Exorcista Matúš Marcin nie je katolík

Matúš Marcin, video: "Matúš Marcin - Zo smrti k životu" čas 1:18:19 : "...pravoslávni, v tých východných cirkvách - to sú všeobecné; ..."

Toto je očividná heréza a nazývanie pravoslávnych siekt všeobecnými Cirkvami. Katolícky znamená i všeobecný. Čo Matúš Marcin popiera je základna katolícka dogma o Cirkvi, mimo toho, že hlása kacírstvo, že rozkoľníci môžu byť spasení:

Pápež Inocent III., Štvrtý lateránsky koncil, Konštitúcia 1, 1215, ex cathedra: „Jestvuje vskutku jedna všeobecná Cirkev veriacich, mimo ktorej nie je spasený vôbec nikto, v ktorej je ten istý Ježiš Kristus kňazom i obetou.“ [2]

Pápež Bonifác VIII., Unam Sanctam, 18. november 1302, ex cathedra: „S vierou na nás naliehajúcou sme nútení veriť a držať sa jednej, svätej Cirkvi katolíckej a samej apoštolskej. A v toto pevne veríme a prosto vyznávame: mimo nej niet ani spásy, ani odpustenia hriechu... Ďalej vyhlasujeme, tvrdíme, definujeme a prehlasujeme každému ľudskému stvoreniu, že je úplne nevyhnutné k spáse, aby bolo podriadené rímskemu veľkňazovi.“

Pápež Eugen IV., Florentský koncil, Cantate Domino, 11. zasadanie, 1441, ex cathedra: „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, prehlasuje a káže, že všetci tí, ktorí sú mimo Katolíckej Cirkvi, nielen pohania, ale i židia alebo heretici a schizmatici, nemôžu mať podiel na večnom živote a pôjdu do večného ohňa, ktorý bol pripravený pre diabla a jeho anjelov, pokiaľ nebudú pripojení do Cirkvi pred koncom ich života; …“


Matúš Marcin je pelágianista, ktorý verí, že potratené deti môžu ísť do neba bez sviatostného krstu. Vraví to opakovane; slúži Omše (Liturgie) za ne; i vyzýva ostatných, k tomu, aby sa za ne modlili, či aby dávali za ne slúžiť Omše (sám pácha svätokrádež a vyzýva ostatných na svätokrádež). Potratené deti nemôžu vôjsť bezo krstu do Nebeského Kráľovstva, písal som o tom detailný článok tuná. Pripomeniem katolícke učenie:

Pápež Pavol III., Tridentský koncil, 7. zasadnutie, kán. 5 o sviatosti krstu, ex cathedra: „Ak niekto hovorí, že krst [sviatosť] je voliteľný, to jest nie nevyhnutný k spáse (porov. Jn 3:5): nech je prekliaty.

Tridentský Koncil, 5. zasadnutie, kan. 4., O dedičnom hriechu: "... alebo kto hovorí, že sú síce krstené na odpustenie hriechov, ale že z Adama nepriťahujú na seba nič z dedičného hriechu, čo by bolo treba na dosiahnutie večného života očistiť v kúpeli znovuzrodenia, z čoho vyplýva, že u nich forma krstu „na odpustenie hriechov“ sa nechápe v pravom, ale v nesprávnom zmysle, nech je exkomunikovaný, lebo to, čo povedal Apoštol:
„Skrze jedného človeka vstúpil do tohoto sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili“ (Rim 5,12), sa nemá chápať inak, než ako to chápala katolícka Cirkev, ktorá je rozšírená všade. Podľa tohto pravidla viery sú totiž z tradície apoštolov aj deti, ktoré samy ešte nemohli spáchať nijaký hriech, opravdivo krstené na odpustenie hriechov, aby bolo u nich znovuzrodením (regeneratione) očistené to, čo pritiahli na seba splodením (generatione) (Synoda v Kartágu roku 418, 2. kánon), lebo „ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva“ (Jn 3, 5)."


Matúš Marcin v protiklade s katolíckym učením hovorí:

Matúš Marcin, video: "Exorcista o. Marcin - O diablovom pláne pre našu dobu" čas 8:30 : „… pomodlili sme sa, aj za to, že by dieťatko, toto potratené, bolo prijaté do Božieho Kráľovstva. Dala na svätú omšu, aby bolo prijaté do Božieho Kráľovstva. Démon od nej odišiel.“

Matúš Marcin, video: "Klokočov - otec Matúš Marcin : homília za nenarodené deti" čas 25:50: [O umelom oplodnení:] "...najsilnejšiemu embriu... najsilnejšiemu dieťaťu dajú šancu na život... ostatné odstránia mikropotratom... a tak kvôli jednému môžu spôsobiť potraty desiatkom nenarodeným deťom... ak teda bol niekto z nás alebo z našich príbuzných niekto na umelom oplodnení,... každé takéto embrio je pokaždé zárodok, je vlastne počatý život; treba mu dať meno, a treba za neho odslúžiť svätú liturgiu/svätú omšu za prijatie do Božieho Kráľovstva..."


Toto je zjavné popretie nevyhnutnosti krstu pre spásu. Matúš Marcin je heretik. Ďalej. Matúš Marcin opakovane a tvrdohlavo propaguje falošné zjavenie z Medžugoria, z Litmanovej a falošnú pobožnosť sestry Faustíny.

[Medžugorie:]
„Madona vždy prízvukuje, že Boh je len jeden a že ľudia si vynútili neprirodzené rozdelenie. Človek nemôže skutočne veriť, byť pravým kresťanom, ak nemá úctu aj k iným náboženstvám.“ – „vizionárka“ Ivanka Ivankovičová (The Apparitions of Our Lady of Medjugorje, Franciscan Herald Press, 1984)

Toto je náboženský indiferentizmus a propagácia falošného náboženstva.

[Litmanová:]

Litmanová nie je skutočné zjavenie!

9. júla 1995 - odkaz
Moje drahé deti!Ďakujem vám, že ste sem prišli. Znova sa vás chcem spýtať, moje deti, čo ste sem prišli vidieť? Čo ste sem prišli počuť? Túžila som, aby ste prišli počuť slová pokoja, preto, aby ste sa vy sami stali pokojom.
Len jedno jediné srdce bolo pre vás prebodnuté, len jeden jediný Boh vás stvoril. Keď teraz pozerám na vás, v každom jednom z vás vidím znak Boha. Vy všetci ste jeden veľký obraz Boha. Chcela by som, aby ste takto začali vidieť Boha, aby ste boli ľudia plní šťastia a lásky, ľudia plní Boha.
Zostávam pri každom jednom z vás, preto, aby ste pochopili cenu večného života. Milujem vás!“


Toto je antikrist! Tu je vsunuté to, že aby sme videli samých seba ako Boha.

Pozrite si viac o doktríne antikrista tuná:
Kto je Antikrist zmienený v Biblii? – Katolícka Cirkev
Sedevakantistický kanál