Victory
350

BKP: Františkova propagace tzv. zadýmování, tedy vzývání démonů v chrámu v Kanadě – co ale říká Bůh?

Bergoglio veřejně propaguje pohanský rituál – vzývání démonů při zadýmování – a navíc ho zavádí přímo do katolických chrámů! Toto znesvěcování chrámu se pokrytecky nazývá očistou! Je to plnění jeho programu, vytyčeného už na tzv. Synodě o Amazonii. Zde naprogramoval zavádění pohanských, tedy satanských prvků a praktik do svaté liturgie. Je to vrcholné rouhání, hřích proti prvnímu přikázání a de facto odstranění ustavičné oběti, před kterou varuje prorok Daniel a kterou připomíná Ježíš několik dní před svou výkupnou smrtí (Mt 24,16).

Vnitřní proces apostaze oficiálně započal II. vatikánským koncilem. Ten nejenže otevřel dveře herezím neomodernismu, ale dokumentem Nostra aetate započal destruktivní proces synkretismu s pohanstvím. Jan Pavel II. tento program vtělil a roku 1986 svolal pohany do Assisi. V jednotě s nimi se modlil k tzv. společnému bohu s plným vědomím, že pohané se modlí ne k Bohu, ale k démonům a ďáblu. Tím vnesl prokletí na celou církev.

II. vatikánský koncil zasáhl i do liturgického prostoru a obrátil kněze s oltářem zády ke svatostánku. Nastala desakralizace interiéru chrámů. Nyní plán Bergogliova synodálního procesu zahrnuje už přímo satanizaci chrámů. Jeho cílem je převést katolickou církev do antikristovské struktury New Age, kde už není uctíván Bůh, ale démoni.

Intronizací démona Pačamamy Bergoglio svolal prokletí na katolickou církev i lidstvo. Zevnějškově se to projevilo Bergogliovým zahájením tzv. pandemie uzavřením chrámů a fanatickým heslem „vakcíny pro všechny“ s ďábelským sloganem „je to projev lásky“.

Nyní, před další etapou plánované vakcinace, která má být spojena s Velkým resetem, Bergoglio vnáší další mrak prokletí na katolickou církev i svět. Záměrně jede do Kanady a pod rouškou tzv. odprošování domorodců sleduje konkrétní cíl, a to propagaci pohanského satanismu přímo v chrámu. Naplánoval k tomu pohanský rituál tzv. zadýmování. Ve skutečnosti jde o duchovní znečištění chrámu svoláváním démonů.

Za to vše by měli katolíci konat účinné pokání, jehož prvním krokem je oddělení se od zjevného heretika a jeho cesty, která je vzpourou proti Trojjedinému Bohu a končí v pekle. To dnes už vidí i slepý. Katolíci jsou povinni konat pokání za to, že k jeho zločinům mlčí, přestože už veřejně prosazuje satanismus! Copak katolíci neznají první přikázání? Copak neví, že se nemohou podřizovat tomu, kdo se podřizuje démonům a ďáblu a Boha veřejně uráží a vysmívá se Mu? Jednotou s tímto arcikacířem, který uzurpuje nejvyšší úřad v církvi, na sebe svolávají prokletí a vytínají se z Tajemného Těla Kristova.

I dnes praví Hospodin, Bůh zástupů, Bůh Izraele: „Proč sami sobě působíte tak veliké zlo? .... Urážíte mě..., když pálíte kadidlo jiným bohům... Vytínáte sami sebe a stanete se vy – členové katolické církve – zlořečením a potupou mezi všemi národy země.
Je hrozná realita vytínat sami sebe z Tajemného Těla Kristova! Důsledkem toho je skutečně zlořečení, prokletí spojené s duchovní slepotou. Uvědomujete si tyto strašné důsledky pro vlastní spásu, drazí katolíci?

Vážení biskupové a kněží, je arciheretik a kacíř Bergoglio, který veřejně propaguje pohanství, sodomii a likviduje všechny Boží přikázání, pravým papežem? Jestli on je pravým papežem, pak už jste spolu s ním odpadli od pravého Boha! Copak už nedovedete odlišit cestu do nebe od cesty do pekla? Bergoglio se veřejně rouhá Bohu, proč mu na to kýváte a tvoříte s ním jednotu? Pro bergogliánskou sektu už první Boží přikázání, ale ani ta ostatní, neexistují.

Skrze proroka Bůh opětovně varuje: „Uráželi mě, když chodili pálit kadidlo a sloužit jiným bohům, které neznali...“ Bůh takové pálení kadidla, takové zadýmování, nazývá ohavností: „Nedopouštějte se té ohavnosti, kterou nenávidím....“ (Jer 44,3.4b) Bergoglio se ale této ohavnosti dopouští a navíc z ní činí zločinný precedent.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

28. 7. 2022