Victory
1.1K

BKP: Co Bůh říká k sodomii a transsexualismu

video: BKP: Co Bůh říká k sodomii a transsexualismu | BKP: Co Bůh říká k sodomii a transsexualismu BKP: Co Bůh říká k sodomii a transsexualismu – VIDEO Byzantine Catholic Patriarchate BKP: Co Bůh říká k sodomii a transsexualismu BKP: Co Bůh říká k sodomii a transsexualismu BKP: Co Bůh říká k sodomii a transsexualismu

Boží postoj je dnes v přímém protikladu k postojům mnohých církevních prelátů. Německý biskup Dieser se veřejně vyjádřil: „Homosexualita není hříchem. Homosexualita není žádné Boží nedopatření, ale je Bohem chtěná ve stejné míře jako stvoření samotné: ‚Viděl (Bůh), že je to dobré,‘ jak čteme v příběhu stvoření.“ Tato Dieserova interpretace Bible je hrubá lež! Homosexualita je hřích, a proto v žádném případě není Bohem chtěná. Bůh ji nestvořil, nazývá ji ohavností a potrestal za ni Sodomu a Gomoru.

Bůh skrze apoštola Petra varuje: „Také města Sodomu a Gomoru odsoudil k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu budoucím bezbožníkům.“ (2Pt 2,6) Podobné Boží varování lidstvu bylo dáno i skrze apoštola Judu: „Podobně jako oni i Sodoma, Gomora a okolní města se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti, a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně.“ (Juda 7) Tedy Bůh za hřích sodomie trestá nejen časným, ale hlavně věčným ohněm! Proto před tímto těžkým hříchem naléhavě varuje.

Biskup Dieser a jemu podobní církevní lháři se zaštiťují heretickou exhortací Amoris laetitia. Mají stejného ducha apostaze, jakého nyní v církvi prosazuje pseudopapež František Bergoglio. On se ale odvolává, že jen realizuje II. vatikánský koncil a jeho aggiornamento s duchem tohoto světa.

Boží slovo ukazuje na kořeny homosexuality, kterými jsou nevěra v Boha a modlářství (viz Ř 1,18n).

Biskup Dieser rovněž prosazuje transsexualismus. Do médií řekl: „Když pohlaví při narození dítěte není jednoznačné, má se to zaznamenat i do záznamu o křtu. Chci lidem pomoci, aby se mohli sami v průběhu života rozhodnout, kým chtějí být.“

Dieser se v této zločinné manipulaci může plně odvolávat na pseudopapeže Františka, který líbá nohy transsexuálovi a dává to jako precedent celé církvi. Bergoglio do procesu synodality zařadil tzv. naslouchání. Jde ale právě o naslouchání transsexuálům, homosexuálům a osobám LGBTQ. Místo toho, aby je Bergoglio vybídl k pokání kvůli spáse jejich duší, zavedl legalizaci a privilegování této hříšné anomálie. Stejný cíl sleduje i svým synodálním procesem. Tím se tvrdě postavil proti Božímu zákonu i Božím přikázáním.

Biskup Dieser není jediným biskupem katolické církve, který po vzoru Bergoglia prosazuje zločiny proti lidskosti na bezbranných dětech propagací přeoperovávání pohlaví. Z dětí se tak stávají duševní i fyzičtí mrzáci. Tyto oběti současné církevní demagogie podstupují nezvratnou změnu a nemohou už být tím, čím je Bůh stvořil, tedy mužem či ženou.

Kromě německých biskupů i Biskupská konference Austrálie tvrdě prosazuje transsexualismus v církevních školách. Vyjádřili se: „Pohlaví jednotlivců se může v čase a v různých kulturách měnit. Přísné kulturní stereotypy dvou pohlaví – muže a ženy – jsou proto nešťastné a nežádoucí.“ Toto šokující tvrzení je hrubou lží. Je v rozporu s rozumem i svědomím i s přirozenou morálkou a Božími přikázáními a zákony.

Navíc takto zmrzačení lidé se stávají médii nečistých démonů. Kdo tyto ubožáky na katolické škole neprivileguje, je z ní vyhozen. Precedentem je Irsko. Dne 5. září 2022 byl učitel Burke ve škole zatčen. Policie ho odvedla přímo k soudu, který ho odsoudil do vězení. Důvodem bylo, že nenazval chlapce, který prý prodělává proces přeměny na děvče, jako děvče, ani nepoužil aspoň termín „ono“. Je vězněn na neurčitou dobu, dokud nezmění svůj postoj.

Ptáme se: Trestem za nerespektování transsexualismu je doživotní vězení? Církevní preláti ani František se tohoto hrdiny víry nezastanou. Proč? Protože sami tento proces sebezničení církve i lidstva etapovitě prosazují.

Ptáte se, jaký je Boží postoj ke kněžím a biskupům včetně apostaty Františka, kteří prosazují sodomii a transsexualismus? Každý biskup i každý kněz, který tyto velmi těžké hříchy proti lidské přirozenosti prosazuje, se tím samým vyloučil z Tajemného Těla Kristova – církve. Je na něm Boží prokletí (Gal 1,8-9). Každý věřící, který chce být spasen, se musí od takového církevního apostaty a zrádce Krista radikálně oddělit. Pokud tak neučiní, podílí se na vzpouře proti Bohu. Jestliže v tomto stavu zemře, bude věčně zavržen. Proto Bůh tak naléhavě vybízí k pokání a trestá anathemou a prokletím církevní Jidáše, kteří dnes okupují nejvyšší úřady.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
12. 9. 2022