Clicks45

Francis: "Lòng tự ái là một loại virus thuộc linh"

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsVwelqozsfo