Clicks609
Victory

Biskupové USA, oddělte se od sektářského Bergoglianismu!

Katolická církev se pod vedením Bergoglia stává nebezpečnou organizací, která spolupracuje s masovými vrahy na genocidě lidstva. V současné době je nadějí pro církev a svět USA. Jak má nastat záchrana? V USA se musí v této krizové situaci po zfalšovaných volbách ujmout vlády armáda, která navede pořádek (viz generál Jehú, 2Kr 9-11). Nejprve potrestá zločince, kteří iniciují či podporují genocidu Ameriky i lidstva. Tito zločinci se nacházejí na území USA. Důvodem převzetí vlády vojenskou mocí není jen hrubá falsifikace prezidentských voleb, ale hlavně záchrana Ameriky před započatou genocidou. Naplánovali ji a také ji prosazují zločinci proti lidstvu, mající v rukách největší finanční kapitál. Zneužili slabou demokracii a zavedli skrytou diktaturu. Globálně, pro celé lidstvo, chtějí zrealizovat tzv. Velký reset. Východiskem však je, aby tento Velký reset byl realizován na nich zkonfiskováním jejich bank a majetku. Musí být postaveni před vojenský soud. Jestliže nebudou spravedlivě potrestáni, dovrší genocidu lidstva!

Před vojenskou vládou stojí naléhavé úkoly:

1) vzít do svých rukou masmédia, která zatím ovládají iniciátoři genocidy;
2) zastavit genocidní vakcinaci;

3) zakázat na území Ameriky nebezpečnou bergogliánskou sektu, která okupuje římsko-katolickou církev a parazituje na ní. Bergogliánské biskupy je nutno zbavit úřadu.

Co je a co sleduje Bergoglianismus?

Bergoglianismus okupuje katolickou církev po celém světě. Bergoglio se jako heretik a odpadlík dopouští nezákonné uzurpace papežského úřadu. Spojil se s iniciátory genocidy lidstva, plánuje Velký reset a stejně jako Gates propaguje genocidní vakcínu pro všechny. Legalizuje sodomii, která protiřečí Božím přikázáním a vede i americkou společnost k rozkladu. Intronizací démona Pačamamy Bergoglio popřel samu podstatu křesťanství. Biskupové, kteří představují Bergogliův nebezpečný sektářský směr v katolické církvi, musí být zbaveni úřadů. Na biskupská místa musí nastoupit pravověrní biskupové, kteří hájí Boží zákony a pravověrné učení vedoucí ke spáse. Bergoglio globálně převádí katolickou církev do satanské anticírkve New Age. V Římě 8. 12. 2020 Bergoglio vstoupil do Rady pro inkluzivní kapitalismus spolu s Rothschildy, Rockefellery... Ve skutečnosti vytvořil nedílnou jednotu s globalisty, sledujícími redukci neboli genocidu lidstva, a naplňuje jejich zločinný program. O tom svědčí i prosincové prohlášení Kongregace pro nauku víry podepsané Bergogliem a prosazující vakcíny s buňkami abortovaných dětí. V USA Bergogliův zločinný program realizuje biskupská konference. Prosazuje fatálně nebezpečnou vakcinaci, před kterou skuteční odborníci kategoricky varují. Nová mRNA vakcína 1) mění lidský genom a činí z lidí geneticky modifikované organismy, neschopné předávat život dalším generacím, 2) obsahuje hydrogel s organickými nanočásticemi, což je forma čipizace, 3) obsahuje tkáň zaživa vytrženou z nenarozeného dítěte. Hlavním iniciátorem současné genocidní vakcinace je Bill Gates. Genocidní program tohoto zločince prosazují Bergoglio a bergogliánští biskupové v USA pod heslem: vakcína pro všechny. Je to zrada křesťanství, zločin proti Bohu a zločin proti lidstvu.

Dnes nestačí potrestat iniciátory genocidy, vojenská vláda musí mocensky prosadit i oddělení církevní hierarchie od bergogliánského Vatikánu. Ani odstoupení Bergoglia by nebylo dostatečným řešením. Na jeho místo by nastoupil František č. 2 a duchovní vládu na jednotlivých územích by de facto dále vykonávali jím dosazení služebníci antikrista. K záchraně katolicity musí být papežská instituce přesunuta z Vatikánu na jiné místo. Tím by dnes měly být Spojené státy. V době náboženské krize papežství sídlilo 70 let ve Francii (Avignon, 14. stol.) Kromě toho v historii církve bylo mnohokrát dvojpapežství, a dokonce i trojpapežství. Ale žádný z těchto pravých či nepravých papežů nelikvidoval věroučné a morální základy církve tak, jak to dělá Bergoglio. Vytvářet nějakou zdánlivou katolickou pravověrnost nucením katolíků za každou cenu poslouchat mnohonásobného heretika, odpadlíka a buřiče proti Bohu, který pouze okupuje papežský úřad, je nonsens! Strach před schizmatem je falešný. Realita je taková, že schizma tady už je, protože nejvyšší úřad okupuje odpadlík, který se oddělil (sci,zw) od Krista. Kdo je věrný Kristu, nemůže být ve struktuře, v jejímž čele stojí Bergoglio. Rozkol je v tom, že se Bergoglio postavil proti Kristu a Jeho evangeliu a hlásá falešné evangelium (Gal 1,8-9), za které padá prokletí na něho i na ty, kteří se mu podřizují. Pokud se v liturgii vyhlašuje jednota s tzv. papežem Františkem, je to zříkání se jednoty s naším Pánem a Spasitelem Ježíšem Kristem. To by mělo být každému katolíkovi jasné.

Biskup i kněz, který je v jednotě s Bergogliem, má ducha antikrista, spolupracuje na masové genocidě lidstva a musí být proto v Americe označen jako persona non grata. Kdo se podřizuje Bergogliovi a prosazuje jeho genocidní program vakcinace „pro všechny“, musí být postaven před soud spolu s ostatními zločinci, kteří prosazují genocidu lidstva. Bergoglio učinil z katolické církve nebezpečnou a protilidskou sektu. Biskupové a kněží se proto musí od této Bergogliovy zločinecké organizace oddělit.

Jak zachránit papežství, které Bergoglio zneužívá k sebezničení církve, a tím ho v kořeni likviduje?

Byzantský katolický patriarchát (BKP) vás, pravověrní biskupové Ameriky, vybízí, abyste se vyčlenili z globalizačního systému tzv. biskupské konference. Právě tímto krokem se vymaníte i z područí arcikacíře a falešného papeže Bergoglia. I kdyby vás pravověrných biskupů byla menšina, vytvořte místo konference vlastní biskupské společenství s jasným programem duchovní obnovy katolické církve. Přestaňte v liturgii zmiňovat jméno arciheretika Bergoglia a oddělte se od současného heretického a apostatického Vatikánu. Důvodem je záchrana samotné podstaty Kristovy církve. Ta přinese spásu i každému z vás a vám svěřeným duším. Biskupové BKP v mimořádné situaci a mimořádným způsobem zvolili za právoplatného papeže bývalého nuncia USA, arcibiskupa C. M. Viganò, v jeho nepřítomnosti. On volbu ani neodmítl, ani zatím nepřijal. Bůh čeká na vás, abyste vytvořili podmínky k záchraně papežství. Postavte se proto za pravověrného nástupce apoštola Petra. Byl zvolen v této kritické situaci, kdy je nutné zastavit proces sebelikvidace katolické církve.

Vážení biskupové USA, uděláte-li tyto první kroky, sejmete tím prokletí z katolické církve, které na ni dopadlo za hereze synkretismu, neomodernismu a aggiornamenta II. vatikána. Prokletí ještě stupňují nejtěžší zločiny Bergoglia. Bůh žádá záchrannou reformu od vás! Pokud ji neprovedete, duchovní rakovina bude postupovat. Církev věrná Kristovu učení sice zůstane, ale vaší vinou bude už jen v katakombách. Proto nečekejte! V dějinách Ameriky i katolické církve dnes nastal historický moment. Jednejte rozhodně, zítra už může být pozdě!

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

1. 1. 2021

Kopii zasíláme prezidentu USA i představitelům armády

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.

Odebírat aktuální informace od BKP


vkpatriarhat.us4.list-manage.com/…4da3e3582e1ecefc&id=c8496b93c3