Clicks346
Stylita
6

Boží slovo na den 28.10. A.D.2020

Ježíš vyšel na horu, aby se modlil; a celou noc strávil v modlitbě s Bohem. Když se rozednilo, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které nazval apoštoly: Šimona, kterého pojmenoval Petr, jeho bratra Ondřeje, dále Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona, kterému říkali Horlivec, Judu Jakubova a Jidáše Iškariotského, který se stal zrádcem. Ježíš sestoupil z hory a zastavil se na rovině. A s ním velký zástup jeho učedníků a velké množství lidu z celého Judska, z Jeruzaléma i z tyrského a sidónského pobřeží. Přišli, aby ho uslyšeli abyli uzdraveni ze svých nemocí. Uzdravováni byli také ti, které trápili nečistí duchové. Každý z toho množství lidí se ho snažil dotknout, protože z něho vycházela síla a uzdravovala všechny.
Lk 6,12-19
Stylita
Dnes slavíme svátek svatých mučedníků Vincence, Sabiny a Kristety
sv. Vincenc, Sabina a Kristeta
Vincentius, Sabina et Christeta
28. října, připomínka
Postavení: mučedníci
Úmrtí: asi 305
Martyrologium nám tuto trojici ukazuje pouze jako mučedníky zabité krutým způsobem v Avile po uprchnutí z Yorku v Carpetani. Historická oblast Carpetani odpovídá části provincie Toledo. Přesné určení konkrétního …More
Dnes slavíme svátek svatých mučedníků Vincence, Sabiny a Kristety
sv. Vincenc, Sabina a Kristeta
Vincentius, Sabina et Christeta
28. října, připomínka
Postavení: mučedníci
Úmrtí: asi 305
Martyrologium nám tuto trojici ukazuje pouze jako mučedníky zabité krutým způsobem v Avile po uprchnutí z Yorku v Carpetani. Historická oblast Carpetani odpovídá části provincie Toledo. Přesné určení konkrétního místa, z něhož trojice prchala, se jeví sporné. Italské stránky santiebeati udávají španělské město Talavera de la Reina a Fr. Ekert v „Církvi vítězné“ až město Evóra.
Podle legendárního podání se za Daciánova pronásledování ve Španělsku mladý Vincenc velice odvážně ke křesťanství nejen hlásil, ale také ho veřejně obhajoval proti modlářství jako „jediné náboženství, které přidává člověku na cti, pozvedá jeho důstojnost a vede ho k nepomíjející slávě a blaženosti.“ To údajně prohlásil i po předvedení před Daciána. Potom byl bit a doveden k soše Jovišově, aby božstvu obětoval. Odmítl a dostal ve vězení lhůtu na rozmyšlení. Legenda hovoří také o tom, že na Vincencovy stráže zapůsobily otisky nohou, které Vincenc zanechal v kameni.
Jeho sestry Sabina i Kristeta mu po určitém přemlouvání pomohly k útěku a všichni tři hledali útočiště až v Avile. Zde byli jako křesťané společně zajati a dovedeni před krutého pronásledovatele, který nařídil jejich drastické mučení. Údajně se jednalo o bičování a čtvrcení trháním končetin, zakončené dobitím na kameni. Ostatky byly určeny pro dravce, ale křesťanům se podařilo tajně je pohřbít.
zdroj: catholica.cz/…1FjoolLoyLnwkKf8CQeDTfjVz-YApY
Samson1
Theodora, musíš se podívat i na tu druhou stranu, Jidáš, velekněží, saducejové a ty, kdo dějinami prochází jako ti, co dodnes u nich platí: Když jsme spali, přišli apoštolové a odnesli tělo. Zapřisáhlí odpůrci Krista.
Stylita
Dnes slavíme svátek svatých apoštolů Šimona a Judy
sv. Šimon Kananejský a Juda Tadeáš
Simon Cananæus et Iudas Thaddæus, Apostoli
28. října, svátek
Postavení: apoštolové
Úmrtí: s. I.
Patron: Šimon Kananejský: barvířů, koželuhů, pracovníků s kůží, dřevorubců i ostatních lesních dělníků, řezbářů tkalců, zedníků Juda Tadeáš: těch, kteří se ocitají v krizové situaci (zoufalé a těžké nouzi)
Atributy:…More
Dnes slavíme svátek svatých apoštolů Šimona a Judy
sv. Šimon Kananejský a Juda Tadeáš
Simon Cananæus et Iudas Thaddæus, Apostoli
28. října, svátek
Postavení: apoštolové
Úmrtí: s. I.
Patron: Šimon Kananejský: barvířů, koželuhů, pracovníků s kůží, dřevorubců i ostatních lesních dělníků, řezbářů tkalců, zedníků Juda Tadeáš: těch, kteří se ocitají v krizové situaci (zoufalé a těžké nouzi)
Atributy: Šimona Kananejského: pila; (člun, kniha, krátký meč nebo sekera)
Judy Tadeáše: kyj; (vyskytuje se i meč,kopí či halapartna a v ruce loďka, kniha nebo svitek), příp. deska s obrazem Krista

Slavíme svátek dvou apoštolů, kteří jsou v seznamech Dvanácti uváděni společně. První, než se stal Ježíšovým učedníkem, patřil zřejmě mezi zelóty. Od druhého je zaznamenána otázka při poslední večeři (Řekl mu Juda, ne ten Iškariotský: „Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, ale ne světu?“Jan 14,22) a je mu připsán jeden novozákonní list.
V mimobiblických zprávách se hovoří o jejich společné apoštolské cestě a mučednické smrti, ke které se snad přičinili pohanští kněží, pravděpodobně v Persii. Jedna z málo věrohodných legend vypráví o zázračném uzdravení edesského krále Abgara, poté co se jej Juda dotkl. Dále hovoří o pokračování cesty obou apoštolů až do Persie, kde panovníkovi, oproti jeho kněžím očekávajícím válku, předpověděli příchod poslů míru. Po naplnění této předpovědi se král na své kněze rozhněval a oni potom přepadli apoštoly v Suaniru, kde Judu ubili kyjem a Šimona rozřezali pilou. - Tím tato legenda vysvětluje jejich hlavní atributy.
zdroj: catholica.cz/?id=4803
U.S.C.A.E.
ako viete že je to tá istá s tou údajnou? a mne ako Katolíkovi je podozrivé prečo ju Duch Svätý nezaradil ku Kánonickým spisom ani tú skutočnú tam nezaradil a Boh nič nekoná náhodne a úplne presne v tých veršoch nie je odvolávka na žiadnu knihu priamo je spomenutý sám Henoch ale má to vratký predpoklad že Júda sa odvoláva na knihu implicitne
U.S.C.A.E.
Biblia neurčuje ktoré knihy do nej patria 😊
One more comment from U.S.C.A.E.
U.S.C.A.E.
6 najstarších vyobrazení Ježiša Krista

Jozef Duháček
29. októbra 2020
Cirkev

Biblia nám nehovorí ako presne Ježiš vyzeral, úmyslom svätopiscov bolo zachytiť Jeho život a Jeho učenie, nie jeho telesné proporcie a kvality. Zobrazovanie Boha v Starom zákone bolo prísne zakázané, čo je rozumné, pretože Boh je duch a takého nemožno zobraziť. Okrem toho, polyteistické pohanské kulty Blízkeho východu …More
6 najstarších vyobrazení Ježiša Krista

Jozef Duháček
29. októbra 2020
Cirkev

Biblia nám nehovorí ako presne Ježiš vyzeral, úmyslom svätopiscov bolo zachytiť Jeho život a Jeho učenie, nie jeho telesné proporcie a kvality. Zobrazovanie Boha v Starom zákone bolo prísne zakázané, čo je rozumné, pretože Boh je duch a takého nemožno zobraziť. Okrem toho, polyteistické pohanské kulty Blízkeho východu mali tendenciu zbožšťovať obraz samotný, akoby bol jedno s „bohom“ , ktorého vyobrazoval, k čomu skĺzavali často i samotní židia a Boh to preto rozumne zakázal.

S Kristom a kresťanstvom sa veci trochu zmenili. Kristus je úplný Boh aj úplný človek so všetkým, čo k človeku patrí, okrem hriechu. O tisícročie trvajúcom boji proti tomuto ústrednému bodu katolíckej náuky budeme písať inokedy, ale fakt, že Kristus bol človek umožňuje Krista zobraziť a Kristove vyobrazenia začali vznikať pomerne skoro. Pretože ohľadom obrazov tiež vypukol v Cirkvi ostrý spor a byzantský cisár Leo III vydal v prvej polovici 8. storočia sériu ediktov proti obrazom, ktorými naštartoval náboženský konflikt, ktorý prerástol v sociálny a politický a zmietal ríšou takmer storočie. Spor sa nakoniec skončil víťazstvom obhajcov obrazov, ale mnohé krásne a vzácne vyobrazenia Ježiša a svätých boli zničené. Najstaršie vyobrazenia Ježiša, ktoré dnes máme sú tieto:

Alexamenovo graffito – graffito blasfemo

Toto je pravdepodobne najstaršie, hoci hanlivé a urážlivé vyobrazenie. Obraz bol vyrytý do omietky na stene rímskeho domu, neďaleko Palatínskeho pahorku a jeho vznik sa datuje zhruba do roku 200. V hornej časti grafity je písmeno ypsilon, alebo tau, ktoré symbolizuje kríž. Vľavo je zobrazený muž, ako vojak, alebo strážnik, ktorý dvíha ruku, v geste uctievania. V strede je obraz ukrižovaného muža s hlavou osla a pod ním stojí nápis v hrubej gréčtine: „ΑΛΕ ξΑΜΕΝΟϹ ϹΕΒΕΤΕ ϑΕΟΝ – Alexamenos uctieva Boha.“

Predpokladá sa, že v okolí, možno práve v tom dome, býval kresťan Alexamenos, z ktorého viery sa takto niekto vysmieval. V inej časti domu je na stene nápis, vyrytý inou rukou „ΑΛΕξΑΜΕΝΟϹ FIDELIS – Alexamenos je veriaci,“ ktorý je pravdepodobne odpoveďou na blasfemickú karikatúru. Graffito bolo odhalené v roku 1857, pri vykopávkach domus Gelotiana, vily, ktorú kúpil cisár Caligula ako svoj palác, po jeho smrti tam bola škola a neskôr bol celý dom zahrnutý hlinou a obmurovaný, ako podpora pre budovy stojace nad ním a tak zostal nedotknutý. Jestvujú rôzne interpretácie. Jedna odkazuje na výrok sv. Pavla, ktorý hovorí, že pre pohanov je kríž bláznovstvo, iná odkazuje na vtedy vraj rozšírené presvedčenie, že kresťania uctievajú osla (založené na Apionovom tvrdení, ktoré spomína Tertulián aj Origenés), iná, že na kríži je Anubis, alebo Set a poukazuje na gnostické praktiky.

Dobrý pastier

V rímskych katakombách neďaleko Appiovej cesty, o ktorých sa tvrdí, že ich nechal vystavať Kalixtus I, pápež v rokoch 218-223, vtedy ešte len diakon Rímskej cirkvi, sa našlo štylizované vyobrazenie pastiera, ktorý nesie na ramenách ovcu. Všeobecne sa to pokladá za vyobrazenie Ježiša, ako dobrého pastiera a odkazuje na podobenstvo z Jánovho evanjelia (Jn 10:11-18). Ježiš je dobrý pastier, ktorý položí život za svoje ovce. Okolo Krista sú vtáky a zvieratá. To je prevzaté z ikonografie Orfeovho príbehu, ktorý tak ako Kristus, zostúpil do podsvetia. Prvé obrazy s kresťanskou tematikou tvorili ľudia, ktorí vyrástli v helénskej symbolike a ikonografii a preto tieto symboly preberali a vkladali svojich diel. Niet na tom nič neobvyklé, ani zlé. Kalixtove katakomby sú pravdepodobne trochu staršie a táto freska pochádza z 3. storočia.

Klaňanie sa troch kráľov

Na vrchnáku sarkofágu, ktorý sa našiel v katakombách sv. Priscilly a dnes ho možno vidieť vo vatikánskych múzeách, je vyobrazená betlehemská scéna – Mária s malým Ježišom na rukách, vedľa pravdepodobne Jozef, ukazuje rukou na hviezdu a traja mudrci z Východu, ktorí prinášajú dary. V ľavej časti je zobrazená žena, ktorá bola v sarkofágu uložená, Severa a nápis „SEVERA IN DEO VIVAS – Severa , nech žiješ v Bohu“. Severa ukazuje rukou doprava, kde sa obyčajne nachádzali symboly ako olivové ratolesti, kotva, loď, holubica, ryba, prípadne obraz Dobrého pastiera. Traja mudrci majú krátke tuniky a kapucne, ktoré pripomínajú zvláštne plášte a čiapky, aké sa nosili vo Frýgií a v rímskom umení označovali postavy, či reálne, či mýtické, ktoré pochádzajú z Anatólie, Levantu a Mezopotámie a v 2. a 3. storočí ich nosili predstavitelia kultu boha Mithru. Teda obraz odkazuje na scénu z Matúša nielen tým, že traja klaňajúci sú z východu, ale že sú spojení s východným náboženstvom a astronomickým poznaním. V kontexte umiestnenia (podzemné, jaskynné pohrebisko v Ríme) môže obraz východných mudrcov evokovať aj postupujúcu konverziu pohanských náboženstiev ku kresťanstvu. Vlajúce plášte symbolizujú energiu, s akou sa mudrci vydali za Dieťaťom a to sa k nim naťahuje s rovnakou energiou.

Uzdravenie chromého

Tento obraz sa nachádza na stene baptistéria kostola v starovekom sýrskom meste Dura Europos a bol objavený v roku 1921. Zachytáva príbeh z Markovho evanjelia, v ktorom Ježiš uzdravuje ochrnutého. Na pravej strane obrazu leží chromý na lôžku. V strede je Kristus, ktorý hovorí: „Aby ste verili, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy: vstaň, zober svoje lôžko a choď!“ Na ľavej strane je muž, ktorý si berie svoje lôžko a odchádza. Táto scéna sa svojou symbolikou pre baptistérium mimoriadne hodí. Freska vznikla okolo roku 235 a Krista zobrazuje ako učiteľa – Má oblečenú tuniku a pálium, sandále, nakrátko ostrihané vlasy a tvár mladého vzdelaného muža.

Kristus medzi Petrom a Pavlom

Tento obraz sa našiel na cintoríne, vlastne v katakombách sv. Marcellina a Petra na Via Labicana, blízko cisárskeho paláca, ktorý mal patriť Konštantínovi Veľkému. Pochádza zo 4. storočia. Vyobrazuje Krista s knihou, pravdepodobne evanjelií, ako sedí medzi Petrom a Pavlom. Pod ním je Božský baránok, ktorý stojí na kopci, z ktorého vyvierajú štyri rieky, ako symbol štyroch evanjelií. Vedľa stoja štyria významní mučeníci, Gorgonius, Peter (nie apoštol), Marcellinus a Tiburtius a vzdávajú Baránkovi slávu. Tváre Petra a Pavla sú dobre zachované, postava Krista je poškodená. Peter má typickú hranatú bradu, Pavol dlhú, neupravenú a začínajúcu plešinu. Kristus je v tmavej tóge a má pomerne dlhú bradu a vyzerá ako starší muž. Nad hlavou ma svätožiaru a po stranách písmená alfa a omega (Zj. 1:8). Táto freska bola objavená v roku 1851

Pantokrator zo Sinaja

Kláštor sv. Kataríny na Sinaji založil cisár Justinián v 6. storočí a štedro ho podporoval. Keďže sa nachádza v pustatine bez väčšieho strategického významu, prežil nepovšimnutý a v dobrom stave už skoro 1500 rokov a v jeho knižnici i kostole sa nachádzajú kresťanské vzácnosti z najstarších čias. Obraz Pantokratora sa dlho považoval za dielo 13. storočia, ale posledné výskumy a dôkladná analýza ukazujú, že s najväčšou pravdepodobnosťou pochádza zo 6. storočia a bol vytvorený v Konštantínopole. Je to potom najstaršie vyobrazenie Ježiša ako Pantokratora, Vševládcu a jedna z najstarších zachovaných ikon východnej cirkvi. Niektorí odborníci tvrdia, že zachytáva Krista ako Boha a človeka (nápadná odlišnosť ľavej a pravej polovice tváre) a že jeho vznik mohli ovplyvniť predchádzajúce ekumenické koncily v Efeze a Chalcedóne. Ľavá polovica predstavuje ľudskú prirodzenosť, pravá božskú. Existuje teória, že je to kópia slávnej ikony, ktorá bola umiestnená na Bronzovej bráne veľkého paláca v Konštantínopole. Obraz je 85 cm vysoký, 45 cm široký, je vyhotovený technikou enkaustiky a je jeden z mála, ktorý prežil obrazoborecké besnenie 8. storočia.

...

som šokovaný to nakoniec nie je adventizmus (resp. obrazoborectvo) pravda "a pôvodné kresťanstvo?" 😂😂😂