TerezaK
150

🔔 🔥 🔥 ČINĚTE POKÁNÍ A VOLEJTE KE MĚ, NEŽ PŘIJDE HODINA ZKÁZY, ŘÍKÁ PÁN

Barbara Francis, 12.listopadu 2022
PROPHECY.. REPENT AND CALL ON ME BEFORE THE HOUR OF DESTRUCTION COMES,SAYS THE LORD
PÍSMO: Zjevení 18, 17-19:
„..Neboť v jedinou hodinu je zničeno takové bohatství!“ A všichni velitelé lodí, dopravci zboží, námořníci a kdokoli se živí plavbou, neodváží se přiblížit a budou volat, až uvidí dým toho hořícího města: „Co se mohlo rovnat tomu velikému městu!“ A sypou si prach na hlavu a v pláči a nářku křičí: „Běda, běda, tak veliké město, na jehož blahobytu zbohatli všichni majitelé námořních lodí – a v jedinou hodinu bylo zpustošeno!“

PROROCTVÍ:
"ZPŮSOBÍM, ABY největší MODLA člověka BYLA BEZCENNÁ. Koho nebo co uctíváš? Vidím lidské srdce naplněné chamtivostí, pýchou a arogancí. Vidím člověka, jak si schovává poklady pro sebe. Stále vidím zlobu a nekajícnost. ZKÁZA BĚHEM JEDNÉ HODINY VYHLADÍ VŠECHEN JEHO POKLAD.

Stejně jako v minulosti bude vidět FRONTY NA POTRAVINY. Chléb a mléko budou tak drahé, že si je většina nebude moci dovolit. Ženy s dětmi bude vidět PLAKAT NA ULICÍCH. Nikdo jim nepřijde na pomoc.

HLADOVĚNÍ BUDE VŠEDNÍ ZÁLEŽITOSTÍ. Mnozí si vezmou život. Ti, KTEŘÍ UPOSLECHLI MÁ VAROVÁNÍ a volali ke Mně, BUDOU UŠETŘENI A UTĚŠENI, protože PENÍZE NEJSOU JEJICH PÁNEM. Lidé nemohou sloužit dvěma pánům.

ČINĚTE POKÁNÍ A VOLEJTE KE MĚ, NEŽ PŘIJDE HODINA ZKÁZY."


Zjevení podle Jána
TerezaK
NAHRAĎTE tyto POCITY, které vás sužují, MOJÍ RADOSTÍ, MÝM POKOJEM, MOJÍ SÍLOU, aby vám je pomohly překonat.
Lidské načasování není Moje načasování.
A tady musíte stát ve víře.
VSTAŇTE MÉ DĚTI, setřeste ty negativní pocity. A UPŘETE SVÉ OČI ZPĚT NA MĚ. Neboť BRZY UVIDÍTE A POCÍTÍTE VÍTĚZSTVÍ, které jsem vám slíbil. Budete se projevovat způsoby a prostředky, které jste nikdy nepovažovali za …More
NAHRAĎTE tyto POCITY, které vás sužují, MOJÍ RADOSTÍ, MÝM POKOJEM, MOJÍ SÍLOU, aby vám je pomohly překonat.
Lidské načasování není Moje načasování.
A tady musíte stát ve víře.
VSTAŇTE MÉ DĚTI, setřeste ty negativní pocity. A UPŘETE SVÉ OČI ZPĚT NA MĚ. Neboť BRZY UVIDÍTE A POCÍTÍTE VÍTĚZSTVÍ, které jsem vám slíbil. Budete se projevovat způsoby a prostředky, které jste nikdy nepovažovali za možné. Protože já se neměním! Jsem stejný včera, dnes a navěky. MYSLETE JEN NA VĚCI PRO VAŠE DOBRO.
Miluji vás, Mé děti!

Zjevení podle Jána

Vlasta Vojtíšková


·

🔔 🔥 💧 VSTAŇTE MÉ DĚTI
Victoria Ang, 15.listopadu 2022
RISE UP MY CHILDREN - Victoria Ang - 444 Prophecy News
PROROCKÉ SLOVO:
Mnohé z Mých dětí se v této sezóně cítí sklíčené, ušlapané a poražené. Mnoho z nich označilo volby v polovině období jako „vyřeší vše“. Myslí si, že se všechno během okamžiku změní.
NEPŘÍTEL SE SNAŽIL postupem času SHODIT MÉ DĚTI DOLŮ. Chtěl je přimět k tomu, aby se cítily depresivně a beznadějně. Chtěl jim dát myšlenky, že vše je ztraceno a bude to jen horší. Vyčerpával jejich energii.

MNOHO DÉMONICKÝCH DUCHŮ BYLO PROPUŠTĚNO a jejich hlavním cílem bylo zničení Mých dětí. A vězte, že tvrdě pracují.
Mé děti, vy nevidíte celý obrázek. Já ano. MÁM DOKONALÝ PLÁN... MUSÍTE ZŮSTAT VE VÍŘE s vědomím, že všechny věci pracuji společně PRO VAŠE DOBRO, když Mi stále důvěřujete.

Moje načasování je dokonalé. NASTRAŽIL JSEM PASTI A LÉČKY v každé oblasti NA TY, KTEŘÍ PRACOVALI PROTI VAŠÍ ZEMI a v národech. Na ty, jejichž srdce je zlé, navzdory tomu, že dostali všechny šance ke změně. Na ty, KTEŘÍ JSOU U MOCI S CHAMTIVOSTÍ A ZLÝMI ÚMYSLY. Bez ohledu na kategorii člověka. BUDOU PADAT nebo se zřítí DO SVÉ VLASTNÍ ZÁHUBY.

Když na vás dojdou ty pocity porážky, deprese, útlaku, POUŽIJTE MOC A AUTORITU V MÉM JMÉNU k jejich svržení dolů. NAHRAĎTE tyto POCITY, které vás sužují, MOJÍ RADOSTÍ, MÝM POKOJEM, MOJÍ SÍLOU, aby vám je pomohly překonat.
Lidské načasování není Moje načasování. A tady musíte stát ve víře.

VSTAŇTE MÉ DĚTI, setřeste ty negativní pocity. A UPŘETE SVÉ OČI ZPĚT NA MĚ. Neboť BRZY UVIDÍTE A POCÍTÍTE VÍTĚZSTVÍ, které jsem vám slíbil. Budete se projevovat způsoby a prostředky, které jste nikdy nepovažovali za možné. Protože já se neměním! Jsem stejný včera, dnes a navěky. MYSLETE JEN NA VĚCI PRO VAŠE DOBRO.

Miluji vás, Mé děti!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

PÍSMO:
Židům 13:8... Izajáš 55:8-9... Abakuk 1:1-5... Řím 8:28... Řím 8:18