Victory
48

Setkání vzkříšeného Ježíše se svou Matkou (Motivace k modlitbě v době Velikonoční)

Maria je naše Matka. V hodinu Kristovy smrti stála v dokonalé duchovní jednotě pod křížem, ukřižovaná spolu s Ním. Tam duchovně spolu s Ním zemřela. Jak velká byla její bolest, když viděla umírat svého Syna! Ale přesto ona jediná věřila, že Ježíš vstane z mrtvých. I tehdy, když apoštolé byli strachem a bolestí paralyzováni, ona, jako nejvěrnější učedník, stála pod křížem a věřila.

Písmo svaté svědčí, že mezi ženami, které spěchaly v neděli ráno do hrobu, Přesvatá Bohorodička nebyla. Byla tam Maria Magdalena i jiné ženy, ale Přesvatá Bohorodička k hrobu vůbec nešla. V neděli ráno, za úsvitu, anděl odvalil kámen, Kristus ale z hrobu nevyšel. Anděl tím jen ukázal, že Ježíš tam už není. Hrob byl prázdný. Ježíš odešel. Kde je Jeho Duch a oslavené tělo této noci? Tradice říká, že první ze všech se vzkříšený Ježíš ukázal své Matce. Písmo o tomto setkání mlčí. Kde byla Přesvatá Bohorodička v noc Kristova vzkříšení? Jak ji prožívala?

V den Zvěstování se Maria setkala s archandělem Gabrielem, který ji řekl, že Bůh ji vyvolil za Matku svého Syna: „Zdrávas, Maria, milosti plná, ... porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.“ Maria se zeptala: „Jak se to stane?“ On odpovídá: „Duch svatý na tebe sestoupí, moc Nejvyššího tě zastíní a co se z tebe narodí, bude svaté - Syn Boží.“ Setkání s andělem lidé ve Starém zákoně traktovali jako setkání s Bohem. Přečistá Bohorodička před ním stojí, proniká ji světlo Božího světa a anděl k ní mluví jako posel Boží, jako vyslanec samého Boha. V tu chvíli se stala ta největší událost v dějinách lidstva – Bůh vzal na sebe lidskou přirozenost. Jak se to stalo? Skrze Ducha svatého.

Teď je noc ze soboty na neděli. Přesvatá Bohorodička se opět modlí. Najednou k ní opět přichází, ne však archanděl Gabriel, ale sám vzkříšený Ježíš, ne zakrvácený, plný ran, jak Ho viděla před třemi dny, teď Ho vidí oslaveného, vzkříšeného. Dívá se na Něj a znovu prožívá dokonalou jednotu s Ním.

Na modlitbě si můžeme uvědomit, jak velká musela být její radost ze setkání s Ježíšem, jak se dívá do Jeho tváře, jak se Ježíš dívá na ni, co jí asi říká a co ona Jemu. Možná neříká nic, jen stojí Ježíši tváří v tvář a dívá se na Něj s nesmírnou radostí! Ježíšovo tělo je oslaveno, proměněno, a Maria tu proměnu prožívá také. Vnímá nebeskou slávu i moc Boží. Možná Ji ze srdce tak, jako při setkání s Alžbětou, vytryskla radostná píseň: „Velebí má duše Pána a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli.“ Zřejmě to byla její velmi častá modlitba, možná chválila Pána každý den těmito slovy.

Maria se dívá na svého oslaveného Syna. Její srdce doslova velebí Pána a její duch se raduje v Bohu, svém Spasiteli. „Velebí má duše Pána!“ I my můžeme na modlitbě v duchu opakovat tato Její slova a prožívat, jako bychom byli teď v Jeruzalémě a viděli, jak se Ježíš ukazuje své Matce. Vírou se dívat na Ježíše vzkříšeného, tak, jak se na Něj dívala Maria. Vnímat ten pohled do Jeho obličeje. On je zde přítomný. Prožívejme toto setkání spolu s Přesvatou Bohorodičkou, spolu s Ní se radujeme. Ona je naše Matka.

Odebírat aktuální informace od BKP sendpulse.com/eaea047917/