Victory
180

Rozjímání nad J 21,17

Zeptal se ho potřetí: „Šimone Jonášův, máš mě rád?“ Tehdy se Petr zarmoutil, protože se ho potřetí zeptal: „Máš mě rád?“ a odpověděl mu: „Pane, ty víš všechno, ty víš, že tě mám rád.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé ovce.“

Ježíš se zjevil Petrovi, jako prvnímu z apoštolů. Petr v neděli ráno přemohl strach, který držel apoštoly, a přišel ke Kristovu otevřenému hrobu.

U Genezaretského jezera, kde se Ježíš zjevil sedmi apoštolům, položil Petrovi třikrát otázku týkající se jeho vztahu k Němu. Apoštol Petr třikrát veřejně zapřel Krista, a zároveň to odpřisáhl. I když svého zapření hned litoval a hořce plakal, přesto ztratil pověření – úřad, který mu Ježíš, jako hlavě apoštolů, svěřil slovy: „Ty jsi Petr, to je skála, a na té skále zbuduji svou církev.“ (Mt 16,18). Zapřením Petr přestal být skálou, jeho víra a láska k Spasiteli zklamaly. Petr se za svůj hřích kál, ale pouze soukromě. A i když mu Ježíš odpustil, veřejná vina a pohoršení nebyly veřejně zadostiučiněny. Jak by mohl zůstat hlavou apoštolů, když se Krista veřejně i s přísahou zřekl? Ježíš proto žádal veřejné pokání a veřejné vyznání osobního vztahu lásky – ne lidské, ale té Boží – agapé, když se ho na to dvakrát zeptal. Potřetí se už Ježíš Petra neptal, jestli ho miluje Boží láskou, agapé, ale jestli ho miluje aspoň tou lidskou láskou (filia). Petr se zarmoutil a s bolestí upřímně vyznal, že Ježíše nemiluje Boží láskou: „Pane, ty víš všechno, ty víš, že tě mám rád“ – že Tě miluji jen tou lidskou láskou. Ježíš proto také hned mluvil o jeho mučednické smrti, která je spojena s tou Boží láskou, agapé.

Tento citát je součástí Božího slova – v určité rovině Ježíš klade otázku každému křesťanovi, který v Něj uvěřil a rozhodl se Ho následovat. Můžeš si dosadit své křestní jméno i jméno svého otce, např.: „Michale Vladimírův, miluješ mě?“ Každý se nad touto závažnou otázkou můžeme zastavit a aspoň jednou si uvědomit, že Bůh mě v tuto chvíli vidí, ptá se mne a chce ode mne osobní odpověď, kterou pak ale vezme vážně. Pověz Mu i ty upřímně: „Pane, Ty víš všechno, Ty víš, že Tě mám rád a že bych v tuto chvíli chtěl za Tebe položit i život.“ Dobře víme, že ztratit život pro Krista znamená zachránit ho pro věčnost. Kristus je Vzkříšení a Život!