Clicks764
Stylita
6

Boží slovo na den 26.4. A.D. 2021

Ježíš řekl: „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otevře a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když všechny své ovce vyvede, jde před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím však nikdy nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“ Ježíš jim pověděl toto přirovnání, ale oni nepochopili, co jim tím chce říci. Ježíš proto řekl znovu: „Amen, amen, pravím vám: Já jsem dveře k ovcím. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neuposlechly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a aby ho měly v hojnosti.“
Jan 10,1-10
Krásný pokojný den
Mne nezajímají nějací troufalí vlci jakéhokoli druhu, ale slova KRISTA: "Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu."

Člověk věřící by měl být světlem a učit se světlo vytvářet a ne se pořád ošívat a drbat a ohlížet po zlu jestli mu zrovna neolizuje paty. Jinak dopadne jako nepokojný řidič, který místo aby koukal na cestu, tak šmátrá po bezpečnostním pásu …More
Mne nezajímají nějací troufalí vlci jakéhokoli druhu, ale slova KRISTA: "Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu."

Člověk věřící by měl být světlem a učit se světlo vytvářet a ne se pořád ošívat a drbat a ohlížet po zlu jestli mu zrovna neolizuje paty. Jinak dopadne jako nepokojný řidič, který místo aby koukal na cestu, tak šmátrá po bezpečnostním pásu jestli je dockvaklý, prověřuje jestli mu nevypadla peněženka z levé kapsy a jestli je řidičák na svém místě a spol.... Řidič by se měl věnovat jízdě ..... jinak si natluče nos a křesťan také, jen jiným způsobem. Cílová destinace je jasná....😉
Lenka Morana Moranova
Za cizím však nikdy nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. On volá své ovce jménem a vyvádí je na pastvu. .... nejenže je vyvede na pastvu, ale jistě zabrání vlkům, aby je připravili o život, ten věčný. Zbytečně se nestrachujme, když vidíme tolik vlků pohromadě. Ježíš je s námi. Syťme se Božím slovem, ať máme sílu, Božího Ducha porozumět, ať nemáme prázdné lampy.
Martina Bohumila Lutherová
Já jsem přišel, aby měly život a aby ho měly v hojnosti.“

Ten Život je v přítomném okamžiku, ne předtím,
ne potom. Právě teď tě Pane Ježíši chválím,
velebím tvé svaté jméno a děkuji za to, že ti
patřit smím.
😇
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/05velikonoce/04_01.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Apoštolové a bratři v Judsku se dověděli, že i pohané přijali Boží slovo. Když pak Petr přišel do Jeruzaléma, věřící obrácení ze židovství mu dělali výčitky a říkali: „Vešel jsi k lidem neobřezaným a jedl jsi s nimi!“ Petr jim tedy začal po pořádku vykládat: „Byl jsem v městě Joppe a modlil jsem se. Tu …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/05velikonoce/04_01.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Apoštolové a bratři v Judsku se dověděli, že i pohané přijali Boží slovo. Když pak Petr přišel do Jeruzaléma, věřící obrácení ze židovství mu dělali výčitky a říkali: „Vešel jsi k lidem neobřezaným a jedl jsi s nimi!“ Petr jim tedy začal po pořádku vykládat: „Byl jsem v městě Joppe a modlil jsem se. Tu jsem ve vytržení spatřil vidění: něco se snášelo z nebe. Podobalo se to velkému prostěradlu, které je spouštěno za čtyři cípy, a přišlo to až ke mně. Když jsem se na to důkladně podíval, spatřil jsem pozemské čtvernožce, zvěř, plazy a nebeské ptáky. Uslyšel jsem také, jak mi nějaký hlas říká: `Vzhůru, Petře, zabíjej a jez!' Já jsem odpověděl: `Ani za nic, Pane! Ještě nikdy jsem nevzal do úst nic poskvrněného nebo nečistého!' Ale ten hlas z nebe promluvil podruhé: `Co Bůh prohlásil za čisté, o tom neříkej, že je to poskvrněné!' To se stalo třikrát. Pak hned to všechno bylo zase vyzdviženo do nebe. A v tom okamžiku se zastavili tři muži u domu, kde jsme bydleli; byli ke mně posláni z Césareje. Duch mi řekl, abych bez váhání šel s nimi. Vydalo se se mnou na cestu i těchto šest bratří. Když jsme vstoupili do domu toho muže, (který poslal ony tři posly,) vypravoval nám, jak spatřil ve svém domě stát anděla a že mu nařídil: `Pošli do Joppe a povolej si Šimona, kterému říkají Petr. Ten tě poučí, jak dosáhneš spásy ty i celý tvůj dům.' Když jsem začal mluvit, sestoupil na ně Duch Svatý jako na začátku na nás. Tu jsem si vzpomněl na slova Páně: `Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem Svatým.' Jestliže tedy Bůh dal stejný dar jim jako nám, když jsme přijali víru v Pána Ježíše Krista, jak bych se mohl já odvážit klást Bohu překážky?“ Když to vyslechli, uklidnili se. Velebili Boha a říkali: „Tedy i pohanům dal Bůh, aby se obrátili, a tak došli života.“
Sk 11,1-18

Žalm:
Má duše žízní po živém Bohu.
Nebo: Aleluja.

Jako laň prahne po vodách bystřin,
tak prahne má duše po tobě, Bože!
Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu:
kdy už smím přijít a spatřit Boží tvář?

Sešli své světlo a svou věrnost:
ty ať mě vedou
a přivedou na tvou svatou horu
a do tvých stanů.

Pak přistoupím k Božímu oltáři,
k Bohu, který mě naplňuje radostí.
Oslavím tě citerou,
Bože, můj Bože!
Zl 42

Evangelium:
Jan 10,1-10
U.S.C.A.E.
gréckokatolíci majú na dnes túto časť skutkov apoštolských

24. začalo (Sk 10, 1 – 16)

V tých dňoch žil v Cézarei istý muž menom Kornélius, stotník kohorty, zvanej Italská. Bol nábožný a bohabojný s celým svojím domom. Dával veľa almužien ľudu a ustavične sa modlil k Bohu. Raz okolo tretej hodiny popoludní videl jasne vo videní Božieho anjela, ako prichádza k nemu a oslovuje ho: „Kornélius!“ …More
gréckokatolíci majú na dnes túto časť skutkov apoštolských

24. začalo (Sk 10, 1 – 16)

V tých dňoch žil v Cézarei istý muž menom Kornélius, stotník kohorty, zvanej Italská. Bol nábožný a bohabojný s celým svojím domom. Dával veľa almužien ľudu a ustavične sa modlil k Bohu. Raz okolo tretej hodiny popoludní videl jasne vo videní Božieho anjela, ako prichádza k nemu a oslovuje ho: „Kornélius!“ Ale on na neho hľadel a preľaknutý povedal: „Čo je, Pane?“ Odpovedal mu: „Tvoje modlitby a tvoje almužny vystúpili pred Božiu tvár a on si na ne spomenul. A teraz pošli mužov do Joppe a zavolaj si Šimona, ktorému hovoria Peter; býva u istého Šimona, garbiara, čo má dom pri mori.“ A keď anjel, čo s ním hovoril, odišiel, zavolal si dvoch sluhov a nábožného vojaka z tých, čo mu boli podriadení, všetko im porozprával a poslal ich do Joppe. Na druhý deň, keď boli na ceste a blížili sa k mestu, Peter vyšiel okolo poludnia na strechu modliť sa. Keď vyhladol, chcel jesť. Kým mu pripravovali, padol do vytrženia. Videl otvorené nebo a zostupovať akúsi nádobu, ako veľké prestieradlo, spúšťané za štyri rohy na zem. Boli v nej všetky pozemské štvornožce, divá zver, plazy a nebeské vtáctvo. I zaznel mu hlas: „Peter, vstaň, zabíjaj a jedz!“ Ale Peter povedal: „Nijakým činom, Pane, veď som nikdy nejedol nič poškvrnené alebo nečisté.“ Ale hlas sa mu ozval znova, druhý raz: „Čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrneným.“ Toto sa opakovalo tri razy a hneď bola nádoba vzatá do neba.