Martina Bohumila Lutherová
Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu;

kdo svého bratra tupí, propadne veleradě;

a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni


Tak to máme černé na bílém z úst našeho Spasitele.
Stojí to za to se o něco co nezměníme ,přít? Neee!
A tak se omlouvám všem duším, které jsem tupila,
které jsem zatracovala.....Odpusťe ubohé stařence.

p.s. nejmenuji hněv - protože jsem tak nemožná,že
se …More
Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu;

kdo svého bratra tupí, propadne veleradě;

a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni


Tak to máme černé na bílém z úst našeho Spasitele.
Stojí to za to se o něco co nezměníme ,přít? Neee!
A tak se omlouvám všem duším, které jsem tupila,
které jsem zatracovala.....Odpusťe ubohé stařence.

p.s. nejmenuji hněv - protože jsem tak nemožná,že
se hněvat neumím, nenosím v sobě zášť,ale hned
vše dle svého temperamentu si to vyřídím- a už
nic nevím.fakt...
Ahojte všeci děcka! 😇
U.S.C.A.E.
je ale hnev a hnev Apoštolské Knieža potvrdilo že je to v skutočnosti neutrálna vášeň: hnevajte sa ale nehrešte a to nechal zaznamenať Duch Svätý

ja si neviem predstaviť takého svätého Jána Zlatoústeho ako milo tepe nešváry od cisárskeho dvora nadol 😊 to bol Oheň
U.S.C.A.E.
Najviac ma ale inšpiruje to čo spravil istý Biskup z Myry. Árius sa rúhal tak nehanebne že to svätý Divotvorca nevydržal 😊.
Stylita
Dnes má svátek svatý Bohumil

Bogumilus
10. června, připomínka
Postavení: arcibiskup, ECMC
Úmrtí: 1182

Narodil se roku 1116 na hraběcí tvrzi Kozmin v Polsku. Otec Bohuchval Poraj si přál, aby jména dětí naznačovala, jaké by měly být. Rodiče zasvětili Bohumila Pánu a vyprošovali mu milost, aby mu byl svým životem milý. Na studie jej poslali do Hnězdna, kde ho vyučoval Oto, pozdější biskup …More
Dnes má svátek svatý Bohumil

Bogumilus
10. června, připomínka
Postavení: arcibiskup, ECMC
Úmrtí: 1182

Narodil se roku 1116 na hraběcí tvrzi Kozmin v Polsku. Otec Bohuchval Poraj si přál, aby jména dětí naznačovala, jaké by měly být. Rodiče zasvětili Bohumila Pánu a vyprošovali mu milost, aby mu byl svým životem milý. Na studie jej poslali do Hnězdna, kde ho vyučoval Oto, pozdější biskup bamberský. Bohumil byl nadaný, studoval i v Paříži a zvolil si kněžské povolání. Často si prý připomínal příkaz uváděný v Bibli na čtyřech místech: "Buďte svatí (či dokonalí) jako je ... nebeský Otec." (viz 1Pt 1,16; Mt 5,48; Lv 19,2 a 20,26)
Bohumil se stal knězem a cítil velkou odpovědnost za svěřené duše. Svůj život naplňoval smiřováním a modlitbou za ně. Byl zvolen biskupem a jmenován i arcibiskupem v Hnězdně. V biskupském úřadě usiloval o věrné plnění pastýřského úkolu, který po pěti letech zatoužil změnit v úkol modlícího se obětníka. Požádal tedy v roce 1172 papeže Alexandra III. o uvolnění z úřadu, aby mohl žít jako kamaldulský poustevník. Chtěl se tak dál podílet na záchraně duší, chtěl se více modlit za ty, kteří se nemodlí a klanět se Bohu za ty, kteří se mu neklanějí. Po 10 letech zemřel v ústraní jako řeholník ECMC.
zdroj: catholica.cz/?id=2554
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/10_04.htm

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Dodnes leží rouška na srdci Izraelitů, kdykoli se předčítá Mojžíš. Ale až se obrátí k Pánu, rouška bude odstraněna. Ten Pán je však duch; a kde je duch Páně, tam je svoboda. My všichni s nezakrytou tváří odrážíme jako v zrcadle velebnost Páně, a tak se přetvořujeme…More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/10_04.htm

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Dodnes leží rouška na srdci Izraelitů, kdykoli se předčítá Mojžíš. Ale až se obrátí k Pánu, rouška bude odstraněna. Ten Pán je však duch; a kde je duch Páně, tam je svoboda. My všichni s nezakrytou tváří odrážíme jako v zrcadle velebnost Páně, a tak se přetvořujeme stále víc a víc k zářivé podobě, jakou má on. (Působí to) duch Páně. Když jsme pověřeni tou službou, nenecháváme se ovládnout malomyslností, protože nám Bůh milosrdně pomáhá. A je-li přesto naše evangelium nesrozumitelné, pak jen těm, kteří jdou k záhubě. Nevěří, neboť bůh tohoto světa je zaslepil, takže nevidí jasně světlo evangelia o božské slávě Krista, Božího obrazu. Vždyť přece nehlásáme sebe, ale (kážeme, že) Ježíš Kristus je Pán, my však že jsme vaši služebníci kvůli Ježíši. Neboť Bůh, který řekl: 'Ať ze tmy zazáří světlo!', zazářil i v našem srdci, aby osvítil (lidi) poznáním Boží velebnosti, která je na Kristově tváři.
2Kor 3,15-4,1.3-6

Žalm:
Velebnost Páně bude sídlit v naší zemi.

Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh:
jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté.
Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí,
aby sídlila jeho velebnost v naší zemi.

Milosrdenství a věrnost se potkají,
políbí se spravedlnost a pokoj.
Věrnost vypučí ze země,
spravedlnost shlédne z nebe.

Hospodin též popřeje dobro
a naše země vydá plody.
Spravedlnost bude ho předcházet
a spása mu půjde v patách.
Zl 85

Evangelium:
Mt 5,20-26
Martina Bohumila Lutherová
My všichni s nezakrytou tváří odrážíme jako v zrcadle velebnost Páně,

a tak se přetvořujeme stále víc a víc k zářivé podobě, jakou má on
Martina Bohumila Lutherová
A je-li přesto naše evangelium nesrozumitelné, pak jen těm, kteří jdou k záhubě. Nevěří, neboť bůh tohoto světa je zaslepil, takže nevidí jasně světlo evangelia o božské slávě Krista,

Vidíte a jak potom mohou platit nařízení,
která jsou mimo Písmo Svaté? Nejsme
povinni tomu věřit, jestliže se jakkoliv
odlišují...a dělají Evangelium nesrozumi
telné....
Jen si promítněte co udělali teologové
z …More
A je-li přesto naše evangelium nesrozumitelné, pak jen těm, kteří jdou k záhubě. Nevěří, neboť bůh tohoto světa je zaslepil, takže nevidí jasně světlo evangelia o božské slávě Krista,

Vidíte a jak potom mohou platit nařízení,
která jsou mimo Písmo Svaté? Nejsme
povinni tomu věřit, jestliže se jakkoliv
odlišují...a dělají Evangelium nesrozumi
telné....
Jen si promítněte co udělali teologové
z Tajemství památky na poslední večeři?
Není třeba o tom mluvit .....

To Tajemsství má každý chovat ve svém srdci
podle míry poznání.
U.S.C.A.E.
to nie je pamiatka na poslednú večeru v gréčtine má pamiatka aj význam sprítomnenie deja to je nekrvavá obnova JEDNEJ Kalvárskej obety. Pamiatku na večeru z toho spravili heretici tí si fakt môžu spomínať len na tú časť s večerou iné im nezostáva 😊 a to tiež mali silne prepitujem "teológov"
U.S.C.A.E.
to varovanie svätého Petra teda Ducha Svätého ústami svätého Petra o Pavlových ťažko teologických listoch sa furtom furt napĺňa ale že celé Dejiny Cirkvi ono nebolo mierené len na ne ale svätý Pavol proste oplýval tou farizejskou jednoduchosťou v písomnom prejave samozrejme v úvodzovkách