10:11
ΔΕΎΤΕΡΗ ΣΎΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΝΊΚΑΙΑΣ, ΤΡΊΤΗ ΣΎΝΟΔΟΣ (28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 787): ΤΌ ΈΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΌΣ ΔΙ' ΥΙΟΎ ΈΚΠΟΡΕΥΌΜΕΝΟΝ Πιστεύω εις ένα θεόν πατέρα παντοκράτορα καί εις ένα κύριον Ίησοΰν Χριστόν τόν …More
ΔΕΎΤΕΡΗ ΣΎΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΝΊΚΑΙΑΣ, ΤΡΊΤΗ ΣΎΝΟΔΟΣ (28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 787): ΤΌ ΈΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΌΣ ΔΙ' ΥΙΟΎ ΈΚΠΟΡΕΥΌΜΕΝΟΝ Πιστεύω εις ένα θεόν πατέρα παντοκράτορα καί εις ένα κύριον Ίησοΰν Χριστόν τόν υίόν του θεού καί θεόν ημών, γεννηθέντα έκ τοϋ πατρός άχρόνως καί άϊδίως, καί εις τό πνεύμα τό αγιον, τό κύριον καί ζωοποιόν, τό έκ του πατρός δι' υιού έκπορευόμενον... Actio III SS. Concilii Nicaeni II (28 Sept. 787): De Processione Spiritus Sancti ex Patre Per Filium Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, et in unum Dominum Jesum Christum Filium Dei et Deum nostrum, natum ex Patre sine tempore coaeternum: et in Spiritum sanctum, Dominum et vivificantem, ex Patre per Filium procedentem.... Cf. Seventh Council in Greek and Latin | PDF Cf. Mansi, Tom. XII, Col. 1121-1128: Sacrorum Conciliorum Nova Et Amplissima (... ) Labbe Philippe Bpt6k51594s | PDF | Propriété intellectuelle | Justice NFT: opensea.io/…9145878113431027391457810365503705778731656151041/ zazzle.com/ProVaticanus #Filioque #EcumenicalCouncils #Orthodoxy Ago tibi gratias Deo per instrumenta de Jove Mauro Cámara pro bono rei publicae. ProVaticanus is creating Promere Quod Video. | Patreon