Clicks1.1K

Niektoré herézy Rádia Lumen a Jána Krupu – reakcia na jeho heretický článok

Chcel by som zareagovať na herézy propagované v článku kacírskeho rádia Lumen s názvom Mimo Cirkvi niet spásy. V tieto herézy však veria celé zástupy ľudí vydávajúcich sa za katolíkov. Preto teraz odhalím a vyvrátim herézy, ktoré sa prostredníctvom tohto článku šíria. Článok bol zverejnený 07. 02. 2020; autorom je Ján Krupa.

Článok: „Extra ecclesiam nulla salus...Tento výrok predstavuje reakciu na situáciu, keď kresťania pod vplyvom heréz odchádzali zo spoločenstva Cirkvi a hľadali údajne dokonalejšiu formu kresťanstva. Vytrhnúť tento výrok z historického kontextu a vyvodiť z neho teóriu o zatratení nekatolíkov a nepokrstených znamená nepochopiť ho.“

Extra ecclesiam nulla salus (mimo Cirkvi niet spásy) je dogmou Katolíckej Cirkvi a nevyplýva z nej „teória o zatratení nekatolíkov a nepokrstených“; ide o pravdu Ježiša Krista, nie teóriu. Táto dogma je neomylne učená najvyššou učiteľskou autoritou Katolíckej Cirkvi na ôsmich miestach jej dokumentov. (Štvrtý lateránsky koncil, 1215; Unam Sanctam, 1302; Vienský koncil, 1311-1312; Florentský koncil (na dvoch miestach); Piaty lateránsky koncil, 1516; Tridentský koncil, 1565; I. vatikánsky koncil, I. vatikánsky koncil, 1870). Nie je to reakcia na istú situáciu v dejinách Cirkvi; je to neomylná a nemenná dogma, v ktorú sa musí veriť pod trestom exkomunikácie. Je to tiež učenie svätých, odvekej Tradície jedinej pravej Cirkvi Kristovej, Katolíckej Cirkvi, a je to aj učenie Svätého Písma a Ježiša Krista. Nižšie citujem tri neomylné prehlásenia tejto pravdy.

Pápež Inocent III., Štvrtý lateránsky koncil, Konštitúcia 1, 1215, ex cathedra:Jestvuje vskutku jedna všeobecná Cirkev veriacich, mimo ktorej nie je spasený vôbec nikto, v ktorej je Ježiš Kristus kňazom i obetou.“ [1]

Pápež Bonifác VIII., Unam Sanctam, 18. november 1302, ex cathedra: „S vierou na nás naliehajúcou sme nútení veriť a držať sa jednej, svätej Cirkvi katolíckej a samej apoštolskej. A v toto pevne veríme a prosto vyznávame: mimo nej niet ani spásy, ani odpustenia hriechu... Ďalej vyhlasujeme, tvrdíme, definujeme a prehlasujeme každému ľudskému stvoreniu, že je úplne nevyhnutné pre spásu, aby bolo podrobené Rímskemu veľkňazovi.“ [2]

Pápež Eugen IV., Florentský koncil, „Cantate Domino“, 1441, ex cathedra:Svätá Rímska Cirkev pevne verí, prehlasuje a káže, že všetci tí, ktorí sú mimo Katolíckej Cirkvi, nielen pohania, ale i židia alebo heretici a schizmatici, nemôžu mať podiel na večnom živote a pôjdu do večného ohňa, ktorý bol pripravený pre diabla a jeho anjelov, pokiaľ nebudú pripojení do Cirkvi pred koncom ich života; že jednota tohto cirkevného tela je takej dôležitosti, že iba tí, ktorí v ňom zotrvávajú, majú účasť na cirkevných sviatostiach, prispievajú k spáse a postia sa, dávajú milodary a konajú iné zbožné činy a praktiky kresťanskej milície, produkujú večné odmeny; a že nikto nemôže byť spasený, bez ohľadu na to koľko daroval v milodaroch, dokonca aj keby vylial krv pre meno Krista, pokiaľ nezostal v náručí a jednote Katolíckej Cirkvi.“ [3]

Článok: „Pravdou je, že putujúca Cirkev je nevyhnutne potrebná pre spásu, ale tí, čo bez vlastnej viny nepoznajú Kristovo evanjelium a jeho Cirkev, ale s úprimným srdcom hľadajú Boha a pod vplyvom milosti sa snažia skutkami plniť jeho vôľu, poznanú hlasom svedomia, môžu dosiahnuť večnú spásu.“

Toto je heréza. Najskôr autor správne uvádza, že „Cirkev je nevyhnutne potrebná pre spásu“, ale potom do hneď popiera. Toto je typický rozoklaný jazyk heretikov, ktorí túto dogmu odmietajú a snažia sa ju zredukovať na bezvýznamnú formulku.

Pápež Pius XII., Humani Generis (#27), 1950: „Niektorí redukujú nevyhnutnosť patriť do pravej Cirkvi pre získanie spásy na bezvýznamnú formulu.“ (The Papal Encyclicals, Vol. 4 (1939-1958), p. 179; Denzinger 2319.)

Potom učí, že tí, čo „bez vlastnej viny nepoznajú Kristovo Evanjelium“, „môžu dosiahnuť večnú spásu.“ Tí, čo nepoznajú Evanjelium nemôžu byť spasení. Toto platí pre úplne každého. Je dogmou, že existuje „jedna všeobecná Cirkev veriacich, mimo ktorej nie je spasený vôbec nikto.

2. list Korinťanom 4:3 – „A ak aj je naše evanjelium zahalené, je zahalené tým, čo idú do záhuby.“

„Pápež Inocent III., Štvrtý lateránsky koncil, Konštitúcia 1, 1215, ex cathedra:Jestvuje vskutku jedna všeobecná Cirkev veriacich, mimo ktorej nie je spasený vôbec nikto, v ktorej je Ježiš Kristus kňazom i obetou.“

Všimnite si, že koncil hovorí o Cirkvi veriacich. Človek musí byť veriaci, aby bol členom Cirkvi. Jediným spôsobom, ako sa stať členom Cirkvi, je krstom, ktorý je „sviatosťou viery“.

Pápež Pius XII., Mystici Corporis Christi (# 22), 29. jún 1943: „V skutočnosti iba tí majú byť započítaní medzi členov Cirkvi, ktorí obdržali kúpeľ regenerácie [krst vodou] a vyznávajú pravú vieru.“ [4]

Pápež Eugen IV., Florentský koncil, „Exultate Deo“, 22. november 1439: „Svätý krst, ktorý je bránou do duchovného života, si drží prvé miesto spomedzi všetkých sviatostí; skrze neho sa stávame údmi Krista a tela Cirkvi. A keďže smrť vstúpila do vesmíru skrze prvého človeka, ‘ak sa nenarodíme znova z vody a z ducha, nemôžeme,’ ako hovorí Pravda,vojsť do nebeského kráľovstva’ [Jn 3:5]. Matéria tejto sviatosti je skutočná a prirodzená voda.“ [5]

Pápež Pius XI., Quas Primas (# 15), 11. december 1925: „Toto kráľovstvo je v Evanjeliách vskutku predstavené ako také, do ktorého sa ľudia pripravujú vstúpiť konaním pokánia; ďalej doň nemôžu vstúpiť inak ako skrze vieru a krst, ktorý je síce vonkajším obradom, ale značí a učiňuje vnútornú obnovu.“ [6]

Neomylné učenie Cirkvi je jasné – iba pokrstení katolíci sú členmi Cirkvi a iba oni môžu byť spasení.

Kacír Ján Krupa však nemá problém napísať, že „Vytrhnúť tento výrok z historického kontextu a vyvodiť z neho teóriu o zatratení nekatolíkov a nepokrstených znamená nepochopiť ho.“

Extra ecclesiam nulla salus nie je žiadne vytrhnutie z kontextu. Je to dogma, ktorú Ján Krupa odmieta. Na Jána Krupu sa vzťahuje nasledovný kánon Tridentského koncilu:

Pápež Pavol III., Tridentský koncil, 7. zasadnutie, kán. 5 o sviatosti krstu, ex cathedra: „Ak niekto hovorí, že krst [sviatosť] je voliteľný, to jest nie nevyhnutný k spáse (porov. Jn 3:5): nech je prekliaty.“ [7]
„Druhý vatikánsky koncil, dogmatická konštitúcia o Cirkvi Lumen gentium (kap. 16):

Lebo tí, ktorí bez vlastnej viny nepoznajú Kristovo evanjelium a jeho Cirkev, ale s úprimným srdcom hľadajú Boha a pod vplyvom milosti sa snažia skutkami plniť jeho vôľu, poznávanú hlasom svedomia, môžu dosiahnuť večnú spásu. Božia prozreteľnosť neodopiera prostriedky potrebné na spásu ani tým, ktorí bez vlastnej viny ešte neprišli k jasnému poznaniu Boha a usilujú sa, nie bez Božej milosti, správne žiť.““

Tu Ján Krupa cituje herézu II. vatikánskeho koncilu z „dogmatickej konštitúcii“ o sekte II. vatikánskeho konciluLumen gentium. Na vyvrátenie tejto herézy môžeme citovať Prvý vatikánsky koncil, ktorý je narozdiel od II. vatikánskeho koncilu koncilom Katolíckej Cirkvi, a učenie samotného Svätého Písma.

Pápež Pius IX., I. vatikánsky koncil, 3. zasadanie, O zjavení, Kánon 1: „Ak by ktokoľvek povedal, že jeden pravý Boh, náš Stvoriteľ a Pán, nemôže byť s istotou poznaný prirodzeným svetlom ľudského rozumu tými vecami, ktoré boli stvorené: nech je prekliaty.“

Pápež Pius IX., I. vatikánsky koncil, 3. zasadanie, O Bohu, Kánon 1: „Ak niekto popiera jedného pravého Boha, Stvoriteľa a Pána viditeľného a neviditeľného: a.s.“

List Rimanom 1:20 – „Veď to, čo je v ňom neviditeľné, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí, totiž jeho večnú moc a božstvo; takže nemajú výhovorky.“

Môžeme vidieť, že sv. Pavol neučí to, čo učí cirkev II. vatikánskeho koncilu a jej kacírsky ekumenický koncil.

„Porov. tiež Katechizmus Katolíckej cirkvi, paragrafy 847 a 848.“

Heretický katechizmus Jána Pavla II. nie je Katechizmom Katolíckej Cirkvi, ale sekty II. vatikánskeho koncilu, neviestky babylonskej.
[1] Decrees of the Ecumenical Councils, Sheed & Ward and GeorgetownUniversity Press, 1990, Vol. 1, p. 230; Denzinger 430.
[2] Denzinger, The Sources of Catholic Dogma, B. Herder Book. Co., Thirtieth Edition, 1957, 468-469.
[3] Decrees of the Ecumenical Councils, Vol. 1, p. 578; Denzinger 714.
[4] Denzinger 2286.
[5] Denzinger 696; Decrees of the Ecumenical Councils, Vol. 1, p. 542.
[6] Denzinger 2195; The Papal Encyclicals, Vol. 3 (1903-1939), p. 274.
[7] Denzinger 861; Decrees of the Ecumenical Councils, Vol. 2, p. 685.
dalila
Ale v nebi sú aj židia,aj moslimovia.....
Unam Sanctam SK
Nie; to je heréza. Odmietate učenie Katolíckej Cirkvi, kresťanskej Tradície, Svätého Písma, Ježiša Krista a všetkých svätých a nie ste kresťanka.
Evanjelium podľa Jána 8:24 – „Lebo ak neuveríte, že Ja Som [On], zomriete vo svojich hriechoch.“
Toto povedal Kristus židom.
Mt 27:25 – "A všetok ľud odpovedal: "Jeho krv na nás a na naše deti!""
1 Jn 2:22-23 - "Kto je luhár, ak nie ten, kto popiera, …More
Nie; to je heréza. Odmietate učenie Katolíckej Cirkvi, kresťanskej Tradície, Svätého Písma, Ježiša Krista a všetkých svätých a nie ste kresťanka.
Evanjelium podľa Jána 8:24 – „Lebo ak neuveríte, že Ja Som [On], zomriete vo svojich hriechoch.“
Toto povedal Kristus židom.
Mt 27:25 – "A všetok ľud odpovedal: "Jeho krv na nás a na naše deti!""
1 Jn 2:22-23 - "Kto je luhár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus!? To je antikrist, kto popiera Otca i Syna. Kto popiera Syna, nemá ani Otca."
Unam Sanctam SK
Ako možno vidieť z jeho heretického článku, okrem iného je pre Krupu neomylné učenie Kristovej Cirkvi "teóriou o zatratení nekatolíkov a nepokrstených". Krupa a rádio Lumen teda odmietajú kresťanskú Tradíciu, učenie svätých a učenia najvyššieho Magistéria Katolíckej Cirkvi. Tu je osem neomylných vyhlásení Katolíckej Cirkvi na tému mimo Katolíckej Cirkvi niet spásy: vatikankatolicky.com/petrov-…More
Ako možno vidieť z jeho heretického článku, okrem iného je pre Krupu neomylné učenie Kristovej Cirkvi "teóriou o zatratení nekatolíkov a nepokrstených". Krupa a rádio Lumen teda odmietajú kresťanskú Tradíciu, učenie svätých a učenia najvyššieho Magistéria Katolíckej Cirkvi. Tu je osem neomylných vyhlásení Katolíckej Cirkvi na tému mimo Katolíckej Cirkvi niet spásy: vatikankatolicky.com/petrov-stolec-mimo-cirkvi-niet-spasy/