Clicks1.5K

Jak popletli výklad proroctví sv. Malachiáše o počtu papežů do konce světa

Kamarád Pavel mě včera upozornil, že vykladači vztáhli nesmyslně proroctví o počtu pravých papežů i na 11 antipapežů. Tím předběhli dobu o zhruba 50 let a matematicky chybně jim vyšlo, že papežové po 2. vatikánu budou svatí. Ve skutečnosti dle Malachiášova heslovitého proroctví po fyzické smrti papeže Benedikta XVI. teprve nastoupí éra řady svatých papežů pravé víry a morálky.
Kdyby vykladači omylem nezapočítali do tajenky 11 antipapežů, tak by přesně seděla dnešní a nedávná velmi smutná realita odpadlictví až do veřejné pohanské modloslužby indiánské bohyni Pachamamě na Amazonské synodě ve Vatikánu pod vedením a se souhlasem antipapeže Františka - Bergoglia ve dnech 4.-27.10.2019.
Realita je taková, a analyticky přesně ji už několik desítek let popisují římskokatoličtí lefebvristé i římskokatoličtí sedevacantisté, že prakticky všichni papežové od 28.10.1958, tj. od zvolení nepřítele zjevení Panny Marie ve Fatimě Jana XXIII., byli ničiteli katolické víry a katolické morálky, ačkoliv 3 z nich byli oficielně Vatikánem nepravdivě, podle nově jinak nastavených pravidel pro svatořečení, prohlášeni posmrtně za svaté.
Výjimkou, skutečně nábožným mužem, byl jen papež Jan Pavel I., který však papežoval jen něco přes 1 měsíc a hned byl otráven jedem a do rána byl mrtev. Kvůli jeho kratičké vládě, kdy Katolickou církev a svět nestihl ovlivnit, dle prorocké vize Panny Marie v Garabandalu vizionářka Conchita, dodnes žijící, odpověděla 20.12.1962 své matce, že po smrti papeže Jana XXIII. budou jen 3 papežové a nastane ne konec světa, ale konec časů. Brzy poté to Conchita upřesnila, že Panna Maria jí řekla, že papežové budou sice 4, ale prakticky to bude jako kdyby byli jen 3. Conchita neuměla odpovědět, co termín konec časů znamená, sama to nevěděla. Můžeme proto zaspekulovat, že např. konec časů může být konec těch 100 let, které dal Bůh satanovi k zatím největšímu ničení Katolické církve.

Chybnému výkladu proroctví sv. Malachiáše uvěřili nejen mnozí katolíci, ale především i satanističtí svobodní zednáři, kteří uvěřili, že i Bůh sám předpověděl zánik papežství - a tak věří, že to stihnou a satanské dílo se jim podaří, když z dopuštění Božího dle zjevení papeže Lva XIII. dostal satan 100 roků času na dosud největší možnost ničení Katolické církve v dějinách. Dle toho chybného výkladu totiž sedí, že se antipapeži Františkovi - Bergogliovi z Argentiny podaří zničit Řím symbolizující v jejich krátkozrakém pojetí celou Katolickou církev.

Proroctví svatého Malachiáše (1095-1148). Malachiáš vlastním jménem Maelmhaedhoc O’Morgair byl mnichem a biskupem diecéze v irském Armaghu. V roce 1143 se stal v Derry opatem prvního cisterciáckého kláštera na irském území. Podle legendy měl v roce 1139 nebo 1140 během své pouti do Říma několik prorockých vizí, na jejichž základě sepsal seznam 112 budoucích papežů, kteří na Petrův stolec usednou před tím, než bude Řím "zničen a Soudce přijde soudit svůj lid". Seznam je psaný v latině a neobsahuje konkrétní jména, nýbrž stručné přídomky charakterizující jednotlivé postavy.

Papež Benedikt XVI. by podle chybného výkladu soupisu měl být papežem předposledním před likvidací Říma (likvidací Katolické církve v očích zednářských satanistů) a konce světa.

Energický reformátor mnišského života Malachiáš zemřel v roce 1148 v Clairvaux v náručí sv. Bernarda, zakladatele cisterciáckého řádu. Bernard měl údajně prohlásit, že Malachiáš den i hodinu své smrti přesně předpověděl. Nedlouho po svém odchodu z tohoto světa byl Malachiáš papežem Klementem III. (1187-1191) svatořečen.

Výklad jednotlivých hesel je obecně založen na nalezení souvislostí mezi heslem a místem narození papežů, jejich osobními erby či událostmi proběhlými během jejich pontifikátu. Například první heslo, Ex castro Tiberis (Ze zámku na Tiberu), odpovídá místu narození papeže Celestýna II. v Città di Castello ležícím na Tiberu.

Podle legendy byl roku 1139 Malachiáš navštívit v Římě papeže Inocence II. Za svého pobytu v Římě měl Malachiáš údajně vidění budoucích papežů, které zaznamenal ve formě zakódovaných frází. Tento rukopis byl pak uložen v římském archívu, kde ležel zapomenut až do svého znovuobjevení kolem roku 1590
Proroctví bylo poprvé vydáno roku 1595 Ardnoldem de Wyon, benediktinským historikem, jako část jeho knihy Lignum Vitæ (Strom života). Wyon připisoval tento seznam Sv. Malachiášovi (vlastním jménem Maelmhaedhoc O’Morgair, (1095 - 1148), biskupu z irského Armagh. Na druhé straně ale v Malachiášově životopise od Bernarda z Clairvaux není o proroctví jediná zmínka a není ani zmíněno nikde jinde před vydáním roku 1595.

Socha sv. Malachiáše z Wikipedie.

OPRAVENÝ Správný VÝKLAD bez 11 antipapežů a PROROKOVANÉ POŘADÍ I HESLO POPISUJÍCÍ KONKRÉTNÍ PAPEŽE

Papež č. Správný VÝKLAD: Papežské jméno (Období úřadování) Civilní jméno papeže. PROROKOVANÉ číslo a PROROKOVANÉ latinské heslo (český překlad)
167 Celestýn II. (1143-1144) Guido de Castello 1 Ex Castro Tiberis (Ze zámku na Tiberu)
168 Lucius II. (1144-1145) Gherardo Caccianemici del Orso 2 Inimicus Expulsus (Nepřítel vyhnán)
169 Evžen III. (1145-1153) Bernardo dei Pagnelli di Montemagno 3 Ex Magnitudine Montis (Z mocné hory)
170 Anastasius IV. (1153-1154) Corrado di Suburra 4 Abbas Suburranus (Opat ze Suburrů)
171 Hadrián IV. (1154-1159 Nicholas Breakspear 5 De Rure Albo (Z bílého pole)
172 Alexandr III. (1159-1181) Orlando Bandinelli Paparoni 6 Ex Tetro Carcere (Z krutého žaláře)
173 Lucius III. (1181-1185) Ubaldo Allucingoli 7 Via trans-Tyberina (Cesta za Tiber)
174 Urban III. (1185-1187) Umberto Crivelli 8 De Pannonia Tusciae (Z Tuskánských Uher)
175 Řehoř VIII. (1187) Alberto De Morra 9 Ex Ansere Custode (Od husy strážkyně)
176 Klement III. (1187-1191) Paolo Scolari 10 Lux in Ostio (Světlo ve vchodu)
177 Celestýn III. (1191-1198) Giacinto Bobone 11 Sus in Cribo (Osivo v sítu)
178 Inocenc III. (1198-1216) Lotario dei Conti di Segni 12 Ensis Laurentii (Laurentův meč)
179 Honorius III. (1216-1227) Cencio Savelli 13 De Schola Exiet (Odešelec ze škol)
180 Řehoř IX. (1227-1241) Ugolino dei Conti di Segni 14 De Rure Bovensi (Z kraje skotu)
181 Celestýn IV. (1241) Goffredo Castiglioni 15 Comes Signatus (Podepsán hrabě)
182 Inocenc IV. (1243-1254) Sinibaldo Fieschi 16 Canonicus de Latere (Kanovník od Lateránů)
183 Alexandr IV. (1254-1261) Renaldo dei Signori di Ienne 17 Avis Ostiensis (Pták z Ostie)
184 Urban IV. (1261-1264) Jacques Pantaleon 18 Leo Sabinus (Sabinský lev)
185 Klement IV. (1265-1268) Guido Fulcodi 19 Comes Laurentius (Hrabě Laurent)
186 Řehoř X. (1271-1276) Tebaldo Visconti 20 Signum Ostiense (Znamení z Ostie)
187 Inocenc V. (1276) Pierre de Tarentaise 21 Hierusalem Campaniae (Jeruzalém z Champagne)
188 Hadrián V. (1276) Ottobono Fieschi 22 Draco Depressus (Drak ponížený)
189 Jan XXI. (1276-1277) Pedro Julião 23 Anguinus Vir (Hadí člověk)
190 Mikuláš III. (1277-1280) Giovanni Gaetano Orsini 24 Concionatur Gallus (Franouzský kazatel)
191 Martin IV. (1281-1285) Simone de Brion 25 Bonus Comes (Dobrý hrabě (nebo společník)
192 Honorius IV. (1285-1287) Giacomo Savelli 26 Piscator Tuscus (Tuskánský rybář)
193 Mikuláš IV. (1288-1292) Girolamo Masci 27 Rosa Composita (Skládaná růže)
194 Celestýn V. (1294) Pietro Di Murrone 28 Ex Telonio Liliacei Martini (Z celnice Martina z Lilií)
195 Bonifác VIII. (1294-1303) Benedetto Caetani 29 Ex Rosa Leonina (Ze lví růže)
196 Benedikt XI. (1303-1304) Nicholas Boccasini 30 Picus Inter Escas (Datel v krmení)
197 Klement V. (1305-1314) Bertrand de Got 31 Ex Eremo Celsus (Pozvednut z poustevny)
198 Jan XXII. (1316-1334) Jacques Duese 32 Ex Undarum Benedictione (Z daru vln)
199 Benedikt XII. (1334-1342) Jacques Fournier 33 Concionator Patarens (Kazatel z Patary)
200 Klement VI. (1342-1352) Pierre Roger 34 De Fascis Aquitanicis (Z pout Akvitánie)
201 Inocenc VI. (1352-1362) Etienne Aubert 35 De Sutore Osseo (Z hubeného ševce)
202 Urban V. (1362-1370) Guglielmo De Grimoard 36 Corvus Schismaticus (Schizmatická vrána)
203 Řehoř XI. (1370-1378) Pierre Roger de Beaufort 37 Frigidus Abbas (Chladný opat)
204 Urban VI. (1378-1389) Bartolomeo Prignano 38 De Rosa Atrebatensi (Z růže Arraskeé)
205 Bonifác IX. (1389-1404) Pietro Tomacelli 39 De Montibus Pammachii (Na horách Pammachii)
206 Inocenc VII. (1404-1406) Cosmo Migliorati 40 Gallus Vicecomes (Francouzský vikomt)
207 Řehoř XII. (1406-1415) Angelo Correr 41 Novus de Virgine Forti (Nový z „Panenské pevnosti“ )
208 Martin V. (1417-1431) Oddone Colonna 42 De Cruce Apostilica (Z apoštolského kříže)
209 Evžen IV. (1431-1447) Gabriele Condulmaro 43 Luna Cosmedina (Luna Cosmedinská)
210 Mikuláš V. (1447-1455) Tommaso Parentucelli 44 Schisma Barcinonicum (Schismatik z Barcelony)
211 Kalixtus III. (1455-1458) Alfonso Borgia 45 De Inferno Praegnani (Z pekla jako místa narození)
212 Pius II. (1458-1464) Enea Silvio de Piccolomini 46 Cubus de Mixtione (Kostková směsice)
213 Pavel II. (1464-1471) Pietro Barbo 47 De Meliore Sidere (Zlepšení souhvězdí)
214 Sixtus IV. (1471-1484) Francesco Della Rovere 48 Nauta de Ponte Nigro (Plavec od Černého Mostu)
215 Inocenc VIII. (1484-1492) Giovanni Battista Cibò 49 Flagellum Solis (Sluneční bič)
216 Alexandr VI. (1492-1503) Rodrigo de Borgia 50 Cervus Sirenae (Jelen ze Sirén)
217 Pius III. (1503) Francesco Todeschini Piccolomini 51 Corona Veli Aurei (Koruna se zlatým závojem)
218 Julius II. (1503-1513) Giuliano Della Rovere 52 Lupa Coelestina (Celestinián nebo Nebeská vlčice)
219 Lev X. (1513-1521) Giovanni de Medici 53 Amator crucis (Milovník kříže)
220 Hadrián VI. (1522-1523) Adriaan Florensz Boeyens 54 De modicitate Lunae (Ze střídmosti Měsíce)
221 Klement VII. (1523-1534) Giulio de Medici 55 Bos pascens (Pasoucí se tur)
222 Pavel III. (1534-1549) Alessandro Farnese 56 De capra et alberga (Od Kozy a Hostince)
223 Julius III. (1550-1555) Giovanni Maria Ciocchi del Monte 57 De cervo et Leone (Od Jelena a Lva)
224 Marcel II. (1555) Marcello Cervini 58 Piscator minorita (Minoritský rybář)
225 Pavel IV. (1555-1559) Giovanni Pietro Caraffa 59 Praecursor Siciliae (Předchůce ze Sicílie nebo Sicilský)
226 Pius IV. (1559-1565) Giovanni Angelo de Medici 60 Bos Albanus in Portu (Albanský Býk v Portu)
227 Pius V. (1566-1572) Antonio Michele Ghisleri 61 De Parvo homine (Z malého muže)
228 Řehoř XIII. (1572-1585) Ugo Boncompagni 62 Fructus Jovis juvabit (Jupiterovo ovoce pomůže)
229 Sixtus V. (1585-1590) Felice Pereti 63 De Craticula Politiana (Z Politijského roštu)
230 Urban VII. (1590) Giovanni Battista Castagna 64 Leo Florentius (Florentský Lev)
231 Řehoř XIV. (1590-1591) Niccolo Sfondrati 65 Flos Pilaei Aegri (Květ z koulí)
232 Inocenc IX. (1591) Giovanni Antonio Facchinetti 66 Hiacynthus medicorum (The Hyacint mezi lékaři)
233 Klement VIII. (1592-1605) Ippolito Aldobrandini 67 De corona Montana (Z horské Koruny)
234 Lev XI. (1605) Alessandro Ottaviano De Medici 68 Frumentum floccidum (Načechraná pšenice)
235 Pavel V. (1605-1621) Camillo Borghese 69 De fide Petri (Z Petrovy víry)
236 Řehoř XV. (1621-1623) Alessandro Ludovisi 70 Esculapii Pharmacum (Lék lékařův/Aeskulapův)
237 Urban VIII. (1623-1644) Maffeo Barberini 71 Angelus nemorosus (Anděl z Lesíka)
238 Inocenc X. (1644-1655) Giovanni Battista Pamphili 72 Medium corpus pilarũ (Polovina těla koule)
239 Alexandr VII. (1655-1667) Fabio Chigi 73 Axis in medietate signi (Osa mezi znameními)

240 Klement IX. (1667-1669) Giulio Rospigliosi 74 De rore coeli (Z rosy nebes)
241 Klement X. (1670-1676) Emilio Altieri 75 De Antiquitate Urbis (Ze starobylosti Města)
242 Inocenc XI. (1676-1689) Benedetto Odescalchi 76 Pia Civitas in Bello (Božské město ve válce)
243 Alexandr VIII. (1689-1691) Pietro Ottoboni 77 Crux Romulea (Římský kříž)
244 Inocenc XII. (1691-1700) Antonio Pignatelli del Rastrello 78 Undosus Vir (Muž ze vzdmutých vln nebo Člověk jenž pomine jako vlna)
245 Klement XI. (1700-1721) Giovanni Francesco Albani 79 Gens Perversa (Zkorumpovaná rodina)
246 Inocenc XIII. (1721-1724) Michelangelo dei Conti 80 In Tribulatione Pacis (V narušení míru)
247 Benedikt XIII. (1724-1730) Pietro Francesco Orsini 81 Lilium et Rosa (Lilie A Růže)
248 Klement XII. (1730-1740) Lorenzo Corsini 82 Jucunditas Crucis (Radost z kříže)
249 Benedikt XIV. (1740-1758) Marcello Lambertini 83 Montium Custos (Stráže hor)
250 Klement XIII. (1758-1769) Carlo Rezzonico 84 Sydus Olorum (Z labutí hvězdy)
251 Klement XIV. (1769-1774) Lorenzo Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli 85 De Flumine Magno (Od Velké Řeky)
252 Pius VI. (1775-1799) Giovanni Angelico Braschi 86 Bellua Insatiabilis (Nenasytná šelma)
253 Pius VII. (1800-1823) Barnaba Chiaramonti 87 Poenitentia Gloriosa (Nádherné pokání)
254 Lev XII. (1823-1829) Annibale Sermattei della Genga 88 Rastrum in Porta (Hrábě ve dveřích)
255 Pius VIII. (1829-1830) Francesco Saverio Castiglioni 89 Flores Circumdati (Obklopen květinami)
256 Řehoř XIV. (1831-1846) Mauro, nebo Bartolomeo Alberto Cappellari 90 De Bona Religione (Z dobrého náboženství)
257 Pius IX. (1846-1878) Giovanni Maria Mastai Ferretti 91 Miles in Bello (Voják ve válce)
258 Lev XIII. (1878-1903) Gioacchino Pecci 92 Columna Excelsa (Vznešený (čnící) sloup)
259 Pius X. (1903-1914) Giuseppe Sarto 93 Animal Rurale (Venkovské zvíře)
260 Benedikt XV. (1914- 1922) Giacomo Della Chiesa 94 Rosa Umbriae (Růže z Umbrie)
261 Pius XI. (1922-1939) Achille Ratti 95 Ursus Velox (Hbitý medvěd)
262 Pius XII. (1939-1958) Eugenio Pacelli 96 Peregrinus Apostolicus (Apoštolský poutník)
263 Jan XXIII. (1958-1963) Angelo Giuseppe Roncalli 97 Aquila Rapax (Chamtivý orel)
264 Pavel VI. (1963-1978) Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini 98 Canis et Coluber (Pes a Zmije)
265 Jan Pavel I. (1978) Albino Luciani 99 Vir Religiosus (Nábožný Muž)
266 Jan Pavel II. (1978-2005) Karol Wojtyla 100 De Balneis Etruriae (Z Etrurijských Lázní)
267 Benedikt XVI. (2005-2013, kdy rezignoval právnicky jen na část papežského úřadu. Čili rezignace byla neúplná a tím neplatná. Jeho odpočívání je proto hříšné. Umožnil tím argentinskému modloslužebníkovi Bergogliovi, aby coby antipapež František ničil Katolickou církev maximálně) Joseph Ratzinger 101 Crux de Cruce (Kříž křížů, PROTOŽE UMOŽNIL SATANOVI KŘIŽOVAT CÍRKEV, TAK HO ČEKÁ NÁSILNÁ POPRAVA U KŘÍŽE dle proroctví papeže sv. Pia X. a té části 3. fatimského tajemství zveřejněné r.2 000 papežem Janem Pavlem II.)
268 102 Lumen in Caelo (Světlo na nebi)
269 103 Ignis Ardens (Spalující oheň)
270 104 Religio Depopulata (Smrt náboženství)
271 105 Fides Intrepida (Neohrožená víra)
272 106 Pastor Angelicus (Andělský pastýř)
273 107 Pastor et Nauta (Pastýř a Plavec)
274 108 Flos Florum (Květ květů)
275 109 De Medietate Lunae (Z poloviny Měsíce)
276 110 De Labore Solis (Ze zatmění Slunce, nebo z námahy slunce nebo z plodnosti slunce)
277 111 Gloria Olivae (Sláva Olivy)
278 112 Petrus Romanus (Petr – Říman) In persecutione extrema S.R.E. sedebit Petrus Romanus, qui pascet oues in multis tribulationibus: quibus transactis ciuitas septicollis diruetur, et Iudex tremendus iudicabit populum suum. Finis. (Během extrémního pronásledování svaté římské církve bude sedět na stolci Petrus Romanus, který bude pást svá stáda uprostřed mnohého soužení; po jejich skončení bude město na sedmi pahorcích zničeno a obávaný Soudce bude soudit svůj lid. Konec.)

-------------------------------------------------------------------------------------
Chybný výklad, protože je do něho chybně vmontováno navíc 11 antipapežů, je na cs.wikipedia.org/wiki/Proroctv%C3%AD_… a na všech dalších www stránkách vysvětlujících Malachiášovo proroctví.

L: Odpověděl jsem - Bergoglio (antipapež František) je pohanský modloslužebník stylu Jidáš. Není však ještě tím posledním falešným prorokem (Šelmou ze země dle Zjevení 13,11), který bude zaživa i s tělem vhozen spolu s Antikristem (Šelmou z moře dle Zjevení 13,1) do ohnivého jezera dle Zjevení (Apokalypsy) 19,20.
My žijeme v dobách velkého odpadlictví (II. Tesalonickým = II. Soluňským 2,3) od křesťanské víry. Ta nastala podpisy mylných závěrečných dokumentů 2. vatikánského koncilu. Ty umožnily dobu sexuální revoluce. Díky velkému odpadlictví dopustil Bůh, že byl v čase závěru 2. vatikánského koncilu počat a 9 měsíců poté porozen Antikrist. Ten prozatím žije nenápadně mezi námi. Ještě veřejně celosvětově nevládne díky tomu, že Bůh rozdělil současné vládnoucí židozednářské bankovní elity tak, že část z nich odmítá tohoto skutečného Antikrista, a tak se vzájemně přou o světovládu.
Bůh nedovoluje Antikristu nyní vládnout, protože slíbil, že napřed potrestá lidstvo 3. světovou válkou a 3 dny temnoty, aby donutil papeže veřejně a platně zasvětit spolu s katolickými biskupy největší zemi světa Rusko pod ochranu Neposkvrněné Panny Marie a tím způsobit jeho obrácení. Pravoslavní Rusové teologicky odmítají posledních zhruba 200 let uznávat Pannu Marii za neposkvrněnou dědičným hříchem, ač předchozí ruští svatí ji za Neposkvrněnou uznávali. Současně pravoslavní biskupové v Rusku běžně povolují rozvody a nové sňatky a většinou vůbec neprotestují proti umělým potratům. Přitom neúplnou úctu k Bohorodičce i oba zmiňované hříchy Bůh nenávidí.

Veřejná doména
monsko
Lignum Vitae ako je naskenované a dostupné na internete, nemá číslovanie. Posledné heslo, tu uvedené ako 112, sú podľa formátovania pôvodného textu 2 heslá. 104 Religio depopulata - Náboženstvo bez ľudí, výstižne sedí na obdobie po roku 1917, revolúcia v Rusku a po rozpade európskych katolíckych monarchií, kedy náboženstvo naozaj výrazne stratilo ľudí a pápežom bol Benedikt XV.,... Tento pápež …More
Lignum Vitae ako je naskenované a dostupné na internete, nemá číslovanie. Posledné heslo, tu uvedené ako 112, sú podľa formátovania pôvodného textu 2 heslá. 104 Religio depopulata - Náboženstvo bez ľudí, výstižne sedí na obdobie po roku 1917, revolúcia v Rusku a po rozpade európskych katolíckych monarchií, kedy náboženstvo naozaj výrazne stratilo ľudí a pápežom bol Benedikt XV.,... Tento pápež je: "In persecutione extrema S.R.E. sedebit." Bodka. (Môj názor) Všimnite si, že medzi 112. a 113. heslom je veľký rozdiel: 112 - pasivita, 113 - aktivita. Počas 112 extrémne prenasledovanie - kresťania vo svete sú extrémne prenasledovaní a zrejme sa to zosilní. Všimnite si, že v tých výtlačkoch je bodka a je tam nový odsek od Petrus Romanus...
Libor ,to je hlúposť. Počítajú sa aj tí pokonciloví.
Prečítajte si, prosím, pozorne všetko o čo ide. Pro @Ladislav Bajza
Viděl jsem jiný seznam od dvou svědců v samizdatovém vydání. Pamatuji si JanPavel I znamení půlměsíce; JanPavel II znamení cestující slunce; Benedikt XVI znamení slunce; František má znamení hereze (nevpomínám si přesně na to slovo vístižné slovo než na herezi); další papež co bude následovat má znamení Petr II.
OPRAVENÝ Správný VÝKLAD bez 11 antipapežů a PROROKOVANÉ POŘADÍ I HESLO POPISUJÍCÍ KONKRÉTNÍ PAPEŽE

Papež č. Správný VÝKLAD: Papežské jméno (Období úřadování) Civilní jméno papeže. PROROKOVANÉ číslo a PROROKOVANÉ latinské heslo (český překlad)
167 Celestýn II. (1143-1144) Guido de Castello 1 Ex Castro Tiberis (Ze zámku na Tiberu)
168 Lucius II. (1144-1145) Gherardo Caccianemici del Orso…More
OPRAVENÝ Správný VÝKLAD bez 11 antipapežů a PROROKOVANÉ POŘADÍ I HESLO POPISUJÍCÍ KONKRÉTNÍ PAPEŽE

Papež č. Správný VÝKLAD: Papežské jméno (Období úřadování) Civilní jméno papeže. PROROKOVANÉ číslo a PROROKOVANÉ latinské heslo (český překlad)
167 Celestýn II. (1143-1144) Guido de Castello 1 Ex Castro Tiberis (Ze zámku na Tiberu)
168 Lucius II. (1144-1145) Gherardo Caccianemici del Orso 2 Inimicus Expulsus (Nepřítel vyhnán)
169 Evžen III. (1145-1153) Bernardo dei Pagnelli di Montemagno 3 Ex Magnitudine Montis (Z mocné hory)
170 Anastasius IV. (1153-1154) Corrado di Suburra 4 Abbas Suburranus (Opat ze Suburrů)
171 Hadrián IV. (1154-1159 Nicholas Breakspear 5 De Rure Albo (Z bílého pole)
172 Alexandr III. (1159-1181) Orlando Bandinelli Paparoni 6 Ex Tetro Carcere (Z krutého žaláře)
173 Lucius III. (1181-1185) Ubaldo Allucingoli 7 Via trans-Tyberina (Cesta za Tiber)
174 Urban III. (1185-1187) Umberto Crivelli 8 De Pannonia Tusciae (Z Tuskánských Uher)
175 Řehoř VIII. (1187) Alberto De Morra 9 Ex Ansere Custode (Od husy strážkyně)
176 Klement III. (1187-1191) Paolo Scolari 10 Lux in Ostio (Světlo ve vchodu)
177 Celestýn III. (1191-1198) Giacinto Bobone 11 Sus in Cribo (Osivo v sítu)
178 Inocenc III. (1198-1216) Lotario dei Conti di Segni 12 Ensis Laurentii (Laurentův meč)
179 Honorius III. (1216-1227) Cencio Savelli 13 De Schola Exiet (Odešelec ze škol)
180 Řehoř IX. (1227-1241) Ugolino dei Conti di Segni 14 De Rure Bovensi (Z kraje skotu)
181 Celestýn IV. (1241) Goffredo Castiglioni 15 Comes Signatus (Podepsán hrabě)
182 Inocenc IV. (1243-1254) Sinibaldo Fieschi 16 Canonicus de Latere (Kanovník od Lateránů)
183 Alexandr IV. (1254-1261) Renaldo dei Signori di Ienne 17 Avis Ostiensis (Pták z Ostie)
184 Urban IV. (1261-1264) Jacques Pantaleon 18 Leo Sabinus (Sabinský lev)
185 Klement IV. (1265-1268) Guido Fulcodi 19 Comes Laurentius (Hrabě Laurent)
186 Řehoř X. (1271-1276) Tebaldo Visconti 20 Signum Ostiense (Znamení z Ostie)
187 Inocenc V. (1276) Pierre de Tarentaise 21 Hierusalem Campaniae (Jeruzalém z Champagne)
188 Hadrián V. (1276) Ottobono Fieschi 22 Draco Depressus (Drak ponížený)
189 Jan XXI. (1276-1277) Pedro Julião 23 Anguinus Vir (Hadí člověk)
190 Mikuláš III. (1277-1280) Giovanni Gaetano Orsini 24 Concionatur Gallus (Franouzský kazatel)
191 Martin IV. (1281-1285) Simone de Brion 25 Bonus Comes (Dobrý hrabě (nebo společník)
192 Honorius IV. (1285-1287) Giacomo Savelli 26 Piscator Tuscus (Tuskánský rybář)
193 Mikuláš IV. (1288-1292) Girolamo Masci 27 Rosa Composita (Skládaná růže)
194 Celestýn V. (1294) Pietro Di Murrone 28 Ex Telonio Liliacei Martini (Z celnice Martina z Lilií)
195 Bonifác VIII. (1294-1303) Benedetto Caetani 29 Ex Rosa Leonina (Ze lví růže)
196 Benedikt XI. (1303-1304) Nicholas Boccasini 30 Picus Inter Escas (Datel v krmení)
197 Klement V. (1305-1314) Bertrand de Got 31 Ex Eremo Celsus (Pozvednut z poustevny)
198 Jan XXII. (1316-1334) Jacques Duese 32 Ex Undarum Benedictione (Z daru vln)
199 Benedikt XII. (1334-1342) Jacques Fournier 33 Concionator Patarens (Kazatel z Patary)
200 Klement VI. (1342-1352) Pierre Roger 34 De Fascis Aquitanicis (Z pout Akvitánie)
201 Inocenc VI. (1352-1362) Etienne Aubert 35 De Sutore Osseo (Z hubeného ševce)
202 Urban V. (1362-1370) Guglielmo De Grimoard 36 Corvus Schismaticus (Schizmatická vrána)
203 Řehoř XI. (1370-1378) Pierre Roger de Beaufort 37 Frigidus Abbas (Chladný opat)
204 Urban VI. (1378-1389) Bartolomeo Prignano 38 De Rosa Atrebatensi (Z růže Arraskeé)
205 Bonifác IX. (1389-1404) Pietro Tomacelli 39 De Montibus Pammachii (Na horách Pammachii)
206 Inocenc VII. (1404-1406) Cosmo Migliorati 40 Gallus Vicecomes (Francouzský vikomt)
207 Řehoř XII. (1406-1415) Angelo Correr 41 Novus de Virgine Forti (Nový z „Panenské pevnosti“ )
208 Martin V. (1417-1431) Oddone Colonna 42 De Cruce Apostilica (Z apoštolského kříže)
209 Evžen IV. (1431-1447) Gabriele Condulmaro 43 Luna Cosmedina (Luna Cosmedinská)
210 Mikuláš V. (1447-1455) Tommaso Parentucelli 44 Schisma Barcinonicum (Schismatik z Barcelony)
211 Kalixtus III. (1455-1458) Alfonso Borgia 45 De Inferno Praegnani (Z pekla jako místa narození)
212 Pius II. (1458-1464) Enea Silvio de Piccolomini 46 Cubus de Mixtione (Kostková směsice)
213 Pavel II. (1464-1471) Pietro Barbo 47 De Meliore Sidere (Zlepšení souhvězdí)
214 Sixtus IV. (1471-1484) Francesco Della Rovere 48 Nauta de Ponte Nigro (Plavec od Černého Mostu)
215 Inocenc VIII. (1484-1492) Giovanni Battista Cibò 49 Flagellum Solis (Sluneční bič)
216 Alexandr VI. (1492-1503) Rodrigo de Borgia 50 Cervus Sirenae (Jelen ze Sirén)
217 Pius III. (1503) Francesco Todeschini Piccolomini 51 Corona Veli Aurei (Koruna se zlatým závojem)
218 Julius II. (1503-1513) Giuliano Della Rovere 52 Lupa Coelestina (Celestinián nebo Nebeská vlčice)
219 Lev X. (1513-1521) Giovanni de Medici 53 Amator crucis (Milovník kříže)
220 Hadrián VI. (1522-1523) Adriaan Florensz Boeyens 54 De modicitate Lunae (Ze střídmosti Měsíce)
221 Klement VII. (1523-1534) Giulio de Medici 55 Bos pascens (Pasoucí se tur)
222 Pavel III. (1534-1549) Alessandro Farnese 56 De capra et alberga (Od Kozy a Hostince)
223 Julius III. (1550-1555) Giovanni Maria Ciocchi del Monte 57 De cervo et Leone (Od Jelena a Lva)
224 Marcel II. (1555) Marcello Cervini 58 Piscator minorita (Minoritský rybář)
225 Pavel IV. (1555-1559) Giovanni Pietro Caraffa 59 Praecursor Siciliae (Předchůce ze Sicílie nebo Sicilský)
226 Pius IV. (1559-1565) Giovanni Angelo de Medici 60 Bos Albanus in Portu (Albanský Býk v Portu)
227 Pius V. (1566-1572) Antonio Michele Ghisleri 61 De Parvo homine (Z malého muže)
228 Řehoř XIII. (1572-1585) Ugo Boncompagni 62 Fructus Jovis juvabit (Jupiterovo ovoce pomůže)
229 Sixtus V. (1585-1590) Felice Pereti 63 De Craticula Politiana (Z Politijského roštu)
230 Urban VII. (1590) Giovanni Battista Castagna 64 Leo Florentius (Florentský Lev)
231 Řehoř XIV. (1590-1591) Niccolo Sfondrati 65 Flos Pilaei Aegri (Květ z koulí)
232 Inocenc IX. (1591) Giovanni Antonio Facchinetti 66 Hiacynthus medicorum (The Hyacint mezi lékaři)
233 Klement VIII. (1592-1605) Ippolito Aldobrandini 67 De corona Montana (Z horské Koruny)
234 Lev XI. (1605) Alessandro Ottaviano De Medici 68 Frumentum floccidum (Načechraná pšenice)
235 Pavel V. (1605-1621) Camillo Borghese 69 De fide Petri (Z Petrovy víry)
236 Řehoř XV. (1621-1623) Alessandro Ludovisi 70 Esculapii Pharmacum (Lék lékařův/Aeskulapův)
237 Urban VIII. (1623-1644) Maffeo Barberini 71 Angelus nemorosus (Anděl z Lesíka)
238 Inocenc X. (1644-1655) Giovanni Battista Pamphili 72 Medium corpus pilarũ (Polovina těla koule)
239 Alexandr VII. (1655-1667) Fabio Chigi 73 Axis in medietate signi (Osa mezi znameními)

240 Klement IX. (1667-1669) Giulio Rospigliosi 74 De rore coeli (Z rosy nebes)
241 Klement X. (1670-1676) Emilio Altieri 75 De Antiquitate Urbis (Ze starobylosti Města)
242 Inocenc XI. (1676-1689) Benedetto Odescalchi 76 Pia Civitas in Bello (Božské město ve válce)
243 Alexandr VIII. (1689-1691) Pietro Ottoboni 77 Crux Romulea (Římský kříž)
244 Inocenc XII. (1691-1700) Antonio Pignatelli del Rastrello 78 Undosus Vir (Muž ze vzdmutých vln nebo Člověk jenž pomine jako vlna)
245 Klement XI. (1700-1721) Giovanni Francesco Albani 79 Gens Perversa (Zkorumpovaná rodina)
246 Inocenc XIII. (1721-1724) Michelangelo dei Conti 80 In Tribulatione Pacis (V narušení míru)
247 Benedikt XIII. (1724-1730) Pietro Francesco Orsini 81 Lilium et Rosa (Lilie A Růže)
248 Klement XII. (1730-1740) Lorenzo Corsini 82 Jucunditas Crucis (Radost z kříže)
249 Benedikt XIV. (1740-1758) Marcello Lambertini 83 Montium Custos (Stráže hor)
250 Klement XIII. (1758-1769) Carlo Rezzonico 84 Sydus Olorum (Z labutí hvězdy)
251 Klement XIV. (1769-1774) Lorenzo Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli 85 De Flumine Magno (Od Velké Řeky)
252 Pius VI. (1775-1799) Giovanni Angelico Braschi 86 Bellua Insatiabilis (Nenasytná šelma)
253 Pius VII. (1800-1823) Barnaba Chiaramonti 87 Poenitentia Gloriosa (Nádherné pokání)
254 Lev XII. (1823-1829) Annibale Sermattei della Genga 88 Rastrum in Porta (Hrábě ve dveřích)
255 Pius VIII. (1829-1830) Francesco Saverio Castiglioni 89 Flores Circumdati (Obklopen květinami)
256 Řehoř XIV. (1831-1846) Mauro, nebo Bartolomeo Alberto Cappellari 90 De Bona Religione (Z dobrého náboženství)
257 Pius IX. (1846-1878) Giovanni Maria Mastai Ferretti 91 Miles in Bello (Voják ve válce)
258 Lev XIII. (1878-1903) Gioacchino Pecci 92 Columna Excelsa (Vznešený (čnící) sloup)
259 Pius X. (1903-1914) Giuseppe Sarto 93 Animal Rurale (Venkovské zvíře)
260 Benedikt XV. (1914- 1922) Giacomo Della Chiesa 94 Rosa Umbriae (Růže z Umbrie)
261 Pius XI. (1922-1939) Achille Ratti 95 Ursus Velox (Hbitý medvěd)
262 Pius XII. (1939-1958) Eugenio Pacelli 96 Peregrinus Apostolicus (Apoštolský poutník)
263 Jan XXIII. (1958-1963) Angelo Giuseppe Roncalli 97 Aquila Rapax (Chamtivý orel)
264 Pavel VI. (1963-1978) Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini 98 Canis et Coluber (Pes a Zmije)
265 Jan Pavel I. (1978) Albino Luciani 99 Vir Religiosus (Nábožný Muž)
266 Jan Pavel II. (1978-2005) Karol Wojtyla 100 De Balneis Etruriae (Z Etrurijských Lázní)
267 Benedikt XVI. (2005-2013, kdy rezignoval právnicky jen na část papežského úřadu. Čili rezignace byla neúplná a tím neplatná. Jeho odpočívání je proto hříšné. Umožnil tím argentinskému modloslužebníkovi Bergogliovi, aby coby antipapež František ničil Katolickou církev maximálně) Joseph Ratzinger 101 Crux de Cruce (Kříž křížů, PROTOŽE UMOŽNIL SATANOVI KŘIŽOVAT CÍRKEV, TAK HO ČEKÁ NÁSILNÁ POPRAVA U KŘÍŽE dle proroctví papeže sv. Pia X. a té části 3. fatimského tajemství zveřejněné r.2 000 papežem Janem Pavlem II.)
268 102 Lumen in Caelo (Světlo na nebi)
269 103 Ignis Ardens (Spalující oheň)
270 104 Religio Depopulata (Smrt náboženství)
271 105 Fides Intrepida (Neohrožená víra)
272 106 Pastor Angelicus (Andělský pastýř)
273 107 Pastor et Nauta (Pastýř a Plavec)
274 108 Flos Florum (Květ květů)
275 109 De Medietate Lunae (Z poloviny Měsíce)
276 110 De Labore Solis (Ze zatmění Slunce, nebo z námahy slunce nebo z plodnosti slunce)
277 111 Gloria Olivae (Sláva Olivy)
278 112 Petrus Romanus (Petr – Říman) In persecutione extrema S.R.E. sedebit Petrus Romanus, qui pascet oues in multis tribulationibus: quibus transactis ciuitas septicollis diruetur, et Iudex tremendus iudicabit populum suum. Finis. (Během extrémního pronásledování svaté římské církve bude sedět na stolci Petrus Romanus, který bude pást svá stáda uprostřed mnohého soužení; po jejich skončení bude město na sedmi pahorcích zničeno a obávaný Soudce bude soudit svůj lid. Konec.)

Chybný výklad, protože je do něho chybně vmontováno navíc 11 antipapežů, je na cs.wikipedia.org/wiki/Proroctv%C3%AD_… a na všech dalších www stránkách vysvětlujících Malachiášovo proroctví.
Pre @Mates5485 @apredsasatoci
Takže bergoglio nie je falosny prorok.
Bergoglio je pohanský modloslužebník stylu Jidáš. Není však ještě tím posledním falešným prorokem (Šelmou ze země dle Zjevení 13,11), který bude zaživa i s tělem vhozen spolu s Antikristem (Šelmou z moře dle Zjevení 13,1) do ohnivého jezera dle Zjevení (Apokalypsy) 19,20. Pre @apredsasatoci @Mates5485 @tempora @Tomislav
My žijeme v dobách velkého odpadlictví (II. Tesalonickým = II. Soluňským 2,3) od křesťanské víry. Ta nastala podpisy mylných závěrečných dokumentů 2. vatikánského koncilu. Ty umožnily dobu sexuální revoluce. Díky velkému odpadlictví dopustil Bůh, že byl v čase závěru 2. vatikánského koncilu počat a 9 měsíců poté porozen Antikrist. Ten prozatím žije nenápadně mezi námi. Ještě veřejně celosvětově …More
My žijeme v dobách velkého odpadlictví (II. Tesalonickým = II. Soluňským 2,3) od křesťanské víry. Ta nastala podpisy mylných závěrečných dokumentů 2. vatikánského koncilu. Ty umožnily dobu sexuální revoluce. Díky velkému odpadlictví dopustil Bůh, že byl v čase závěru 2. vatikánského koncilu počat a 9 měsíců poté porozen Antikrist. Ten prozatím žije nenápadně mezi námi. Ještě veřejně celosvětově nevládne díky tomu, že Bůh rozdělil současné vládnoucí židozednářské bankovní elity tak, že část z nich odmítá tohoto skutečného Antikrista, a tak se vzájemně přou o světovládu. Pro @apredsasatoci @Mates5485 @tempora @Tomislav
One more comment from Libor Halik
Bůh nedovoluje Antikristu nyní vládnout, protože slíbil, že napřed potrestá lidstvo 3. světovou válkou a 3 dny temnoty, aby donutil papeže veřejně a platně zasvětit spolu s katolickými biskupy největší zemi světa Rusko pod ochranu Neposkvrněné Panny Marie a tím způsobit jeho obrácení. Pravoslavní Rusové teologicky odmítají posledních zhruba 200 let uznávat Pannu Marii za neposkvrněnou dědičným …More
Bůh nedovoluje Antikristu nyní vládnout, protože slíbil, že napřed potrestá lidstvo 3. světovou válkou a 3 dny temnoty, aby donutil papeže veřejně a platně zasvětit spolu s katolickými biskupy největší zemi světa Rusko pod ochranu Neposkvrněné Panny Marie a tím způsobit jeho obrácení. Pravoslavní Rusové teologicky odmítají posledních zhruba 200 let uznávat Pannu Marii za neposkvrněnou dědičným hříchem, ač předchozí ruští svatí ji za Neposkvrněnou uznávali. Současně pravoslavní biskupové v Rusku běžně povolují rozvody a nové sňatky a většinou vůbec neprotestují proti umělým potratům. Přitom neúplnou úctu k Bohorodičce i oba zmiňované hříchy Bůh nenávidí. Pro @apredsasatoci @Mates5485 @tempora @Tomislav
"že byl v čase závěru 2. vatikánského koncilu počat a 9 měsíců poté porozen Antikrist. Ten prozatím žije nenápadně mezi námi. Ještě veřejně celosvětově nevládne díky tomu, že Bůh rozdělil současné vládnoucí židozednářské bankovní elity tak, že část z nich odmítá tohoto skutečného Antikrista, a tak se vzájemně přou o světovládu"
Libor,to sú nezmysly.
Paxus likes this.
Ešte jedna otázka- zdroj týchto báchoriek je kto?
Že byl v čase závěru 2. vatikánského koncilu počat a 9 měsíců poté porozen Antikrist to vyplývá z proroctví ruské místní svaté Pelagije Rjazaňské, která předpověděla, že po její smrti se narodí Antikrist. Zemřela r.1966. Pro @Ladislav Bajza
Libor,vedela Pelagija ,že antikrist je vlastne ten falošný mesiáš ,ktorého židia 2000 rokov čakajú a ktorého chystajú za svetovládcu? Povedala to niekde?
Samozrejme, že to vedela a povedala to tým, čo ju navštevovali, aby sa za nich a ich uzdravenie modlila. Pre @Ladislav Bajza
Strážce likes this.
Aj tieto nezmysly o dobrom monarchovi Henrym sú od nej? : 112 bude ten posledný nový svätý a anjelský,ktorý príde po 3 svetovej vojne na 30 rokov so svätým monarchom carom-kraľom Henrym aby obnovili svätú Cirkev,hierarchiu a po skončení tých dní,rokov potom príde antikrist na 3,5 roka vládnuť celému svetu a potom bude koniec sveta."
"Samozrejme, že to vedela a povedala to tým, čo ju navštevovali," Teda nikde to v tých svojich proroctvách nepíše?
Mates5485 likes this.
Lev XIII. mal zjavenie v roku 1884. Satan povedal, že bude potrebovať 75 - 100 rokov. 1965 sa konal 2VK.
Ak by bol bergoglio falošným prorokom, nemôže sa uskutočniť proroctvo starca z athosu, ktorý tvrdil, že posledné časy sa uskutočnia cca 35 rokov od roku 2019, pretože by musel pohan bergoglio yvádzať ešte vo svojom 120.-tom roku.
Mates5485
To sa počíta od dátumu kedy boli zjavenia z Fatimy 1917 - 1918 nie od 1962 - 1965 vtedy vznikol 2 VK to je iba jeho úloha satana počas tých 100 rokov aby ničil svet a Cirkev rôznymi vecami,prejavmi,skutkami,koncilami atď. od roku 1917 do dnešných a budúcich dní. 111 pápež je Benedikt XVI ( sláva olivy ) a 112 bude ten posledný nový svätý a anjelský,ktorý príde po 3 svetovej vojne na 30 rokov so …More
To sa počíta od dátumu kedy boli zjavenia z Fatimy 1917 - 1918 nie od 1962 - 1965 vtedy vznikol 2 VK to je iba jeho úloha satana počas tých 100 rokov aby ničil svet a Cirkev rôznymi vecami,prejavmi,skutkami,koncilami atď. od roku 1917 do dnešných a budúcich dní. 111 pápež je Benedikt XVI ( sláva olivy ) a 112 bude ten posledný nový svätý a anjelský,ktorý príde po 3 svetovej vojne na 30 rokov so svätým monarchom carom-kraľom Henrym aby obnovili svätú Cirkev,hierarchiu a po skončení tých dní,rokov potom príde antikrist na 3,5 roka vládnuť celému svetu a potom bude koniec sveta.
Papež Lev XIII. (1884) slyšel náhle rozmlouvat dva hlasy, jeden sladký a druhý hrozný a drsný, které zaznívaly z blízkosti svatostánku. Papež ihned pochopil, že sladký hlas patří našemu Pánu a hrubý Satanovi. V tomto dialogu se Satan pyšnil, že je schopen zničit církev, ale potřebuje k tomu více času a moci. Pán souhlasil s jeho požadavky a zeptal se, kolik času a moci požaduje. Satan odpověděl, …More
Papež Lev XIII. (1884) slyšel náhle rozmlouvat dva hlasy, jeden sladký a druhý hrozný a drsný, které zaznívaly z blízkosti svatostánku. Papež ihned pochopil, že sladký hlas patří našemu Pánu a hrubý Satanovi. V tomto dialogu se Satan pyšnil, že je schopen zničit církev, ale potřebuje k tomu více času a moci. Pán souhlasil s jeho požadavky a zeptal se, kolik času a moci požaduje. Satan odpověděl, že potřebuje 75 – 100 let a větší moc nad těmi, kteří budou v jeho službách. Pán vyslovil souhlas a dal Satanovi plnou svobodu.

Tvoj BXVI. sa tiež modlil s POHANMI, ako aj pohana beatifikoval.
Zjavenie sv apoštola Jána vraví o 8 králoch.Vatikán má samostatnosť od roku 1929 a Bergoglio je 8 v tomto poradí na Petrovom stolci za čias samostatného štátu Vatikán.
Daj súradnice.
"Zjavenie sv apoštola Jána vraví o 8 králoch."
Nezamieňaj kráľov s pápežmi,lebo ti pravda ostane skrytá. Tak to úmyselne robí slobodomurár a adventista Veith! Pápeži len
pomazávali kráľov.
mates- "112 bude ten posledný nový svätý a anjelský,ktorý príde po 3 svetovej vojne na 30 rokov so svätým monarchom carom-kraľom Henrym aby obnovili svätú Cirkev,hierarchiu a po skončení tých dní,rokov potom príde antikrist na 3,5 roka vládnuť celému svetu a potom bude koniec sveta."
Adkiaľ to máš? Veď to sú nezmysly. Toto celosvetové panstvo antikrista, v ktorom žijeme už nebude zvrhnuté,ani …More
mates- "112 bude ten posledný nový svätý a anjelský,ktorý príde po 3 svetovej vojne na 30 rokov so svätým monarchom carom-kraľom Henrym aby obnovili svätú Cirkev,hierarchiu a po skončení tých dní,rokov potom príde antikrist na 3,5 roka vládnuť celému svetu a potom bude koniec sveta."
Adkiaľ to máš? Veď to sú nezmysly. Toto celosvetové panstvo antikrista, v ktorom žijeme už nebude zvrhnuté,ani vystriedané tým čo píšeš. Ono prinesie o chvíľu antikrista a dosadí ho na svoj vrchol ako svetovládcu.A antikrista zabije sám Pán Ježiš pri svojom druhom príchode -2Slo.2kap.8 verš ,kedy príde ako sudca so všetkou slávou a všetkými anjelmi svojej moci ,preto už po porazení antikrista nemôže nastať nijaké tis. kráľovstvo tu na zemi ,ako veria dohnalovci.