenie, našu vernosť, naše prosby pred trón Trojjediného Boha a oddajte nás všetkých do Srdca Ježišovho, láskou k nám horiaceho, aby sme my všetci a celý náš národ boli jeho teraz a na večné veky. Amen.
Katolícke noviny č. 27/1947, s. 2.

alianciazanedelu.sk/archiv/10414