Clicks265
Stylita
21

Boží slovo na den 10.1. A.D. 2018

Boží slovo na den


Když vyšel ze synagógy, vstoupil s Jakubem a Janem do domu Šimonova a Ondřejova.
Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli.
Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Horečka ji opustila a ona je obsluhovala.
Když nastal večer a slunce zapadalo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé.
Celé město se shromáždilo u dveří.
I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých duchů vyhnal. A nedovoloval zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je.
Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil.
Šimon a jeho druhové se pustili za ním.
Když ho nalezli, řekli mu: „Všichni tě hledají.“
Řekne jim: „Pojďte jinam do okolních městeček, abych i tam kázal, neboť proto jsem vyšel.“
A tak šel, kázal v jejich synagógách po celé Galileji a vyháněl zlé duchy.

Mk 1,29-39
obr. John Bridges
Zedad
Odešel na pusté místo, aby se modlil.
Zedad likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B)
1. čtení:

Mládenec Samuel vykonával službu Hospodinovu pod dohledem Élího. V těch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné, prorocké vidění nebylo časté.
Jednoho dne ležel Élí na svém místě. Oči mu začaly pohasínat, takže neviděl.
Boží kahan ještě nezhasl a Samuel ležel v Hospodinově chrámě, kde byla Boží schrána.
Hospodin zavolal na Samuela. On odpověděl: „Tu jsem.“
Běžel …More
Denní liturgie (Cyklus - B)
1. čtení:

Mládenec Samuel vykonával službu Hospodinovu pod dohledem Élího. V těch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné, prorocké vidění nebylo časté.
Jednoho dne ležel Élí na svém místě. Oči mu začaly pohasínat, takže neviděl.
Boží kahan ještě nezhasl a Samuel ležel v Hospodinově chrámě, kde byla Boží schrána.
Hospodin zavolal na Samuela. On odpověděl: „Tu jsem.“
Běžel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi mě.“ On však řekl: „Nevolal jsem, lehni si zase.“ Šel si tedy lehnout.
Ale Hospodin zavolal Samuela znovu. Samuel vstal, šel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi mě.“ On však řekl: „Nevolal jsem, můj synu, lehni si zase.“
Samuel ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno.
A znovu, potřetí, zavolal Hospodin Samuela. On vstal, šel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi mě.“ Tu Élí pochopil, že mládence volá Hospodin.
I řekl Élí Samuelovi: „Jdi si lehnout; jestliže tě zavolá, řekneš: Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší.“ Samuel si tedy šel lehnout na své místo.
A Hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím: „Samueli, Samueli!“ Samuel odpověděl: „Mluv, tvůj služebník slyší.“
Hospodin řekl Samuelovi: „Hle, já učiním v Izraeli něco takového, že bude znít v obou uších každému, kdo o tom uslyší.
Onoho dne uvedu na Élího všechno, co jsem ohlásil jeho domu, od začátku až do konce.
Oznámil jsem mu, že jeho dům odsuzuji navěky pro nepravost, o které věděl: Jeho synové přivolávají na sebe zlořečení, on však proti nim nezakročil.
Proto jsem o Élího domu přísahal: Dům Élího nebude nikdy zbaven viny ani obětním hodem ani obětním darem.“
Samuel ležel až do jitra. Pak otevřel dveře Hospodinova domu. Samuel se bál oznámit Élímu to vidění.
Élí si však Samuela zavolal a pravil: „Samueli, můj synu!“ On odpověděl: „Tu jsem.“
Otázal se: „Co to bylo, o čem s tebou mluvil? Nic prosím přede mnou nezatajuj! Ať s tebou Bůh udělá, co chce, jestliže přede mnou zatajíš něco z toho všeho, o čem s tebou mluvil!“
Samuel mu tedy oznámil všechno a nic před ním nezatajil. A on řekl: „On je Hospodin. Ať učiní, co je dobré v jeho očích.“
Tak Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním. Nedopustil, aby některé z jeho slov padlo na zem.
Celý Izrael od Danu až k Beer-šebě poznal, že Samuel má od Hospodina prorocké pověření.
1Sam 3,1-20

Žalm: Zl 40
Žalmy

Evangelium: Mk 1,29-39
Zedad likes this.