Victory
797

BKP: Neplatné zrušení trestu pro zednáře Janem Pavlem II. a důsledky

video: BKP: Neplatné zrušení trestu pro zednáře Janem Pavlem II. a důsledky | BKP: Neplatné zrušení trestu pro zednáře Janem Pavlem II. a důsledky BKP: Neplatné zrušení trestu pro zednáře Janem Pavlem II. a důsledky – VIDEO Byzantine Catholic Patriarchate BKP: Neplatné zrušení trestu pro zednáře Janem Pavlem II. a důsledky BKP: Neplatné zrušení trestu pro zednáře Janem Pavlem II. a důsledky BKP: Neplatné zrušení trestu pro zednáře Janem Pavlem II. a důsledky

Jan Pavel II. roku 1983 potvrdil změny v Kodexu, a tím přijal do církve zednáře. Zvláště v Itálii je jich mnoho. Zrušení církevní exkomunikace bylo zločinem nejen vůči církvi, ale i vůči samotným zednářům. Jan Pavel II. jim tím zablokoval cestu pravdivého pokání, tedy věčnou spásu. Mnozí zednáři žijí v klamu, že se nyní už mohou pokládat za katolíky, ač svou duši ve vstupním zednářském obřadu upsali ďáblu. V důsledku by jim měl být proto odmítnut i katolický pohřeb. Dnes už zednáři ovládají Vatikán především skrze svého důvěrníka, kterým je pseudopapež František Bergoglio.

Jestli chce někdo ze zednářů spasit svou duši a nechce jít do pekla, tedy do věčného utrpení, které nikdy nekončí, musí činit pravdivé pokání, a proto musí vědět, že rozhodnutí Jana Pavla II. je neplatné. V hodině smrti a před Božím soudem mu nepomůže, když se bude odvolávat na tento falešný dokument.

Zednářská organizace vyžaduje od svých členů jednotlivé stupně zasvěcení. V určitém stupni se už musí výslovně odřeknout Krista a zasvětit ďáblu. Pro všechny zednáře proto dále platí trest exkomunikace latae sententiae. Zároveň na sebe stáhli i Boží anathemu, tedy vyloučení z Tajemného Těla Kristova. Boží anathema (Gal 1,8-9) dopadá za hlásání či přijetí jiného evangelia než toho, které Kristus hlásal a poslal hlásat apoštoly.

Antievangelium zednářů popírá spasitelnou víru v její podstatě, a zároveň popírá i základy morálních principů a Božích přikázání. Není možné sjednotit cestu, která vede do věčné záhuby, s cestou Kristova evangelia, která vede do věčného života. To je absolutní nonsens. Tato organizace uctívá a slouží jinému bohu, ve skutečnosti ďáblu.

Každý její člen, pokud neučiní včas pokání a zemře v zatvrzelosti, bude věčně zavržen. Toto vyjádření se zakládá na samotné podstatě evangelia. Z tohoto slova bude v hodině smrti souzen každý pokřtěný i nepokřtěný zednář. Ježíš každému z nich nyní říká své věčně platné slovo: „Pokud nebudete činit pokání, všichni zahynete.“ (Lk 13,3)

Tím, že Jan Pavel II. zrušil exkomunikaci na zednáře, dopustil se hrubého zločinu proti podstatě evangelia. Je veřejně známo, že si každý zednář při vstupu do této organizace nechá položit meč na šíji. To symbolizuje, že je ochoten za věrnost protibožskému učení a programu ztratit své svědomí, popřít zdravé principy rozumu, a dokonce obětovat i život. Pokud nedodrží svůj slib, je si vědom, že se tato organizace postará o jeho morální či fyzickou likvidaci.

Vložení meče blízko krku je gestem spojeným s přísahou. Při ní každý zednář sám sebe proklíná za případnou zradu přísahy. Jde o gesto antikřtu, tedy o veřejné zřeknutí se jediného Spasitele, Ježíše Krista. Dá se přirovnat k antikřtu císaře Juliána Odpadlíka (4.stol.), který na sebe nechal lít krev býka. Cesta zpět není tak lehká, i když si dotyčný nebyl při slibu plně vědom důsledků. Co se týče pokání, nestačí se jen slovem zřeknout ducha a programu této organizace, ale je třeba udělat adekvátní antigesto, a to aspoň před dvěma svědky.

Bývalý zednář, který koná pokání, musí počítat s tím, že ďábel a jeho služebníci budou usilovat i o jeho fyzickou smrt. Musí to vzít vážně na vědomí jako součást pravdivého pokání, které mu ale zabezpečí věčnou spásu, tedy věčný život a záchranu před věčnými mukami v pekle.

Tu nemluvíme o vyšších zasvěceních, kdy se už zednář de facto stává médiem démonů a ďábla a není už schopen, snad na nějaké výjimky, konat pokání. Takový už je žijícím kandidátem pekla, který má za cíl uvrhnout do něj co nejvíce duší.

Tedy to, že Jan Pavel II. zrušil církevní exkomunikaci na zednáře skrze tzv. úpravu v novém kodexu, je ze strany tohoto papeže velkou zradou. V den jeho tzv. beatifikace, 1. května 2011, na něj byla zveřejněna posmrtná Boží anathema za jeho zločiny proti Kristovu evangeliu, především za jeho apostatická gesta v Assisi roku 1986.

A co se týče zednářů: Prosíme vás, opusťte tuto cestu, vedoucí do věčné záhuby! Každý z vás ať si osobně uvědomí, že má nesmrtelnou duši. My nechceme, aby skončila v pekle.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

13. 7. 2022