Clicks1.4K

Klimatická chyba

Samson1
114
Klimatická chyba.
ROZESMÁLO MNE :) František líbá ruku svým šéfům - bankéřům. Až přiletí hadr!
Jako bych včera nepsal tento komentář, který vkládám níže. Mimochodem, ten hadr hodil Libor nebo jak?

Kallistratos
včera
V životě se děje mnoho věcí, kterým nerozumíme a kde selhává logika a nebo příčinnost. Když se to dotýká naší víry, tak jeden spekuluje, proč holubici napadl ve Vatikánu krkavec, proč …More
ROZESMÁLO MNE :) František líbá ruku svým šéfům - bankéřům. Až přiletí hadr!
Jako bych včera nepsal tento komentář, který vkládám níže. Mimochodem, ten hadr hodil Libor nebo jak?

Kallistratos
včera
V životě se děje mnoho věcí, kterým nerozumíme a kde selhává logika a nebo příčinnost. Když se to dotýká naší víry, tak jeden spekuluje, proč holubici napadl ve Vatikánu krkavec, proč se zřítila část kostela tu a tam, proč zůstal kříž, proč povodeň v Lurdech, proč sucho, proč ten a ten něco řekl, proč naopak mokro, proč je teplo a proč zima, proč je kašel a proč rýma :) Neustále PROČ ... A dá se to pochopit, malé děti se také ptají PLOČ :) Ano, ptát se a přemýšlet.... Velmi důležité. Ale pěkně prosím jsou zákony přírody a Bůh nestojí pod nimi a nebo mimo ně.... Zákony platí a někdy nás mohou zaskočit a někdy mohou být i směrovkou k něčemu, ale bádat nad některými věcmi přespříliš opravdu vede k "bolehlavu". Už mi jen zbývá aby tu někdo bádal nad tím, proč bouře v Tatrách zabila a zranila tolik lidí.... měl jsem tam známou, lidi byli rozházeni kolem řetězu jak hadrové panenky... A co teprve kříž, kovový kříž na vrcholu - přitáhl blesky a obětí malé děti.... A co Bůh? Mělo to nějaký význam? Pro koho? S velkou libostí tady mnozí pitvají anomálie na světě a ledva papeži uletí čepička a nebo ho práskne statická elektřina a nebo píchne kolo u auta či podá ruku někomu, tak najednou se generují podivné teorie :) Bůh je nevyzpytatelný pro naše mozečky. Je to o RESPEKTU k Jeho vůli. Je Bůh a není sluha našich přání....
Opět polemika s příběhem v dalším komentáři pana B. ...
Ovšem hned v úvodu zaznívá něco o falešném papeži, což není zrovna podařený úvod, ale budiž. A tak jako v případě komentářů z kterých si dotyčný vytrhává co libo, tak i v případě Písma. Jde-li o ev. sv. Jana, pak je vhodná celá kapitola: www.biblenet.cz/b/John/6
A hned vyvstane jiný kontext.

Příběh o dvou mniších je také o něčem jiném, …More
Opět polemika s příběhem v dalším komentáři pana B. ...
Ovšem hned v úvodu zaznívá něco o falešném papeži, což není zrovna podařený úvod, ale budiž. A tak jako v případě komentářů z kterých si dotyčný vytrhává co libo, tak i v případě Písma. Jde-li o ev. sv. Jana, pak je vhodná celá kapitola: www.biblenet.cz/b/John/6
A hned vyvstane jiný kontext.

Příběh o dvou mniších je také o něčem jiném, než o porušení pravidel. Je to ukázka toho, jak důležitý je vnitřní obsah toho co děláme a nestačí jen pouhá forma, která někdy otupí "vnitřek". Je to zkušenost, která kráčí napříč kulturami... Tu samou zkušenost by mohli učinit i křesťanští mniši a nepochybně ji mnohokrát učinili.

Jeden bratr měl na své cele ukrutný nepořádek, i přišel druhý a pravil - ó požehnaný bratr, kterak duchovně žije, že pro zbožnost samu nemá čas kolem sebe uklidit... a na jiné cele zase všechno uklizeno a ani smítko - i pravil ten samý - ó požehnaný bratr, jak úžasný pořádek má kolem sebe a zajisté tento má i ve své duši... Holt, byl to pozitivně smýšlející křesťanský bratr :) nepotřeboval podprahové informace a paranoickou podezíravost, ocenil individualitu :) A komentář zakončím od P. Vojtěcha Kodeta jeho slovy:
Duch Svatý tedy činí křesťana „moudrým“. Nikoli však v tom smyslu, že člověk pak má odpověď na všechno, všechno ví, ale v tom smyslu, že „zná“ Boha, ví, jak Bůh jedná, pozná, co je Boží a co nikoli; má moudrost, kterou našim srdcím dává Bůh. V tomto smyslu má srdce moudrého člověka chuť a příchuť Boží. Je velice důležité, aby v našich společenstvích byli takovíto křesťané. Všechno v nich mluví o Bohu a stává se krásným a živým znamením jeho přítomnosti a jeho lásky. A to je něco, co si nelze vydobýt, co si nemůžeme opatřit sami ze sebe. Je to dar, který Bůh dává těm, kdo se poddávají Duchu Svatému. Máme v sobě, ve svém srdci Ducha Svatého; můžeme mu naslouchat, nebo ho opomíjet. Nasloucháme-li mu, učí nás této cestě moudrosti, obdarovává nás moudrostí, jež je viděním Božíma očima, slyšením sluchem Božím, milováním srdcem Boha, hodnocením věcí Božím soudem. Toto je moudrost, kterou nám dává Duch Svatý a všichni ji můžeme mít. Jen o ni musíme prosit Ducha Svatého. /Zdroj: www.vojtechkodet.cz/…/o-daru-moudrost… /
------------------------------------------------------------------------------------------
Barbarin
před 8 hodinami
Nechoď po cestách pohanů
Svůj vklad jsem nazval: Nechoď po cestách pohanů. Druhou kapitolu z knihy Přísloví jsem vybral, protože je v této době (viz počínání falešného papeže) více, než aktuální.
Pravou moudrost můžeme najít pouze ve Slově Božím. Ne všichni unesou tvrdost a přímočarost Boží Pravdy, jako v tomto příběhu v šesté kapitola Evangelia svatého Jana:
60Mnozí z jeho učedníků, když to uslyšeli, řekli: „To je tvrdá řeč. Kdo to může poslouchat?“ 61Ježíš v sobě věděl, že jeho učedníci na to reptají, a řekl jim: „To vás pohoršuje? 62Což tedy, kdybyste viděli Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve? 63Duch je ten, který obživuje, tělo nic neznamená. Slova, která jsem vám pověděl já, jsou duch a jsou život. 64Ale jsou někteří z vás, kteří nevěří.“ Ježíš totiž od počátku věděl, kteří jsou nevěřící a kdo je ten, který ho vydá. 65A říkal: „Proto jsem vám řekl, že nikdo ke mně nemůže přijít, pokud mu to není dáno od Otce.“ 66Z toho důvodu mnozí z jeho učedníků odešli zpět a už s ním nechodili. 67Ježíš řekl Dvanácti: „I vy chcete odejít?“ 68Šimon Petr mu odpověděl: „Pane, ke komu půjdeme? Máš slova věčného života 69a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Kristus, ten Svatý Boží.“
Tak tomu skutečně je. Člověk, kterému není dáno od Otce, pohrdne Boží Pravdou a odejde hledat pokoutní pravdy k pohanům. Komu je dáno od Otce, ten dobře ví, že cizí žena, cizinka s úlisnými řečmi v 16. verši druhé kapitoly knihy Přísloví je falešné pohanské náboženství, uctívající démony. Proto 19 verš oznamuje pravdivě: 19Nikdo z těch, kdo k ní vcházejí, se nenavrátí, nedosáhnou stezek života.
Hledat moudrost u pohanů je sebevražda.
V příběhu o budhistických mniších Tansanovi a Ekidovi jsem ukázal na dvě hlavní podprahové informace, které se ve čtenáři rychle zakoření a nesou zlé ovoce. Je to pohrdání pravidly (zákonem, přikázáním) a přenos viny na bližního. Na notorickém lháři je dobře patrné, jak je podprahová informace účinná. Ostatně, tento příběh nevložil na Glorii poprvé. Stejný příběh tu byl již dříve od stejného notorického lháře, jen si tehdy říkal jinak.
3 more comments from Kallistratos
Pan Barbarin polemizuje s příběhem, který jsem kdysi vložil. Na jeho vlákno nemohu, takže dovol Samsone, abych zde napsal pár slov.
- Nejde o učení co a jak, ale všichni jsme lidé a určité věci nás nevyhnutelně spojují, životní zkušenost zvlášť a poučení můžeme čerpat nepochybně :)
- Moudrost je ukryta v příběhu a podobné moudrosti můžeme nalézat například v Apoftegmatech, sbírkách výroků křesťan…More
Pan Barbarin polemizuje s příběhem, který jsem kdysi vložil. Na jeho vlákno nemohu, takže dovol Samsone, abych zde napsal pár slov.
- Nejde o učení co a jak, ale všichni jsme lidé a určité věci nás nevyhnutelně spojují, životní zkušenost zvlášť a poučení můžeme čerpat nepochybně :)
- Moudrost je ukryta v příběhu a podobné moudrosti můžeme nalézat například v Apoftegmatech, sbírkách výroků křesťanských pouštních otců
- Samozřejmě může kdokoli provádět pokus o jinakost výkladu řečeného jako Barbarin níže, ale pak je vidět, že to dělá spíše ve zlém záměru, protože mírný přesah a poučení je jako tenká nitka, která vede k poučení, duchovnímu poučení i v dalších rovinách /komu jde jen o ženu a smyslnost, nepochopil z příběhu nic.../
- Ale pokud má pan B. problém s tímto příběhem, rád posloužím tímto:

Poustevníkovi Nikitovi se zjevil ďábel v podobě anděla. Mnich před ním padl na kolena a klaněl se mu jako andělovi. Ďábel ho oslovil: „Nemodli se, nýbrž zabývej se čtením knih, tak budeš besedovat s Bohem, neboť z nich budeš čerpat užitečná slova, jež budeš podávat těm, kteří přijdou k tobě.“ Mnich podlehl nástrahám, přestal se modlit a jen se pilně zabýval čtením knih. S příchozími pak rozmlouval o užitku duše a počal dokonce pronášet proroctví, takže se o něm šířila veliká sláva; všichni se podivovali, jak se vyplňovalo to, co předpověděl.
Zdroj: sites.google.com/…/povesti-a-povid…
---------------------------------------------
Barbarin
před 1 hodinou

Nedávno tu notorický lhář, služebník Satana a učedník démonických náboženství zveřejnil tento příběh, prý pro poučení.
Putovali spolu dva zenoví mniši Tansan a Ekido a dospěli k brodu. Na břehu stála překrásná mladá dívka v hedvábném kimonu. Očividně měla strach přejít přes řeku, protože ji vzedmuly silné deště.
Ekido se rychle podíval jinam. Naproti tomu Tansan nezaváhal a beze slova vzal dívku do náruče a přenesl ji přes řeku. Na druhém břehu ji opatrně postavil a oba mniši pokračovali mlčky v cestě. Uplynula čtvrthodina, půlhodina, celá hodina. Tu Ekido vyhrkl: "Co to do tebe vjelo Tansane! Porušil si několik mnišských pravidel naráz. Jak sis té hezké dívky vůbec mohl všímat, natož se jí dotknout a přenést jí přes řeku?" Tansan klidně opáčil: "Já jsem jí nechal u řeky, ty jí ještě neseš?".

Křesťan se nikdy nechodí učit k pohanům, kteří se klaní démonům. Ukáži v tomto příběhu vám ve zkratce některé podprahové informace, které jsou pro člověka velmi nebezpečné.
Mnich, který se v příběhu jmenuje Tansan, se prohřešil nejen proti mnišským pravidlům, ale i proti svému společníkovi, mnichu Ekidovi. Ekido totiž vůbec "nenesl" onu dívku. Byl zklamán z jednání svého spolumnicha, ke kterému zjevně vzhlížel jako k staršímu bratru. Nechápal, jak se mohl Tansan tak snadno prohřešit proti daným pravidlům a jeho mysl byla chováním spolumnicha otřesena. Celou hodinu se snažil s otřesným zážitkem vyrovnat, ale nedokázal to. Proto chtěl od Tansana vysvětlení. Zákeřný Tansan, zkušený uctívač démonů se v tu chvíli zachoval jako podrazák. Jednoduše hodil svůj prohřešek na Ekida.
Jaké poučení v tomto příběhu našel notorický lhář? Bude si po vzoru Tansana dělat co chce. Bude ujišťovat, oznamovat, slibovat a když bude na své chování tázán, jednoduše ze svého hříchu obviní tazatele.
Vidíme, jak jsou tzv. kóany, příběhy lidí, uctívajících démony nebezpečné. Příběh o zenových mniších Tansanovi a Ekidovi je návodem na hříšné chování.
Hledejte poučení pouze u Boha. Boží Slovo nás o všem potřebném poučuje dostatečně a hlavně spasitelně.
Inu, chápu, že pánovi B. se nelíbí že tu jsem, ale to je obyčejná svoboda. Kdyby místo trollingu napsal něco zajímavého a nejenom o satanu, ohnivém jezeru, pánu tohoto světa a zatracení, možná by se jeho hlava poškozená zjevně chronickým blábolením také napravila. Raději by místo více než stokrát opakované floskule měl přemýšlet, kde skončí sám. Ty recesivní bláboly mne ani v nejmenším netrápí a …More
Inu, chápu, že pánovi B. se nelíbí že tu jsem, ale to je obyčejná svoboda. Kdyby místo trollingu napsal něco zajímavého a nejenom o satanu, ohnivém jezeru, pánu tohoto světa a zatracení, možná by se jeho hlava poškozená zjevně chronickým blábolením také napravila. Raději by místo více než stokrát opakované floskule měl přemýšlet, kde skončí sám. Ty recesivní bláboly mne ani v nejmenším netrápí a dotyčný si sám buduje velmi nepěknou pozici před Kristem. A jeho přezdívka ho neochrání... ani jakákoli komediální poloha.
Ohřívání Země mělo v dějinách, podobně jako ochlazování dosti příčin ukrytých v neustálém pohybu naší planety. Planeta prostě žije, podléhá změnám, vulkány soptí a zemské desky se stále pohybují... Vše se pohybuje a vše plyne, vystaveno neustálým změnám a proměnám. Krásně to jde vidět jak na korálových ostrovech a nebo ostrovech, které modifikovala sopečná činnost. Podobně tak na horninách, …More
Ohřívání Země mělo v dějinách, podobně jako ochlazování dosti příčin ukrytých v neustálém pohybu naší planety. Planeta prostě žije, podléhá změnám, vulkány soptí a zemské desky se stále pohybují... Vše se pohybuje a vše plyne, vystaveno neustálým změnám a proměnám. Krásně to jde vidět jak na korálových ostrovech a nebo ostrovech, které modifikovala sopečná činnost. Podobně tak na horninách, které byly buď vyzdviženy do vysokých nadmořských výšek mnohotisíc metrů a obsahují klasické sedimenty vlastní nížinám a rozsáhlým pánvím. Země prostě žije svým časem, geologickým časem, kterýáá je na míle vzdálen vnímání času lidského. Totéž platí do jisté míry i o klimatických změnách. Energie co vygeneruje člověk je jistě velká, ale stačí výbuch stratovulkánu a žasneme kolik energie a hmoty jde do prostoru.... A nebo Ngorongoro - krajina na které můžeme žasnout - Afrika - před množstvím let vybuchl pořádný vulkán a zanechal plochu přes 200km2 a hlobku nad 500 m kde se pasou africká zvířata... A upřímně, před 8-10 000 lety to nebylo :)) Ano, zmiňované Grónsko bylo zelené, to by ho chtěl Trump dvojnásob, kdyby takové ještě dnes bylo.... Sahara totéž. Jsou tam dokonce kresby zvířat ve skalních masívech, které tehdejší lidé zaznamenali na skálu... Zvířat, které tam nyní vůbec nežijí.... Byly tam řeky a jezera.... Fantastické. Vše je v pohybu. Někdy větším, někdy menším. Jinak se přemisťuje střeček a jinak slimák. Omezenost člověka spočívá v přílišné sebestřednosti, domnívá se, že zrovna on určuje běh dějin, zrovna on ve svém čase... Omyl. Často nás skutečnosti převrstvují z mnoha důvodů. Musíme se jako lidé hodně učit pokoře, obecně jako lidé a především jako jednotlivci. Buď vůle Tvá Bože.....
-----------------------------------------------

Barbarin
před 11 hodinami

Největší podíl na ohřívání země mají ovšem zařízení, pracující s mikrovlnami.
Dostupné informace z internetu:
Objev elektromagnetického záření, v jejichž spektru jsou mikrovlny, učinil James Clerk Maxwell v roce 1864 svými rovnicemi. Roku 1888 Heinrich Hertz demonstroval existenci elektromagnetických vln, když vyrobil aparaturu, která produkovala a detekovala mikrovlny v oblasti VKV (velmi …Více

Líbi se mi toChat

Více

Nahlásit

Upravit komentář

Odstranit komentář

Samson1
před 11 hodinami

Těch faktorů může být více. Grónsko bylo kdysi zelené než zamrzlo. Aktivita slunce v cyklech a jiných vlivů z vesmíru na zemi. No, já to mohu i vidět v souvislosti s dnešním odpadem a zlými mravy. Z Písma svatého známe, že Bůh nechal běžet slunce hodinu opačně po obloze, aby prodloužil den, aby Izrael mohl dobojovat bitvu s Amalečany. Klimatické změny mohou být i trestem od Boha v tom smyslu. Klimatická chyba popisuje především ztrátu vody v krajině a tím další vliv na klima.
Barbarin and 3 more users like this.
Barbarin likes this.
apredsasatoci likes this.
Bratia a sestry likes this.
Samson1 likes this.
Samson1
Dobrý pořad ze Slovenska o ekologii. Je to o něčem jiném, než nám tu předvádí mladá aktivistka Gréta o CO2, nebo politici ve snaze zas zatížit obyvatele ekologickou daní.
Samson1
One more comment from Samson1
Samson1
ekans
Učedníci k němu přistoupili a řekli: „Proč k nim mluvíš v podobenstvích?“

11On jim odpověděl: „Protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však není dáno.

www.biblenet.cz/b/Matt/13Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc; ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.

www.biblenet.cz/b/Matt/13Proto k nim mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší ani necháp…More
Učedníci k němu přistoupili a řekli: „Proč k nim mluvíš v podobenstvích?“

11On jim odpověděl: „Protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však není dáno.

www.biblenet.cz/b/Matt/13Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc; ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.

www.biblenet.cz/b/Matt/13Proto k nim mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší ani nechápou.

www.biblenet.cz/b/Matt/13A plní se na nich proroctví Izaiášovo: ‚Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavičně budete hledět, a neuvidíte.

www.biblenet.cz/b/Matt/13Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže neuvidí očima a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se – a já je neuzdravím.‘
V životě se děje mnoho věcí, kterým nerozumíme a kde selhává logika a nebo příčinnost. Když se to dotýká naší víry, tak jeden spekuluje, proč holubici napadl ve Vatikánu krkavec, proč se zřítila část kostela tu a tam, proč zůstal kříž, proč povodeň v Lurdech, proč sucho, proč ten a ten něco řekl, proč naopak mokro, proč je teplo a proč zima, proč je kašel a proč rýma :) Neustále PROČ ... A dá se …More
V životě se děje mnoho věcí, kterým nerozumíme a kde selhává logika a nebo příčinnost. Když se to dotýká naší víry, tak jeden spekuluje, proč holubici napadl ve Vatikánu krkavec, proč se zřítila část kostela tu a tam, proč zůstal kříž, proč povodeň v Lurdech, proč sucho, proč ten a ten něco řekl, proč naopak mokro, proč je teplo a proč zima, proč je kašel a proč rýma :) Neustále PROČ ... A dá se to pochopit, malé děti se také ptají PLOČ :) Ano, ptát se a přemýšlet.... Velmi důležité. Ale pěkně prosím jsou zákony přírody a Bůh nestojí pod nimi a nebo mimo ně.... Zákony platí a někdy nás mohou zaskočit a někdy mohou být i směrovkou k něčemu, ale bádat nad některými věcmi přespříliš opravdu vede k "bolehlavu". Už mi jen zbývá aby tu někdo bádal nad tím, proč bouře v Tatrách zabila a zranila tolik lidí.... měl jsem tam známou, lidi byli rozházeni kolem řetězu jak hadrové panenky... A co teprve kříž, kovový kříž na vrcholu - přitáhl blesky a obětí malé děti.... A co Bůh? Mělo to nějaký význam? Pro koho? S velkou libostí tady mnozí pitvají anomálie na světě a ledva papeži uletí čepička a nebo ho práskne statická elektřina a nebo píchne kolo u auta či podá ruku někomu, tak najednou se generují podivné teorie :) Bůh je nevyzpytatelný pro naše mozečky. Je to o RESPEKTU k Jeho vůli. Je Bůh a není sluha našich přání....