Janko333
22.1K

Osvobodení skrze Pannu Marii - zjevení Svaté Brigity Švédské

Nevěsta viděla jednoho ze svatých, kterak hovoří k Bohu a říká:
„Proč ďábel souží duši této ženy, kterou jsi vykoupil svou krví?“ Ďábel odvětil okamžitě a pravil.

Protože je po právu moje.“ I Pán řekl: „Jakým právem je tvou?“

Ďábel mu odpověděl: „Jsou dvě cesty. Jedna vede do nebe, druhá do pekla.
Když uzřela tyto dvě cesty, její vědomí a rozum ji řekly, že by mohla zvolit mou cestu. A protože měla svobodu, aby si vybrala cestu své volby, myslela si, že by bylo výhodné obrátit svou vůli ke konání hříchu a vykročila po cestě mojí.

Potom jsem ji klamal skrze tři neřesti: nenasytnost, lakotu a smyslnost. Nyní přebývám v jejím břiše a v její přirozenosti. Držím se jí pěti rukama.

Jednou rukou jí zakrývám oči, aby neviděla duchovní věci.

Druhou držím její ruce, aby nekonala žádné dobré skutky.

Třetí rukou držím její nohy, aby nevykročila k dobru.

Čtvrtou držím její mysl, aby se nestyděla hřešit.

Pátou rukou držím její srdce, aby se nevrátila kajícností.“


Požehnaná Panna Maria potom pravila Synovi: „Můj Synu, dej, ať řekne pravdu o tom, na co se ho zeptám.“

Syn pravil: „Ty jsi moje Matka, jsi Královna Nebes,
jsi Matka Milosrdenství, jsi útěchou duší v očistci,

jsi radostí těch, kteří si razí cestu světem.

Jsi svrchovanou Paní andělů, nejskvělejším stvořením před Bohem.

Jsi také Paní nad ďáblem.


Přikaž tomuto démonu ty samotná, Matko, a on ti odpoví, na co budeš chtít.“ Požehnaná Panna se potom zeptala ďábla: „
Pověz, ďáble, jaký úmysl měla tato žena před vstupem do kostela?“ Ďábel jí odpověděl: „Byla odhodlána zdržovat se hříchu.“

A Panna Maria mu řekla: „Jakkoliv ji její předchozí záměr vedl do pekla, pověz, jakým směrem ji vede její současný úmysl zdržovat se hříchu?“
Ďábel jí řekl zdráhavě: „Úmysl zdržovat se hříchu ji vede směrem k nebi.“ Panna Maria pravila: „Protože jsi seznal, že bylo tvým právem ji odvést od cesty Svaté Církve kvůli jejím předešlým úmyslům, potom je nyní otázkou spravedlnosti, aby byla přivedena zpět k Církvi pro svůj současný záměr.
Nyní ti, ďáble, položím další otázku. Řekni mi, jaký úmysl přebývá v jejím svědomí teď?“

Ďábel odpověděl: „Ve své mysli je velice kajícná a lituje toho, co činila, je odhodlána více nehřešit a chce se zlepšit, nakolik je schopna.“
Panna se nato otázala ďábla: „Řekl bys mi, zda můžou tři hříchy smyslnosti, nenasytnosti a chamtivosti existovat v srdci současně se třemi dobrými předpoklady pokání, zkroušenosti a záměru se napravit?“

Dábel odpověděl: „Nikoliv.“
A Požehnaná Panna pravila: „Řekl bys mi tedy, které z nich by měly ustoupit a zmizet z jejího srdce - tři ctnosti nebo tři neřesti, které, jak říkáš, nemůžou sdílet stejné místo ve stejný čas?

Ďábel odpověděl: „Hříchy, pravím.“
A Panna odpověděla:
„Cesta do pekla je jí tedy zavřena a cesta do nebe je jí otevřena.“
Znovu se Požehnaná Panna zeptala: „Pověz, jestliže lupič číhá přede dveřmi nevěsty, aby ji přepadl, co by měl ženich udělat?“
Ďábel odpověděl: “Je-li ženich dobrý a vznešený, měl by ji bránit a riskovat pro ni život.“
Potom Panna pravila: „Ty jsi tím proradným zlodějem. Tato duše je nevěsta ženicha, mého Syna, který ji vykoupil svou vlastní krví. Ty jsi ji zkazil a chopil se jí silou.

Čili, protože je můj Syn ženichem její duše a Pánem nad tebou, musíš před ním utéct!“

VYSVĚTLENÍ

Tato žena byla nevěstkou, která se chtěla vrátit k dobrému životu, protože ji ďábel ubližoval dnem i nocí natolik, že jí viditelně vtlačil oči do hlavy a před několika svědky ji vytáhl z postele.

Potom, v přítomnosti mnoha spolehlivých svědků, svatá paní Brigitta pravila zřetelně: „Ztrať se, ďáble, dost jsi toto stvoření Boží trápil.“ Poté, co to řekla, ležela žena půl hodiny s očima na podlaze, načež vstala a pravila: „Vskutku, viděla jsem ďábla v nejohavnějších tvarech, jak odchází oknem a slyšela jsem hlas, který mi říká: „Ženo, byla jsi vpravdě osvobozena.“ Od této chvíle byla tato žena osvobozena od veškeré nezřízenosti a už netrpěla nečistými myšlenkami a došla svého odpočinku skrze dobrou smrt.“Zjevení Svaté Brigity Švédské - Kniha 1, Kapitola 16

O ČASTÉM VZÝVÁNÍ PANNY MARIE. Různé způsoby pobožností k Panně Marii. Ze všech pobožností se naší nebeské Matce žádná nelíbí tolik, jako když ji často vzýváme o přímluvu a hledáme u ní pomoc ve všech potřebách. Nevíme-li si rady nebo když máme radit v nebezpečích, utrpeních a pokušeních, především však v pokušeních proti sv. čistotě, obracejme se na Pannu Marii. Matka Boží nám jistě pomůže, budeme-li ji prosit modlitbou „Pod ochranu tvou se utíkáme“ nebo Zdrávasem nebo pouhým vzýváním jejího nejsvětějšího jména, které je zvlášť mocné proti ďáblovým útokům. Blahoslavený františkán Santi vzýval v jednom pokušení proti svaté čistotě Pannu Marii a Matka Boží se mu zjevila, položila ruku na jeho hruď a pokušení zmizelo. V takových okamžicích by bylo prospěšné políbit nebo vzít do rukou růženec nebo škapulíř, políbit obrázek, nebo aspoň pohlédnout na obraz Nejsvětější Panny. Kdo zbožně vysloví svatá jména Ježíš a Maria, získává odpustky 300 dní.
Sv . Alfons Maria de Liguori: Vznešenosti Panny Marie.
-Sila ruženca: Diabol, povedal skrze posadnutého, na ktorom vykonával e…
-Vznesenosti Panny Marie Svaty Alfons Maria de Liguori
-Zázraky Panny Márie - Ježiš Mária milujem Vás

-SVATY SKAPULIAR KARMELSKY
Zázraky Panny Márie - Ježiš Mária milujem Vás
Proroctvo o zjaveniach v Medžugorii – Verím.sk

Desivá smrť nekajúceho bez sv. spovede, svätá Terezia z Avily. Zomrela istá osoba, o ktorej som sa neskôr dozvedela, že žila dlhý čas veľmi hriešne. Keď na pohrebe bolo mŕtveho telo spustené do hrobu, videla som množstvo, diablov, ktorí už na neho v hrobe čakali. Myslela na to, čo asi urobili démoni s dušou nebožtíka, keď tak veľmi týrali jeho telo.
Náramné ma vydesilo toto videnie, neskôr som sa dozvedela, že sa jedna o dušu ktorá žila dlhý čas veľmi hriešne. Posledne dva roky tá duša bola veľmi chorá, a zdalo sa že sa polepšila. Ale duša zomrela nekajúcne, bez svätej spovede. Nemusela tá duša prísť do večného zatratenia, Boh dopustil, že tá choroba bola ešte posledná šanca na jeho obrátenie.

Čo nasledovalo ďalej? počas prípravy k pohrebu som videla množstvo diablov, ktorí týrali jeho telo, ako hračku. Týrali ho, s veľkými vidlami, hádzali s ním sem a tam. Ľudia nič netušili o stave tej duše. Naplnila ma hrôza, keď som videla, ako ho nesú k hrobu s veľkými poctami, mysliac si že aký bol dobrý človek. Myslela som na Božiu dobrotu, a skrývala som stav tej duše.

Toto videnie ma rozdrtilo. Počas obradu som nevidela žiadneho diabla, avšak keď bola mŕtvola spustená do hrobu, videla som nespočetné množstvo diablov, ktorí neho už v jame čakali. Bola som takmer bez seba, s veľkou námahou som pred ľudmi skrývala tu hrôzu čo som videla.

Pomyslela som si, keď už tak týrali jeho telo, čo urobili démoni s jeho dušou?
Kiežby sa páčilo Bohu, aby duše žijúci v ťažkom hriechu uvideli tú strašnú hrôzu, ktorú som videla! Myslím, že by sa hneď obrátili k Bohu. Z toho som sa poučila, koľko dlžím Bohu, a z akého zla ma Boh oslobodil.
Ten strach zostal vo mne až do tej doby, pokiaľ som o tom nehovorila so spovedníkom. Chvejem sa strachom, keď si na to spomeniem. Svätá Terezia z Avily

Sv. Leonard z Porto Maurizio - Zastavte sa a poobzerajte sa dookola. Môj synu, ak si zatratený, môžeš za to viniť len sám seba: Tvoje zatratenie pochádza od teba. Pozdvihni svoj zrak a uvidíš všetky milosti, ktorými som ťa obohatil, aby som ti zabezpečil večnú spásu a pokojný život na zemi.
SVATY DON BOSCO / SPOVED
SVATY BOSCO A SNY
Ako sa spovedať :: Ježiš Mária
Viac tu: Ako sa spovedať :: Ježiš Mária
PEKLO-NEBO-OCISTEC ::

Sv. Leonardo z Porto Maurizio :: Životy svätých

Nekatolíci o orodovaní svätých
Luther:
„Čo sa týka orodovania svätých, mám za to a pevne
držím s celou kresťanskou Cirkvou, že svätých máme ctiť
a vzývať ... Niekto by mohol namietnuť: Čo sú nám svätí platní?
Toľko, ako sú vám na prospech vaši blížni. Tým hovorievate:
Modli sa za mňa k Bohu! Teda hovorievajte tiež: Sv. Peter, sv.
Pavol, orodujte za nás! Nehrešíte, ak ich prosíte za prímluvu“.
(Luther: Corect. nonnullor. articulor.; Sermo in festo s. Joannis
Bapt.)


Oekolampadius: „Čo sa mňa týka, neodvažujem sa zapierať,
že svätí orodujú za nás, a tiež by som si netrúfal tvrdiť, že vzývať
ich o pomoc bolo by bezbožnosťou a modlárstvom. Odporúčať
sa orodovaniu svätých je obyčaj autorizovaná sv. Jánom
Zlatoústym, sv. Gregorom Naziánskym a skoro všetkými
východnými a západnými cirkvami.“ (Adnot in hom. s. Joannis
Chrysostomi.)
(Bottau—Rekem: Katolícky svetonázor obhájený nekatolíkmi. Str.
137.

Voltaire o jedinosti Boha.

Jednota v zákonoch riadiacich obeh nebeských telies,
jednota v pohybe našej zemegule, v každom rode i druhu
živočíšstva, rastlinstva a nerastov dokazuje jedinú hýbajúcu bytosť
... V celej prírode panuje jednota. Zákony pohybu a gravitácie sú
nezmeniteľné... Je teda len jedna, večná Mocnosť, od ktorej závisí
všetko, ale podstata tejto Mocnosti je pre mňa nepochopiteľná.
(Oeuvres, sv. 59. str. 195, 130.)
(Bottau-Rekem: Katolícky svetonázor obhájený nekatolíkmi, str. 16 )

Úcta mariánska.
Zvláštna úcta, ktorú načim vzdávať Márii, nesmie sa diať
len ústami alebo klaňaním sa, klakaním, obnažením hlavy,
sochami, obrazmi, chrámami na jej počesť, pretože to všetko
robia i pohani: my musíme ctiť Máriu z celej duše, zo všetkej
svojej sily a v pravde. Ak ju tak ctíme, tak uvažujúc o jej pokore
a milosti, ktorou ju Boh obdaril, vo svojom vnútri cítime radosť
— znak to pravých ctiteľov Márie. (Luther: Commentarius super
B. M. V. canticum.) (Bottau—Rekem: Katolícky svetonázor
obhájený nekatolíkmi. Str. 137.)


Slová Oekolampadia
A vlastne, prečo by som nemiloval tú, ktorú miloval Boh,
ktorá dala svetu Syna Božieho a nášho Spasiteľa, ktorú ctili anjeli
a archanjeli, ktorú vzýva ľudské pokolenie a ktorá sa nazýva
kráľovnou milosrdenstva!? Aká to milosť, aká to božia láska, že
dal takú presvätú matku svojmu Synovi, a nám tak mocnú
ochrankyňu vo všetkých veciach. (Oekolampadius: Sermo de
laudando in Maria Deo.)
(Bottau—Rekem: Katolícky svetonázor obhájený nekatolíkmi. Str.
138.)

Nekatolíci o očistci.

Luther: „Pevne verím, ba tvrdím, že viem, že je očistec;
v Písme sv. sa robí o ňom zmienka, ako sa možno o tom
aj presvedčiť.“ (V lipskej dišpute.)
Diderot49: „Keď sa slovo očistec výslovne aj nenachodí
v Písme, očistec je tam predsa len jasne naznačený na tých
miestach, kde sa doporučuje modlitba za mŕtvych, ako v 2
Makabejskej 11, 43 a v epištole 2 Timotejovi 1, 18. Okrem toho
ešte aj cirkevná tradícia ustálila tento článok o očistci, ale

Denis Diderot, čítaj Dydró (1713—1784) francúzsky encyklopedista.
protestanti ho zavrhli.“ (Encyklopédie, čl. Purgatoire.)
Johnson: „Veľká väčšina ľudí nežije tak sväto, aby si zaslúžila
nebo, a zasa nie tak hriešne, aby si zaslúžila peklo; preto
sa zaľúbilo Bohu určiť miesto, kde sa duše istými trestami
očisťujú.“ (Nekrvavá obeta.)
Lessing50: „Ten prostredný stav duše medzi najvyššou
blaženosťou a večným trestom — očistec — ako o ňom ako
o všeobecne známej veci učí stará Cirkev, naši reformátori zavrhli,
ale nemali ho zavrhovať preto, že sa tu a tam staly v tej veci
prechmaty. (Theol. Aufsätze, 1770.)
(Bottau—Rekem: Kat. svetonázor obhájený nekatolíkmi. Str.

135—136.

Our Lady Of Guadalupe: The miracle that changed history. Prayer to Our Lady of Guadalupe
A Prayer to Our Lady of Guadalupe for a special request or intention. In 1531, the Virgin Mary appeared to a St Juan Diego, a farmer, in Tepeyak (current day Mexico City) five times. Her apparitions led to the conversion of the people of the area. Today, Our Lady of Guadalupe is considered the patroness of the Americas. Prayer to Our Lady of Guadalupe | For a Special Request
Prayer to Our Lady of Guadalupe | For a Special Request
Explore with the Miracle Hunter: Guadalupe
Deacon Kevin's Wife had a Miracle through Our Lady of Guadalupe's intercession! Homily Clip 12/11/22

Our Lady Of Guadalupe: The miracle that changed history
Story of Our Lady of Guadalupe and Saint Juan Diego
Miracles of the Mother of God
Miracle: Our Lady of Guadalupe
Story of Our Lady of Guadalupe and Saint Juan Diego
The Story of Our Lady of Guadalupe
Truly Astonishing MIRACLE in GUADALUPE BASILICA During A Mass For Martyr Aborted Children!
youtube.com/watch?v=egN4HUxhE6M&list=PL58g24NgWPIzvBk2IQVES_xC
Our Lady of Guadalupe - The signs and symbols

🇦 🇻 🇪
💟 🇲 🇦 🇷 🇮 🇦 I will pray the 3 o'clock prayer Ill keep that in mind. I will pray the 3 o'clock prayer and respect and truly obey the 10 commandmends of the Lord. I am 15 years of age and i do believe hell, purgatory, and heaven. With all my heart, I promise to myself to not cuss even. I promise to go to church every day, at least every Sunday. I will confess often, and Holy Communion.Thank you very much, Holy Virgin Mary and Saint Faustina for the message for us to be aware. amen. Conversation of the Merciful God with a Despairing Soul. SAINT FAUSTINA / Divine Mercy Divine Mercy In my soul
Miracles of the Mother of God THE MIRACLES OF OUR LADY

True story- THE GLORIES OF MARY - ST. ALPHONSUS LIGUORI. EXAMPLE -


True story- THE GLORIES OF MARY - ST. ALPHONSUS LIGUORI. EXAMPLE - St. Alphonsus Marie de Liguori. Father Eusebius Nierembergh relates,! that there lived in the city of Aragona a girl, named
Alexandra who, being noble and very beautiful,
was greatly loved by two young men. Through
jealousy, they one day fought and killed each
other. Their enraged relatives, in return, killed
the poor young girl, as the cause of so mucha
trouble, cut off her head, and threw her into a
well. A few days after, St. Dominic was pass
ing through that place, and, inspired by the
Lord, approached the well, and said;Alexandra, come forth; and immediately the head of the deceased came forth, placed itself on the
edge of the well, and prayed St. Dominic to hear
its confession. The saint heard its confession,
and also gave it communion,
in presence of a great concourse of persons who had assembled to
to witness the miracle. Then, St. Dominic or
dered her to speak and tell why she had receiv
ed that grace. Alexandra answered, that when
she was beheaded, she was in a state of mortal
sin, but that the most holy Mary, on account of
the rosary, which she was in the habit of recit
ing, had preserved her in life. Two days the
head retained its life upon the edge
of the well,
in the presence of all, and then the soul went to
purgatory. But fifteen days after, the soul of
Alexandra appeared to St. Dominic, beautiful
and radiant as a star, and told him, that one of
the principal sources of relief to the souls in pur
gatory is the rosary which is recited for them;
and that, as soon as they
arrive in paradise, they
pray for those who apply
to them these power
ful prayers. Having said this, St. Dominic saw
that happy soul ascending
in triumph to the
kingdom of the blessed.
catholictradition.org/Mary/glories.htm
THE MIRACLES OF OUR LADY
themostholyrosary.com/the-glories-of-mary.pdf
krolestwonmp.pl/…rie-de-liguori-the-glories-of-mary-nowy-jork-1888/
catholickingdom.com/…Library/Books/G/Glories_of_Mary_Ligouri_OCR_CK.pdf

Miracles of the Mother of God

THE MIRACLES OF OUR LADY

Raz v noci istý muž mal zvláštny sen. Snívalo sa mi že kráčam s Ježišom po pláži. Stopy v piesku predstavovali cestu mojím životom. Jeden pár stôp patril mne, druhý pár Ježišovi.
Keď som sa dostal k poslednej etape môjho života videl som, že v najtažších dňoch života, videl som iba jeden pár stôp v piesku.
Mňa to veľmi znepokojilo a spýtal som sa Ježiša: „Slúbil si mi Ježišu, že keď ťa budem nasledovať, budeš ma celý život sprevádzať. Nerozumiem tomu! Prečo práve vtedy, keď som ťa najviac potreboval, si prI mňe nebol?“
Ježiš odpovedal: "Dieta moje milené, v najťažších chvíľach tvojho života, nikdy som ťa som ťa neopustil a nenechal samotného. Dieťa moje, v tom čase, keď vidíš len jeden pár stôp, som ťa niesol nosil v náručí.“

Zuzka M S shares this
172
mariamilucka shares this
1835
Tomek P
Ludia modlite sa modlitby rocnu a dvanast rocnu co dal Ježiš Brigite?ak nie sup sup precitajte si aj vymozenosi ktore ziskate...nestracajte cas a do toho