Clicks364
Stylita
2

Boží slovo na den 6.5. A.D. 2021

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila.“
Jan 15,9-11
Stylita
Dnes má svátek svatý Jan Sarkandr

Ioannes Sarkander, 17.3.
6. května, nezávazná památka
Postavení: kněz a mučedník
Úmrtí: 1620
Patron: Moravy; pro zachovávání zpovědního tajemství

Narodil se 20. 12. 1576 ve Skočově na Těšínsku ve Slezsku. Jednalo se o území národnostně smíšené, ale Sarkandrova rodina byla česká. Jeho otcem byl Řehoř Matěj a matka Helena byla podruhé provdána. Po smrti otce r. …More
Dnes má svátek svatý Jan Sarkandr

Ioannes Sarkander, 17.3.
6. května, nezávazná památka
Postavení: kněz a mučedník
Úmrtí: 1620
Patron: Moravy; pro zachovávání zpovědního tajemství

Narodil se 20. 12. 1576 ve Skočově na Těšínsku ve Slezsku. Jednalo se o území národnostně smíšené, ale Sarkandrova rodina byla česká. Jeho otcem byl Řehoř Matěj a matka Helena byla podruhé provdána. Po smrti otce r. 1589 se rodina přestěhovala do Příbora, k Matouši Vlčovskému, který byl synem z prvního manželství. Jan měl ještě tři bratry a sestru. V Příboru navštěvoval farní školu a v 17 letech odešel na vyšší latinská studia do Olomouce. Po čtyřech letech pokračoval ve studiích v Praze. Po roce začal studium teologie ve Štýrském Hradci, které po dvou letech přerušil. Ve Velkém Meziříčí 3. 9. 1606 uzavřel svatební smlouvu s Annou Plachetskou. Není jisté, zda k svatbě vůbec došlo, do roka mu Anna zemřela a on 22. 12. 1607 přijal nižší svěcení. V breviáři se předpokládá, že jako vdovec. Po dokončených studiích 22. 3. 1609 přijal kněžské svěcení v Brně.
Tehdy byla jen jediná moravská diecéze a on pak působil na sedmi jejích místech. Osudným se mu stalo působení v Holešově, kde sídlil katolický hejtman Ladislav Popel z Lobkovic, který o Jana požádal. Jan tam r. 1616 nastoupil na faru po evangelickém faráři a brzy získal zpět ke katolické víře 250 farníků, kteří před tím byli protestanty. Tenkrát k úkolům faráře patřilo i vybírání desátků a to se stalo příčinou sporu s protestantským šlechticem Václavem Bítovským z Bítova na Bystřici pod Hostýnem.
Pražskou defenestrací v r. 1618 začalo napjaté období českých dějin. Morava se k českému stavovskému povstání přidala až v květnu 1619. Se sesazením Ladislava Popela z Lobkovic, který nad Janem Sarkandrem držel ochranou ruku, došlo k vypovězení jezuitů ze země. Skryté nepřátelství propukalo plnou silou a Jan na radu farníků opustil Holešov. Se souhlasem kroměřížského probošta odjel v červnu toho roku na pouť k Panně Marii Čenstochovské do Polska. Byl vroucím ctitelem Panny Marie a s její pomocí vytrval v dobrém až do konce. Po měsíčním poutním pobytu odešel na Lobkovické statky do Rybníka u Ratiboře. Zatím došlo k propuštění Popela z Lobkovic a ten po Janovi chtěl, aby se vrátil do Holešova. Jan předpokládal, že to nebude k prospěchu farníkům, protože tím rozjitří nekatolíky, kteří už obsadili faru. Přál si jít na místo zámeckého kaplana Tučka, a ten aby šel na jeho bývalou faru. Lobkovic s tím nesouhlasil a Jan se v listopadu 1619 vrátil do Holešova.
Na jaře pak vpadlo na Moravu na čtyři tisíce polských kozáků zv. "lisovčíci" po Alexandru Lisowském. Byli posláni polským králem Zikmundem III. jeho švagru Ferdinandovi II. Oni však cestou přepadávali hrady, městečka a loupili. Jan, ve snaze uchránit Holešov, jim vyšel 5. 2. 1620 naproti v čele eucharistického průvodu. Kozáci, vidouce katolického kněze s nejsvětější svátostí, seskákali s koní, poklonili se a Holešovu se vyhnuli.
Moravští stavové pak pojali podezření, že Jan při návštěvě Polska vyjednal ve Varšavě poslání kozáků na Moravu. Tam ale nebyl, záležitost měl ve skutečnosti na svědomí generál Michal Althan. Jan byl přesto zatčen a od 13. do 18. 2. 1620 v Olomouci čtyřikrát vyslýchán. Při druhém až čtvrtém výslechu na něm použili tzv. útrpného práva a krutě ho mučili i za to, že do obce vracel katolickou víru.
V desetičlenné vyšetřovací komisi byl jediný katolík, soudce Jan Scintila, který dodatečně učinil podrobný zápis. Podle jeho protokolu protestanští soudci mu mimo jiné položili otázku: "Nevěděls o tom nic ze zpovědi od svého pána?" On na ni odpověděl: "Nic nevím, ale i kdyby mi bylo něco o tom ve zpovědi prozrazeno, vše je zpečetěno svátostí."
Při čtvrtém výslechu jej nataženého pálili na bocích a když louče zhasly, Ctibor Ž. a Beneš P. poradili mučení, které prý viděli v Uhrách. Kat dle jejich návodu smočil peří v síře a ve smole a zapálené kousky házel Janovi na prsa a na ramena, ale ani tím způsobem z něj nic nedostali. Z jeho úst jen jako střelná modlitba vycházela slova: "Ježíš, Maria, Anna!"- jakoby z nich čerpal sílu. Začali to přičítat kouzlům a podnikli své antičáry. Kat oholil Janovi tělo, ostříhal mu nehty na všech končetinách, přidal vlasy a vousy, pak to zapálil a zbylý prášek rozmíchaný s vodou ho donutili pít, aby moc domnělých kouzel ochromili. Po třech hodinách mučení, při němž krev tekla po zemi a bylo vidět jeho útroby, ho s vymknutými údy biřici odvázali ze skřipce a nechali svému osudu s nadějí na jeho brzkou smrt.
Později ho přenesli do vězení, kde k němu měli přístup olomoučtí katolíci. Zhrozili se jeho těla a rozplakali se nad ním. A on se je snažil utěšovat šeptajíce v bolestech: "Oplývám radostí... Mám velkou útěchu..." Ta radost pramenila z vědomého spojení s Bohem a Marií, kteří mu s přímluvou Anny pomáhali vytrvat v nejtěžších chvílích. Chtěl být absolutně věrný ve svém povolání, a tak prosil o pomoc s obracením listů breviáře, který se i tam modlil. Když byl sám, obracel si při modlitbě jeho listy jazykem. A tak plný lásky se dožil svého šťastného dne 17. března, kdy pro následky mučení odevzdal svou duši Bohu.
Po smrti byl pohřben v Předhradí, odkud byly později jeho ostatky slavnostně přeneseny do Olomouce a jsou uloženy v katedrále sv. Václava. Jeho památka stanovená na den jeho smrti byla v českých zemích přenesena na den jeho beatifikace 6. 5. protože v březnu je období postní a památka světce by nemohla být slavnostní.
Blahořečen byl v roce 1860 a kanonizován při návštěvě Jana Pavla II. v Olomouci 21. 5. 1995.
zdroj: catholica.cz/?id=1387
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/05velikonoce/05_04.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Když se (o obřízce na sněmu) dlouho tak a onak rokovalo, vstal Petr a promluvil k (apoštolům a starším): „Jak víte, bratři, Bůh už dávno mezi vámi rozhodl, aby pohané uslyšeli slovo evangelia z mých úst, a tak aby přišli k víře. A Bůh, který zná srdce, dosvědčil jim (svou přízeň) tím, že jim udělil …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/05velikonoce/05_04.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Když se (o obřízce na sněmu) dlouho tak a onak rokovalo, vstal Petr a promluvil k (apoštolům a starším): „Jak víte, bratři, Bůh už dávno mezi vámi rozhodl, aby pohané uslyšeli slovo evangelia z mých úst, a tak aby přišli k víře. A Bůh, který zná srdce, dosvědčil jim (svou přízeň) tím, že jim udělil Ducha Svatého právě tak jako nám. Nedělal tedy žádný rozdíl mezi námi a mezi nimi, když jim vírou očistil srdce. Nuže, proč nyní pokoušíte Boha tím, že učedníkům navlékáte chomout, který nedovedli snést ani naši otcové, ani my? Vždyť jsme přesvědčeni, že spásy docházíme milostí Pána Ježíše my stejně jako oni.“ Celé shromáždění mlčelo a poslouchalo Barnabáše a Pavla, když podrobně vypravovali, jak veliká znamení a divy vykonal Bůh jejich prostřednictvím mezi pohany. Když přestali mluvit, ujal se slova Jakub: „Bratři, poslyšte mě! Šimon vypravoval, jak Bůh udělal první krok, když si chtěl z pohanů získat lid pro sebe. S tím souhlasí slova proroků. Je totiž psáno: `Potom znovu postavím rozpadlou Davidovu chýši, z trosek ji zase vystavím a do výše vyženu, aby i ostatní lidé hledali Pána, a všechny národy, které nesou jméno po mně. Tak praví Pán, který to vykoná. Je to rozhodnuto od věčnosti.' Proto já soudím toto: Nenakládejme pohanům, kteří se obracejí k Bohu, žádná zbytečná břemena. Jenom jim písemně nařiďme, aby se vyvarovali všeho, co je poskvrněno modlářstvím, (dále) smilstva, masa z udušených zvířat a požívání krve. Neboť Mojžíš má od dávných časů po městech své kazatele v synagogách, kde se předčítá každou sobotu.“
Sk 15,7-21

Žalm:
Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.
Nebo: Aleluja.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
zpívejte Hospodinu, všechny země!
Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno!

Rozhlašujte den po dni jeho spásu.
Vypravujte mezi pohany o jeho slávě,
mezi všemi národy o jeho divech.

Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje.
Upevnil svět, aby nekolísal:
národy řídí podle práva.
Zl 96

Evangelium:
Jan 15,9-11