Boží slovo na den 7.5. A.D. 2022

Mnozí z jeho učedníků řekli: „To je tvrdá řeč! Kdopak to má poslouchat?“ Ježíš věděl sám od sebe, že jeho učedníci na to reptají, a proto jim řekl: „…
U.S.C.A.E.
Augustín Alebo inak. Týmito slovami rieši ťažkosť, ktorá ich trápila. Mysleli si totiž, že vydá svoje telo zubom; on však povedal, že vystúpi do neba, dokonca celý: „až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bo predtým.“ Vtedy zaiste uvidíte aj to, že nevydá svoje telo tak, ako si myslíte, a že zuby nerozhryzú jeho milosť. Syn človeka, Kristus, však začal byť z Panny Márie tu na zemi, kde si …More
Augustín Alebo inak. Týmito slovami rieši ťažkosť, ktorá ich trápila. Mysleli si totiž, že vydá svoje telo zubom; on však povedal, že vystúpi do neba, dokonca celý: „až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bo predtým.“ Vtedy zaiste uvidíte aj to, že nevydá svoje telo tak, ako si myslíte, a že zuby nerozhryzú jeho milosť. Syn človeka, Kristus, však začal byť z Panny Márie tu na zemi, kde si vzal telo zo zeme. Prečo teda hovorí: „až uvidíte Syna človeka vystupovať tam, kde bol predtým,“ než aby sme chápali, že Kristus Boh a človek je jednou osobou, a nie dvomi? Aby sme neverili v štvoricu ale Trojicu. Syn človeka bol teda v nebi tak, ako bol Boží Syn na zemi. Boží Syn na zemi v prijatom tele, Syn človeka v nebi v jednote osoby.
U.S.C.A.E.
doplním že pred efezom a chalcedónom preto je Katolícka Viera zároveň Apoštolská jedno bez druhého nedáva zmysel
Stylita
6. května 1346 vystavil v Avignonu papež Kliment VI. na žádost markraběte Karla ochrannou bulu Svatováclavské koruně - Satis Preciosum Regium Diadema, což byla první zmínka o tomto korunovačním klenotu. Tato bula zakazovala korunu prodat, ukrást nebo s ní nakládat nedůstojným a neuctivým způsobem.
Stylita
Z denní liturgie
Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Církev měla pokoj v celém Judsku, Galileji i Samařsku. S úspěchem se vyvíjela, žila v bázni před Pánem a rostla přispěním Ducha Svatého. Petr se vydal na okružní cestu a přišel i ke křesťanům, kteří žili v Lyddě. Tam našel jednoho člověka, jmenoval se Eneáš, který ležel osm let ochrnutý na lehátku. Petr mu řekl: „Eneáši, Ježíš …More
Z denní liturgie
Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Církev měla pokoj v celém Judsku, Galileji i Samařsku. S úspěchem se vyvíjela, žila v bázni před Pánem a rostla přispěním Ducha Svatého. Petr se vydal na okružní cestu a přišel i ke křesťanům, kteří žili v Lyddě. Tam našel jednoho člověka, jmenoval se Eneáš, který ležel osm let ochrnutý na lehátku. Petr mu řekl: „Eneáši, Ježíš Kristus ti vrací zdraví! Vstaň a sám si ustel!“ A on ihned vstal. Všichni lyddští a saronští obyvatelé ho viděli, a obrátili se k Pánu. V Joppe žila jedna učednice jménem Tabita, to je v překladu Srnka. Konala velmi mnoho dobrých skutků a bohatě rozdávala almužny. Ale roznemohla se tehdy a zemřela. Umyli ji a položili do horní místnosti. Joppe leží blízko Lyddy. Když učedníci uslyšeli, že je tam Petr, poslali k němu dva muže s prosbou: „Neváhej a přijď sem k nám!“ Petr tedy vstal a šel s nimi. Když tam přišel, zavedli ho do horní místnosti. Všechny vdovy se postavily kolem něho a s pláčem mu ukazovaly sukně a pláště, které jim ušila Srnka, dokud ještě byla s nimi. Petr poslal všechny ven, poklekl a modlil se. Potom se obrátil k mrtvole a řekl: „Tabito, vstaň!“ Ona otevřela oči, podívala se na Petra a posadila se. Podal jí ruku a pozdvihl ji. Zavolal pak dovnitř křesťany a vdovy a ukázal jim ji živou. Zpráva o tom se roznesla po celém Joppe a mnoho lidí přijalo víru v Pána.
Sk 9,31-42

Žalm:
Čím se odplatím Hospodinu za všechno, co mi prokázal?
Nebo: Aleluja.

Čím se odplatím Hospodinu
za všechno, co mi prokázal?
Vezmu kalich spásy
a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Splním své sliby Hospodinu
před veškerým jeho lidem.
Drahocenná je v Hospodinových očích
smrt jeho zbožných.

Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník,
jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice,
rozvázal jsi moje pouta.
Přinesu ti oběť díků, Hospodine,
a budu vzývat tvé jméno.
Zl 116

Evangelium:
Jan 6,60-69