Clicks358
Victory

Rozjímání nad J 15,26

Až přijde Utěšitel, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.

Ježíš večer před svou smrtí, když se loučí s apoštoly, několikrát mluví o Duchu svatém.

„Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.“ (J 14,15-17)

„Toto vám pravím, dokud jsem s vámi. Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.“ (J 14,25-26)

„Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud: Hřích v tom, že ve mne nevěří; spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mne nespatříte; soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to neunesli. Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.” (J 16,7-13)

O Duchu svatém mluví také list Římanům 8,1-16; kapitola končí slovy: „Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.“

Dva týdny si budeme připomínat, že Duch svatý vydává svědectví o Ježíšovi. Duch Boží přišel v den Letnic, ale Ducha svatého máme vzývat často, v různých situacích, obzvlášť když prosíme o světlo k rozhodnutí. V modlitbě k Duchu svatému pronášíme čtyři prosby: aby Duch svatý přišel: „Přijď!“ dále: „naplň nás“, „očisti“ a „spas“. Tyto čtyři prosby si můžeme k našemu užitku připomínat v krátkém povzdechu víry. Jsou obsaženy v modlitbě „Králi nebeský“. O Ducha svatého prosme zvláště každý den kolem deváté hodiny, protože o deváté hodině v den Letnic Duch svatý sestoupil na apoštoly. Zvláště pak si připomínejme tuto událost každou neděli a prosme o nové a nové naplnění Duchem Božím pro nastávající den. I v liturgii prosíme o Ducha svatého v epiklézi, aby sestoupil na nás a také na posvěcené dary a zpřítomnil tajemství Kristovy smrti. Je třeba vědět, že křesťan je chrámem Ducha svatého. To je velká důstojnost. Není mrtvým chrámem, ale živým chrámem Ducha svatého. Duch svatý, Duch pravdy, má proniknout naše myšlení, naši vůli i naše city, jinak je proniká duch světa a vede nás na cestu klamu.

Ve slově života budeme zvláště prosit o to, aby Duch svatý skrze nás vydával svědectví o Ježíšovi, protože my jsme duchovně slepí, duchovní věci nechápeme, a tím méně Boží tajemství, i když je ústy vyznáváme. Právě Duch svatý nás má uvádět do hlubšího a hlubšího poznání Ježíše Krista, Jeho přítomnosti v nás i Jeho vykupitelské smrti, kterou přinesl za každého z nás osobně, aby nám otevřel bránu do věčného života. Tou úzkou cestou do života věčného je právě Kristova smrt. Ježíš v poslední chvíli zvolal: „Otče, do Tvých rukou vydávám svého ducha.“ V listě Římanům je řečeno, že „Duch Boží dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.“ A dále: „Přijali jsme Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!“

V slově života, které budeme opakovat, je Duch svatý nazván Utěšitelem nebo Přímluvcem: „Až přijde Utěšitel, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.“ V listě Římanům je řečeno, že Duch svatý se za nás přimlouvá vzdechy nevyslovitelnými (Ř 8,26).

A proč je Duch svatý zároveň i Utěšitelem? Každý člověk, který hledá pravdu a bojuje proti lži a zlu, si často připadá úplně bezmocný, zdá se mu, že zlo a lež ho zcela zavalí. Každý potřebuje povzbuzení, aby nezůstal paralyzován. Potřebuje útěchu, aby se nevzdal na této cestě za pravdou, jejímž cílem je život věčný. A právě zde působí Duch svatý, který nejenže povzbuzuje a utěšuje, ale On také vydává svědectví o Ježíšovi. On to je, kdo osvítí naši mysl při četbě Písma, životů svatých anebo v konkrétní životní situaci a dá pravou moudrost k vydání svědectví o Ježíšovi, v Němž je naše vítězství nad hříchem i nad smrtí. Duch svatý nás uvádí do plné pravdy. Jen v Duchu svatém můžeme povědět: „Ježíš Kristus je Pán!“ (1Kor 12,3)

Subscribe to BCP newsletters
mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8