Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks214
acer
SE SV.JANEM PAVLEM KOLEM SVĚTA 26-40 SE SVATÝM JANEM PAVLEM KOLEM SVĚTA Předneseno v Brněnské akademii duchovního života ctih.Patrika Kužely ve dnech 6.6.2015-20.7.2015. Přednesl P.PhDr …More
SE SV.JANEM PAVLEM KOLEM SVĚTA 26-40

SE SVATÝM JANEM PAVLEM KOLEM SVĚTA
Předneseno v Brněnské akademii duchovního života ctih.Patrika Kužely ve dnech 6.6.2015-20.7.2015. Přednesl P.PhDr Tomáš J.Bahounek OP.

26.

Zdá se, že probíhá přirozený proces sjednocování hospodářského života lidské skupiny. Přitom se postupně stírají rozdíly hospodářského zřízení. Ponenáhlu vyrůstá ucelený útvar, ve kterém se slévají tři hlediska:

- plně rozvinuté svobodné podnikatelství,

- ohled na zvěcnělé hospodářské sdružování,

- hospodářství co nejlépe řízené státem, popřípadě mezistátní organizací.

Tento proces růstu je velmi zdlouhavý. To se nedalo vyřešit pouhým příkazem nebo vydáním zákona. Vyžadovalo by to organické srůstání jednoho národního či státního účastníka s ostatními účastníky. Přitom je tento proces vystaven různým nesnázím, které zpomalují tento růst, někdy ho úplně zastavují, ba i obracejí jeho zaměření směrem k úpadku.

Je to dáno tím, že se na druhé straně prosazuje nepravidelně se uchylující proces. Jde o nepřirozené prudké zvraty od sjednoceného hospodářství k hospodářství, které je v jakési strnulé křeči celkově sevřeno státem. Tomuto nepřirozenému zvrácení hospodářského života společnosti se přirozeně dlouhodobě nedá čelit. Společnost se proti tomu přirozeně nemůže natrvalo obrnit. Ba dokonce, čím je demokracie blahobytnější a hospodářsky ucelenější, tím více je ohrožena takovými nepřirozenými úchylkami a zvraty k totalizaci.

K této přirozené labilitě hospodářství každé vyspělé spotřební demokracie přispívá také skutečnost, že nekonečný růst spotřeby v konečné soustavě, jakou tvoří Země, je vyloučený. Pokud by v této stávající soustavě nedošlo k podstatným změnám, přirozený hospodářský růst, jakož i růst celé lidské skupiny by se zastavil.

Po pádu komunismu a železné opony v Evropě a po zrušení a rozpuštění struktur Varšavského paktu převzaly tajné rozvědky lživého vládce světa mnohé agenty StB,KGB ,aby je posléze používaly k podvratné činnosti v nově se utvářejících demokraciích, pasivně kopírujících západní konzumní demokracii.

A tak nabývají na obzvláštním významu podněty Svatého Jana Pavla v encyklice Centesimus annus. Je třeba se přičinit o organizaci hospodářského soužití mezi národy tak, aby všechny přírodní zdroje a dary sloužily všem národům. „Mír a blaho jsou statky, náležející celému lidskému pokolení.“ (CA 27)

Trvalý vyrovnaný a ucelený hospodářský růst národů lze dosáhnout jedině tehdy, když se přirozené lidské snažení spojí s nadpřirozenou pomocí, očekávanou Božím lidem v modlitbě a v tvořivé práci. Jedině ve společnosti s dokonalou Boží vládou bude hospodářství celistvě sjednocené, ustálené, a souladně zajišťující blahobyt všem národům světa; třebaže bude plná životního náboje, nebude podléhat změnám daným přirozenými nebo nepřirozenými činiteli. Takový výhled neubírá národům pracovní a tvůrčí nadšení, nýbrž jej posiluje.

K nepřirozeným činitelům, strhujícím evropskou integraci do fašistické totalizace, patří:

Především výchozí nespravedlnost ve vztazích mezi členy EU, a tím je neprovedení německé válečné reparace národům, postiženým II.,sv.válkou,

Dále přetrvávání organizačních a vojenských struktur Severoatlantického paktu v Evropě a jinde, a jejich posilování, což ve světě působí jako škodlivé a nebezpečné metastázy americké civilizace smrti,

Oba tyto škodlivé činitele způsobují prohlubování rozdílů mezi blahobytným severem Evropy a chudým zadluženým Jihem.

Pod falešnou záminkou ochrany Evropy před údajným ohrožením ze strany Ruska byla Evropa od roku 2014 držena v podřízenosti hrozbou amerických vojsk v Evropě, a vynucovanými údajně protiruskými sankcemi je vlastně sama brzděna ve svobodném rozvoji.

Sv.Jan Pavel řekl ve 32.článku encykliky SLAVORUM, APOSTOLI, ŽE „Lidsky vzato je budoucnost plná hrozeb a nejistot; vkládáme ji s důvěrou do tvých rukou, nebeský Otče, a prosíme přitom o přímluvu matku tvého Syna a celé církve, matku svatých apoštolů Petra a Pavla, Benedikta, Cyrila a Metoděje, Augustina i Bonifáce i všech ostatních hlasatelů evangelia v Evropě. Svou namáhavou duchovní setbou položili základy ´civilizaci lásky´ a nového řádu, založeného na tvém svatém zákonu a na tvé pomocné milosti, která na konci světa oživí vše a všechny v nebeském Jeruzalémě. Amen“ (JAN PAVEL II, SLAVORUM APOSTOLI, 32)