"Rzund" się obudził. Przyjąłeś "uchodźców" do domu? Zapłacisz za ich śmieci!

Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba podpisał się pod odpowiedzią na interpelację, z której wynika, że opłaty za wywóz odpadów za uchodźców z Ukrainy powinni ponieść gospodarze domów
Parlamentarzysta zwrócił uwagę, że jednostki samorządu terytorialnego pytają o rekompensaty ze środków centralnych za zwiększone koszty zagospodarowania odpadów komunalnych. Zaznaczając, że: przyjechało do Polski wielu uchodźców, więc jest więcej śmieci. Stawia się tutaj pytanie: dlaczego za to mają płacić samorządy, a nie Skarb Państwa.

Właściciel nieruchomości odpowiada za liczbę mieszkańców
Ministerstwo Klimatu i Środowiska problemu nie widzi. I zaznacza, że w świetle obowiązujących przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca albo w lokalu w budynku wielolokalowym objętym uchwałą, o której mowa w art. 2a ust. 1, lub wytworzenia na danej nieruchomości lub w danym lokalu odpadów komunalnych.

Następnie taką deklarację należy zmieniać, gdy zmienia się liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość.
W efekcie przyjazd ok. 4 mln uchodźców z Ukrainy nie powinien wpłynąć na koszty ponoszone przez samorząd terytorialny, lecz na opłaty został bezpośrednio przeniesione na właścicieli domów i mieszkań.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomina, że w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należy wziąć wtedy pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody liczenia opłat, w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki.

Mając na uwadze powyższe, w przypadku m.in. zwiększenia liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość (np. w wyniku przyjęcia do domu/mieszkania uchodźców) właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu, poprzez złożenie do gminy nowej deklaracji, zawierającej zaktualizowane dane – przekazała resort klimatu.
Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego zaznaczyła, że na podstawie specustawy uchodźczej postanowiono przyznawać świadczenie w wysokości 40 zł dziennie za każdego uchodźcę przyjętego pod dach. I z tych pieniędzy właściciel nieruchomości może płacić za śmieci.

Przyjąłeś uchodźców do domu? Zapłacisz za ich śmieci
olek19801
I tu się zgadzam. Mój sąsiad dostawał refundację za przyjęcie Upadlińców, odpadów przybyło. Od końca lutego obserwowałem jak sąsiad przyjeżdżał po śmieci, tylko nie wiem jak się rozliczał za ich odbiór. Co z nimi robił? Cztery osoby na dom to już widoczna sterta. Ja za to płacić nie chcę. Niech płaci ten, co gości sobie zapewnił i kasę od państwa dostawał.