TerezaK
227

Poselství Panny Marie ve světě 1 d

POSELSTVÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA SESTŘE BEGHE ZE DNE 4. A 5. LISTOPADU 2022
MÝM KŘESŤANŮM

"Moji bratři,
Já jsem Bůh, Pán svého stvoření, a řídím ho jako celek, s láskou a úctou. Svého stvoření si nesmírně vážím, přeji mu všechno možné dobré a nic než dobré. Ti, kdo Mě milují, jsou Mi nekonečně drazí, a ty, kdo Mě z nevědomosti nebo nedostatku poznání neznají, se snažím přitáhnout k sobě, jak jen mohu. Obrátí-li se, přijdou do Mého stáda a tam je přijmu jako dobrého Přítele, Rádce, Učitele a Průvodce. Dokonce i ti, kteří nikdy neopustili mé stádo, je přijímají a rodina se tak rozrůstá.

Muži z Mé družiny jsou Mi velmi drazí, jsou to Moji kněží, kteří Mi pomáhají vést Mé stádo. Mé stádo se bohužel zmenšuje a ubývá i mých pomocníků a zástupců. Když je mých pomocníků málo, zmenšuje se mé stádo, a když je mé stádo menší, je méně dobrovolníků ochotných volit vstup do mé církevní služby. Proto je v současnosti počet mých dobrých kněží malý, zatímco mnoho jiných kněží si myslí, že jsou na správné cestě, i když tomu tak není. Chodí sem a tam a berou s sebou část Mého stáda, ale země, po kterých vedou Mé ovce, jsou neúrodné a průměrné nebo dokonce nekvalitní. Mé ovce nemají na výběr, mají důvěru, ale je s nimi špatně zacházeno.
Moji kněží, otevřete oči, následujte Mne, a ne své vlastní představy, vraťte se ke Mně v čistotě Mé nauky, která se nemění a nemůže změnit.
Moji kněží, pojďte k mým nohám, jsem mrtvý pro vás a pro věřící, kteří se vám svěřují, očekávám od vás pravdu, příklad a víru. Jste zodpovědní za duše, ale kam je vedete? Uvažovali jste o své těžké zodpovědnosti, pokud Mé ovce neobnovíte, pokud je oddělíte od Mého stáda, pokud je svedete na scestí?
"Ale ne, ale ne," odpovíte, ale máte pravdu, když tak odpovídáte?
Moji bratři, právě k vám se zde obracím, pojďte ke Mně s poslušností, vroucností a odhodláním: jste Mými služebníky dříve než služebníky své hierarchie, neboť kráčí-li vaše hierarchie k záhubě, není na vás, abyste ji tam následovali.

Moji drazí kněží, moji věřící, už 2000 let vedu svou Církev a nezklamal jsem: vedu ji bez odchylek, a když se moji představitelé odchýlí od mé linie, jak to mnozí udělali po druhém vatikánském koncilu, ti, kdo to pochopili, je už nenásledují. Moje cesta je vždycky, Moje pravda je pravdou všech koncilů, které předcházely tomu poslednímu. Tento poslední koncil změnil víru, změnil bohoslužbu, změnil učení a změnil mentalitu. Duch víry je mezi vámi vzácný, reagujete jako lidé, když od vás očekávám, že budete reagovat v duchu víry. Co je to duch víry? Vše podřizuje Božímu soudu, reaguje tak, jak by reagoval Pán Ježíš Kristus. Petrovi, který odmítal myšlenku mého budoucího umučení, jsem neřekl: "Vade retro, satane, bráníš mi, protože tvé myšlenky nejsou Boží, ale lidské" (Mt 16,13).
Ano, moji bratři, mnohým z vás vyčítám, že se chovají jako lidé, a ne jako Boží služebníci. Příliš mnoho kněží Mi bylo nevěrných, jiní se vzdálili od Kříže, zatímco jiní, jen někteří, Mi zůstali věrní.
Drazí bratři, žádám vás, následujte Mě, nenásledujte špatné pastýře Mého stáda. Jsi můj, to já jsem tě povolal a ty jsi mě přišel poslouchat; vstoupil jsi do svaté římskokatolické církve, ale co jsi udělal? Připojili jste se k hnutí představitelů, kteří zradili Mé učení, kteří následovali vůdce myšlenky, jež není myšlenkou Boží, a ti způsobili velký převrat v náboženské praxi. Katolická mše svatá byla zavržena, svátosti byly banalizovány, obřady byly revidovány a zjednodušeny, kněžské roucho bylo zkráceno a sutana odstraněna; úcta ke svátostem byla zrevidována směrem dolů a konečně laici byli povýšeni na liturgické funkce, pro které nemají ani kompetenci, ani pomazání. Svatá katolická a římská církev je zraněná a stejně jako já, váš Pán a Mistr, jsem byl raněn, zraněn a odsouzen k smrti, abych byl ukřižován a zacházelo se s ní jako se zlodějem, tak i ona je zraněná a její věřící jsou vyhnáni.

Církev svatá je dnes v rukou těch, kdo ji ničí a kdo chtějí konec těchto ochranných valů, které postavili věřící, kteří si nepřejí její zkázu. S tímto stavem se již nebudu smiřovat a vzkřísím svou Nevěstu a vrátím jí lesk, na který má právo.

Moji bratři, Moji kněží, vy, kteří máte na starosti Mé věrné, vy, kteří Mi chcete zůstat věrní, vstupte do boje víry, vstupte do řad těch, kteří jsou Mi otevřeně věrní, posilte jejich řady tím, že se se Mnou spojíte v tomto eschatologickém boji, který znovu nastolí Mou Pravdu a Můj Zákon na zemi. Chci, abys byl se Mnou otevřeně, odvážně a bez zábran. Jsi Můj a tvé místo je po Mém boku, před Mými věrnými, a neúnavně je vedeš po cestě, která vede k Životu.
Jsi můj a potřebuji tě, protože jsem si tě vyvolil, protože tě miluji a protože Bůh tě chce mít u sebe, ne proti sobě.
Kéž se Boží vůle stane na zemi tak, jak je v nebi, ať se tak stane."

I messaggi della Madonna nel Mondo

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO A SUOR BEGHE DEL 4 e 5 NOVEMBRE 2022

AI MIEI SACERDOTI

"Fratelli Miei,

Io sono Dio, il Maestro della Mia creazione e la governo come un insieme, con amore e rispetto. Ho il massimo rispetto per la Mia creazione, le auguro tutto il bene possibile e nient'altro che bene. Gli uomini che Mi amano mi sono infinitamente cari e quelli che non Mi conoscono per ignoranza o mancanza di conoscenza, cerco di attirarli a Me quanto più posso. Se si convertono, vengono nel Mio gregge e lì Io li accolgo come un buon Amico, come un Consigliere, come un Maestro e come una Guida. Li accolgono anche coloro che non hanno mai lasciato il Mio gregge e la famiglia cresce di conseguenza.

Gli uomini del Mio seguito Mi sono molto cari, sono i Miei sacerdoti che Mi aiutano a guidare il Mio gregge. Purtroppo il Mio gregge si sta restringendo e anche i Miei aiutanti ei Miei rappresentanti si stanno riducendo. Quando i Miei aiutanti scarseggiano, il Mio gregge si riduce, e se il Mio gregge è più piccolo, vi trovo meno volontari pronti a votarsi per entrare nel Mio servizio ecclesiastico. Per questo il numero attuale dei Miei buoni sacerdoti è piccolo mentre molti altri sacerdoti pensano di essere sulla strada giusta quando non lo sono. Vanno qua e là, portando con sé parte del mio gregge, ma le terre su cui conducono le mie pecore sono aride e di qualità mediocre o anche carente. Le mie pecore non hanno scelta, hanno fiducia ma sono maltrattate.

Sacerdoti Miei, aprite gli occhi, seguite Me e non le vostre stesse idee, tornate a Me nella purezza della Mia dottrina, quella che non cambia e non può cambiare.

Sacerdoti Miei, venite ai Miei piedi, sono morto per voi e per i fedeli che si affidano a voi aspettano da voi verità, esempio e fede. Siete responsabili delle anime, ma dove le state conducendo? Avete considerato la vostra gravissima responsabilità se non recuperate le Mie pecore, se le distaccate dal Mio gregge, se le conducete su sentieri di perdizione?

"Ma no, ma no", risponderete ma avete ragione a rispondere così?

Fratelli Miei, è a voi che mi rivolgo qui, venite a Me con docilità, con fervore e con determinazione: siete i Miei servitori prima che servitori della vostra gerarchia, perché se la vostra gerarchia cammina verso la perdizione, non sta a voi a seguirli in quel luogo.

Miei carissimi sacerdoti, Miei fedeli, da 2000 anni guido la Mia Chiesa e non ho fallito: la conduco senza deviazioni e se i Miei rappresentanti si allontanano dalla Mia linea, come molti hanno fatto dal Concilio Vaticano II in poi, questi non sono più seguiti da coloro che hanno capito. La Mia Via è quella di sempre, la Mia Verità è quella di tutti i consigli che hanno preceduto l'ultimo. Quest'ultimo concilio ha cambiato la fede, ha cambiato il culto, ha cambiato la dottrina e ha cambiato le mentalità. Lo spirito di fede è diventato raro tra voi, reagite come uomini quando mi aspetto che reagite con spirito di fede. Qual è lo spirito di fede? È sottoporre tutto al giudizio di Dio, è reagire come farebbe il Signore Gesù Cristo. Non ho detto a Pietro che rifiutava l'idea della Mia futura Passione: «Vade retro, Satana, Mi ostacoli perché i tuoi pensieri non sono quelli di Dio, ma quelli degli uomini» (Mt 16, 13).

Sì, fratelli Miei, rimprovero molti di voi di comportarsi da uomini e non da servi di Dio. Troppi sacerdoti Mi sono stati infedeli, altri si sono ritirati dalla Croce mentre altri, pochi, Mi sono rimasti fedeli.

Cari fratelli, vi chiedo, seguiteMi, non seguite i cattivi pastori del Mio gregge. Voi siete Miei, sono Io che vi ho chiamato e voi siete venuti per obbedirmi; siete entratlio nella Santa Chiesa Cattolica e Romana, ma cosa avete fatto? Vi siete uniti al movimento dei rappresentanti che hanno tradito la Mia dottrina, che hanno seguito i capi di un pensiero che non è il Pensiero di Dio e questi hanno provocato un notevole sconvolgimento nella pratica religiosa. La Santa Messa cattolica è stata ripudiata, i sacramenti sono stati banalizzati, i riti sono stati rivisti e semplificati, sono stati ridotti i paramenti sacerdotali e tolta la tonaca; il rispetto dovuto ai sacramentali rivisti al ribasso e, infine, i laici elevati a funzioni liturgiche per le quali non hanno né la competenza né l'unzione. La Santa Chiesa Cattolica e Romana è ferita e come io, vostro Signore e Maestro, sono stato ferito, ferito e condannato a morte per essere crocifisso e trattato come un ladro, così lei è ferita e i suoi fedeli espulsi.

La Santa Chiesa oggi è nelle mani di coloro che la distruggono e che vogliono la fine di questi baluardi posti dai fedeli, che non desiderano la sua distruzione. Non accetterò più questo stato di cose e resusciterò la Mia Sposa restituendole il suo lustro a cui ha diritto.

Fratelli Miei, Miei sacerdoti, voi che siete responsabili dei Miei fedeli, voi che desiderate rimanerMi fedeli, entrate nella lotta della fede, entrate nelle file di coloro che Mi sono apertamente fedeli, rafforzate le loro file allineandovi al Mio fianco in questa lotta escatologica che ristabilirà la Mia Verità e la Mia Legge sulla terra. Vi voglio con Me apertamente, coraggiosamente e senza ritegno. Voi siete Miei e il vostro posto è al Mio fianco, davanti ai Miei fedeli, lavorando instancabilmente per guidarli sulla via che conduce alla Vita.

Voi siete Miei e ho bisogno di voi perché vi ho scelto, perché vi amo e perché Dio vi vuole con Lui, non contro di Lui.

Sia fatta la divina Volontà in terra come in Cielo; così sia."
TerezaK