Clicks813

5.7.2020 / Výzva kňazom, biskupom, kardinálom ... obráťme sa na pápeža, ako sv.Cyril a Metod (sv.prijímanie)

Drahí kňazi, biskupi, kardináli ...

Dnešný sviatok sv.Cyrila a sv.Metoda nám okrem radosti zo slovanskej liturgii - ktorú nám zvierozvestci priniesli - aj posilňuje v odvahe sa zjednotiť s pápežom a Svätou Stolicou.
Svätí slovanskí vierozvestci museli ísť až k pápežovi, aby nám slovanom vyprosili zrozumiteľnú liturgiu a tak im vďačíme nie len za liturgiu, ale aj príklad odvahy a porozumenia, lebo neostali sa prieť s germanskými klerikmi, ale radšej hľadali porozumenie u pápeža, ktorý rozhodol v prospech zrozumitelnej liturgie.

V dnešných časoch a zvlášť v tento ich sviatok máme od Boha posilu Ducha Svätého, ktorý osvetľuje náš rozum a dáva silu sa rozhodnúť pre vzájomné porozumenie, aby sme ho hľadali u pápeža a v Slove, ktoré nám Svätá Stolica zanecháva v prospech správnej úcty k najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.

Z toho dôvodu spomeňme si a uvažujme nad tým, čo nám zanechali naši cirkevní otcovia a ustanovenia, ktoré doposiaľ sú pre nás primárne a smerodajné. Pápež František v spojitosti so Svätou Stolicou nezrušil to, čo jeho predchodca sv.Pavol VI. ustanovil pre nás, keď sa vyjadril v dokumente “Memoriale Domini”.... že najvhodnejším a najbezpečnejším, či najúctivejším spôsobom sv.prijímania je do úst a nie do ruky; ani sv.Ján Pavol II., alebo Benedikt XVI. nezrušili, či nenariadili vhodnejší spôsob podávania sv.prijímania, ale len dali do kompetencie Konferenciám biskupov jednotlivých cirkevných provincíí, aby mohli rozhodnúť a podotýkam - so schválením Svätej Stolice, akým spôsobom sa bude prijímať primárne.

Ako viete na Slovensku pred Koronakrízou sa primárne podávalo sv.prijímanie do úst, ale počas krízy došlo k nedorozumeniu a to podobne ako v prípade germánskych a slovanských klerikov, ktorí sa preli o spôsobe vyjadrovania liturgie. Podľa verejných cirkevných správ (hovorcu KBS) doteraz KBS nepožiadali Svätú Stolicu o zmenu spôsobu sv.prijímania a oficiálne stanovisko KBS ani spoločným dokumentom neustanovila, aké bude primárne podávanie sv.prijímania. Aj ked sa oficiálne všetci biskupi nezhodli na rovnakom spôsobe podávania sv.prijímania, predsa sa jednotlivo vyjadrili vo svojich obežných listoch pre veriacich svojej diecézy. Niektoré listy obsahujú kontroverzné vyjadrenie, pretože jedni nepíšu o primárnom spôsobe podávania sv.prijímania, druhé píšu o podávania do rúk a potom je aj také, ktoré píše o podávania do rúk, ale prakticky podávajú aj do úst.

Drahí kňazi, biskupi, kardináli...
Pozrime sa na príklad svätých vierozvetcov ako riešili spory, ktoré mali s inými klerikmi. Neostali len pri vzájomných diskusiách, ale rozhodli sa obrátiť na Svätú Stolicu a podriadiť svoj rozum i vôľu nariadeniam pápeža. V tom bola ich svätosť. Nie, v presadzovaní vlastných záujmov, ale tých, ktorá Svätá Stolica nariadila pre náš národ, v ktorom žijeme a aj dnes potrebuje rovnako súlad a porozumenie.

Preto obráťme svoj zrak na Nich, napíšte pápežovi a Svätej Stolice, že máte záujem riešiť vnútorné spory v Cirkvi a to pod poslušnosťou voči Nim a prijímite to s pokorou ako naši svätí patróni sv.Cyril a sv.Metod. Nech pápež rozhodne, či môžeme prijímať Eucharistiu do úst ako to robili naši predkovia počas epidémie a to hygienickými lyžicami. Nech nám pápež dá povolenie keď máme vôľu ostať pri sv.prijímaní do úst. Nech vidí pápež, že sme ochotní sa podriadiť, ale zároveň aj vynaložiť všetkú silu na to, aby sv.prijímanie bolo s úctou, bezpečne a hygienicky.

Už sa nemôžeme spoliehať na krátky čas Koronakrízy, pretože vidíte sami ako sa to predlžuje a ešte do toho prichádzajú nové ohniská nákazy, nové vlny šírenia mutovaných vírusov, takže ani kontroverzné vakcíny nepomôžu k návratu do normálu, akého si pamätáme z pred Koronakrízy.

Vyberáme si úzku cestu, lebo široká cesta nás vedie k ľahostajnosti, vlastnej ctižiadostivosti, zhadzovania bremena-kríža na iných, spoliehanie sa na falošné nádeje, ktoré nám ponúkaju v technologii, ale úzka cesta nás vedie k poslušnosti a tá nám prináša istotu.

Preto vážení kňazi, biskupi, kardináli ... obráťte dnes svoj pohľad na svätých vierozveztcov a prijímite ich orodovanie, ktoré vo svojom povolaní z Neba nám posielajú. Nech nám v tom pomáha ich modlitba a naša modlitba k nim. Nech vzájomné porozumenie prebýva medzi nami na príhovor našej presvätej Patrónky Slovenska - Sedembolestnej Panny Márie. Tak nech Svätá Trojica - jediný Pán a Boh požehná naše úsilie, naše zdravie, našú úctu k Sviatostiam a napokon aj našu vlasť, domovinu, národ, v ktorom žijeme a plníme si svoje povinnosti z poslania, ktoré nám Ježiš Kristus vo svojej láske naplánoval.

5.7.2020 sviatok sv.Cyrila a sv.Metoda

Papa Francisco

Palazzo Apostolico

00120 Vaticano (Italy)

twitter.com/pontifex
ľubica
na ktorého pápeža? Sú dvaja.
Peter(skala)
Benediktovi :)
dalila
Benedikt nemá právomoc
Peter(skala)
nevadí... treba aj Benediktovi, lebo u neho je velká nádej, že podporí taký spôsob podávania Eucharistie