Clicks170
Stylita
9

Boží slovo na den 22.6. A.D.2020

Ježíš řekl svým učedníkům: „Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť podle toho, jak soudíte, budete sami souzeni, a jakou mírou měříte, takovou se naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém oku nepozoruješ? Nebo jak chceš říkat svému bratrovi: 'Dovol, ať ti vyndám z oka třísku', a sám máš ve svém oku trám! Pokrytče! Napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra.“
Mt 7,1-5
Kallistratos
Apredsatoci: Napsal jsi: Duchu Svätý vyndej Theodorá-Máriá z oka Team. Nech sa polepší. 😉

Na stranu druhou, pokud tam má Reklamu na ticho od Teamu : www.youtube.com/watch tak je to jen prospěšné. 😉
Kallistratos
Aha, tak už jsi to opravil apredsasatoci , nebyl to team, ale tram 😂
Stylita
sv. Eusebius
Eusebius, ep. Samosaten
22. června, připomínka
Postavení: biskup, mučedník
Úmrtí: 379
V Samosatě v Sýrii se stal biskupem. Obhajoval katolické učení proti ariánům. Když nastoupil arianský císař Valens, chtěl Eusebia poslat do vyhnanství v Trácii. Ten ale zavčas v přestrojení uprchl a putoval po Sýrii, Fénicii a Palestině, kde utvrzoval lid v pravé víře. Do svého biskupského sídla se …More
sv. Eusebius
Eusebius, ep. Samosaten
22. června, připomínka
Postavení: biskup, mučedník
Úmrtí: 379
V Samosatě v Sýrii se stal biskupem. Obhajoval katolické učení proti ariánům. Když nastoupil arianský císař Valens, chtěl Eusebia poslat do vyhnanství v Trácii. Ten ale zavčas v přestrojení uprchl a putoval po Sýrii, Fénicii a Palestině, kde utvrzoval lid v pravé víře. Do svého biskupského sídla se vrátil až za císaře Teodósia.
V roce 379 doprovázel nového biskupa Marina do města Dolichu a tehdy mu jedna ariánská žena hodila na hlavu cihlu. Zranění biskup Eusebius podlehl.
www.catholica.cz
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/12_01.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Královské.
Asyrský král Salmanasar vpadl do země, přitáhl k Samaří a obléhal ho tři roky. Devátého roku (vlády krále) Hošey dobyl asyrský král Samaří a odvlékl Izraele do vyhnanství do Asýrie; usadil ho v Chale a u řeky Chaboru v Gozanu a v městech médských. Stalo se to proto, že synové Izraele …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/12_01.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Královské.
Asyrský král Salmanasar vpadl do země, přitáhl k Samaří a obléhal ho tři roky. Devátého roku (vlády krále) Hošey dobyl asyrský král Samaří a odvlékl Izraele do vyhnanství do Asýrie; usadil ho v Chale a u řeky Chaboru v Gozanu a v městech médských. Stalo se to proto, že synové Izraele hřešili proti Hospodinu, svému Bohu, který je vyvedl z egyptské země, z moci faraóna, krále egyptského. Ctili cizí bohy, jednali podle obyčejů pohanů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele, i podle jiných obyčejů, které zavedli izraelští králové. Hospodin varoval Izraele a Judu skrze všechny své proroky a věštce: „Odvraťte se – pravil – od svého špatného chování a zachovávejte mé příkazy, má nařízení podle celého zákona, který jsem dal vašim otcům a který jsem vám sdělil skrze své služebníky proroky.“ Nechtěli však slyšet, byli vzdorovití jako jejich otcové, kteří nevěřili v Hospodina, svého Boha. Pohrdali jeho nařízeními a jeho smlouvou, kterou sjednal s jejich otci, i jeho výstrahami, kterými je varoval. Hospodin se na Izraele velmi rozhněval, vyhnal ho od své tváře, a zůstal jen kmen Juda sám.
2Kral 17,5-8.13-15a.18

Žalm:
Pomoz, Bože, svou pravicí a vyslyš nás!

Bože, odvrhl jsi nás, rozbil jsi naše šiky,
v hněvu ses od nás odvrátil.

Otřásl jsi zemí, rozštěpils ji;
zacel její trhliny, neboť kolísá.
Dal jsi zakusit svému lidu tvrdý úděl,
napojil jsi nás vínem, až se potácíme.

Přispěj nám na pomoc proti nepříteli,
vždyť lidská podpora je marná.
S Bohem si povedem udatně,
on rozdupá naše nepřátele.
Zl 60

Evangelium:
Mt 7,1-5

Církevní kalendář:
sv. Jan Fisher a Tomáš More
Ioannes Fisher et Thomas More
22. června, nezávazná památka
Postavení: mučedníci
Úmrtí: 1535
Jan Fisher byl profesorem a kancléřem university v Cambridge. V 35 letech se stal biskupem v Rochestru. Psal spisy na obranu víry proti bludům. Věnoval zvláštní péči chudým a nemocným.
Tomáš More se stal právníkem, oženil se a vychoval čtyři děti. Žil intenzívním duchovním životem i přesto, že byl ve službách krále pasován na rytíře, zvolen za mluvčího parlamentu, správcem dvou universit a zastával úřad lorda kancléře.
Oba, on i Jan Fisher, byli odsouzeni pro velezradu, jelikož odmítli podepsat prohlášení proti nerozlučitelnosti manželství a uznat svrchovanost krále Jindřicha VIII. nad církví. Popraveni byli v témže roce v Londýně.
více: www.catholica.cz
Theodorá-Máriá
Napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře vidět,

abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra
.“

Sami to nedokážeme! Svatého Ducha musíme prosit, aby nás samotné
usvědčoval z hříchu.
Když už nás usvědčí, je třeba hned neprodleně
jednat. Jak? Napravit z čeho nás Svatý Duch usvědčil.
😇 Nebojme se! Spolupráci se Svatým Duchem ničím
nenahradíme..... 😇
Theodorá-Máriá
Ještě si dovolí uvést z úryvek z Ochridského Prologu.
Je to udrčitě pro nás všechny ,nikdo není vyjímka
každému se to může stát-záleží co s tím kdo udělá.
zde:O ZÁHUBĚ VŠECH KTEŘÍ LŽIVĚ SVĚDČÍ
apredsasatoci
Duchu Svätý vyndej Theodorá-Máriá z oka tram. Nech sa polepší. 😉
Theodorá-Máriá
Děkuji! /blnoňu 😂/
Theodorá-Máriá
Oba s kalistrátem jen svědčíte o tom, že ve vás Pravda není.
Zvednuté ukazováčky, závist, vás zničí.