Stylita
9146

Boží slovo na den 19.5. A.D. 2022

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila.“
Jan 15,9-11
Stylita
Svátek slaví sv. Petr Celestin

Po dvouletém období sedisvakance, tedy času, kdy byl Petrův stolec neobsazen, se kardinálům na konkláve v červenci roku 1294 podařilo zvolit nového papeže. Stal se jím téměř osmdesátiletý poustevník Pietro Angelari, kněz a benediktinský řeholník, který žil v pověsti svatosti na hoře Morrone ve střední Itálii.
Pietro (česky Petr) se nejprve přijetí úřadu vzpíral, …More
Svátek slaví sv. Petr Celestin

Po dvouletém období sedisvakance, tedy času, kdy byl Petrův stolec neobsazen, se kardinálům na konkláve v červenci roku 1294 podařilo zvolit nového papeže. Stal se jím téměř osmdesátiletý poustevník Pietro Angelari, kněz a benediktinský řeholník, který žil v pověsti svatosti na hoře Morrone ve střední Itálii.
Pietro (česky Petr) se nejprve přijetí úřadu vzpíral, ale kardinálům se ho podařilo přemluvit; volbu přijal z poslušnosti vůči církvi. Na Petrův stolec nastoupil pod jménem Celestin V. Záhy seznal, že jeho schopnosti nestačí na náročný úkol řídit celou církev, a na sklonku téhož roku abdikoval. Zemřel 19. května 1296, kanonizován byl roku 1313.

zdroj: proglas.cz/svatek/?date=5_19
Martina Bohumila Lutherová
To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila.“
😊
TerezaK
Stylita
Z denní liturgie
Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Když se (o obřízce na sněmu) dlouho tak a onak rokovalo, vstal Petr a promluvil k (apoštolům a starším): „Jak víte, bratři, Bůh už dávno mezi vámi rozhodl, aby pohané uslyšeli slovo evangelia z mých úst, a tak aby přišli k víře. A Bůh, který zná srdce, dosvědčil jim (svou přízeň) tím, že jim udělil Ducha Svatého právě tak jako nám.…More
Z denní liturgie
Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Když se (o obřízce na sněmu) dlouho tak a onak rokovalo, vstal Petr a promluvil k (apoštolům a starším): „Jak víte, bratři, Bůh už dávno mezi vámi rozhodl, aby pohané uslyšeli slovo evangelia z mých úst, a tak aby přišli k víře. A Bůh, který zná srdce, dosvědčil jim (svou přízeň) tím, že jim udělil Ducha Svatého právě tak jako nám. Nedělal tedy žádný rozdíl mezi námi a mezi nimi, když jim vírou očistil srdce. Nuže, proč nyní pokoušíte Boha tím, že učedníkům navlékáte chomout, který nedovedli snést ani naši otcové, ani my? Vždyť jsme přesvědčeni, že spásy docházíme milostí Pána Ježíše my stejně jako oni.“ Celé shromáždění mlčelo a poslouchalo Barnabáše a Pavla, když podrobně vypravovali, jak veliká znamení a divy vykonal Bůh jejich prostřednictvím mezi pohany. Když přestali mluvit, ujal se slova Jakub: „Bratři, poslyšte mě! Šimon vypravoval, jak Bůh udělal první krok, když si chtěl z pohanů získat lid pro sebe. S tím souhlasí slova proroků. Je totiž psáno: `Potom znovu postavím rozpadlou Davidovu chýši, z trosek ji zase vystavím a do výše vyženu, aby i ostatní lidé hledali Pána, a všechny národy, které nesou jméno po mně. Tak praví Pán, který to vykoná. Je to rozhodnuto od věčnosti.' Proto já soudím toto: Nenakládejme pohanům, kteří se obracejí k Bohu, žádná zbytečná břemena. Jenom jim písemně nařiďme, aby se vyvarovali všeho, co je poskvrněno modlářstvím, (dále) smilstva, masa z udušených zvířat a požívání krve. Neboť Mojžíš má od dávných časů po městech své kazatele v synagogách, kde se předčítá každou sobotu.“
Sk 15,7-21

Žalm: Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.
Nebo: Aleluja.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
zpívejte Hospodinu, všechny země!
Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno!

Rozhlašujte den po dni jeho spásu.
Vypravujte mezi pohany o jeho slávě,
mezi všemi národy o jeho divech.

Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje.
Upevnil svět, aby nekolísal:
národy řídí podle práva.
Zl 96

Evangelium:
Jan 15,9-11
Martina Bohumila Lutherová
Rozhlašujte den po dni jeho spásu.
Vypravujte mezi pohany o jeho slávě,
mezi všemi národy o jeho divech
.
Vidíte ? to je misie navíc misionáři maji:
17 Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;
18 budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je."
a ne získávat světskou …More
Rozhlašujte den po dni jeho spásu.
Vypravujte mezi pohany o jeho slávě,
mezi všemi národy o jeho divech
.
Vidíte ? to je misie navíc misionáři maji:
17 Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;
18 budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je."
a ne získávat světskou moc i pomocí genocidy
domorodého obyvatelstva ,tak jak to činila
římská církev a její odnože v Americe. a jinde
U.S.C.A.E.
nie jeden svätý za života nevykonal jediný viditeľný zázrak ani svätí Solúnsky bratia
U.S.C.A.E.
protestanti a anglikánstvo nie sú žiadna odnož ale sekty s pomerne veľkým počtom ľudí a RKC učila indiánov že tie ich násilné návyky a zvyk neustále bojovať nie sú dobré
Jericho 3
Kdyby neudělali zázrak, skákal bys ze stromu na strom 🤭
U.S.C.A.E.
zasa úplne zaostalí ako proamerickí liberáli sme neboli knieža Rastic vtedy keď poslal posolstvo najprv do Ríma tak ten už Veril