Boží slovo na den 3.10. A.D. 2022

Jeden znalec Zákona povstal, aby přivedl Ježíše do úzkých, a zeptal se ho: „Mistře, co mám dělat, abych dostal věčný život?“ (Ježíš) mu řekl: „Co …
Stylita
Z denní liturgie
27. týden v mezidobí - Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.
Bratři! Divím se, že se od toho, který vás povolal v Kristově milosti, tak rychle uchylujete k jinému evangeliu. Ale to naprosto není nějaké jiné (evangelium)! To vás jen jistí lidé matou a rádi by překroutili evangelium Kristovo. Ale i kdybychom vám my sami nebo anděl z nebe …More
Z denní liturgie
27. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.
Bratři! Divím se, že se od toho, který vás povolal v Kristově milosti, tak rychle uchylujete k jinému evangeliu. Ale to naprosto není nějaké jiné (evangelium)! To vás jen jistí lidé matou a rádi by překroutili evangelium Kristovo. Ale i kdybychom vám my sami nebo anděl z nebe hlásali evangelium odchylné od toho, které jsme vám hlásali, buď proklet! Co jsem řekl, opakuji ještě jednou: Hlásá-li vám kdo evangelium odchylné od toho, které jste přijali, buď proklet! Snažím se teď, abych si získal přízeň u lidí? Anebo u Boha? Což se ucházím o to, abych byl pěkný u lidí? Kdybych ještě i teď chtěl být pěkný u lidí, nebyl bych Kristovým služebníkem. Prohlašuji vám, bratři, že evangelium, které jsem vám hlásal, není dílo lidské: já jsem ho nepřijal ani se mu nenaučil od nějakého člověka, ale ze zjevení Ježíše Krista.
Gal 1,6-12

Žalm:
Hospodin bude neustále pamatovat na svou smlouvu.
Nebo: Aleluja.

Oslavím Hospodina celým srdcem
ve sboru spravedlivých i ve shromáždění.
Veliká jsou Hospodinova díla,
ať o nich uvažují všichni, kteří je milují.

Skutky jeho rukou jsou věrné a spravedlivé,
spolehlivé jsou všechny jeho příkazy,
pevné navěky, navždy,
provedené v pravdě a právu.

Vykoupení seslal svému lidu,
sjednal navěky svou smlouvu;
svaté a velebné je jméno jeho.
Jeho chvála zůstává navždy.
Zl 111

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Nové přikázání vám dávám, praví Pán: milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Aleluja.
Jan 13,34

Evangelium:
Lk 10,25-37
tábor hoří dohořívá
Jdi a stejně jednej i ty!
Životní filozofie papeže Františka, kterou řk nepochopili.
Nebo´t protože oni mají v hlavinkách jen dogmata a
zjevení a pisipisi ř.c. Bible Svatá je neoblíbená.
Promluva z 11.5.2020 Jedinečné kázáni vašeho papeže Františka o Svatém Duchu.- 11.5.2020
Jeho ideály v praxi:Ke zdrojům papeže FrantiškaMore
Jdi a stejně jednej i ty!
Životní filozofie papeže Františka, kterou řk nepochopili.
Nebo´t protože oni mají v hlavinkách jen dogmata a

zjevení a pisipisi ř.c. Bible Svatá je neoblíbená.
Promluva z 11.5.2020 Jedinečné kázáni vašeho papeže Františka o Svatém Duchu.- 11.5.2020
Jeho ideály v praxi:Ke zdrojům papeže Františka