Clicks81

Một Giáo hội không có Chúa Giêsu Kitô

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsFnaveloiqe