Clicks369
Stylita
2

Dneska ještě král, zítra umrlec.

Moudrý soudce vychovává svůj lid a dává mu rozumnou a spořádanou správu.
Jaký soudce lidu, takoví jeho úředníci, jaký správce města, takoví všichni jeho obyvatelé.
Nevzdělaný král uvede svůj lid do zkázy, ale rozumností vladařů bývá město zvelebeno.
V ruce Hospodinově leží panství nad zemí; on ustanoví v pravý čas toho, kdo jí bude ku prospěchu.
V ruce Hospodinově leží zdar člověka; to on vkládá svou slávu na znalce Zákona.
Nevyčítej bližnímu kdejaké bezpráví a nepodnikej nic pod tlakem ješitnosti.
Pýchu nenávidí Hospodin i lidé, pro oba je bezpráví potupou.
Kralování přechází z národu na národ kvůli bezpráví, násilnictví a hrabivosti.
Proč se pyšně vypíná ten , kdo je prach a popel? Vždyť už zaživa mu vnitřnosti hnijí.
Vleklá nemoc se vysmívá lékaři. Dneska ještě král, a zítra umrlec.
Když člověk zemře, zdědí jen plazy, šelmy a červy.
Pýcha člověka začíná tím, že odpadne od Hospodina a odvrátí své srdce od toho, kdo je jeho tvůrcem.
Neboť původcem pýchy je hřích, a ten, kdo se jí drží, přivodí záplavu zkaženosti. Hospodin proto takové postihl varovnými ranami, až je úplně vyhladil.
Hospodin převrátil trůny vládců a namísto nich posadil tiché.
Hospodin vyvrátil z kořenů pronárody a namísto nich zasadil pokorné.
Hospodin vyhladil krajiny pronárodů a zničil je až do základů země.
Je pak z jejich krajin vytrhl a zničil, a tak vymazal jejich památku na zemi.
Pýcha nebyla určena lidem ani zuřivý hněv těm, kdo se zrodili z ženy.
Sírachovec 10, 1-18
Theodorá-Máriá
KRÁLOVNO PROROKŮ, ORODUJ ZA NÁS
Známe jedno proroctví Panny Marie které se vskutku
naplnilo a to pastýřce v La-Saletě:
"Řím ztratí víru a stane se sídlem antikrista".
Theodorá-Máriá
Pýcha člověka začíná tím, že odpadne od Hospodina

a odvrátí své srdce od toho, kdo je jeho tvůrcem.

Stylito jak na to nahlížíš: je rozdíl mezi odpadnutím
od Vatikánu toho co je s ním spojené a mezi tím
odvráti své srdce od Hospodina.???
Vím, že vatikánské společenství si dělalá nárok na
"není spásy mimo řkc"-globalizaci.