Clicks344
Stylita
3

Boží slovo na den 14.6. A.D. 2021

Ježíš řekl svým učedníkům: "Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Oko za oko a zub za zub.' Ale já vám říkám: Neodporujte zlému. Spíše naopak: Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, (tomu) nech i plášť; a když tě někdo nutí, abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit, se neodvracej."
Mt 5,38-42
U.S.C.A.E.
Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „poriadny“. Konštantínopolský patriarcha Metod sa narodil v roku 788 alebo 800 v Syrakúzach. Veľmi skoro vstúpil v rodisku do kláštora Chenolakkos. Počas obrazoboreckých sporov za cisára Leva V. unikol do Ríma, kde sa z neho na niekoľko rokov stal obhajca obrancov ikon. Teodor Studita jemu a Jánovi z …More
Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „poriadny“. Konštantínopolský patriarcha Metod sa narodil v roku 788 alebo 800 v Syrakúzach. Veľmi skoro vstúpil v rodisku do kláštora Chenolakkos. Počas obrazoboreckých sporov za cisára Leva V. unikol do Ríma, kde sa z neho na niekoľko rokov stal obhajca obrancov ikon. Teodor Studita jemu a Jánovi z Menembasia pripisuje neúspech vyslancov obrazoboreckého patriarchu Teodota u pápeža. Metod sa v roku 821 vrátil do Konštantínopolu. Potom, čo sa snažil dosiahnuť u cisára Michala II. kompromis, uväznili ho na niekoľko rokov do hrobky na ostrove svätého Andreja. Cisár Teofil ho dal priviesť do svojho paláca, kde ho väznil a radil sa s ním. Po smrti cisára v roku 842 sa Metod vrátil do kláštora. Cisárovna Teodora II. ho vyhlásila za patriarchu. Vysvätili ho 11. marca 843. Teodor obnovil úctu k ikonám a ustanovil na počesť ikon – 1. pôstnu nedeľu za Nedeľu ortodoxie (pravovernosti). Podnikol tvrdé opatrenia proti obrazoboreckým biskupom a kňazom, zdržal sa však pri znovuobsadzovaní cirkevných úradov kánonickej skúšky. Tieto opatrenia kritizovali mnísi – Studiti. Keď na nich Metod uvalil trest, vyvolali schizmu. Svätý Metod zomrel 14. júna 847 v Konštantínopole. Je autorom niekoľkých hagiografických a liturgických diel.

casoslov.sk
Martina Bohumila Lutherová
😇 V dnešním Evangeliu je skvělý program
pro ty kteří jdou za Pánem Ježíšem Kristem.
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/11_01.htm

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Jako (Boží) spolupracovníci vás napomínáme, abyste nepřijali milost Boží nadarmo! (Bůh) přece říká: `V době příhodné jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl.' Hle, teď je ta "doba příhodná", hle, teď je ten "den spásy"! Nikomu v ničem nedáváme pohoršení, aby …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/11_01.htm

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Jako (Boží) spolupracovníci vás napomínáme, abyste nepřijali milost Boží nadarmo! (Bůh) přece říká: `V době příhodné jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl.' Hle, teď je ta "doba příhodná", hle, teď je ten "den spásy"! Nikomu v ničem nedáváme pohoršení, aby nebyla potupena (naše) služba, ale ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci všestrannou vytrvalostí, v souženích, v nesnázích, v úzkostech, v ranách, v žalářích, v nepokojích, v námahách, ve bděních, v postech; čistotou, poznáním, shovívavostí, dobrotivostí, Duchem Svatým, upřímnou láskou, slovem pravdy, silou Boží, zbrojí spravedlnosti v útoku i v obraně; za pocty i potupy, při zlé i dobré pověsti. Že prý jsme svůdcové, a přece jsme pravdiví; že prý neznámí, a zatím jsme dobře známí; jako zmírající, a hle - žijeme; jako trestu propadlí, a přece na smrt vydáni nejsme; prý jsme smutní, a zatím se stále radujeme, jakoby chudáci, a přece mnohé obohacujeme, jako bychom nic neměli, a zatím máme všechno.
2Kor 6,1-10

Žalm:
Hospodin uvedl ve známost svou spásu.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
neboť učinil podivuhodné věci.
Vítězství je dílem jeho pravice,
jeho svatého ramene.

Hospodin uvedl ve známost svou spásu,
před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost.
Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost
Izraelovu domu.

Všechny končiny země uzřely
spásu našeho Boha.
Jásejte Hospodinu, všechny země,
radujte se, plesejte a hrejte!
Zl 98

Evangelium:
Mt 5,38-42