Clicks435
Stylita
5

Boží slovo na den 23.6. A.D.2020

Ježíš řekl svým učedníkům: „Nedávejte svaté věci psům a neházejte svoje perly před vepře, nebo je nohama pošlapou, obrátí se proti vám a roztrhají vás. Co chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim, neboť v tom je celý Zákon i Proroci. Vejděte těsnou branou. Neboť prostorná je brána a široká cesta, která vede k záhubě, a mnoho je těch, kdo tamtudy vcházejí. Jak těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo je těch, kdo ji najdou!“
Mt 7,6.12-14
Theodorá-Máriá
Ano buďme připraveni vejít těsnou branou- neboť:
NECHVAL SE ZÍTŘKEM, NEBOŤ NEVÍŠ CO TEN DEN PŘINESE (Př.27,1)
Theodorá-Máriá
Vejděte těsnou branou...

Ano to musíme už teď trénovat.
Při smrti už budeme zformovaní
pro tu těsnou bránu. Bude nám
stačit VÍRA a Krev Kristova.
One more comment from Theodorá-Máriá
Theodorá-Máriá
MOžná báťuška Libor by věděl co znamenají ty dvě světelné
tečky na čele této nádherné Ikony Krista.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/12_02.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Královské.
Senacherib, asyrský král, poslal k Ezechiášovi posly se vzkazem: „Tak řekněte judskému králi Ezechiášovi: Ať tě neklame tvůj Bůh důvěrou, že Jeruzalém nepadne do moci asyrského krále! Vždyť jsi přece slyšel, co učinili asyrští králové všem zemím, které vyvrátili, a ty bys měl vyváznout?“…More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/12_02.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Královské.
Senacherib, asyrský král, poslal k Ezechiášovi posly se vzkazem: „Tak řekněte judskému králi Ezechiášovi: Ať tě neklame tvůj Bůh důvěrou, že Jeruzalém nepadne do moci asyrského krále! Vždyť jsi přece slyšel, co učinili asyrští králové všem zemím, které vyvrátili, a ty bys měl vyváznout?“ Když tedy vzal Ezechiáš list z ruky poslů a přečetl ho, vstoupil do Hospodinova domu, rozvinul ho před Hospodinem a modlil se k Hospodinu: „Hospodine, Izraelův Bože, který trůníš nad cheruby, ty jediný jsi Bůh všech království země, tys učinil nebe i zemi. Nakloň, Hospodine, své ucho a slyš! Otevři, Hospodine, své oči a viz! Slyš všechna Senacheribova slova, která vzkázal, aby se rouhal živému Bohu. Ano, je pravda, Hospodine, že asyrští králové zpustošili všechny národy a jejich země. Hodili jejich bohy do ohně, neboť to nebyli bohové, ale výtvor lidských rukou, dřevo a kámen. Proto je mohli zničit. Nyní však, Hospodine, náš Bože, vysvoboď nás z jeho ruky, ať poznají všechna království země, že jedině ty, Hospodine, jsi Bůh!“ Izaiáš, syn Amosův, vzkázal Ezechiášovi: „Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Slyšel jsem, cos mi ve své modlitbě říkal o asyrském králi Senacheribovi. Toto mluví Hospodin proti němu: Pohrdá tebou a posmívá se ti panenská dcera Siónu, za tebou pokyvuje hlavou dcera Jeruzaléma. – Vyrazí totiž z Jeruzaléma zbytek, co se zachránilo ze siónské hory. Způsobí to horlivost Hospodina zástupů. Proto tak praví Hospodin o asyrském králi: `Nevejde do tohoto města, nevstřelí tam ani šípem, nezaútočí naň štítem, ani ho neobklíčí náspem. Vrátí se cestou, kterou přišel, a nevejde do tohoto města – praví Hospodin. Ochráním toto město a vysvobodím ho kvůli sobě a kvůli svému služebníku Davidovi.'„ V té noci vyšel Hospodinův anděl a pobil v asyrském ležení sto osmdesát pět tisíc (mužů). Asyrský král Senacherib odtáhl, odešel, vrátil se a zůstal v Ninive.
2Kral 19,9b-11.14-21.31-35a.36

Žalm:
Bůh dává věčné trvání svému městu.

Hospodin je veliký, velmi je hodný chvály
v městě našeho Boha.
Jeho svatá hora, ten slavný pahorek,
je radostí celé země.

Hora Sión, to tajemné sídlo Boží,
je městem velikého krále.
Bůh se ukázal v jejích pevnostech
jako jistá ochrana.

Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství
ve tvém chrámě.
Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála
sahá až na konec země.
Tvá pravice oplývá spravedlností.
Zl 48

Evangelium:
Mt 7,6.12-14

Církevní kalendář:
sv. Josef Cafasso
Iosephus Cafasso
23. června, připomínka
Postavení: kněz
Úmrtí: 1860
Patron: duchovních správců ve věznicích
Pocházel z italské rolnické rodiny. Stal se knězem a učitelem morální teologie v Turíně, od r. 1848 rektorem Kněžského konviktu tamtéž. Významné bylo jeho působení v turínské věznici. Vynikal moudrostí, pochopením pro potřeby současnosti, osobní kázní a velkou horlivostí. Vedl Jana Boska a pomáhal Josefu Cottolengovi.
více: catholica.cz/index.php
Theodorá-Máriá
V té noci vyšel Hospodinův anděl a pobil v asyrském ležení sto osmdesát pět tisíc (mužů). Asyrský král Senacherib odtáhl, odešel, vrátil se a zůstal v Ninive.

😇 Jak mocný je náš Bůh- Hospodin zástupů. Jsem-li s ním
koho bych se bál? 😇