Boží slovo na den 26.6. A.D.2020

Když Ježíš sestoupil s hory, šly za ním velké zástupy. Tu přišel jeden malomocný, klekl před ním a řekl: „Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.“ Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď čistý.“ A …
Pavol IV
Theodorá Máriá Mila Theo, ty si ani neuvedomujes, ze lietas od jedneho Babylonu k druhemu a medzi tym mas medzipristatia u adventistov, Dohnalovcov, protestantov, odskocis si k roznym falosnym zjaveniam atd.. a pritom staci tak malo. Verit, zit a doverovat Jezisovmu slovu!!! : 1 „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. 2 Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, …More
Theodorá Máriá Mila Theo, ty si ani neuvedomujes, ze lietas od jedneho Babylonu k druhemu a medzi tym mas medzipristatia u adventistov, Dohnalovcov, protestantov, odskocis si k roznym falosnym zjaveniam atd.. a pritom staci tak malo. Verit, zit a doverovat Jezisovmu slovu!!! : 1 „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. 2 Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. 3 Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. 4 Zostaňte vo mne a ja vo vás. Podobne ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. 5 Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť. 6 Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia do ohňa a zhoria. 7 Ak zostávate vo mne a ak aj moje slová zostávajú vo vás, proste, čo len chcete, a stane sa vám. 8 Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi. 9 Ako si mňa zamiloval Otec, tak som si zamiloval aj ja vás. Zostaňte v mojej láske! 10 Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako aj ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske. 11 Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná. 12 To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval ja. 13 Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. 14 Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem.(Jn.15;)
Neder to ako nenavistny utok na teba, ale ako uprimne upozornenie od tvojho blizneho.
Ladislav Bajza
PavolIV-V podobenstve o múdrych a hlúpych pannách tých päť hlúpych malo prázdne lampy,preto nevošli na svadobnú hostinu.
Toho sa Teodora najviac bojí ,aby nebola medzi nimi.
Preto si ten sud pre istotu naplnila bludmi všetkého druhu. Z každého niečo ,nech si má Pán Ježiš pri stretnutí s ňou z čoho vybrať.Ona je tu najväčšia ekumenistka.
Theodorá-Máriá
Tu přišel jeden malomocný, klekl před ním a řekl......

Děkujem ti Pane Ježíši, že nám dáváš čas k pokání,
bychom přešli ze světla víry/na zemi/ do světla
slávy
/v nebi/
😇
Theodorá-Máriá
Ať se mi jazyk přilepí k patru,
když na tebe nevzpomenu,
když nedám přednost Jeruzalému

před každou svou radostí
.


😍 Bez pečetě Svatého Ducha,
nebudete schopni zpívat píseň
chval a přejít ze světla víry do
světla slávy.....


p.s. vemte rozum do hrsti a prchejte
z antikristovské nevěstky bývalé řkc. 😤
Zedad
Theo
1. Královská 18, 26Vzali tedy býka, kterého jim dal, připravili ho a od rána až do poledne vzývali Baalovo jméno: „Baale, odpověz nám!“ Neozval se však nikdo, nikdo neodpověděl. A poskakovali u zhotoveného oltáře

Všichni ví, že církev je jedna, je svatá, je katolická a je apoštolská. Křepčíš tu jako ti proroci Baalovi.
Theodorá-Máriá
Jistěže, jenže po uplynutí tisíce let se oddělila její
římská část s ambicemi celosvětové moci nasadila
si hábit křesťanství a rejdovala v babylonských
symbolech a uctívání kabaly
. Proto si dnes ,kdy
končí její moc, dala na oltář k ucítvání Pačamamu
s lasičkou co ji kojí ,kterou máš tak rád Zedadu.
Už sv. Jan ve Zjevení žasl, že je to "ona" ta žena
nevěstka zpitá krví mučedníků, sedící s pohárem
More
Jistěže, jenže po uplynutí tisíce let se oddělila její
římská část s ambicemi celosvětové moci nasadila
si hábit křesťanství a rejdovala v babylonských
symbolech a uctívání kabaly
. Proto si dnes ,kdy
končí její moc, dala na oltář k ucítvání Pačamamu
s lasičkou co ji kojí ,kterou máš tak rád Zedadu.
Už sv. Jan ve Zjevení žasl, že je to "ona" ta žena
nevěstka zpitá krví mučedníků, sedící s pohárem
na jakémsi dobytku.
😇Na tom nic nezmění

ani Stylita lajkař a přízivec nevěstky ani dominikán
Tomislav, ani Zedadu milovník lasičky.
Proroctví ve Zjevení je naplněno. Zbývá likvidace.
Theodorá-Máriá
Proto utečte kdo můžete.....
od babylonské stolice....
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/12_05.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Královské.
Devátého roku Sidkijáhovy vlády desátého dne desátého měsíce přitáhl babylónský král Nabuchodonosor i všechno jeho vojsko na Jeruzalém, obklíčil ho a vystavěl kolem něho náspy. Tak bylo město obléháno až do jedenáctého roku krále Sidkijáha. Devátého dne čtvrtého měsíce, když se ve městě …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/12_05.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Královské.
Devátého roku Sidkijáhovy vlády desátého dne desátého měsíce přitáhl babylónský král Nabuchodonosor i všechno jeho vojsko na Jeruzalém, obklíčil ho a vystavěl kolem něho náspy. Tak bylo město obléháno až do jedenáctého roku krále Sidkijáha. Devátého dne čtvrtého měsíce, když se ve městě rozmohl hlad, že chudí lidé neměli co jíst, byl učiněn průlom do města. Tu se všichni bojovníci dali na útěk. Vyšli z města v noci cestou a branou, která byla mezi dvěma hradbami a vedla ke královské zahradě – Chaldejci měli totiž město obklíčeno – a dali se směrem k Arabě. Chaldejské vojsko však krále pronásledovalo a dostihlo jej na jerišských planinách; zatím se celé jeho vojsko rozprchlo a opustilo ho. Krále zajali a přivedli k babylónskému králi do Ribly. Ten s ním konal soud: Sidkijáhovy syny dal před jeho očima pobít. Sidkijáhovi pak dal vyloupat oči, svázal ho řetězy a přivedl do Babylóna. Sedmého dne pátého měsíce – bylo to devatenáctého roku babylónského krále Nabuchodonosora – přitáhl Nebuzardan, velitel tělesné stráže, který byl ve službách babylónského krále, do Jeruzaléma a zapálil Hospodinův dům, královský palác i všechny jeruzalémské domy a všechny paláce spálil ohněm. Jeruzalémské hradby kol dokola pobořilo chaldejské vojsko, které bylo s velitelem tělesné stráže. Zbytek obyvatelstva, který zůstal ve městě, zběhy, kteří utekli k babylónskému králi, zbytek lidu odvedl Nebuzardan, velitel tělesné stráže. Něco chudého venkovského lidu však zanechal velitel tělesné stráže jako vinaře a oráče.
2Kral 25,1-12

Žalm:
Ať se mi jazyk přilepí k patru, když na tebe nevzpomenu.

U babylónských řek, tam jsme sedali a plakali,
když jsme vzpomínali na Sión.
Na vrby toho kraje
jsme zavěsili své citery.

Neboť tam od nás žádali písně, ti kdo nás odvedli,
kdo nás sužovali, od nás žádali, abychom se radovali:
„Zpívejte nám ze siónských písní!“

Jak bychom mohli zpívat Hospodinovu píseň
v cizí zemi?
Kdybych měl na tebe zapomenout, Jeruzaléme,
ať mi zchromne pravice!

Ať se mi jazyk přilepí k patru,
když na tebe nevzpomenu,
když nedám přednost Jeruzalému
před každou svou radostí.
Zl 137

Evangelium:
Mt 8,1-4

Církevní kalendář:
sv. Jan a Pavel
Ioannes et Paulus, titulares basilicæ in Urbe
26. června, připomínka
Postavení: mučedníci
Úmrtí: s. IV
Patron: vzýváni jako ochránci proti nečasu, bleskům, krupobití; jako přímluvci proti dešti nebo za déšť; pomocníci proti moru
Atributy: meč, rytíři, věnec
Jsou rodnými bratry a pocházeli z Říma, údajně ze šlechtického rodu. Žili na dvoře Konstantina Velikého a stali se komořími jeho dcery Konstancie. Jan je uváděn jako dvorní správce a Pavel jako tajemník či osobní sekretář. Svou paní podporovali ve víře a ona jim svěřovala i peníze na štědrou pomoc chudým. Konstancie poměrně mladá zemřela a bratři zůstali ve službách dvora do doby, než se stal vládcem Julián Odpadlík, který hned začal obnovovat pohanství. Jan ani Pavel nechtěli mít se zrádcem víry nic společného a za žádnou cenu nechtěli přistoupit na kompromis, týkající se projevů víry. Julián se marně snažil je přemluvit, oni byli pevně rozhodnuti sloužit jen tomu, který je "Cesta, Pravda a Život" a také mu to řekli. Julián jim dal deset dní na rozmyšlenou i když oni tvrdili, že jsou už rozhodnuti zůstat za všech okolností věrni.
Po vypršení lhůty, kterou bratři využili k rozdání majetku chudým a k posilnění se svátostmi, přišel náčelník císařské stráže Terentianus se zlatou modlou boha Joviše. Nesmlouvavě po nich žádal, aby alespoň v soukromí obětovali božstvu trochu kadidla, že v opačném případě je čeká smrt. Odpovědí mu bylo vyznání víry v jediného Boha. Prý mu řekli: "Je-li Julián tvým pánem, žij s ním dále v míru, ale my nemáme jiného pána, než Boha, kterého on zavrhl." Terentianus se bál, že veřejná poprava těchto dvou vážených a oblíbených bratrů může být příčinou hněvivých nepokojů lidu a proto nařídil, aby byli sťati přímo v jejich domě kvůli utajení. Po popravě dal rozšířit zprávu o jejich vyhnanství.
O tom, co je skutečně čekalo, věděl předem kněz Krispin i jáhen Krispinián, kteří se s nimi modlili. Terentianův syn byl prý brzy po smrti mučedníků posednut ďáblem a soužen těžkým onemocněním. Terentianus se pak vydal do domu v němž Jan a Pavel byli popraveni a pohřbeni. Uznal svou vinu prosil za uzdravení svého syna. Byl vyslyšen, stal se křesťanem a dal pokřtít i syna. Sám pak celou historii sepsal.
Dům Jana a Pavla byl přestavěn na kostel, k jehož založení dle některých mělo dojít r.398, ale podle jiných již za papeže Damasa, tedy před rokem 385. Kostel dostal později název Pammachii. Ve XIII. století byl přestavěn. Pozůstatky domu mučedníků byly vykopány v předminulém století.
Mučedníci Jan a Pavel jsou nejen vzýváni v litaniích ke všem svatým, ale jmenováni i v prvním kánonu mše svaté. Do pražské katedrály získal dvě malé části z ostatků těchto světců v r. 1159 z Milána biskup Daniel a dvě podstatně větší v r. 1370 dostal Karel IV.
catholica.cz
Theodorá-Máriá
...zapálil Hospodinův dům, královský palác

i všechny jeruzalémské domy a všechny paláce

spálil ohněm. Jeruzalémské hradby kol dokola

pobořilo chaldejské vojsko
,...

Snad si nemyslíte, že Hospodin ušetří Vatikán
a všechny chrámy bývalé řkc . Je to vše, i s lidem
který nehodlá opustit tento Babylon k l a t é.
Jak můžete doufat v pečeť Svatého Ducha,
když neposlouchate základní výzvu :
" Vyjděte…
More
...zapálil Hospodinův dům, královský palác

i všechny jeruzalémské domy a všechny paláce

spálil ohněm. Jeruzalémské hradby kol dokola

pobořilo chaldejské vojsko
,...

Snad si nemyslíte, že Hospodin ušetří Vatikán
a všechny chrámy bývalé řkc . Je to vše, i s lidem
který nehodlá opustit tento Babylon k l a t é.
Jak můžete doufat v pečeť Svatého Ducha,
když neposlouchate základní výzvu :
" Vyjděte z něho/babylonu/ můj lide,
aby se vám nedostalo ran....."