Boží slovo na den 24.7. A.D.2020

Ježíš řekl svým učedníkům: „Vy tedy poslyšte, jaký je (smysl) podobenství o rozsévači. Když někdo slyší slovo o (Božím) království a nechápe, přijde ten Zlý a obere ho o to, co bylo v jeho srdci …
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/16_05.htm

Vstupní antifona
Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré.
Žl 54,6.8

Vstupní modlitba
Bože, buď stále s námi,
a když nás voláš,
abychom ti celým svým životem sloužili,
rozmnož v nás víru, naději a lásku,
abychom věrně plnili tvá přikázání.
Prosíme o to …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/16_05.htm

Vstupní antifona
Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré.
Žl 54,6.8

Vstupní modlitba
Bože, buď stále s námi,
a když nás voláš,
abychom ti celým svým životem sloužili,
rozmnož v nás víru, naději a lásku,
abychom věrně plnili tvá přikázání.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Vraťte se zase, odpadlí synové – praví Hospodin – neboť já jsem váš Pán a vezmu vás, třebas po jednom z města a po dvou z rodiny, a uvedu vás na Sión. Dám vám pastýře podle svého srdce a budou vás pást rozumně a moudře. Až se pak rozmnožíte a vzrostete v zemi, za těch dnů – praví Hospodin – nebude se již mluvit o Hospodinově arše úmluvy. Nikomu nepřijde na mysl, nikdo na ni nevzpomene, nebudou ji postrádat ani znovu zhotovovat. Tehdy se bude nazývat Jeruzalém Hospodinovým trůnem. Tam se shromáždí všechny národy v Hospodinově jménu, nebudou již chodit v zatvrzelosti svého zkaženého srdce.
Jer 3,14-17

Žalm:
Hospodin bude nad námi bdít jako pastýř nad svým stádem.

Slyšte, pohané, Hospodinovo slovo,- zvěstujte ho na ostrovech v dáli!
Řekněte: Shromáždí Izraele ten, kdo ho rozptýlil,
bude nad ním bdít jako pastýř nad svým stádem.

Vykoupí Hospodin Jakuba
a vysvobodí ho z ruky mocnějšího.
Přijdou a budou jásat na hoře Siónu,
těšit se budou z Hospodinových dobrodiní.

Tehdy se rozveselí v tanci panna,
zaradují se jinoši a starci.
Proměním jejich nářek v radost,
útěchu a radost jim vleji po jejich smutku.
Jer 31

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Blahoslavení, kteří slovo Páně uchovávají v dobrém a upřímném srdci, a s vytrvalostí přinášejí užitek. Aleluja.
srov. Lk 8,15

Evangelium:
Mt 13,18-23

Modlitba nad dary
Bože, podle tvého ustanovení
máme účast na jediné dokonalé oběti Kristově,
v níž všechny dřívější oběti nalezly smysl a dovršení;
přijmi tedy tyto dary, jakos přijal oběť Ábelovu,
a co každý z nás přináší ve spojení s Kristem,
ať prospěje ke spáse všech.
Skrze Krista, našeho Pána.

Antifona k přijímání
Památku ustanovil na své divy, Hospodin je milosrdný a dobrotivý; pokrm dal těm, kdo se ho bojí.
Žl 111,4.5
Nebo:
Hle, stojím a u dveří a klepu, praví Pán: Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst u něho a on u mne.
Zj 3,20

Modlitba po přijímání
Svými svátostmi nás, Bože,
uvádíš do nového života;
pomáhej svému lidu,
ať se nevrací k tomu, co je staré a špatné,
ale vytrvá na cestě k tobě.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Církevní kalendář:
sv. Kristina
Christina, virgo et m.
24. července, připomínka
Postavení: panna a mučednice
Úmrtí: století neznámé
Patron: Bolseny a Palerma; mlynářů, lodníků, námořníků, lučištníků
Atributy: hadi, kámen, kniha, loď, luk či kuše a šípy
Kristina z Tuscia byla dcerou pohanského soudce, setkala se s mučenými křesťany a jejich trpělivost i statečnost ovlivnily její život. Poznala Krista a její srdce zahořelo láskou k němu a k jeho učení. V horlivosti ke konání skutků milosrdenství použila i kov pohanských sošek, které rozbila, rozdala chudým. Zakusila, co je nenávist a rozdělení pro Krista. Od jeho lásky se však neodloučila, ani když ji "otec" dal zbičovat a pálit ohněm. Zemřela prostřílená šípy.

více: catholica.cz