TerezaK
1119

I messaggi della Madonna nel Mondo 9. května v 16:00

I messaggi della Madonna nel Mondo

9. května v 16:00 ·

MESSAGGI DI CARBONIA - COLLE DEL BUON PASTORE

PERCHÉ O UOMO TI OSTINI A STARMI LONTANO? PERCHÉ VUOI SFIDARE IL TUO DIO?

Carbonia 07.05.2022 – ore 18.13

Perché o uomo ti ostini a starmi lontano?

Perché vuoi sfidare il tuo Dio?

"Sono con te figlia mia, aiutami a salvare anime.

Scrivi al mio amato popolo, scrivi sotto la mia dettatura o donna!

Io il vostro Re, il vostro Dio Amore, il vostro Salvatore, vengo ancora a supplicarvi la conversione.

Il mondo va ignaro di ciò che sta per accadere, questa Umanità scellerata dorme, non si desta, si troverà all’improvviso spiazzata e disperata.

Dio ha chiamato e richiamato la sua Creatura a Sé ma non c’è stata risposta alcuna. La superbia nell’uomo è grande, così sarà la sua sofferenza.

Vengo ancora a supplicarvi la conversione o uomini, ascoltate il mio appello!

Ancora un poco, questi sono gli ultimi istanti possibili per la vostra conversione, ravvedetevi “ora” prima che i tamburi rullino a morte.

Pietà! Pietà di te o popolo mio, se non tornerai a Me tuo Creatore, la tua sofferenza sarà terribile.

Urge la tua conversione o uomo, non c’è più da attendere. Io Dio, devo calare il sipario su questa storia antica, ho già pronto per i miei figli una Terra nuova nelle delizie infinite del mio Tutto.

Torna a Me o uomo, … la tenebra è fitta, non ci sarà più la possibilità di vedere la luce, non permettere a Satana di avvinghiarti a sé.

Tuona! Tuona possente la voce di Dio su questa Umanità priva di buon senso, … lontana dalla Sua Legge, … disordinata e malvagia.

Perché o uomo ti ostini a starmi lontano?
Perché vuoi sfidare il tuo Dio?
Perché ti metti contro il tuo Creatore?
Vuoi il tuo bene o no?

Un cataclisma mondiale è già in atto! Apri con urgenza i tuoi occhi o uomo, … solleva il tuo cuore al tuo Creatore prima che sia troppo tardi.

Convertiti o uomo! Convertiti! Convertiti!

Pregate figli miei, pregate, pregate, pregate!"

I messaggi della Madonna nel Mondo

9. května v 16:00 ·

CARBONOVÉ ZPRÁVY - KOLEGY DOBRÉHO OVČCE

PROČ O ČLOVĚKU, DRŽÍŠ SE ODE MĚ dál PROČ BYSTE VYZVALI SVÉHO BOHA

Carbonia 07.05.2022 - 18.13 hod.

Proč, člověče, trváš na tom, že se ode mě budeš držet dál?

Proč chcete vyzvat svého Boha?

„Jsem s tebou má dcero, pomoz mi zachránit duše.

Pište mým milovaným lidem, pište pod mou diktaturu nebo ženu!

Já, tvůj Král, tvůj Bůh lásky, tvůj Spasitel, tě znovu přicházím prosit o obrácení.

Svět si není vědom toho, co se chystá, toto nezapečetěné Lidstvo spí, neprobudí se, náhle se ocitne vysídlené a zoufalé.

Bůh povolal a povolal své Stvoření zpět k sobě, ale nebyla odpověď. Pýcha na člověka je velká, stejně jako jeho utrpení.

Znovu vás přicházím prosit o obrácení, ó muži, vyslyšte mou výzvu!

Ještě chvíli, toto jsou poslední možné okamžiky pro vaši konverzi, uvědomte si "teď" než se bubny rozvalijí k smrti.

Slitování! Lituji vás, mí lidé, pokud se nevrátíte ke Mně, svému Stvořiteli, vaše utrpení bude hrozné.

Tvá konverze je naléhavá, člověče, už není žádné čekání. Já, Bůh, musím zatáhnout oponu nad touto dávnou historií, už jsem svým dětem připravil novou Zemi v nekonečných rozkoších mého Všeho.

Vrať se ke mně, člověče, ... tma je hustá, už nebude šance spatřit světlo, nedovol satanovi, aby tě k sobě přitáhl.

J E J E! \nHrom hlasitý hlas Boha nad tímto lidstvem bez zdravého rozumu,... kromě Jeho zákona, .... nepořádek a zkažený.

Proč, člověče, trváš na tom, že se ode mě budeš držet dál?
Proč chcete vyzvat svého Boha?
Proč jdete proti svému stvořiteli
Chcete to nejlepší nebo ne?

Světová kataklyzma už se odehrává! Naléhavě otevři oči, člověče, ... pozvedni své srdce ke svému Stvořiteli, než bude příliš pozdě.

Přeměň se, člověče! Převést! Převést!

Modlete se, mé děti, modlete se, "

Poselství Panny Marie světu
9. května v 16:00 -
POSELSTVÍ Z KARBONIE - KOPEC DOBRÉHO PASTÝŘE
PROČ SE ODE MNE, Ó ČLOVĚČE, STÁLE DRŽÍŠ DÁL? PROČ SE CHCEŠ VZEPŘÍT SVÉMU BOHU?
Carbonia 07.05.2022 - 18.13 hod.
Proč se ode mě držíš dál?
Proč se chceš vzepřít svému Bohu?
"Jsem s tebou, má dcero, pomoz mi zachraňovat duše.
Piš mému milovanému lidu, piš pod mým diktátem, ó ženo!
Já, váš Král, váš milující Bůh, váš Spasitel, přicházím znovu, abych vás prosil o obrácení.
Svět si neuvědomuje, co se má stát, toto hříšné lidstvo spí, neprobudí se, náhle se ocitne zmatené a zoufalé.
Bůh volal a vyzýval své stvoření k sobě, ale nedočkal se žádné odezvy. Pýcha člověka je velká, a proto bude trpět.
Přicházím znovu prosit o vaše obrácení, ó lidé, vyslyšte mé volání!
Ještě chvíli, jsou to poslední možné chvíle pro tvé obrácení, kát se "teď", než bubny zařvou do smrti.
Milosrdenství! Smiluj se nade mnou, můj lide, jestliže se nevrátíš ke mně, svému Stvořiteli, bude tvé utrpení strašné.
Tvé obrácení je naléhavě nutné, člověče, už není čas čekat. Já, Bůh, musím spustit oponu nad touto dávnou historií; již jsem pro Své děti připravil novou Zemi v nekonečných rozkoších Svého Všeho.
Vrať se ke Mně, člověče, ...tma je hustá, už nebude možné spatřit světlo, nedovol satanovi, aby se tě držel.
Hrom! Boží hlas mocně hřímá nad tímto lidstvem bez zdravého rozumu, ... vzdáleným od jeho zákona, ... neuspořádaným a hříšným.
Proč se mi, člověče, stále vyhýbáš?
Proč se vzpíráš svému Bohu?
Proč jdete proti svému Stvořiteli?
Chcete své vlastní dobro, nebo ne?
Celosvětové kataklyzma již probíhá! Naléhavě otevři oči, člověče, ...pozvedni své srdce ke svému Stvořiteli, než bude pozdě.
Obrať se, člověče! Převést! Převést!
Modlete se, děti moje, modlete se, modlete se, modlete se!"

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
TerezaK
I messaggi della Madonna nel Mondo
9. května v 16:00 ·
MESSAGGI DI CARBONIA - COLLE DEL BUON PASTORE
PERCHÉ O UOMO TI OSTINI A STARMI LONTANO? PERCHÉ VUOI SFIDARE IL TUO DIO?
Carbonia 07.05.2022 – ore 18.13
Perché o uomo ti ostini a starmi lontano?
Perché vuoi sfidare il tuo Dio?
"Sono con te figlia mia, aiutami a salvare anime.
Scrivi al mio amato popolo, scrivi sotto la mia dettatura o donna! …More
I messaggi della Madonna nel Mondo

9. května v 16:00 ·

MESSAGGI DI CARBONIA - COLLE DEL BUON PASTORE

PERCHÉ O UOMO TI OSTINI A STARMI LONTANO? PERCHÉ VUOI SFIDARE IL TUO DIO?

Carbonia 07.05.2022 – ore 18.13

Perché o uomo ti ostini a starmi lontano?

Perché vuoi sfidare il tuo Dio?

"Sono con te figlia mia, aiutami a salvare anime.

Scrivi al mio amato popolo, scrivi sotto la mia dettatura o donna!

Io il vostro Re, il vostro Dio Amore, il vostro Salvatore, vengo ancora a supplicarvi la conversione.

Il mondo va ignaro di ciò che sta per accadere, questa Umanità scellerata dorme, non si desta, si troverà all’improvviso spiazzata e disperata.

Dio ha chiamato e richiamato la sua Creatura a Sé ma non c’è stata risposta alcuna. La superbia nell’uomo è grande, così sarà la sua sofferenza.

Vengo ancora a supplicarvi la conversione o uomini, ascoltate il mio appello!

Ancora un poco, questi sono gli ultimi istanti possibili per la vostra conversione, ravvedetevi “ora” prima che i tamburi rullino a morte.

Pietà! Pietà di te o popolo mio, se non tornerai a Me tuo Creatore, la tua sofferenza sarà terribile.

Urge la tua conversione o uomo, non c’è più da attendere. Io Dio, devo calare il sipario su questa storia antica, ho già pronto per i miei figli una Terra nuova nelle delizie infinite del mio Tutto.

Torna a Me o uomo, … la tenebra è fitta, non ci sarà più la possibilità di vedere la luce, non permettere a Satana di avvinghiarti a sé.

Tuona! Tuona possente la voce di Dio su questa Umanità priva di buon senso, … lontana dalla Sua Legge, … disordinata e malvagia.

Perché o uomo ti ostini a starmi lontano?
Perché vuoi sfidare il tuo Dio?
Perché ti metti contro il tuo Creatore?
Vuoi il tuo bene o no?

Un cataclisma mondiale è già in atto! Apri con urgenza i tuoi occhi o uomo, … solleva il tuo cuore al tuo Creatore prima che sia troppo tardi.

Convertiti o uomo! Convertiti! Convertiti!

Pregate figli miei, pregate, pregate, pregate!"